Договір застави нерухомого майна (іпотека) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

ДОГОВІР

 • застави нерухомого майна (іпотека)

  Іпотечний договір повинен містити такі істотні умови:

  1) для іпотекодавця та іпотекодержателя - фізичних осіб відомості про:

  для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

  2) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання;

  3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення;

  4) посилання на видачу заставної або її відсутність.

   

  Іпотечний договір може містити інші положення, зокрема, визначення вартості предмета іпотеки, посилання на документ, що підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на предмет іпотеки, визначення способу звернення стягнення на предмет іпотеки.

 

 • м. Київ, десяте вересня дві тисячі сімнадцятого року

  1. Хронологія подій в регулюванні договорів застави та іпотеки за (посиланням);

   

  2. Витяг з аналізу судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку, як заставу нерухомого майна за (посиланням).

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Фізична особа — підприємець Петренко Іван Федорович , ідентифікаційний номер 1503447763, з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Клінічна, буд. 18, кв. 32, Україна, далі за текстом “ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ”, та

 

з другої сторони – Нестерук Олег Васильович, ідентифікаційний номер 3606772715, що проживає у м. Київ, вул. Квітки-Основ'яненка, 26, кв. 18, далі за текстом “ЗАСТАВОДАВЕЦЬ”, разом в подальшому «Сторони»,

 

попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства стосовно правочину, що укладається, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як морального, так і фізичного, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Предметом застави може бути і майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави (майбутній урожай, приплід худоби тощо).

 

1.1. За цим договором ЗАСТАВОДАВЕЦЬ передає ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ предмет застави.

 

1.2. Застава за цим договором є способом забезпечення ЗАСТАВДАВЦЕМ зобов'язань за договором підряду № __ від 18 червня 2017 року (далі — основне

Заставою може бути забезпечена також вимога, яка виникне в майбутньому.

зобов'язання).

 

1.3. Предметом застави за цим договором є земельна ділянка площею 0,044 га, розташована на території Катюжанської сільської ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Катюжанка, вул. Біла, 18, надану для індивідуального житлового будівництва в межах до літ “Б” - землі Дудківської селищної ради, до літ. “В” - землі Павлова О.А., до літ. “Г” - землі Федорова Л.П., до літ. “Д” - землі Афанасівої Л.І., до літ. “Е” - землі Прокопчука А.Р. та Сидорова Р.А., до літ. “А” - землі

Земельна ділянка та будівля (споруда), яка на ній розташована, нерозривно повязані між собою, а отже, іпотека щодо будівлі (споруди) повинна поширюватись і на земельну ділянку, на якій вона розташована, і навпаки, причому навіть у тих випадках, коли предметом у договорі іпотеки визначено лише один об'єкт (або будівля, або забудована земельна ділянка).

Зазначене підтверджене Верховним Судом України в ухвалі від 8  грудня  2010  р. у справі №  6-50440св10 за (посиланням).

 

Ольховської А.А.

 

 • 1.4. Вказана земельна ділянка належить ЗАСТАВОДАВЦЮ на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку (Серія КВ 074554), виданого на підставі рішення Катюжанської сільської ради від 30.07.2011 року № 331 та зареєстрованого у Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 010455683017.

  Заборони та обмеження щодо відчуження і цільового використання земельних ділянок, встановлені Земельним кодексом України, є чинними при їх іпотеці (наприклад, використання земель сільськогосподарського призначення та прав на них як предмета іпотеки обмежене лише сферою банківського кредитування).

 

1.5. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ свідчить, що до цього часу вказана земельна ділянка нікому не продана, не подарована, іншим чином не відчужена, під забороною відчуження не перебуває, прав на неї треті особи не мають.

 

1.6. Предмет застави залишається у володінні і користуванні ЗАСТАВОДАВЦЯ.

 

1.7. Сторони домовилися, що вартість предмету застави складає _____ (________) грн.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 • 2.1. Цей договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

  Пріоритет права іпотекодержателя на задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації іпотеки.

 

 • 2.2. Дія договору припиняється одночасно із припиненням основного зобов'язання.

  Розірвання кредитного договору не є підставою для припинення іпотеки, якою може забезпечуватися виконання зобов'язання, що виникло до набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору.

   

  Такої позиції дотримується Верховний Суд України у постанові від 09.09.2015 року, справа № 6-939цс15 за (посиланням).

   

  Сплив позовної давності за вимогою про стягнення боргу також не є підставою для припинення іпотеки.

   

  Позиція Верховного Суду України в постанові від 15.05.2017 року, у справі № 6-786цс17 за (посиланням).

   

   

 

3. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

 

3.1. У випадку невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ свого основного зобов'язання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право звернути стягнення на предмет застави та задовольнити за його рахунок свої вимоги у повному обсязі.

 

3.2. Звернення стягнення на предмет застави може бути здійснено у безспірному порядку шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса та подальшої реалізації предмету застави в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

 • 4.1. За цим договором ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язується:

  Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не покладено на іпотекодержателя.

 

- утримувати предмет застави у належному стані;

 

- сплачувати всі передбачені законодавством податки і збори, пов'язані з предметом застави;

 

4.2. За цим договором ЗАСТАВОДАВЕЦЬ має право:

 

- володіти та користуватися предметом застави;

 

- за погодженням із ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ передавати предмет застави у користування третім особам.

 

4.3. За цим договором ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний:

 

- прийняти виконане за основним зобов'язанням.

 

4.4. За цим договором ЗАМОВНИК має право:

 

- перевіряти документально та на місці стан предмета застави;

 

- у разі невиконання чи неналежного виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ основного зобов'язання звернути стягнення на предмет застави.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

 

5.2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини.

 

Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

 

Претензійний характер врегулювання усіх питань, що виникають з факту укладення цього договору, є обов’язковим.Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обґрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня передбачуваного порушення. Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 днів з дня отримання.

 

6.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації і діє до повного його виконання Сторонами.

 

7.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

7.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

 

7.4. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

7.5 Цей договір складено українською мовою на двох аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Іпотечний договір підлягає нотаріальному посвідченню.

 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                                      ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

_________________________________                                               _________________________________

Паспорт____________ ІН___________                                                Паспорт____________ ІН___________

Адреса__________________________                                                 Адреса__________________________

________________ ________________                                                ________________ ________________

(підпис)                   (ПІБ)                                                                        (підпис)                 (ПІБ)

 

 • Іпотечний договір повинен містити такі істотні умови:

  1) для іпотекодавця та іпотекодержателя - фізичних осіб відомості про:

  для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

  2) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання;

  3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове призначення;

  4) посилання на видачу заставної або її відсутність.

   

  Іпотечний договір може містити інші положення, зокрема, визначення вартості предмета іпотеки, посилання на документ, що підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на предмет іпотеки, визначення способу звернення стягнення на предмет іпотеки.

 • 1. Хронологія подій в регулюванні договорів застави та іпотеки за (посиланням);

   

  2. Витяг з аналізу судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку, як заставу нерухомого майна за (посиланням).

 • Предметом застави може бути і майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави (майбутній урожай, приплід худоби тощо).

 • Заставою може бути забезпечена також вимога, яка виникне в майбутньому.

 • Земельна ділянка та будівля (споруда), яка на ній розташована, нерозривно повязані між собою, а отже, іпотека щодо будівлі (споруди) повинна поширюватись і на земельну ділянку, на якій вона розташована, і навпаки, причому навіть у тих випадках, коли предметом у договорі іпотеки визначено лише один об'єкт (або будівля, або забудована земельна ділянка).

  Зазначене підтверджене Верховним Судом України в ухвалі від 8  грудня  2010  р. у справі №  6-50440св10 за (посиланням).

   

 • Заборони та обмеження щодо відчуження і цільового використання земельних ділянок, встановлені Земельним кодексом України, є чинними при їх іпотеці (наприклад, використання земель сільськогосподарського призначення та прав на них як предмета іпотеки обмежене лише сферою банківського кредитування).

 • Пріоритет права іпотекодержателя на задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації іпотеки.

 • Розірвання кредитного договору не є підставою для припинення іпотеки, якою може забезпечуватися виконання зобов'язання, що виникло до набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору.

   

  Такої позиції дотримується Верховний Суд України у постанові від 09.09.2015 року, справа № 6-939цс15 за (посиланням).

   

  Сплив позовної давності за вимогою про стягнення боргу також не є підставою для припинення іпотеки.

   

  Позиція Верховного Суду України в постанові від 15.05.2017 року, у справі № 6-786цс17 за (посиланням).

   

   

 • Іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не покладено на іпотекодержателя.

 • Іпотечний договір підлягає нотаріальному посвідченню.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"