Договір оперативного лізингу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ № 12/06

 

місто Київ, дванадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

Детальніше про відмінні риси оперативного і фінансового лізингу читати Степанов М. "Оперативний лізинг vs фінансовий лізинг" за (посиланням).

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

 • з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “СОКІЛ”, код ЄДРПОУ 12345678, з місцезнаходженням: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 12, що далі іменується "ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ", в особі керівника Петренка Іллі Павловича, що діє на підставі статуту та

  Детальніше з природою та особливостями врегулювання лізингових відносин в різних нормативних актах можна ознайомитись в статті Малишко В.М., Микитюк М.С. “Правова природа лізингу” за (посиланням).

   

 

з іншої сторони — Фізична особа — підприємець Стефанчук Георг Пилипович, ідентифікаційний номер 987654321234, паспорт серії ХХ № 111111, виданий Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 10.10.2001 р., що проживає за адресою: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 7, кв. 18, що далі іменується “ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ”,

далі разом “Сторони”, а окремо "Сторона",

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ зобов'язується набути у власність та передати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ у лізингове користування об'єкт лізингу, визначений у п. 1.2 цього договору, а ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язаний прийняти об'єкт лізингу та сплачувати за користування ним лізингові платежі протягом строку, обумовленого цим договором.

 

 • 1.2. Об'єктом лізингу за цим договором є підйомний кран, що відповідає визначеним у заявці ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА характеристикам.

  Важливо належним чином визначити предмет лізингу, детально зазначити властиві йому ознаки, що вирізняють його з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізують предмет (рік випуску, колір, об'єм двигуна, індивідуальні технічні характеристики, індивідуальна комплектація, тощо), в противному випадку, існує ризик визнання договору неукладеним або недійсним в цілому.

   

  Детальніше, дивись позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 04.07.2016 р., справа № 178/10047/15-ц за (посиланням), та в ухвалі від 21.09.2016 р., у справі № 307/3591/14-ц за (посиланням).

 

1.3. Заявка на підйомний кран є невід'ємним додатком до цього договору.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

 

2.1. Лізинговий платіж за цим договором встановлюється у розмірі 16 000 (шістнадцяти тисяч) гривень на місяць з урахуванням ПДВ та індексації.

 

2.2. Лізингові платежі вносяться ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ не пізніше 5 (п'ятого) числа кожного наступного за розрахунковим місяцем в безготівковому порядку на поточний рахунок ЛІЗИНГОДАВЦЯ п/р 2600 0000 000 000.

 

2.3. Розмір лізингових платежів може бути змінений за домовленістю Сторін та в інших випадках‚ передбачених чинним законодавством України.

 

2.4. Всі витрати на утримання майна, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням, несе ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ.

 

 

3. СТРОК ЛІЗИНГОВОГО КОРИСТУВАННЯ

 

3.1. Строк лізингового користування за цим договором становить 5 (п'ять) років з моменту поставки об'єкту лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕВІ.

 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТУ ЛІЗИНГУ В КОРИСТУВАННЯ

 

4.1. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ набуває у власність та передає об'єкт лізингу у користування ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА не пізніше двох місяців з моменту підписання цього договору. За вказаний строк лізингові платежі сплаті не підлягають.

 

4.2. Передача об'єкту лізингу відбувається за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 21. 

 

4.3. Передача об'єкту лізингу оформлюється відповідним Актом приймання-передачі, підписаним обома Сторонами.

 

4.4. Загальна оціночна вартість об'єкту лізингу визначається ЛІЗИНГОДАВЦЕМ та має бути відображена в Акті приймання передачі.

 

4.5. Під час прийняття об'єкту лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язаний провести його огляд та у разі виявлення недоліків та/або невідповідностей у заявці скласти Акт про виявлені недоліки (невідповідності).

 

4.6. Про виявлення прихованих або таких, що не можуть бути виявлені простим оглядом, недоліків (невідповідностей) ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ письмово повідомляє ЛІЗИНГОДАВЦЯ протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту передачі об'єкту лізингу.

 

4.7. У випадках, передбачених п. 4.4 та 4.5 цього договору, ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ у строк, що не перевищує один місяць з моменту повідомлення про виявлені недоліки (невідповідності), зобов'язаний усунути їх або замінити об'єкт лізингу.

 

4.8. Усі витрати, пов'язані із транспортуванням об'єкту лізингу до місця передачі, монтажем і введенням його в експлуатацію, відносяться на рахунок ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА та здійснюються ним.

 

4.9. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків (невідповідностей) об'єкту лізингу або заміною об'єкту лізингу, у тому числі витрати, пов'язані із транспортуванням заміненого об'єкту лізингу до місця передачі, монтажем і введенням його в експлуатацію, відносяться на рахунок ЛІЗИНГОДАВЦЯ та здійснюються ним.

 

 

5. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ОБ'ЄКТОМ ЛІЗИНГУ

 

5.1. За цим договором ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ набуває право користування об'єктом лізингу відповідно до його цільового призначення протягом всього строку лізингового користування.

 

 • 5.2. Право власності на об'єкт лізингу протягом всього строку лізингового користування залишається за ЛІЗИНГОДАВЦЕМ.

  Так як власником предмета лізингу залишається Лізингодавець, у випадку спричинення дорожньо-транспортної пригоди за участю предмета лізингу, існує ризик звернення страховика з регресною вимогою саме до нього, зокрема, якщо він виступає страхувальником.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 24.03.2016 р., справа № 910/29847/15 за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України від 13.12.2016 р., справа № 910/10192/16 за (посиланням).

   

   

 

5.3. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ користується гарантією на об'єкт лізингу відповідно до умов договору, за яким ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ набуває об'єкт лізингу у власність.

 

5.4. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язується протягом строку лізингу утримувати об'єкт лізингу у справному стані, сумлінно дотримуватися норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, встановлених чинним законодавством України та інструкціями до об'єкту лізингу.

 

5.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ за свій рахунок та за погодженням з ЛІЗИНГОДАВЦЕМ проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції об'єкту лізингу.

 

5.6. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право поліпшувати (в тому числі заміняти будь-які деталі та вузли) об'єкт лізингу лише за згодою ЛІЗИНГОДАВЦЯ. У разі поліпшення об'єкту лізингу за згодою ЛІЗИНГОДАВЦЯ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів за власним вибором.

 

5.7. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації його персоналу складності виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування об'єкту лізингу.

 

5.8. Обов’язок одержання необхідних дозволів на експлуатацію об'єкту лізингу покладається на ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

 

 

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТУ ЛІЗИНГУ АБО ЙОГО ВИКУПУ

 

 • 6.1. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ після закінчення строку лізингового користування має право:

  На думку суддів оперативний лізинг - це договір лізингу, за яким лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який амортизується 90 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 08.04.2015 р., справа № 5011-18/2586-2012 за (посиланням).

   

 

6.1.1. повернути об'єкт лізингу ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ;

 

6.1.2. продовжити строк лізингового користування.

 

6.2. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язаний повернути об'єкт лізингу в останній день строку лізингового користування.

 

6.3. Повернення об'єкту лізингу оформлюється відповідним Актом передання-приймання, підписаним обома Сторонами.

 

6.4. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ повертає об'єкт лізингу у тому ж стані, у якому його було передано у лізингове користування з урахуванням нормального природного зносу.

 

6.5. У разі вичвлення наміру продовжити строк оперативного лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ повідомляє про це ЛІЗИНГОДАВЦЯ не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку договору.

 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

7.1. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ за цим договором має право:

 

- здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експлуатації та цільовим використанням об'єкту лізингу, повідомивши ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА про дату перевірки не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її настання;

 

- вимагати повернення об'єкту лізингу та розірвання цього договору, якщо ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків;

 

- на своєчасне отримання лізингових платежів у розмірі, визначеному цим договором.

 

7.2. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ за цим договором зобов'язаний:

 

- придбати відповідно до заявки ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА та передати об'єкт лізингу в порядку, визначеному цим договором;

 

- усунути недоліки (невідповідності заявці) об'єкту лізингу на умовах, визначених цим договором;

 

- забезпечити безперешкодне використання об'єкту лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ.

 

7.3. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ за цим договором має право:

 

- вимагати усунення недоліків об'єкту лізингу або його невідповідності заявці в порядку, передбаченому цим договором;

 

- на відшкодування вартості поліпшень об'єкту лізингу або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів за власним вибором;

 

- вимагати від ЛІЗИНГОДАВЦЯ відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні ним цього договору.

 

7.4. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ за цим договором зобов'язаний:

 

- прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього договору;

 

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати лізингові платежі відповідно до умов цього договору;

 

- у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу ЛІЗИНГОДАВЦЯ повернути йому майно;

 

- на вимогу ЛІЗИНГОДАВЦЯ надавати йому відомості про технічний стан об'єкту лізингу;

 

- повернути об'єкт лізингу або повідомити про бажання продовжити строк лізингу в порядку, визначеному розділом 6 цього договору.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

 

8.2. За порушення п. 2.2 цього договору ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ сплачує ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 

8.3. За порушення п. 4.1 цього договору ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ сплачує ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕВІ штраф у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) грн.

 

8.4. Сторона звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини.

 

Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

8.5. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

 

Претензійний характер врегулювання усіх питань, що виникають з факту укладення цього договору, є обов’язковим.

 

9.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку, визначеного в 3.1. договору.

 

10.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

10.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

 

10.4. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право відступити свої права (передати обов'язки) за цим договором третім особам за умови одержання попередньої письмової згоди на це ЛІЗИНГОДАВЦЯ.

 

10.5. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ має право повністю або частково відступити свої права за цим договором на користь третьої особи повідомивши про це ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

 

10.6. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

10.7. Цей договір складено українською мовою на чотирьох аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

ТОВ “СОКІЛ”

Код за ЄДРПОУ: 123456789

Адреса: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 12,,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: gid@sokil.com

Банк Виконавця: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ФОП Стефанчук Георг Пилипович

РНОКПП: 987654321234

Паспорт серії ХХ № 111111, виданий Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 10.10.2001 року,

Адреса: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 7, кв. 18,

Банк Замовника: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Керівник

___________________/І.П. Петренко/

Фізична особа-підприємець

________________________/Г. П. Стефанчук/

 

 

 • Детальніше про відмінні риси оперативного і фінансового лізингу читати Степанов М. "Оперативний лізинг vs фінансовий лізинг" за (посиланням).

   

 • Детальніше з природою та особливостями врегулювання лізингових відносин в різних нормативних актах можна ознайомитись в статті Малишко В.М., Микитюк М.С. “Правова природа лізингу” за (посиланням).

   

 • Важливо належним чином визначити предмет лізингу, детально зазначити властиві йому ознаки, що вирізняють його з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізують предмет (рік випуску, колір, об'єм двигуна, індивідуальні технічні характеристики, індивідуальна комплектація, тощо), в противному випадку, існує ризик визнання договору неукладеним або недійсним в цілому.

   

  Детальніше, дивись позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 04.07.2016 р., справа № 178/10047/15-ц за (посиланням), та в ухвалі від 21.09.2016 р., у справі № 307/3591/14-ц за (посиланням).

 • Так як власником предмета лізингу залишається Лізингодавець, у випадку спричинення дорожньо-транспортної пригоди за участю предмета лізингу, існує ризик звернення страховика з регресною вимогою саме до нього, зокрема, якщо він виступає страхувальником.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 24.03.2016 р., справа № 910/29847/15 за (посиланням);

   

  Постанову Вищого господарського суду України від 13.12.2016 р., справа № 910/10192/16 за (посиланням).

   

   

 • На думку суддів оперативний лізинг - це договір лізингу, за яким лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який амортизується 90 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 08.04.2015 р., справа № 5011-18/2586-2012 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"