Договір про надання спонсорської допомоги 4.17

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

про надання спонсорської допомоги №__

 

місто Київ, тридцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “РОЗВИТОК”, код за ЄДРПОУ 000000000, з місцезнаходженням: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00, далі за текстом “СПОНСОР”, в особі керівника Воронова Павла Борисовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони - Спортивний клуб «ФАНТОМ», код за ЄДРПОУ 000000000, з місцезнаходженням: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00, далі за текстом «НАБУВАЧ», в особі керівника Гладкого Євгена Юрійовича, діє на підставі статуту,

 

далі разом - «Сторони», а окремо - “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. У порядку та на умовах цього договору СПОНСОР зобов'язується передати безповоротну грошову допомогу (далі - Спонсорська допомога), а НАБУВАЧ зобов'язується прийняти та використовувати її на умовах і в цілях, передбачених цим договором.

  • 1.2. Розмір Спонсорської допомоги становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

    Слід зауважити, що благодійна допомога у будь-якій сумі, що надається аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного обладнання забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях не включається до оподаткованого доходу. Однак, існує ризик віднесення спонсорства не до благодійної допомоги, а до рекламної діяльності, тоді пільги щодо оподаткування не застосовуються.

 

1.3. З метою передачі іншої допомоги, Сторони можуть укладати додаткові угоди до цього договору про передачу грошової суми або матеріального об'єкту (предмета договору). Усі додаткові угоди з моменту їх підписання вважаються невід'ємною частиною цього договору.

 

1.4. Спонсорська допомога передається з метою фінансування навчання та підготовка спортсменів-юніорів за напрямом класичні бальні танці, придбання відповідного обладнання.

 

1.5. Передача безповоротної допомоги здійснюється СПОНСОРОМ протягом 5 (п'яти) днів з моменту підписання цього договору, шляхом перерахування грошових коштів на безготівковий рахунок НАБУВАЧА Р/р 2600 0000 000 000.

 

1.6. НАБУВАЧ набуває право на предмет допомоги з моменту зарахування коштів на його безготівковий рахунок.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. СПОНСОР має право:

2.1.1. відмовитися від цього договору до моменту прийняття НАБУВАЧЕМ предмету договору;

2.1.2. здійснювати контроль за використанням НАБУВАЧЕМ предмету договору відповідно до пункту 1.4. цього договору.

 

2.2. СПОНСОР зобов'язаний:

2.2.1. повідомити НАБУВАЧА про права усіх третіх осіб щодо предмету договору, в противному разі НАБУВАЧ має право на відшкодування пов’язаних з цим збитків.

 

2.3. НАБУВАЧ має право:

2.3.1. на свій вибір, у випадках не передачі СПОНСОРОМ предмет договору у строки, встановлені пунктом 1.5:

- вимагати від СПОНСОРА передачі предмету договору і відшкодування збитків, спричинених затримкою;

- відмовитися від цього договору і вимагати відшкодування спричинених йому збитків.

2.3.2. володіти, користуватися, розпоряджатися предметом договору відповідно до пункту 1.4. цього договору;

2.3.3. на власний розсуд розпоряджатися доходом та іншими вигодами, отриманими внаслідок використання предмету договору.

 

2.4. НАБУВАЧ зобов'язаний:

2.4.1. використовувати предмет договору лише з метою, вказаною у пункті 1.4. цього договору;

2.4.2. у разі виникнення обставин, які унеможливлюють використання предмету договору за призначенням, негайно повідомити про це СПОНСОРА;

 

2.4.3. направити СПОНСОРУ Звіт про використання Спонсорської допомоги у вільній письмовій формі із зазначенням результатів використання та додаванням копій підтверджуючих документів, не пізніше 5 (п'яти) днів з дня їх повного використання;

2.4.4. При проведенні будь-яких заходів, організованих із використанням спонсорської допомоги, а також у відносинах з третіми особами, що стосуються використання Спонсорської допомоги, інформувати громадськість (третіх осіб) про ім'я (найменування) СПОНСОРА та/або про його знак для товарів і послуг з метою їх пупуляризації.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

3.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

 

3.2. За використання предмету договору всупереч вимогам пункту 1.4. цього договору без згоди СПОНСОРА НАБУВАЧ сплачує штраф у розмірі 5 (п'яти) % від суми предмету договору.

 

3.3. У разі отримання письмової згоди СПОНСОРА на використання предмету договору за іншим призначенням, НАБУВАЧ не несе відповідальності за використання предмета договору не з метою, зазначеною у пункті 1.4. цього договору.

 

3.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

 

3.5. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана негайно, (але не пізніше трьох днів з дня їх настання) сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

 

4.2. НАБУВАЧ має право в будь-який час відмовитися від даного договору, письмово попередивши про це СПОНСОРА не пізніше, ніж за 7 (сім) днів.

 

4.3. Якщо предмет договору використовується не за призначенням, СПОНСОР має право вимагати розірвання договору (окрім винятків, передбачених пунктом 3.3. цього договору).

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України.

 

5.2. Всі зміни та доповнення до цього договору мають бути здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими особами Сторін.

 

5.3. У разі зміни у платіжних і поштових реквізитах, зміні уповноважених осіб тощо сторони зобов'язуються повідомити про це одна одній протягом 3 (трьох) календарних днів. В іншому випадку дії, вчинені за старими адресами та реквізитами, будуть вважатися належним виконанням зобов'язань.

 

5.4. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність по відношенню до отриманої у зв’язку з договірними відносинами інформації, а також вжити всіх заходів для того, щоб попередити повне або часткове розповсюдження отриманої інформації.

 

5.5. Всі спори, що виникають внаслідок чи у зв’язку з цим договором, якщо можливо, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

5.6. В тому випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди, спір вирішується у судовому порядку.

 

5.7. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, специфікації, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

СПОНСОР

НАБУВАЧ

ТОВ “РОЗВИТОК”

Код за ЄДРПОУ: 000000000

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: rozvitok@gmail.com

Банк Кредитора: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

СК “ФАНТОМ”

Код за ЄДРПОУ: 000000000

Адреса: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: fantom@gmail.com

Банк Боржника: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Директор

___________________/П.Б. Воронов/

Директор

________________________/Є.Ю. Гладкий/

 

Будь-яке співпадіння осіб, назв та фактів з реально існуючими є випадковим.

 

  • Слід зауважити, що благодійна допомога у будь-якій сумі, що надається аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного обладнання забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях не включається до оподаткованого доходу. Однак, існує ризик віднесення спонсорства не до благодійної допомоги, а до рекламної діяльності, тоді пільги щодо оподаткування не застосовуються.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"