Договір про спільну діяльність (просте товариство) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР №30/11

 

простого товариства

 

 • місто Київ, тридцяте листопада дві тисячі сімнадцятого року

  Детальніше про правову природу та особливості укладання договору простого товариства:

   

  Юркевич Ю.М. “Поняття та ознаки договору про спільну діяльність” за (посиланням);

   

  Рєзніков В.В. “Договір простого товариства: господарсько-правовий аспект” за (посиланням).

   

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Фізична соба-підприємець Кратов Іван Павлович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків 5464564556, паспорт серії ХХ № 655466, виданий Печерським РВ ГУМВС України в м. Києві 21 липня 1998 року, який проживає за адресою: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27, кв. 305, що далі іменуються «УЧАСНИК-1», та

 

 • з іншої сторони - Фізична особа-підприємець Мораш Валерія Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 564123975, паспорт серії ХХ №126565, виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в м. Києві 16 травня 2001 року, яка мешкає за адресою: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 18, кв. 56, що далі іменується«УЧАСНИК-2»,

  Якщо договір укладається суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземного інвестора, то він підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора за (посиланням).

   

 

разом в подальшому “Сторони”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Сторони зобов’язуються поєднати свої вклади та спільно діяти без створення юридичної особи з метою отримання прибутку від виробництва та реалізації продукту, визначеного в п. 1.2. цього договору.

 

1.2. Продукт, який за цим договором просувається Сторонами на ринок – це “кондитерські вироби “Ласунка”.

 

 • 1.3. Сторони домовилися, що при реєстрації нових промислових зразків та (або) знаків для товарів (торгових марок) продукту за цим договором в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі та інших установах, передбачених законодавством, Заявником в реєстраційних документах мають вказуватися УЧАСНИК 1 та УЧАСНИК 2.

  Варто наголосити, що з травня 2017 року виконання функцій щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, включаючи видачу усіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

   

  Дивитись Постанову Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р., № 320 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” за (посиланням).

   

 

1.4. При створенні та реєстрації промислового зразка та (або) знака для товарів (торгівельної марки) на продукт, вказаний в п. 1.2. цього договору, Сторони є співвласниками зареєстрованого промислового зразка та торгівельної марки в рівних частках.

 

2. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ. СПІЛЬНЕ МАЙНО УЧАСНИКІВ

 

2.1. Сторони зобов’язуються діяти спільно для досягнення спільної мети шляхом об’єднання вкладів, відповідно до п. 2.2. цього договору.

 

2.2. Для досягнення мети цього договору Учасники вносять наступні вклади:

 

УЧАСНИК 1:

 

- право вимоги за договором №23/05 від 23.05.2017 р.;

 

- ділові зв’язки;

 

- майнові права, що виникають з патенту № 131565;

 

- професійні та інші знання, навички;

 

- досвід ведення бізнесу, менеджменту та управління персоналом.

 

Частка УЧАСНИКА 1 за взаємною оцінкою Сторін складає 50 % спільних вкладів.

 

УЧАСНИК 2:

 

- право вимоги за договором №26/11 від 26.11.2016 р;

 

- професійні та інші знання, навички;

 

- ділові зв’язки;

 

- майнові права, що виникають з патенту № 54545.

 

Частка УЧАСНИКА 2 за взаємною оцінкою Сторін становить 50 % спільних вкладів.

 

2.3. Сторони вносять вклади в строк не пізніше 10 (десяти) днів після підписання цього договору.

 

2.4. Внесене Сторонами майно, відповідно до п. 2.2. цього договору, а також вироблені, закуплені тощо у результаті спільної діяльності товари та одержані від такої діяльності доходи є спільною частковою власністю Учасників.

 

2.5. Введення бухгалтерського та іншого фінансового обліку спільного майна Учасників за цим договором покладається на УЧАСНИКА 1.

 

2.6. Обов’язки щодо закупівлі, збереження, транспортування тощо сировини, призначеної для виробництва продукту та виготовленого продукту, визначеного в п. 1.2. цього договору, покладаються за цим договором на УЧАСНИКА 1.

 

3. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ УЧАСНИКІВ

 

3.1. Ведення спільних справ за цим договором здійснюється за попередньою взаємною домовленістю Сторін, які досягаються на зборах представників Сторін або іншим способом з обов’язковим письмовим фіксуванням взаємної згоди Сторін.

 

3.2. Учасники спільно затверджують цінову політику щодо продукту, вказаного в п. 1.2. цього договору.

 

3.3. Керівництво спільною діяльністю за цим договором в частині проведення рекламних та інших подібних акцій з просування продукту на ринок доручається УЧАСНИКУ 2, який діє без спеціальної довіреності від УЧАСНИКА 1.

 

3.4. Керівництво спільною діяльністю за цим договором в частині виробництва, замовлення продукту або його окремих складових, у третіх осіб, транспортування, розмитнення тощо на ринок доручається УЧАСНИКУ 1, який діє без спеціальної довіреності від УЧАСНИКА 2.

 

 • 3.5. УЧАСНИК 1, виконує всі необхідні юридичні дії і акти для досягнення поставленої за договором цілі, зокрема реєструє цей договір в податковому органі; відкриває окремий поточний рахунок в банку, через який здійснює всі фінансові операції по спільній діяльності; веде окремий податковий і бухгалтерський облік спільної діяльності; представляє спільні інтереси Сторін по спільній діяльності перед третіми особами.

  З рекомендаціями щодо обліку результатів спільної діяльності без створення юридичної особи можна ознайомитись в Листі ГУ ДФС у м. Києві від 19.01.2016 № 695/10/26-15-11-02-11 “Щодо відображення операцій по договору про спільну діяльність” за (посиланням).

   

 

3.6. УЧАСНИК 2 має право здійснювати контроль над діяльністю УЧАСНИКА 1 у рамках цього договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.

 

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1 Для досягнення цілей за даним договором Сторони зобов’язуються:

 

4.1.1. обмінюватися інформацією, що з’являється в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності;

 

4.1.2. спільно в строк трьох днів проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності;

 

4.1.3. виконувати спільні замовлення і замовлення один одного по спільній діяльності на безвідсотковій та пільговій основі.

 

4.1.4. Письмово повідомити іншого УЧАСНИКА про свій вихід з простого товариства не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до бажаної дати виходу.

 

4.2. Спільна діяльність Сторін здійснюватиметься відповідно до Програми (додаток № 1 до цього договору), в якій Сторони визначають порядок, строки, етапи і умови проведення спільної діяльності.

 

4.3. Сторони мають право здійснювати взаємний контроль над діяльністю один одного у рамках даного договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.

 

4.4. Кожна із Сторін має право залучати для виконання своїх зобов’язань за даним договором третіх осіб, покладаючи на себе відповідальність перед другою Стороною цього договору за їх дії.

 

4.5. За цим договором УЧАСНИК 1 зобов’язується:

 

а) невідкладно приступити до здійснення комерційних проектів відповідно до програми робіт за цим договором (Додаток № 1);

 

б) без письмового погодження з УЧАСНИКОМ 2 не змінювати склад продукту та технічні завдання виробникам (постачальникам) продукту;

 

в) надавати УЧАСНИКУ 2 в строк трьох днів після пред’явлення ним вимоги інформацію про хід виконання цього договору;

 

г) надавати УЧАСНИКУ 2 на першу його вимогу бухгалтерські та інші фінансові документи, необхідні для розрахунку товару, що знаходиться в обігу (замовлений, реалізований тощо);

 

д) письмово погоджувати з УЧАСНИКОМ 2 усі витрати;

 

є) надавати в строк 5 (п'ять) календарних днів після закінчення звітного періоду, вказаного в п. 5.5. цього договору УЧАСНИКУ 2 фінансові звіти про використання грошових коштів для виконання цього договору;

 

ж) письмово повідомляти УЧАСНИКА 2 про третіх осіб, які залучаються до виконання цього договору УЧАСНИКОМ 1.

 

4.6. За цим договором УЧАСНИК 2 зобов’язується:

 

а) здійснювати організаційні заходи щодо просування товару на території України;

 

б) здійснювати у разі потреби грошові внески на спільну діяльність, у розмірі обумовленому додатковою угодою, шляхом оплати витрат по сумісній діяльності відповідно до калькуляції робіт, наданої УЧАСНИКОМ 1;

 

в) письмово погоджувати рекламні та інші подібні акції з просунення товару на ринок Україні з УЧАСНИКОМ 1;

 

г) письмово погоджувати залучення УЧАСНИКОМ 1 третіх осіб до виконання цього договору.

 

5. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

5.1. Продукт, який є результатом спільної діяльності може реалізовуватися будь-яким не забороненим способом, в тому числі і шляхом продажу через проведення конкурсу (тендеру).

 

5.2. Результатом спільної діяльності, що підлягає розподілу між Учасниками за цим договором, є фінансовий результат від реалізації всього обсягу продукту на території України.

 

Сторони домовилися, що реалізацією продукту за цим договором є його відвантаження покупцям (замовникам) УЧАСНИКА 1 або УЧАСНИКА 2.

 

5.3. Всі доходи, отримані за цим договором внаслідок спільної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних витрат.

 

5.4. Прибуток, що отримується Сторонами від спільної діяльності, підлягає розподілу в рівних частках.

 

5.5. Підведення підсумків спільної діяльності, облік витрат на її ведення і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється на основі окремого звіту, який складає УЧАСНИК 1 щомісяця.

 

5.6. Звіт повинен бути відданий УЧАСНИКУ 2 не пізніше п’яти днів після закінчення звітного періоду, вказаного в п. 5.5. цього договору.

 

5.7. Кожна із Сторін має право розпоряджатися своєю часткою продукту і доходів від спільної діяльності, яка поступає в розпорядження кожної Сторони після фактичного розподілу.

 

5.8. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку УЧАСНИКУ 2 і утримання відповідної частки прибутку УЧАСНИКОМ 1 або розподілом спільної продукції в порядку, визначеному Сторонами.

 

5.9. Сплата податків та інших обов’язкових платежів від здійснення спільної діяльності та оподаткування прибутку від спільної діяльності, до його розподілу між Учасниками, здійснюється УЧАСНИКОМ-1 в порядку та строки, передбаченому чинним законодавством України.

 

5.10. Зміна форми оподаткування господарської діяльності будь-кого з Учасників не тягне зміну п. 5.8 цього договору.

 

6. СПІЛЬНІ ВИТРАТИ ТА ЗБИТКИ УЧАСНИКІВ

 

6.1. Кожен Учасник цього договору несе комерційний ризик за реалізацію цього проекту в частині внесених вкладів.

 

6.2. Спільні витрати і збитки Сторін покриваються за рахунок спільного майна і грошових коштів Сторін, набутих внаслідок спільної діяльності.

 

6.3. В разі недостатності спільного майна і грошових коштів для покриття витрат і збитків, що виникли внаслідок спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами пропорційно їх пайовій участі в прибутках.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

7.1. За спільними зобов’язаннями, що виникли у зв’язку з виконанням цього договору Сторони несуть солідарну відповідальність.

 

7.2. За порушення УЧАСНИКОМ-1 п.п. б), в) п. 4.5. цього договору, він сплачує УЧАСНИКУ-2 штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

 

7.3. За затримку перерахування частини прибутку, отриманого від спільної діяльності, УЧАСНИКОМ-1, він сплачує УЧАСНИКУ-2 пеню в розмірі 5 % від суми всього прибутку отриманого за звітний місяць за кожен день прострочення.

 

7.4. За дострокове розірвання цього договору, Учасник, що ініціював припинення його дії, сплачує другому Учаснику штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

 

7.4. Порушення Сторонами інших умов цього договору тягне відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

7.5. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

8.1. Цей договір укладений строком на п’ять років і вступає в силу з моменту його підписання.

 

 • 8.2. Будь-який УЧАСНИК цього договору має право вимагати розірвання договору лише при наявності поважної причини, тобто такої, яка об’єктивно позбавляє УЧАСНИКА можливості сприяти досягання мети цього договору.

  Щодо застосування наслідків розірвання договору про спільну діяльність дивись Позицію Верховного Суду України від 06.07.2016 р., справа № 3-323гс16 за (посиланням).

   

 

УЧАСНИК, що вимагає розірвання договору зобов’язується відшкодувати іншим УЧАСНИКАМ реальні збитки, завдані таким розірванням.

 

8.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України.

 

8.4. Права та обов’язки кожної з Сторін, за цим договором можуть бути передані (відступлені, передані в довірче управління, продані тощо) іншій юридичній або фізичній особі за умови письмового погодження такої передачі іншим УЧАСНИКОМ.

 

8.5. Всі зміни та доповнення до цього договору мають бути здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими особами Сторін.

 

8.6. Після підписання цього договору всі попередні переговори по ньому: листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

8.7. У випадку виникнення спорів між Учасниками цього договору з питань, передбачених цим договором або в зв’язку з ним, вони приймають всі заходи до їх вирішення шляхом переговорів, у разі неможливості вирішення спорів між Учасниками шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

8.8. Цей договір складено українською мовою на чотирьох аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

УЧАСНИК 1

УЧАСНИК 2

ФОП КРАТОВ ІВАН ПАВЛОВИЧ

РНОКПП: 5464564556

Паспорт серії ХХ № 655466, виданий Печерським РВ ГУМВС України в м. Києві 21 липня 1998 року,

Адреса: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27, кв. 305,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: ip@gmail.com

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 000000

ФОП МОРАШ ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА

РНОКПП: 25673489

Паспорт серії ХХ №126565, виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в м. Києві 16 травня 2001 року,

Адреса: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 18, кв. 56,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: vm@gmail.com

Банк Боржника: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Фізична особа-підприємець

___________________/І.П. Кратов/

Фізична особа-підприємець

________________________/В.М. Мораш/

 • Детальніше про правову природу та особливості укладання договору простого товариства:

   

  Юркевич Ю.М. “Поняття та ознаки договору про спільну діяльність” за (посиланням);

   

  Рєзніков В.В. “Договір простого товариства: господарсько-правовий аспект” за (посиланням).

   

 • Якщо договір укладається суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземного інвестора, то він підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора за (посиланням).

   

 • Варто наголосити, що з травня 2017 року виконання функцій щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, включаючи видачу усіх охоронних документів (патентів, свідоцтв) у сфері інтелектуальної власності покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

   

  Дивитись Постанову Кабінету міністрів України від 11.05.2017 р., № 320 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” за (посиланням).

   

 • З рекомендаціями щодо обліку результатів спільної діяльності без створення юридичної особи можна ознайомитись в Листі ГУ ДФС у м. Києві від 19.01.2016 № 695/10/26-15-11-02-11 “Щодо відображення операцій по договору про спільну діяльність” за (посиланням).

   

 • Щодо застосування наслідків розірвання договору про спільну діяльність дивись Позицію Верховного Суду України від 06.07.2016 р., справа № 3-323гс16 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"