Договір про порядок відшкодування шкоди 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

ДОГОВІР

про порядок відшкодування шкоди

м.Київ                                                                                                                                                                                   05 жовтня 2015 року

Ми, що нижче підписались, громадяни України:

  • Лісова Галина Василівна, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 299, кв. 199, що далі по тексту іменується “Боржник”, з однієї сторони,

    Шкода, завдана кількома особами, відшкодовується кожною з них у частці, завданій нею (у порядку часткової відповідальності) п. 8 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 01.03.2013 № 4 "Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" - (посилання)

та Коло Юрій Миколайович, який мешкає за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 530, кв. 16, що далі по тексту іменується “Кредитор”, з другої сторони,

досягли домовленості про наступне:

  • 1. Боржник, власник автомобіля “MITSUBISHI Outlander” державний номерний знак АА 77-77 ВН, за участю якого близько 13 годині 40 хвилин 20 лютого 2009 року на автостоянці СПД ФО “Столяренко”, розташованій неподалік від будинку № 294 по вул. Студенській, в м. Києві, сталося ДТП, добровільно, без будь-якого примусу приймає на себе обов’язок на умовах, у порядку та в строки, передбачені цим договором, відшкодувати шкоду, спричинену Кредитору внаслідок пошкодження під час зазначеного ДТП приналежного Кредитору автомобіля “HONDA Civic” державний номерний знак АХ 99-99 ВО.

    При визначенні Сторонами розміру та способу відшкодування шкоди слід враховувати положення статті 1192 ЦК. Наприклад, з урахуванням обставин Сторони можуть домовитися про відшкодування шкоди в натурі (наприклад, полагодити пошкоджений автомобіль) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Коли відшкодування шкоди в натурі неможливе, Кредитору (потерпілій особі) відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості пошкодженого авто на момент досягнення згоди сторонами про добровільне відшкодування шкоди. Як при відшкодуванні шкоди в натурі, так і при відшкодуванні реальних збитків потерпілий (Кредитор в договорі) має право вимагати відшкодування упущеної вигоди.

2. Сторони домовились, що відшкодуванню підлягає матеріальна шкода, що полягає у витратах, які Кредитор вимушений понести для відновлення свого порушеного права (ремонту автомобіля). Сума матеріальної шкоди складає 35990,00 (тридцять п'ять тисяч дев'ятьсот дев’яносто) грн. Ця сума визначена Сторонами на підставі довідки № 21965/1, виданої ТОВ “Бета Моторз” “17” жовтня 2015 року.

3. Сторони домовились, що відшкодування шкоди здійснюється шляхом оплати Боржником зазначеної в п. 2 Договору суми на банківський рахунок ТОВ “Бета Моторз” (підприємства, що здійснюватиме ремонт Автомобіля Кредитора) із зазначенням в призначенні платежу Автомобіля Кредитора.

4. Сторони визнають, що попередні платежі, хоча і здійснені до дати укладення цього договору, але вважаються її частковим виконанням. Зокрема, погашенням заборгованості за цим договором є здійснення платежів на загальну сумі 12000,00 (дванадцять тисяч) грн. від 24.03.09 р. та 31.03.09 р.

5. Сторони погодилися, що на час укладення цього договору залишок суми грошових коштів, яку Боржник повинен сплатити Кредитору, становить з урахуванням попередніх платежів 23 990 (двадцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто) грн. 00 коп. і що погашення цієї суми буде здійснено безготівковими платежами на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета Моторз” № 26002310043000 у філії Акціонерного банку “Південний” у м. Київ, МФО 350761, код ЄДРПОУ 32677651 відповідно до п. 3 цього договору у строки, передбачені цим договором.

6. За взаємною домовленістю сторін платежі на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета Моторз” Боржник здійснює в таких сумах та у такі терміни:

– до 10-00 год. “07” листопада 2015 року – 8 000 (вісім тисяч) грн. 00 коп.;

– до 10-00 год. “14” листопада 2015 року – 7 995 (сім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 00 коп.;

до 10-00 год. “21” листопада 2015 року – 7 995 (сім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 00 коп.

Сторони домовились, що підтвердженням виконання обов'язку Боржника за цим договором є квитанції про переказ грошових коштів на рахунок ТОВ “Бета Моторз” згідно п. 3 цього Договору.

7. Сторони домовилися, що безпосередньо у день здійснення кожного з платежів, передбачених п. 6 цього договору, Боржник передає Кредитору копію документу, що посвідчує факт здійснення ним цього платежу.

8. Підписанням цього Договору Кредитор підтверджує, що діями Боржника йому не була спричинена моральна шкода, інших претензій, крім зазначеної у п. 2 цього Договору, Кредитор до Боржника не має.

9. Сторони погодилися, що у разі прострочення Боржником строків здійснення передбачених цим договором платежів або в разі виплати сум грошових коштів не в повному обсязі, Кредитор має право в односторонньому порядку розірвати цей договір.

10. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє, крім випадків неналежного виконання Боржником своїх зобов’язань, до «30» листопада 2015 року.

11. Цей договір укладений сторонами при повному розумінні його предмета та умов і замінює будь-які усні чи письмові угоди між цими ж сторонами, що мали місце по цьому ж предмету раніше. Будь-які обговорення умов договору після підписання його сторонами виключаються.

12. Цей договір складений у двох примірниках українською мовою. Один примірник договору зберігається у Кредитора, другий – у Боржника. Всі примірники договору мають рівну юридичну чинність.

13. Витрати по нотаріальному посвідченню цього договору за взаємною згодою сторін приймає на себе Боржник.

14. Реквізити сторін:

Боржник – Лісова Галина Василівна, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 299, кв. 199; паспорт серії МК № 084111 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 21 березня 1995 року.

Кредитор – Коло Юрій Миколайович, який мешкає за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна, 530, кв. 16; паспорт серії МН № 4673333 виданий Деснянським РВ ХМУ УМВС України в Київський області 03 липня 2004 року.

П І Д П И С И     С Т О Р І Н:

Боржник: ___________________________________________________________________________________________

Кредитор: __________________________________________________________________________________________

  • Шкода, завдана кількома особами, відшкодовується кожною з них у частці, завданій нею (у порядку часткової відповідальності) п. 8 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 4 від 01.03.2013 № 4 "Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" - (посилання)

  • При визначенні Сторонами розміру та способу відшкодування шкоди слід враховувати положення статті 1192 ЦК. Наприклад, з урахуванням обставин Сторони можуть домовитися про відшкодування шкоди в натурі (наприклад, полагодити пошкоджений автомобіль) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Коли відшкодування шкоди в натурі неможливе, Кредитору (потерпілій особі) відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості пошкодженого авто на момент досягнення згоди сторонами про добровільне відшкодування шкоди. Як при відшкодуванні шкоди в натурі, так і при відшкодуванні реальних збитків потерпілий (Кредитор в договорі) має право вимагати відшкодування упущеної вигоди.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"