Договор поставки (одноразового посуду і пластмасових виробів) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

 ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 15

(одноразового посуду і пластмасових виробів)

місто Харків, п'ятнадцяте червня дві тисячі п'ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «Постачальник», в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «Покупець», в особі директора з капітального будівництва Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі довіреності № 124 від 11.03.2015 р, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати одноразовий посуд і пластмасові вироби (далі - товар) у власність Покупцю за ціною та в строки, передбаченні цим договором, а Покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його.

2. УМОВИ ПРО ТОВАР. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Найменування, кількість, асортимент, ціна і дата поставки товару визначається у Специфікаціях на кожну окрему партію товару, які є невід'ємними частинами цього договору.

2.2. Якість товару повинна відповідати ТУ У 25.2-24674128-001-2001 зi змiнами.

2.3. Товар чи його окремий елемент упаковується в стандартну тару Постачальника. Вартість тари включена у вартість товару.

2.4. Постачальник зобов'язується виготовити та передати товар в кількості, асортименті та в строк, зазначені в Специфікаціях по кожній партії товару.

2.5. Товар передається Покупцю на складі Постачальника м. Харків, вул. Дідро, буд. 1. Покупець зобов'язується самостійно вивезти товар в день передачі товару.

Інший спосіб поставки визначається Сторонами окремою угодою, яка оформлюється у виді додатка до даного договору.

2.6. Сторони домовилися, що завантаження товару за адресою м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, з усіма ризиками і витратами несе Постачальник.

3. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець зобов'язується прийняти товар та підписати видаткові накладні. Передача товару представникові Покупця проводиться на підставі довіреності на отримання товару. Постачальник зобов'язується разом з товаром передати Покупцеві рахунок, видаткову накладну, податкову накладну та гігієнічний висновок.

3.2. Постачальник зобов’язується письмово повідомити Покупця про готовність товару до передачі не менше, ніж за 4 (чотири) календарних дні. Обов'язок Постачальника передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент надання товару в розпорядження Покупця.

3.3. Прийом товару за кількістю проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 року № П-6, а за якістю – у відповідності до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 року № П–7 в день передачі товару на складі Постачальника.

3.4. Виклик представника Постачальника є обов'язковим у разі виявлення прихованих недоліків в партії товару.

При виявленні прихованих недоліків товару Покупець зобов'язується скласти Акт про приховані недоліки. Акт складається протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виявлення недоліків.

Прихованими недоліками вважаються ті недоліки, які не могли бути виявлені при звичайній для даного виду товару перевірці при прийманні товару.

Покупець зобов'язується провести попередню фотофіксацію виявлених недоліків та надіслати

фотографії Постачальнику на електронну адресу зазначену в реквізитах цього договору.

3.5. Представник Постачальника зобов'язується прибути для складання Акту про приховані недоліки протягом 2 (двох) робочих днів з дня надіслання фотографій виявлених недоліків.

3.6. Право власності на товар та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі йому товару.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Ціна Товару визначається домовленістю Сторін і відображається в Специфікації, рахунках, видаткових накладних, податкових накладних на товар.

4.2. Оплата товару здійснюється частинами в наступному порядку:

4.2.1. передплата в розмірі 50 відсотків вартості товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання Специфікації;

4.2.2. оплата 50 відсотків вартості товару здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів з моменту повідомлення Постачальником Покупця про готовність товару до передачі.

4.3. Покупець здійснює оплату Товару у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. При здійсненні оплати Покупець обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору, дату та номер Специфікації.

4.4. Постачальник має право притримати у себе Товар, що підлягає передачі Покупцеві, у разі невиконання ним у строк зобов'язання щодо оплати цього Товару, до моменту виконання Покупцем зобов'язань з оплати Товарів за цим договором, відшкодування Постачальнику пов'язаних з Товаром витрат та інших збитків.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2015 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені збитки.

6.2. За порушення Покупцем п. 4.2. цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

6.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу Постачальника, Покупець зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від простроченої (несплаченої) суми.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони домовилися, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

7.2. Сторони встановили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обґрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня виявлення порушення. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язується відповісти на неї протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня її отримання.

7.3. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, після дотримання претензійного порядку їх вирішення підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

8.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Всі додатки, Специфікації, зміни і доповнення до цього договору є його невід'ємними частинами. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

8.4. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це одна одну протягом 3 (трьох) календарних днів.

8.5. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

8.6. На момент укладання цього договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах; Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

Генеральний Директор

_____________________ О.Г. Яковлєв

Директор

_______________________А.М. Волошин

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"