Договір про надання стоматологічних послуг 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 •   Договір № 1
  про надання платних стоматологічних послуг

  Щодо стоматологічних послуг (робіт) діє Наказ Міністерства охорони здоров'я № 110 від 14.02.2012 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування" - (посилання)

 

 

місто Київ, “15” травня 2018 року

 

Медична картка № 1 від “15” травня 2018 року

 

Ми, що підписалися нижче:

з одного боку — приватне підприємство “САН-МЕД”, ідентифікаційний код юридичної особи 33785291, з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Долинська, 24, далі за текстом “Медичний центр”, в особі керівника Мартиненка Д.М., діє на підставі статуту, та

з другого боку - Фізична особа Волошин Анатолій Михайлович, паспорт серії ЕН № 334455, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: місто Київ, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, далі за текстом “Пацієнт”, разом далі “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

 • Стаття 1. Предмет договору

  Бедрик І.О., Радиш Р.Я. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання. Важливі складові правового регулювання приватної стоматологічної діяльності в Україні - (посилання)

 

1. Медичний центр зобов'язується за завданням Пацієнта надати (надавати) стоматологічні послуги, а Пацієнт зобов'язується оплатити (оплачувати) ці послуги.

2. Найменування, вид та обсяг стоматологічних послуг визначаються Планом лікування та закріплюються в Медичній картці Пацієнта.

3. Сторони домовилися, що строк надання послуг визначається лікуючим лікарем Медичного центру з урахуванням стану здоров'я Пацієнта, медичних показань до стоматологічного лікування, бажань Пацієнта і технічних можливостей Медичного центру.

4. До відносин Сторін у даному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори підряду, якщо інше прямо не встановлено цим договором або не випливає із суті конкретних зобов'язань Сторін.

5. Медичний центр надає стоматологічні послуги (здійснює медичну діяльність) на підставі та в межах ліцензії на медичну практику № 524655 від 11.11.2014 року.

 

 

Стаття 2. Застереження щодо якості стоматологічних послуг.

 

Гарантії на результати дій (діяльності) Медичного центру

1. Якість стоматологічних послуг визначається комплексом дій (діяльності) Медичного центру, які відповідають за методиками і властивостями обов'язковим для подібних послуг вимогам. Вимоги до виконання складових певної послуги дій (діяльності) встановлюються освітніми програмами до підготовки спеціалістів та нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров'я.

2. Медичний центр приймає на себе зобов'язання безоплатно усувати недоліки наданих послуг, протягом гарантійного строку 12 (дванадцять) місяців (при лікуванні тимчасових зубів – 6 (шість) місяців; на імплантацію – 3 (три) роки) за умови: а) дотримання Пацієнтом всіх рекомендацій лікаря; б) дотримання Пацієнтом правил користування результатом дій (діяльності) Медичного центру, у тому числі ортопедичною, ортодонтичною конструкцією, відновленим зубом і т.п.; в) своєчасної явки Пацієнта на прийом для продовження лікування; г) відвідування Пацієнтом планових контрольних оглядів не рідше 1 разу на 6 місяців; д) негайного, не пізніше 3-х днів з моменту виявлення недоліків, звернення Пацієнта в Медичний центр за усуненням виявлених недоліків.

 

 

Стаття 3. Строк дії договору

 

1. Строк дії цього договору складає 12 (дванадцять) місяців.

2. Сторони домовилися, що під час дії даного договору кількість відвідувань Пацієнта Медичного центру не обмежується і визначається виключно сутністю конкретних стоматологічних послуг, стану здоров'я Пацієнта та іншими суттєвими обставинами.

3. Пацієнт має право достроково і в односторонньому порядку відмовитися від цього договору, компенсувавши Медичному центру фактичні витрати, які остання понесла внаслідок виконання цього договору.

 

 

Стаття 4. Порядок надання послуг

 

1. Порядок надання послуг Медичним центром Пацієнту визначається Правилами надання стоматологічної допомоги, затверджених Приватним Підприємством “САН-МЕД” 01.12.2014 року.

2. Детальний опис наданих Пацієнту послуг міститься в Медичній карті Пацієнта, яку Медичний центр зобов'язаний вести на кожного Пацієнта відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Сторони домовилися, що Пацієнт вважається таким, що погодився з Планом лікування та вартістю стоматологічних послуг у разі посвідчення своїм підписом інформованої добровільної згоди.

 

 

Стаття 5. Вартість послуг та порядок оплати

 

1 Ціни на послуги, що надаються Медичним центром, визначаються Прайсом на стоматологічні послуги, з яким Пацієнт зобов'язаний ознайомитися при підписанні цього договору.

2 Вартість послуг визначається Планом лікування та є попередньою, і може змінюватися Медичним центром в односторонньому порядку в разі зміни Прайса на стоматологічні послуги і (або) зміни за згодою Пацієнта Плану лікування.

3. Послуги оплачуються Пацієнтом безпосередньо після кожного прийому у лікаря Медичного центру в розмірі повної вартості надої послуги (здійсненої діяльності) в конкретне відвідування, за цінами, що діють на момент надання послуг.

4. Оплата здійснюється в гривнях готівковим, в касу Медичного центру, або безготівковим (банківською картою) розрахунком.

 

 

Стаття 6. Права та обов'язки сторін

 

1. З підписанням цього договору Сторони набувають права та покладають на себе обов'язки, встановлені Правилами надання стоматологічної допомоги, затвердженими Приватним Підприємством “САН-МЕД” 01.12.2014 року.

 

 

Стаття 7. Лікарська таємниця

 

1. Медичний центр приймає на себе зобов'язання забезпечити конфіденційність інформації у будь-якій формі щодо відвідувань Пацієнтом Медичного центру та стану його здоров'я, включаючи відомості про результати обстежень, діагноз, методи лікування.

2. Умова щодо лікарської таємниці не поширюється на випадки надання інформації органам державної влади, контролюючим, правоохоронним органам та іншим особам в порядку та з підстав, передбачених чинним законодавством України.

 

 

 • Стаття 8. Відповідальність сторін. Звільнення від відповідальності

  Ткаченко П.І., Коротич Н.М., Коротич Є.О. Юридичні аспекти відповідальності за неякісне надання стоматологічних послуг - (посилання)

 

1. Сторони несуть відповідальність за порушення цього договору відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Стаття 9. Вирішення спорів

 

1. Сторони цього договору домовилися, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

 • 2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникатимуть з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

  Розгляд позовної вимоги до стоматологічної клініки про стягнення матеріальної шкоди, спричиненої недбалими діями працівників цієї клініки у розмірі, моральної шкоди, витрат на правову допомогу та за проведення судової експертизи - (посилання)

 

 

Стаття 10. Прикінцеві положення

 

1. Після укладення даного договору всі попередні переговори, протоколи, тощо, які стосуються його предмету, втрачають силу.

2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін і оформлюються у вигляді додаткових угод або додатків.

3. Підписуючи цей договір Пацієнт засвідчує, що він ознайомився і погоджується з Правилами надання стоматологічної допомоги, затверджених Приватним підприємством “САН-МЕД” 01.12.2014 року. Укладення цього договору не вимагає підписання Пацієнтом вказаних Правил.

4. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України та Правилами надання стоматологічної допомоги, затвердженими Приватним підприємством “САН-МЕД” 01.12.2014 року.

5. З метою виконання цього договору Пацієнт надає згоду Медичному центру на збір, обробку та використання персональних даних Пацієнта, зокрема прізвище, ім'я, по-батькові, відомості про стан здоров'я, захворювання, випадки звернення за медичною допомогою, в обсязі та способами, прямо передбаченими чинним законодавством України.

6. Сторони домовилися, що у разі, якщо споживачем послуг є малолітня або неповнолітня особа, права та обов'язки, що передбачені цим договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

7. Невід'ємною частиною цього договору є медична картка Пацієнта, інформовані добровільні згоди на медичні втручання, які зберігаються в Медичному центру.

8. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

 

 

Реквізити сторін


 Медичний центр:

Приватне підприємство “САН-МЕД”


Ідентифікаційний код: 33785291

місце знаходження: м. Київ, вул. Долинська,  24 

Керівник

 ____________________Д.М.Мартиненко

(підпис)

ПАЦІЄНТ:

Волошин Анатолій Михайлович

Ідентифікаційний код: 1723303467

місце проживання: місто Київ, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23

Паспорт: серія МТ№ 551248

 


 

________________А.М. Волошин

(підпис)

 


“Затверджено”

Керівник 

Приватного підприємства “САН-МЕД”

________________________________

 

ПРАВИЛА

надання стоматологічної допомоги

ПП “САН-МЕД”

 

 

1. Загальні положення

 

1. Ці Правила надання стоматологічної допомоги (далі “Правила”) поширюють свою дії на всі види стоматологічних послуг (дії та діяльності) Приватного підприємства “САН-МЕД” (далі за текстом “Медичний центр”), що охоплюються ліцензією на медичну практику № 524655 від 11.11.2014 року.

2. Ці Правила є невід'ємною частиною договору про надання платних стоматологічних послуг (далі за текстом “Договір”).

3. В цих Правилах “Пацієнтом” визначається фізична особа, яка фактично споживає стоматологічні послуги (результати дій або діяльності Медичного центру). У разі, якщо споживачем послуг є малолітня або неповнолітня особа, права та обов'язки, що передбачені цим Договором та цими Правилами для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

 

 

2. Застереження щодо якості стоматологічних послуг.

 

Гарантії на результати дій (діяльності) Медичного центру

1. Кожне медичне втручання пов'язане з певним ризиком настання небажаного результату.

2. Якість стоматологічних послуг, що надаються Медичним центром, визначається комплексом дій (діяльності) Медичного центру, які відповідають за методиками і властивостями обов'язковим для подібних послуг вимогам. Вимоги до виконання складових певної послуги дій (діяльності) встановлюються освітніми програмами до підготовки спеціалістів та нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров'я.

3. Медичний центр приймає на себе зобов'язання безоплатно усувати недоліки наданих послуг, протягом гарантійного строку, визначеного в Договорі, за умови: а) дотримання Пацієнтом всіх рекомендацій лікаря; б) дотримання Пацієнтом правил користування результатом дій (діяльності) Медичного центру, у тому числі ортопедичної, ортодонтичної конструкцією, відновленим зубом і т.п.; в) своєчасній явці Пацієнта на прийом для продовження лікування; г) відвідування Пацієнтом планових контрольних оглядів не рідше 1 разу на 6 місяців; д) негайного, не пізніше 3-х днів з моменту виявлення недоліків, звернення Пацієнта в Медичний центр за усуненням виявлених недоліків.

У разі недотримання Пацієнтом будь-якої умови, передбаченої в даному пункті, гарантійні зобов'язання Медичного центру припиняються і Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов'язані з недоліками наданої Послуги, в період дії гарантійного строку.

4. Ускладнення і інші побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта, і ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, не є недоліками якості послуг, якщо останні надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред'являються до послуг даного виду.

Ускладнення, що наступили після надання стоматологічних послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем (режим, тимчасові обмеження в виборі продуктів споживання, приймання необхідних препаратів тощо) не є показником неналежної якості стоматологічної послуги (дій Медичного центру) і не можуть бути підставою для претензій до Медичного центру.

Можливі дискомфорти, викликані специфікою стоматологічних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем не є показником неналежної якості стоматологічної послуги (дій Медичного центру) і не можуть бути підставою для претензій до Медичного центру.

 

 

3. Порядок надання послуг

 

1. В обумовлений з Пацієнтом час лікар Медичного центру проводить збір анамнезу та огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування і прогнозовані результати, ступінь ризику лікування та можливі ускладнення і детально інформує про це Пацієнта. За результатами обстеження лікар складає Клієнту План лікування, що відбиває узгоджений Сторонами обсяг послуг і їх попередню вартість.

2. Детальний опис наданих Пацієнту послуг міститься в Медичній карті Пацієнта, яку Медичний центр зобов'язаний вести на кожного Пацієнта відповідно до вимог чинного законодавства.

3 Пацієнт зобов'язується надавати Медичному центру всю необхідну інформацію для оформлення та подальшого ведення Медичної карти Пацієнта.

4. Якщо об'єктом послуг (діяльності) Медичного центру є: ендодонтичне лікування, або реставрація зубів, або ортопедичне лікування, або ортодонтичне лікування, або пародонтологічне лікування, або хірургічні операції, або встановлення імплантантів, або лікування озоном, або відбілювання зубів Пацієнт додатково підписує інформовану добровільну згоду на медичне втручання за формою, встановленою Медичним центром, яка є невід'ємним Додатком до цього договору.

5. Послуги надаються персоналом Медичного центру в приміщенні, на обладнанні і матеріалами Медичного центру відповідно до узгодженого Плану лікування.

6. Медичний центр має право відмовити Пацієнту в наданні послуг, якщо лікар виявив у Пацієнта алергічні реакції, протипоказання або захворювання, що виключають безпечне надання послуги (здійснення діяльності), якщо у Пацієнта є гострі запальні інфекційні захворювання, а так само якщо Пацієнт відмовляється пройти необхідне діагностичне обстеження (рентгенологічне, апаратне, мануальне, лабораторне та інше) і (або) знаходиться в стані сп'яніння.

7. Для досягнення прогнозованого результату лікувального процесу Пацієнт зобов'язаний дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, що містяться в Медичній карті, інформованій добровільній згоді. Медичний центр не несе відповідальності за настання небажаних ускладнень, у разі недотримання Пацієнтом рекомендацій лікаря.

8. Якщо в процесі надання послуг (здійснення діяльності) виникла необхідність зміни Плану лікування і (або) виконання додаткових дій, пов'язаних з медичними показаннями, то такі послуги надаються з попередньої згоди Пацієнта. Відмова Пацієнта від проведення додаткових дій, пов'язаних з медичним втручанням, оформляється письмово з роз'ясненням Пацієнту наслідків такої відмови.

9. Сторони домовилися, що Пацієнт вважається таким, що погодився з Планом лікування та вартістю стоматологічних послуг у разі посвідчення своїм підписом інформованої добровільної згоди.

 

 

4. Вартість послуг та порядок оплати

 

1. Ціни на послуги, що надаються Медичним центром, визначаються Прайсом на стоматологічні послуги, з яким Пацієнт зобов'язаний ознайомитися при підписанні цього договору.

2. Вартість послуг визначається Планом лікування та є попередньою, і може змінюватися Медичним центром в односторонньому порядку в разі зміни Прайса на стоматологічні послуги і (або) зміни за згодою Пацієнта Плану лікування.

План лікування може бути зафіксований, зокрема в рахунку за надання стоматологічних послуг, або зуботехнічному замовленні-наряді, або Медичній картці стоматологічного хворого.

3. Медичний центр має право за погодженням з Пацієнтом збільшити вартість послуг у разі непередбаченого підвищення витрат Медичного центру на їх надання, а також у разі потреби зміни Плану лікування або виконання додаткових дій, пов'язаних з медичними показаннями. Якщо Пацієнт не дав згоду на зміну Плану лікування або виконання додаткових дій, пов'язаних з медичними показаннями, що збільшують попередню вартість Послуг, Медичний центр має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання даного договору, при цьому Пацієнт зобов'язаний оплатити Медичному центру вартість фактично наданих послуг.

4. Послуги оплачуються Пацієнтом безпосередньо після кожного прийому у лікаря Медичного центру в розмірі повної вартості надої послуги (здійсненої діяльності) в конкретне відвідування, за цінами, що діють на момент надання послуг.

При наданні ортопедичних і ортодонтичних стоматологічних медичних послуг Пацієнт зобов'язується внести аванс в розмірі 50 % вартості робіт з виготовлення ортопедичної (ортодонтичної) конструкції. Остаточний розрахунок проводиться Пацієнтом після надання послуг з використанням ортопедичної (ортодонтичної) конструкції. Порядок оплати за Послуги з дентальної імплантації визначається Сторонами додатково.

При плануванні хірургічної операції або операції з імплантації Пацієнт зобов'язується внести аванс в розмірі 50 % від загальної вартості відповідного лікування до початку його проведення. Остаточний розрахунок проводиться Пацієнтом протягом 3 (трьох) днів після надання послуг (здійснення діяльності), якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

5. Оплата здійснюється готівковим або безготівковим (банківською картою) розрахунком в гривнях в касу Медичного центру.

 

 

5. Права та обов'язки Пацієнта

 

1. Пацієнт має право:

а) на отримання будь-якого виду інформації, що відноситься до компетенції фахівців Медичного центру, яка допоможе Пацієнту активно брати участь у прийнятті рішень щодо свого здоров’я та послуг Медичного центру. Ця інформація є обов’язковою попередньою умовою проведення будь-якої процедури і лікування;

б) отримувати вичерпну інформацію в доступній формі про послуги (діяльність), що надаються Медичним центром;

в) вибирати лікуючого лікаря Медичного центру з урахуванням його спеціалізації та згоди;

г) вибирати час прийому у лікаря з наявного вільного в розкладі;

д) на проведення на його прохання консиліуму і консультацій інших фахівців Медичного центру;

е) знайомитися з документами, що підтверджують кваліфікацію лікаря і правоздатність Медичного центру;

ж) в будь-який час відмовитися від надання медичних послуг;

з) отримати виписку з Медичної карти про обсяг наданої медичної допомоги, у тому числі використаних матеріалах, стані стоматологічного здоров'я і проведеному лікуванні. Сторони домовилися, що строк підготовки та видачі виписки складає 7 (сім) робочих днів від дати відповідної вимоги;

і) на обстеження та лікування в умовах, відповідних санітарно-гігієнічним вимогам;

к) на збереження в таємниці інформації щодо відвідувань ним Медичного центру та стану його здоров'я, включаючи відомості про результати обстежень, діагноз, методи лікування.

 

2. Пацієнт зобов'язується:

а) ознайомитися з цінами на стоматологічні послуги, що надаються Медичним центром;

б) своєчасно повідомляти лікарю всю необхідну йому інформацію для планування і здійснення ним лікування, в тому числі інформацію про стан свого здоров'я на момент звернення, про алергічні або незвичайні реакції на препарати, їжу, укуси, анестетики, пил, хвороби крові, реакції ясен і шкіри, кровотечах та інших станах, про шкідливі для здоров'я звички та інші відомості, що мають відношення до анамнезу життя чи здоров'я Пацієнта;

в) прибути на лікування в узгоджений час запису. При неможливості візиту Пацієнт зобов'язаний повідомити Медичний центр особисто або по телефону про перенесення не пізніше, ніж за 12 годин до призначеного часу;

г) своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані послуги, а у випадках, передбачених цим договором, вносити аванс;

д) точно і в повному обсязі виконувати усні та письмові рекомендації лікаря для ефективного і безпечного здійснення процесу лікування і для забезпечення користування його результатами протягом максимального строку. Дані рекомендації вказуються в Медичній карті Пацієнта або Пам'ятці;

е) дотримуватися гігієни порожнини рота і проходити контрольний огляд не рідше одного разу на шість місяців;

ж) негайно сповіщати лікаря про зміни в стані здоров'я в процесі лікування або після його закінчення, прийнятих лікарських препаратах;

з) у разі виникнення ускладнень чи інших відхилень в процесі лікування або при виявленні дефектів пломб або зубних протезів протягом гарантійного строку, негайно, не пізніше 3-х днів з моменту виявлення, звернутися в Медичний центр, не вдаючись до допомоги інших лікувальних установ.

і) дотримуватись Правил перебування пацієнтів у Медичному центрі.

 

 

6. Права та обов'язки Медичного центру

 

1. Медичний центр має право:

а) у разі непередбаченої відсутності лікаря в день, призначений для лікування, запропонувати Пацієнту іншого лікаря для надання послуг;

б) у разі непередбаченої ситуації затримати прийом Пацієнта на 0,5 години, або перепризначити на інший вільний час лікаря;

в) направити Пацієнта до інших фахівців, у тому числі в іншу медичну організацію з метою уточнення діагнозу і вибору оптимального Плану лікування;

г) у разі виникнення невідкладних станів самостійно визначати обсяг досліджень та медичних втручань, необхідних для надання своєчасної медичної допомоги;

д) відмовити в наданні послуг Пацієнту, якщо такі послуги можуть викликати несприятливі наслідки стану здоров'я Пацієнта;

 

2. Медичний центр зобов'язується:

а) після обстеження (первісної консультації)

надати Пацієнту достовірну та повну інформацію в усній формі: про стан порожнини рота в рамках спеціалізації лікаря, про можливі в конкретному випадку варіанти лікування, профілактики, медикаментах, матеріалах і їх ефективності, про протипоказання, можливі ускладнення і тимчасові дискомфорти, які можуть виникнути під час надання стоматологічної послуги або після неї, про призначення та рекомендації, які слід буде дотримуватися Пацієнту для збереження або настання очікуваного результату медичних заходів;

скласти для Пацієнта рекомендований План лікування, погодивши з ним перелік конкретних медичних і (або) профілактичних заходів, визначивши порядок і строки їх здійснення, а також попередню вартість відповідного лікування чи послуг;

б) в разі необхідності запропонувати Пацієнту пройти додаткові консультації та обстеження у фахівців іншого медичного профілю, у тому числі в іншому лікувальному закладі з метою уточнення діагнозу, правильного вибору матеріалів і методик лікування або протезування;

в) забезпечити надання послуг в рамках узгодженого з Пацієнтом Плану лікування, і відповідно до медичних показань, з виконанням всіх дій, що складають Послугу за методиками і з властивостями, відповідними обов'язковим для подібних послуг вимогам, а так само встановленим в Медичному центрі стандартам, відповідно до технології, передбаченої для застосовуваних при наданні Послуг матеріалів, препаратів, інструментів, обладнання.

 

 

7. Відповідальність сторін. Звільнення від відповідальності

 

1. Сторони несуть відповідальність за порушення цього договору відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Медичний центр не відповідає за очікування Пацієнта і звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо несприятливі обставини були обумовлені надзвичайними або невідкладними за даних умов подіями або, якщо Медичний центр доведе, що вжив всіх залежних від нього заходів щодо належного надання стоматологічних послуг (належного виконання цього договору).

3. Медичний центр не несе відповідальності за недоліки наданих послуг, ускладнення, що виникли під час надання послуг або після їх надання в межах гарантійного строку, а також за шкоду завдану життю чи здоров'ю Пацієнта, якщо це стало результатом: а) порушення Пацієнтом умов безпечного та ефективного використання результатів діяльності Медичного центру, б) нез'явлення чи несвоєчасного з'явлення Пацієнта на запланований прийом для продовження лікування або контрольного огляду, в) недотримання Пацієнтом рекомендацій лікаря Медичного центру в тому числі і вдома, г) недотримання Пацієнтом рекомендованого Плану лікування, етапів та строків лікування, д) неповідомлення або повідомлення недостовірної інформації Пацієнтом про стан свого здоров'я, є) при виникнення ускладнень під час лікування відносно зубів, які раніше піддавалися лікуванню в інших закладах охорони здоров'я, ж) відмові чи переривання Пацієнтом медичного втручання, діагностичного обстеження та (або) профілактичних заходів, а також відмови від додаткових обстежень, об'єктивно необхідних для проведення лікування та профілактики небажаних ускладнень, з) виникнення алергічних реакцій (на лікарські препарати чи матеріали), про можливість виникнення яких Медичний центр не був попереджений, і) усунення недоліків наданої Медичним центром послуги в іншому медичному закладі без погодження з Медичним центром, ї) наявності у Пацієнта захворювань, що вимагають терапевтичного лікування, і про які Пацієнт не повідомив Медичний центр, і внаслідок чого не врахованих лікуючим лікарем при призначення лікування.

4. Сторони домовилися, що Медичний центр звільняється від відповідальності за настання ускладнень не пов'язаних з порушенням Медичним центром методик діагностики, профілактики і лікування, в тому числі у випадках рецидива періодонтиту, підвищення або зниження чутливості слизової оболонки рота, зубів, шкіри обличчя, уповільненого загоєння тканин, больових відчуттів; ускладнень, пов'язаних з переробкою і (або) виправленням результатів робіт, вироблених в іншому медичному закладі або самим Пацієнтом; ускладнень, що виникли внаслідок недотримання умов і правил ретенційного періоду при наданні послуг в галузі ортодонтії.

 

 

8. Вирішення спорів

 

1. Сторони цього договору домовилися, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

2. Претензії Пацієнта щодо якості наданих послуг оформлюються в письмовому вигляді і розглядаються Медичним центром на протязі 7 (семи) робочих днів. Медичний центр не приймає претензій Пацієнта, в основі яких лежать приватні думки спеціалістів інших медичних закладів.

3. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникатимуть з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

 

 

9. Прикінцеві положення

 

1. Забороняється підписувати Договір при непогодженні та (або) нерозумінні змісту цих Правил.

2. Всі питання, які не врегульовані Договором, Правилами регулюються положеннями чинного законодавства України.

3. Медичний центр має право змінити ці Правила в односторонньому порядку повідомивши про зміни Пацієнтів, з якими укладено договори про надання платних стоматологічних послуг.

 • Щодо стоматологічних послуг (робіт) діє Наказ Міністерства охорони здоров'я № 110 від 14.02.2012 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування" - (посилання)

 • Бедрик І.О., Радиш Р.Я. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання. Важливі складові правового регулювання приватної стоматологічної діяльності в Україні - (посилання)

 • Ткаченко П.І., Коротич Н.М., Коротич Є.О. Юридичні аспекти відповідальності за неякісне надання стоматологічних послуг - (посилання)

 • Розгляд позовної вимоги до стоматологічної клініки про стягнення матеріальної шкоди, спричиненої недбалими діями працівників цієї клініки у розмірі, моральної шкоди, витрат на правову допомогу та за проведення судової експертизи - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"