Договір оренди транспортного засобу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ № 06/01-07-15

місто Харків, шосте липня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, що нижче підписались:

з однієї сторони — Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ОРЕНДАР”, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15 травня 2011 року, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства стосовно правочину, що укладається, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як морального, так і фізичного, розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЮ наземний самохідний транспортний засіб (шасі), визначений у цьому договорі, з екіпажем, який обслуговує такий транспортний засіб, а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування такий транспортний засіб і сплатити ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату.

1.2. Характеристика транспортного засобу:

Тип транспортного засобу: комбайн

Марка: Дон 1500Б

Реєстраційний номер

Рік випуску: 2010

Колір: блакитний

Номер двигуна: 16238

Номер кузова: LAA1P39FMA09013521

1.3. Вартість траспортного засобу: згідно з актом оцінки — 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.

1.4. Транспортний засіб не перебуває в заставі, не обтяжений правами третіх осіб.

1.5. Траспортний засіб орендується ОРЕНДАРЕМ для виконання сільськогосподарських робіт на території сільськогосподарських угідь Дергачівського району Харківської області.

1.6. Транспортний засіб надається в оренду з екіпажем (водієм, призначеним ОРЕНДОДАВЦЕМ), який його обслуговує. Дані щодо екіпажу визначаються в порядку, визначеному Сторонами.

1.7. Надання транспортного засобу ОРЕНДАРЕВІ, та його повернення ОРЕНДОДАВЦЕВІ, оформлюється Актом прийому-передачі транспортного засобу.

2. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Орендна плата за цим договором складає 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень.

2.2. ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату в розмірі, визначеному п. 2.1. даного договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання такого договору.

2.3. Орендна плата за цим договором перераховується на банківський рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ, визначений в даному договорі, або вноситься іншим чином, погодженим між Сторонами.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим договором зобов'язується:

3.1.1. Надати в оренду транспортний засіб у технічно справному стані з екіпажем, який його обслуговує.

3.1.2. Передати ОРЕНДАРЕВІ ключі запалювання, реєстраційний документ на транспортний засіб.

3.1.3. Застрахувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією.

3.2. ОРЕНДАР за цим договором зобов'язується:

3.2.1. Своєчасно сплатити орендну плату.

3.2.2. Нести витрати на оплату пального.

3.2.3. Не передавати транспортний засіб, що є об’єктом оренди за даним договором, у тимчасове володіння та користування інших осіб, окрім екіпажу, призначеного ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.2.4. Допускати до управління й технічної експлуатації об’єкта оренди виключно екіпаж, призначений ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.2.5. Використання транспортного засобу здійснювати виключно у відповідності до графіку роботи екіпажу, наданого ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.2.6. Протягом усього строку дії цього договору підтримувати транспортний засіб у належному стані, включаючи проведення поточного ремонту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення строків передання/повернення транспортного засобу Сторона, яка допустила відповідних порушень сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,5 % орендної плати до дня передачі/повернення транспортного засобу.

4.2. Відшкодування шкоди, завданої життю (здоров’ю) та майну третіх осіб у зв’язку з використанням транспортного засобу, здійснює ОРЕНДАР в повному обсязі.

4.3. ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ фактично понесені останнім витрати на оплату роботи екіпажу в надурочний час, в нічний час, в святкові і вихідні дні, якщо робота в зазначений час не була передбачена графіком роботи екіпажу, тощо.

Якщо залучення ОРЕНДАРЕМ екіпажу в неробочий час призведе до порушення законодавства про працю ОРЕНДОДАВЦЕМ й притягнення його до відповідальності, ОРЕНДАР зобов’язується відшкодувати в повному обсязі збитки, понесені ОРЕНДОДАВЦЕМ.

4.4. В разі втрати або пошкодження транспортного засобу, ОРЕНДАР зобов’язується відшкодувати такі збитки ОРЕНДАРЮ в повному обсязі.

4.5. За невиконання або неналежне виконання інших умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Зберігання транспортного засобу протягом строку дії даного договору здійснюється ОРЕНДАРЕМ у погодженому з ОРЕНДОДАВЦЕМ місці.

5.2. Даний договір діє до 07 вересня 2015 року року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за даним договором.

5.3. Транспортний засіб передається ОРЕНДАРЮ протягом 2 (двох) робочих днів з дня зарахування на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ орендної плати в розмірі, визначеному у п. 2.1. договору, за адресою ОРЕНДОДАВЦЯ: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1.

5.4. Траспортний засіб остаточно повертається ОРЕНДОДАВЦЕВІ 10 вересня 2015 року о 17.00 також за адресою ОРЕНДОДАВЦЯ: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1. У цей час ОРЕНДАР передає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ключі запалювання, реєстраційний документ на транспортний засіб.

5.5. ОРЕНДАР має право повернути транспортний засіб раніше строку, визначеного в п. 5.4. договору, але при цьому він не має права вимагати зменшення орендної плати.

5.6. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

5.7. В разі виникнення спору Сторони вирішують його шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — в судовому порядку.

5.8. Цей договір складений в двох примірниках — по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

СТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

Генеральний директор

_______________________ /О.Г. Яковлев/

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер

облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2011 р.

Фізична особа-підприємець

________________________ /А.М. Волошин/

Додаток 1 до договору оренди транспортного засобу
№ 06/01-07-15 від 06.07.2015 року

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ № 1

місто Харків, шосте липня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, що нижче підписались:

з однієї сторони — Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ОРЕНДАР”, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15 травня 2011 року, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”, склали цей Акт про наступне:

1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв в тимчасове володіння та користування транспортний засіб з екіпажем, який його обслуговує:

Відомості про транспортний засіб

Відомості про екіпаж

Тип транспортного засобу: комбайн

Марка: Дон 1500Б

Реєстраційний номер

Рік випуску: 2010

Колір: блакитний

Номер двигуна: 16238

Номер кузова: LAA1P39FMA09013521

Пробіг: 2400 мт/г

Водій: Кравченко Геннадій Іванович

Посвідчення водія СК 2416Н, видане ДАІ МВС УВС м. Запоріжжя,
дата видачі — 15.05.1995 року

Графік роботи екіпажу: з 9:00 по 20:00

2. Орендодавець передав ОРЕНДАРЕВІ ключі запалювання, реєстраційний документ на транспортний засіб.

3. Підписанням даного Акту ОРЕНДАР підтверджує, що транспортний засіб йому переданий у технічно справному стані.

4. Цей Акт № 1 від 06.07.2015 року є невід’ємною частиною договору оренди транспортного засобу № 06/01-07-15 від 06.07.2015 року.

5. Цей Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу — по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

СТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150Генеральний директор

_______________________ /О.Г. Яковлев/ФО-П Волошин Анатолій Михайлович
,
реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467,
місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2011 р.
Фізична особа-підприємець

________________________ /А.М. Волошин/

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"