Посадова інструкція менеджера (управителя) з логістики 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ТОВ «ФАМАГУСТА»

Панфілов І.І.

________________

 • 17.08.2018 року

  Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 • Посадова інструкція менеджера (управителя) з логістики

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

 • (код КП — 1475.4)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність менеджера з логістики Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМАГУСТА” (надалі - Товариства).

 

1.2. Менеджер з логістики належить до професійної групи "Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1475.4.

 

1.3. Мета діяльності менеджера з логістики: визначення логістичної стратегії Товариства, забезпечення прийняття оптимальних рішень у сфері логістики та їх виконання.

 

1.4. Менеджер з логістики призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника ТОВ «ФАМАГУСТА» за поданням заступника керівника Товариства відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

 

1.5. Менеджер з логістики підпорядковується безпосередньо керівнику Товариства.

 

1.6. У своїй діяльності менеджер з логістики керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАМАГУСТА» , локальними нормативними актами Товариства, у т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

 

1.7. В період тимчасової відсутності менеджера з логістики (у зв'язку з хворобою, відпусткою тошо) виконання його обов’язків забезпечує інший працівник організації відповідної кваліфікації за розпорядженням заступника директора організації, у порядку передбаченому законодавством.

 

 

 • 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 

При виконанні своїх посадових обов’язків менеджер з логістики:

 

2.1. Визначає логістичну стратегію організації, забезпечуючи прийняття оптимальних рішень щодо вибору на довгостроковій основі постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо, а також новітніх гнучких технологій виробництва продукції та послуг, організації складування і транспортування, каналів збуту та розподілення готової продукції.

 

2.2. Розробляє перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності на основі наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими потоками.

 

2.3. Проектує наскрізні матеріальні потоки впродовж повного логістичного ланцюга «закупка сировини — виробництво — розподіл — продаж — споживання» та супроводжуючі інформаційні, фінансові і сервісні потоки на основі інтеграції і координації з метою мінімізації загальних витрат, забезпечення високого рівня якості продукції та задоволення потреб споживачів.

 

2.4. Координує діяльність підрозділів організації та інших організації щодо забезпечення ефективного просування товарів і послуг у сферах виробництва та обігу, розв’язує конфліктні ситуації, знаходить компроміси для погодження інтересів різних ланок логістичної системи з метою досягнення загальносистемних цілей.

 

2.5. Спільно зі службою маркетингу прогнозує попит на продукцію чи послуги, бере участь у розробленні виробничої програми, визначенні асортименту продукції відповідно до замовлень споживачів.

 

2.6. Визначає спільно зі службами постачання оптимальну потребу в матеріально-технічних ресурсах, установлює раціональні господарські зв’язки з постачальниками, організовує забезпечення виробничого процесу необхідними матеріальними ресурсами за принципом «точно в термін» та доставку на виробничі дільниці, координує процес матеріально-технічного забезпечення з виробництвом, збутом, складуванням і транспортуванням.

 

2.7. Бере участь у розробленні виробничої програми, планів-графіків запуску-випуску готової продукції, поточних та оперативних планів збуту продукції, визначає канали збуту та формує розподільчу мережу, приймає рішення щодо пакування продукції, комплектування партії відправки, організовує відвантаження продукції та контролює доставку, системно пов’язує процес розподілу з процесами виробництва і постачання.

 

2.8. Розробляє стратегію управління запасами на виробництві та у сфері товарного обігу, визначає оптимальні рівні запасів, оцінює вплив запасів на розмір обігового капіталу організації, втрати від іммобілізації фінансових коштів у запасах чи від їх дефіциту.

 

2.9. Організовує транспортно-експедиційне забезпечення постачання матеріальних ресурсів та відправлення готової продукції, вибирає вид транспорту, спосіб доставки, визначає маршрути перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, планує процес транспортування спільно із складським та виробничим процесами.

 

2.10. Вносить пропозиції щодо освоєння нових товарних ринків, вибору каналів постачання і збуту, організовує зв’язки з діловими партнерами, проводить переговори, забезпечує укладання договорів і здійснює контроль за їх виконанням з метою управління інтегрованими потоками.

 

2.11. Сприяє впровадженню сучасних технологій виробництва і доставки товарів, нових інноваційних технологій у процеси управління та забезпечення руху матеріальних, інформаційних, фінансових та сервісних потоків.

 

2.12. Бере участь у визначенні загальних витрат упродовж логістичного ланцюга, використовує наукові методи зменшення витрат без погіршення якості, сприяє ефективному управлінню фінансовими потоками, оцінює економічний ефект від прийняття логістичних рішень та конкурентоспроможність організації.

 

2.13. Забезпечує розроблення логістичної інформаційної системи організації, складання встановленої звітності, формування бази даних внутрішньої та зовнішньої інформації з організації матеріальних потоків організації, з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

 

2.14. Керує роботою підпорядкованих працівників.

 

 

3. ПРАВА

 

Менеджер з логістики має право:

 

3.1. Вносити пропозиції керівництву організації щодо покращення організації діяльності у сфері логістики в організації.

 

3.2. Отримувати від структурних підрозділів організації матеріали та інформацію, необхідні для організації роботи у сфері логістики в організації.

 

3.3. Брати участь у вирішенні питань виробничої діяльності організації відповідно до компетенції.

 

3.4. Безпосередньо взаємодіяти з представниками інших організацій з питань, що належать до його компетенції.

 

3.5. Брати участь у підготовці організаційно-розпорядчих документів організації з питань логістики.

 

3.6. Підписувати або візувати документи у межах компетенції.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Менеджер з логістики несе відповідальність за:

 

4.1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.4. Завдання матеріальних збитків Товариству з власної провини - у межах, визначених чинним законодавством України.

 

4.5. Порушення положення про комерційну таємницю організації, розголошення персональних даних працівників та контрагентів, які довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за посадою.

 

4.6. Недотримання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

 

 

5. МЕНЕДЖЕР З ЛОГІСТИКИ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність, законодавство у сфері захисту персональних даних.

 

5.2. Ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу.

 

5.3. Кон’юнктуру ринку, порядок ціноутворення та оподаткування, основи маркетингу.

 

5.4. Теорії менеджменту, макро- і мікроекономіки.

 

5.5. Перспективи та світові тенденції розвитку галузі, до якої належить Товариство.

 

5.6. Порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику актово-претензійної роботи.

 

5.7. Принципи логістики, організація і проектування логістичних систем, теорію управлінських рішень та комунікацій.

 

5.8. Структуру управління організацією.

 

5.9. Стандарти і технічні умови на сировину, продукцію, умови постачання, зберігання та транспортування матеріальних ресурсів.

 

5.10. Інтегровані матеріальні потоки, логістику закупок і розміщення замовлень.

 

5.11. Порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод.

 

5.12. Основи технології виробництва, перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності.

 

5.13. Етику ділового спілкування.

 

5.14. Методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки.

 

5.15. Теорію і практику роботи з персоналом.

 

5.16. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Повна вища освіта напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (бакалавр, магістр), стаж роботи за фахом не менше двох років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент».

 

 

Керівник ТОВ “ФАМАГУСТА”

І.І. Панфілов

______________

(підпис)

 • "17" серпня 2018 року

  Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений(а):

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

ПІБ Дата Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"