Клопотання про призначення судової експертизи (у господарському судочинстві) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • До господарського суду м. Києва

  Варто зауважити, що правом призначення судової експертизи наділені суди першої інстанції та суди апеляційної інстанції, якими досліджуються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у повному обсязі на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Що ж до суду касаційної інстанції, то він таким правом не наділений, оскільки відповідно процесуального законодавства не може досліджувати нові докази.

адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

 

Суддя Зубчук Т.В.

Справа № 910/888/17

 

Позивач : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТАЙП”

код за ЄДРПОУ 54371211

з місцезнаходженням: 02218, м. Київ,

вул. Радужна, буд. 17,

тел. (044) 704 12 78

в особі представника за довіреністю

Боголюбова Олександра Івановича

адреса: 02088, м. Київ, вул. Левадна, буд. 88, оф. 18,

тел. (044) 704 32 32

Відповідач 1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕНТ"

код за ЄДРПОУ 85858585

з місцезнаходженням: 04107, м. Київ, вул. Нагорна, 19, кв. 94,

тел. (044) 736 01 010

 

 • Відповідач 2: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Варто зауважити, що з 11 травня 2017 року, відповідно до прийнятого Кабінетом Міністрів рішення, функції Державної служби інтелектуальної власності України щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності передано Мінекономрозвитку, тому саме останній орган виступатиме співвідповідачем по даній категорії справ.

з місцезнаходженням: 01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського 12/2 ,

тел. (044) 494-06-06;

 

КЛОПОТАННЯ

 • про призначення судової експертизи

  Більш детально з особливостями проведення судових експертиз можна познайомитись у статтях Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики (посилання);

   

  Ходанович В.О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (посилання).

 

В провадженні судді Зубчук Т.В. знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНТАЙП” до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАРЕНТ", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними повністю.

 

Предметом позову у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 151515 на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих торговельних марок умовам надання правової охорони у зв'язку з їх оманливістю та схожістю з фірмовими найменуваннями позивача — ТОВ “ІНТАЙП”, який відомий в Україні і одержав право на фірмові найменування до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

 

Питання схожості вказаних вище позначень, а також питання оманливості спірних торговельних марок входять до предмета доказування у даній справі.

 

Відповідно до ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупністю таких умов:

 

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

 

2) жодною стороною не надано висновок експерта з цих самих питань або висновок експертів, надані сторонами, викликають обгрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

 

Оскільки, суд не може перебрати на себе не притаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд схожість торговельної марки “ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТАЙП” за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 151515 з фірмовим найменуванням відповідача - “ТОВАРИТСВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”, так само, як і встановити оманливість торговельних марок відповідача за оспорюваними свідоцтвами, протележна сторона не надала висновок експерта з цих питань, а позивач не має можливості самостістійно звернутись до експерта за замовленням у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем, господарський суд має призначити судову експертизу.

При складанні клопотання про призначення експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці є досить частими випадки, коли суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв'язку з її недоцільністю.

 

 • В Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 10.07.2006 р. № 01-8/1516 "Про посібник для суддів і слідчих "Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань" (п. 2.5. Питання, пов'язані з дослідженням торгових марок (знаків для товарів і послуг), комерційних (фірмових) найменувань, географічних зазначень (експертна спеціальність 13.6) та в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) в розділі V. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності, наведено орієнтовний перелік питань, які рекомендується ставити на вирішення судовому експерту. Серед них є питання, зокрема, щодо схожості порівнюваних позначень та оманливості спірного позначення.

  Орієнтовний перелік вирішуваних судовою експертизою питань (посилання)

 

З урахуванням приписів ст. 99 ГПК України учасники мають можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи.

 

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 99 ГПК України.

 

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" та бути внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

 

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 99, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, -

 

ПРОСИМО СУД:

 • 1. Призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

 • 2. На вирішення експерта поставити питання:

  Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 151515 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 151515 тотожним або схожим з фірмовим найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТАЙП” настільки, що їх можна сплутати?

3. Попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого експертом рахунку, покласти на позивачів.

 

15 грудня 2017 року

Представник позивача за довіреністю

О.І. Боголюбов

(копія довіреності міститься

в матеріалах справи)

 

 • Варто зауважити, що правом призначення судової експертизи наділені суди першої інстанції та суди апеляційної інстанції, якими досліджуються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у повному обсязі на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Що ж до суду касаційної інстанції, то він таким правом не наділений, оскільки відповідно процесуального законодавства не може досліджувати нові докази.

 • Варто зауважити, що з 11 травня 2017 року, відповідно до прийнятого Кабінетом Міністрів рішення, функції Державної служби інтелектуальної власності України щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності передано Мінекономрозвитку, тому саме останній орган виступатиме співвідповідачем по даній категорії справ.

 • Більш детально з особливостями проведення судових експертиз можна познайомитись у статтях Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики (посилання);

   

  Ходанович В.О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (посилання).

 • При складанні клопотання про призначення експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці є досить частими випадки, коли суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв'язку з її недоцільністю.

 • Орієнтовний перелік вирішуваних судовою експертизою питань (посилання)

 • Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі є недопустимим. Більш детально щодо постановки питань перед експертом дивись п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • Судова експертиза, як правило, проводиться за зонами регіонального обслуговування. За наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи. Більш детально щодо призначення експертизи за зоною обслуговування дивись п. 8 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 (посилання)

 • Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"