Посадова інструкція майстра підрозділу у будівництві

Скачати
в зручному форматi
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛІСТ"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ТОВ "АЛІСТ"

_________________Ковалівська А.В.

“__”______________2017 р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • МАЙСТРА ПІДРОЗДІЛУ У БУДІВНИЦТВІ ТОВ "АЛІСТ"

  Назви посад (професій), які передбачаються у штатному розписі та посадових інструкціях, мають відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010. Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13.

 • (код КП 1223.2)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання)

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336

  (посилання)

1.1. Майстер підрозділу у будівництві належить до професійної групи "Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1223.2.

1.2. Майстер підрозділу у будівництві призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом директора.

1.3. Майстер підрозділу у будівництві підпорядковується безпосередньо директору ТОВ "АЛІСТ". За відсутності майстра підрозділу у будівництві його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора.

1.4. Для виконання обов'язків та реалізації прав майстер підрозділу у будівництві взаємодіє з начальником планово-економічного відділу, менеджером з комерційної діяльності та управління, менеджером зі збуту.

1.5. У своїй діяльності майстер підрозділу у виробництві керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛІСТ" (надалі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, у т. ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями директора Товариства.

 

 • 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання)

Майстер підрозділу у будівництві:

2.1. Відповідає за виконання будівельних робіт в діяльності Товариства.

2.2. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням методів і засобів покращення виконання будівельних робіт.

2.3. Розробляє методи та алгоритми роботи в межах діяльності підрозділу.

2.4. Забезпечує своєчасне і якісне виконання будівельних робіт з дотриманням технологій.

2.5. Здійснює виконання робочих завдань, будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт.

2.6. Забезпечує додержання вимог посадових інструкцій.

2.7. Веде журнал виконання робіт, виконавчу технічну документацію.

2.8. Майстер підрозділу у будівництві послуг зобов'язаний не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

2.9. Майстер підрозділу у будівництві послуг виконувати вимоги інструкцій, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки.

2.10. Майстер підрозділу у будівництві послуг проходити медичний огляд, відповідно до умов правил з охорони праці та колективного договору Товариства, але не рідше одного разу на рік, з наданням відповідних медичних висновків (довідку про стан здоров'я, результати обстеження, результати флюорографії).

2.11. Майстер підрозділу у будівництві повинен забезпечити цілісність майна та інших цінностей, переданих йому на зберігання або для інших цілей

 

3. ПРАВА

Майстер підрозділу у будівництві має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень директора Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд директора пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти директору про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати та отримувати особисто у директора Товариства інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

3.5. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Майстер підрозділу у будівництві несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей

 

5. МАЙСТЕР ПІДРОЗДІЛУ У БУДІВНИЦТВІ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

5.1. Постанови, розпорядження, накази та інші керівні, законодавчі і нормативно-правові акти, методичні матеріали з забезпечення діяльності будівництва.

5.2. Характеристики, специфічні особливості організації будівельного виробництва.

5.3. Будівельні норми та правила, технічні умови виконання та приймання будівельних робіт.

5.4. Стандарти, методики та інструкції з розроблення і оформлення будівельної документації.

5.5. Вимоги організації праці.

5.6. Правила та норми охорони праці.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Майстер підрозділу у будівництві повинен мати повну або базову вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років

Директор ТОВ "АЛІСТ"

 

___________/ Ковалівська А.В. /

   (підпис)

“___”_____________ 2017 р.

 • Назви посад (професій), які передбачаються у штатному розписі та посадових інструкціях, мають відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010. Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13.

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання)

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336

  (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання)

Підписки

Подивитися усі підписки