Договір зберігання полімерних матеріалів

Скачати
в зручному форматi

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ № ДЗ01/08-15

м. Київ 01.08.2015 року

Ми, що нижче підписалися:

 • з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується “ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ”, в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

  Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, яке знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується “ЗБЕРІГАЧ”, в особі директора Волошина Анатолія Михайловича, який діє на підставі Статуту, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ЗБЕРІГАЧ зобов'язується за плату зберігати Товар, який переданий йому ПОКЛАЖОДАВЦЕМ, і повернути цей товар у схоронності в обумовлений договором строк.

1.2. Товаром за цим Договором є:

- поліетилен у кількості 250 тонн, на загальну суму 3 250 000,00 грн.

- поліпропілен у кількості 50 тонн, на загальну суму 500 000,00 грн.

- світлові модулі у кількості 204 шт., на загальну суму 250 000,00 грн.

1.3. Місце зберігання Товару: 61067, м. Харків, вул. Довгалівська, 19-А.

2. ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

2.1. Прийняття Товару ЗБЕРІГАЧЕМ посвідчується Актом приймання-передачі, в якому зазначається: Товар, що переданий на зберігання, його кількість і оцінка.

2.2. ЗБЕРІГАЧ несе відповідальність за збереження Товару з моменту прийняття Товару на зберігання.

2.3. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується повернути Товар або його частину ПОКЛАЖОДАВЦЮ за першою вимогою останнього протягом одного робочого дня з моменту одержання вимоги. Вимога передається ЗБЕРІГАЧУ за допомогою електронного повідомлення, поштового, телеграфного, факсимільного зв'язку або усно.

2.4. Повернення Товару або його частини ПОКЛАЖОДАВЦЕВІ посвідчується Актом повернення Товару зі зберігання.

2.5. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується зберігати Товар, який передано йому ПОКЛАЖОДАВЦЕМ.

3. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

3.1. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується зберігати отриманий ним Товар ПОКЛАЖОДАВЦЯ у схоронності.

3.2. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується забезпечити наступні умови зберігання Товару:

- вологість повітря - 40-80%;

- температура у складських приміщеннях - не вище +25 град. С.

3.3. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується самостійно здійснювати розміщення Товарів ПОКЛАЖОДАВЦЯ у своєму приміщенні.

3.4. ЗБЕРІГАЧ зобов'язується ідентифікувати Товар ПОКЛАЖОДАВЦЯ. На вимогу ПОКЛАЖОДАВЦЯ, ЗБЕРІГАЧ зобов'язується повідомити про засоби ідентифікації Товару, надати ПОКЛАЖОДАВЦЮ можливість огляду Товарів та/або проведення інвентаризації Товарів.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 4.1. Розмір плати за надання послуг зі зберігання Товару визначається за домовленістю Сторін та відображається в Актах прийому-передачі наданих послуг, що підписуються Сторонами. Плата за надання послуг включає в себе всі витрати ЗБЕРІГАЧА.

  Витрати зберігача на зберігання речі не є платою за зберігання, але можуть бути включені до неї за домоленістю сторін.

  Під витратами зберігача за зберігання речі маються на увазі грошові та інші організаційно-матеріальні витрати, які може зазнати зберігач для забезпечення належної схоронності майна. Такі витрати для сторін є передбачуваними і обумовлюються відо мими властивостями речі і можуть бути включені сторонами в плату за зберігання для зручності розрахунків. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачеві понад плату за зберігання. При цьому, такі витрати мають бути необхідними і не надмірними. 

  Більш детальніше тут.

4.2. Плата нараховується ПОКЛАЖОДАВЦЕМ на підставі наданого ЗБЕРІГАЧЕМ Акту прийому-передачі наданих послуг. Акт складається Сторонами в останній день звітного місяця.

4.3. ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ зобов’язується сплатити плату за надання послуг, визначену п. 4.1 цього Договору, протягом 3 (трьох) днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту передання Товару на зберігання ЗБЕРІГАЧЕВІ, але не раніше 01.08.2015 року та діє до 31.10.2015 року.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

6.2. В разі порушення строків оплати цього Договору, ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ сплачує ЗБЕРІГАЧУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру неоплаченої ціни послуги, визначеної в рахунку, за кожний день прострочення.

6.3. ЗБЕРІГАЧ несе відповідальність перед ПОКЛАЖОДАВЦЕМ за втрату (нестачу) чи пошкодження товару:

за втрату (нестачу) Товару - у розмірі його вартості;

за пошкодження Товару - у розмірі суми, на яку знизилась його вартість. Сума визначається за домовленістю сторін або в судовому порядку.

Якщо внаслідок пошкодження Товару його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за первісним призначенням, ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ має право відмовитися від нього і вимагати від ЗБЕРІГАЧА відшкодування вартості цього Товару.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

6.5. Під обставинами непереборної сили в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

6.6. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

6.7. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди – судом України, що має відповідну юрисдикцію.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. СТОРОНИ домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмета цього Договору втрачають силу з моменту підписання цього Договору.

7.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Цей Договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін.

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

ЗБЕРІГАЧ

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675

Генеральний Директор

_____________________ О.Г. Яковлєв

Директор

_______________________А.М. Волошин

 • Умовну назву сторони юридичної особи в договорі бажано зазначати перед її представником (директором). Інакше можуть виникати спори щодо особи з якою укладений договір - чи то юридична особа, чи то фізична особа.

 • Витрати зберігача на зберігання речі не є платою за зберігання, але можуть бути включені до неї за домоленістю сторін.

  Під витратами зберігача за зберігання речі маються на увазі грошові та інші організаційно-матеріальні витрати, які може зазнати зберігач для забезпечення належної схоронності майна. Такі витрати для сторін є передбачуваними і обумовлюються відо мими властивостями речі і можуть бути включені сторонами в плату за зберігання для зручності розрахунків. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачеві понад плату за зберігання. При цьому, такі витрати мають бути необхідними і не надмірними. 

  Більш детальніше тут.

Підписки

Подивитися усі підписки