Договір комісії (з митним брокером) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КОМІСІЇ № 12/06-18

 

місто Київ, дванадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНИК”, код за ЄДРПОУ 000000000, з місцезнаходженням: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00, далі за текстом “КОМІТЕНТ”, в особі керівника Нестерука Івана Павловича, що діє на підставі Статуту та

 

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “БРОКСЕРВІС”, код за ЄДРПОУ 000000000, з місцезнаходженням: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00, далі за текстом “КОМІСІОНЕР”, в особі керівника Головко Катерини Петрівни, що діє на підставі Статуту, далі

1. Нюанси включення до податкового кредиту суми ПДВ, яка сплачена при розмитненні товарів, яке відбувалося через митного брокера за (посиланням);

 

2. Лист Центрального офісу обслуговування великих платників податків від 19. 10.2015 року N 23207/10/28-10-06-11 “Щодо митного оформлення імпортних товарів та податкового обліку” за (посиланням).

 

разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором КОМІСІОНЕР зобов'язується за дорученням КОМІТЕНТА від свого імені, але за рахунок останнього укласти зовнішньоекономічну угоду на поставку будівельних матеріалів (далі — товару), а КОМІТЕНТ зобов'язується сплатити КОМІСІОНЕРУ винагороду у розмірі та на умовах, визначених цим договором.

 

 • 1.2. КОМІСІОНЕР зобов'язується за дорученням КОМІТЕНТА надати наступні послуги:

  Обов’язки, що виникають між комісіонером і третіми особами автономні, хоча їх зміст й визначається комісійним дорученням (наприклад, предмет, ціна й ін.), тобто права й обов'язки по зовнішньоекономічній угоді, укладеній комісіонером, набуває сам комісіонер, а не комітент.

   

  З автономії зобов'язань комісіонера й третіх осіб випливає, що проходження процедур митного оформлення комісіонером не вимагає додатково дозволу комітента, а саме:

   

  - узгодження з митницею, у зоні діяльності якої перебуває комітент, не проводиться;

   

  - комітент може не перебувати, на обліку в митних органах. Однак при цьому відомості про комітента вносяться декларантом у митну декларацію, для чого, все-таки, будуть потрібні документи, які дозволяють ідентифікувати комітента (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ).

   

  Автономія комісіонера виражається також у наявних у нього можливостях подолання адміністративних обмежень. Якщо на товар потрібні ліцензії або дозволи державних органів, то комісіонер, що має ці дозволи, може проводити експортно-імпортні операції з товаром, що належать комітенту.

   

  Винятком з правила автономії комісіонера є спеціальні санкції за порушення законодавства в галузі ЗЕД відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", зокрема, режим індивідуального ліцензування. Проведення митного оформлення можливо за умови відсутності застосування таких санкцій не тільки до комісіонера, але й до комітента.

 

1.2.1. Організувати отримання в порту призначення товару, який поставлено за вищевказаною зовнішньоекономічною угодою.

 

1.2.2. Здійснити повне митне декларування, сертифікацію та за необхідності інші дії щодо товару, отриманого за зовнішньоекономічною угодою у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

1.2.3. Передати товар разом із супровідною документацією КОМІТЕНТУ.

 

1.3. Зовнішньоекономічна угода має бути укладена КОМІСІОНЕРОМ з третьою особою, визначеною КОМІТЕНТОМ, не пізніше 10 (десяти) днів з моменту підписання цього договору.

 

1.4. Істотні умови зовнішньоекономічної угоди мають бути погоджені КОМІТЕНТОМ.

 

1.5. Вартість товару та його характеристики визначається зовнішньоекономічною угодою або специфікаціями до неї, що є невід’ємними додатками до цього договору.

 

1.6. Товар, отриманий за зовнішньоекономічною угодою, є власністю КОМІТЕНТА.

 

 

2. КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Розмір комісійної винагороди за цим договором складає 2 (два) відсотка від ціни кожної партії товару за договором поставки.

 

2.2. Комісійна винагорода виплачується КОМІСІОНЕРУ не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту отримання КОМІТЕНТОМ товару за зовнішньоекономічною угодою шляхом перерахування суми, зазначеної у п.2.1 цього договору, на розрахунковий рахунок КОМІСІОНЕРА.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 • 3.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов'язань.

  Визначаючи строк договору, необхідно співвідносити його з терміном дії зовнішньоекономічного контракту. Комісія триває довше, ніж зовнішньоторговельна операція по її виконанню й, отже, комісійний договір укладається раніше зовнішньоекономічного й закінчує свою дію пізніше - після повного розрахунків сторін по виконаній зовнішньоторговельній операції (операціям).

 

 

4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

 

4.1. КОМІСІОНЕР зобов'язаний отримати товар в день його прибуття в порт призначення.

 

4.2. КОМІТЕНТ зобов'язаний не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до ймовірної дати прибуття товару в порт призначення повідомити КОМІСІОНЕРА про найменування порту та судна, очікувану дату та час прибуття товару в порт, найменування та кількість товару та інші необхідні для отримання товару відомості.

 

4.3. КОМІСІОНЕР зобов'язаний пред'явити товар до митного оформлення (та вчинення у разі необхідності інших дій щодо товару) протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його доставки в порт призначення.

 

4.5. КОМІСІОНЕР самостійно несе усі витрати, пов'язані з простоєм товару в порту, що виник внаслідок невиконання чи неналежного виконання КОМІСІОНЕРОМ своїх зобов'язань за цим договором.

 

4.6. Передача товару КОМІТЕНТУ відбувається не пізніше 2 (двох) днів з моменту завершення його митного оформлення та інших необхідних дій щодо даного виду товару, підтверджених відповідною документацією, за місцезнаходженням складу КОМІТЕНТА у м. Києві за адресою: вул. Павленка, буд. 00.

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

 • 5.1. За цим договором КОМІСІОНЕР зобов’язується:

  Якщо, до моменту випуску комісійних товарів у вільний обіг на території України, вони зберігаються під митним контролем на митному (ліцензійному) складі, комісіонерові будуть потрібні також повноваження для укладання договору зберігання із власником такого складу.

 

- укласти від свого імені та за рахунок КОМІТЕНТА зовнішньоекономічну угоду (договір) на поставку будівельних матеріалів до нього з третьою особою згідно з умовами цього договору;

 

- повідомляти КОМІТЕНТА на його вимогу всі відомості про хід виконання цього договору;

 

- дотримуватися вказівок КОМІТЕНТА щодо умов зовнішньоекономічної угоди, яка укладається на користь останнього;

 

- отримати товар, поставлений за зовнішньоекономічною угодою та пред'явити його до митного оформлення, вчиняти інші необхідних для даного виду товару дії в порядку, передбаченому цим договором;

 

- вжити заходів щодо недопущення втрати чи пошкодження товару;

 

- передати КОМІТЕНТУ все одержане, у зв'язку з виконанням цього договору; передача товару та супровідної документації оформлюється актом приймання-передачі, який підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін;

 

- надати КОМІТЕНТУ звіт про виконання цього договору не пізніше 3 (трьох) днів після передачі товару КОМІТЕНТУ;

 

- розглянути заперечення на звіт КОМІТЕНТА та надати протягом 7 (семи) днів з дня отримання таких заперечень ґрунтовні пояснення щодо заперечень та документально підтверджені виправдання порушень, допущених під час виконання цього договору;

 

- передбачені цим договором зобов'язання КОМІСІОНЕР зобов'язується виконувати самостійно та на умовах, найбільш вигідних для КОМІТЕНТА.

 

5.2. КОМІСІОНЕР вправі відступити від вказівок КОМІТЕНТА, якщо цього вимагають інтереси КОМІТЕНТА і КОМІСІОНЕР не міг попередньо запитати КОМІТЕНТА або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі КОМІСІОНЕР повинен повідомити КОМІТЕНТА про допущені відступи від його вказівок як тільки це стане можливим.

 

5.3. За цим договором КОМІТЕНТ зобов’язується:

 

- забезпечити КОМІСІОНЕРА засобами, необхідними для виконання цього договору;

 

- сплачувати усі податки та збори, пов'язані з отриманням та митним оформленням товару;

 

- оплатити товар на умовах зовнішньоекономічної угоди;

 

- прийняти від КОМІСІОНЕРА все одержане ним у зв’язку з виконанням цього договору;

 

- виплатити КОМІСІОНЕРУ винагороду в розмірі та на умовах, визначених в розділом 2 цього договору;

 

- повідомити КОМІСІОНЕРА про заперечення щодо звіту, за наявності таких, протягом 30 (тридцять) днів від дня отримання звіту.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

 

6.2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини.

 

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або у зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

 

Претензійний характер врегулювання усіх питань, що виникають з факту укладення цього договору, є обов’язковим.

 

7.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку, визначеного в 3.1. договору.

 

8.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

8.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу КОМІСІОНЕРА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00;

для передачі електронною поштою — bs@gmail.com;

для передачі факсом — +38-044-000-00-00.

На адресу КОМІТЕНТА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром -  03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00;

для передачі електронною поштою — bd@gmail.com;

для передачі факсом - +38-044-000-00-00.

 

8.4. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

8.5. Цей Договір складено українською мовою на трьох аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

КОМІТЕНТ

КОМІСІОНЕР

ТОВ “БУДІВЕЛЬНИК”

Код за ЄДРПОУ: 000000000

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 00, поверх 00, офіс 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: bd@gmail.com

Банк Кредитора: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “БРОКСЕРВІС”

Код за ЄДРПОУ: 000000000

Адреса: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 00, поверх 00, офіс 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: bs@gmail.com

Банк Боржника: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Керівник

___________________/І.П. Нестерук/

Керівник

________________________/К.П. Головко/

 • 1. Нюанси включення до податкового кредиту суми ПДВ, яка сплачена при розмитненні товарів, яке відбувалося через митного брокера за (посиланням);

   

  2. Лист Центрального офісу обслуговування великих платників податків від 19. 10.2015 року N 23207/10/28-10-06-11 “Щодо митного оформлення імпортних товарів та податкового обліку” за (посиланням).

   

 • Обов’язки, що виникають між комісіонером і третіми особами автономні, хоча їх зміст й визначається комісійним дорученням (наприклад, предмет, ціна й ін.), тобто права й обов'язки по зовнішньоекономічній угоді, укладеній комісіонером, набуває сам комісіонер, а не комітент.

   

  З автономії зобов'язань комісіонера й третіх осіб випливає, що проходження процедур митного оформлення комісіонером не вимагає додатково дозволу комітента, а саме:

   

  - узгодження з митницею, у зоні діяльності якої перебуває комітент, не проводиться;

   

  - комітент може не перебувати, на обліку в митних органах. Однак при цьому відомості про комітента вносяться декларантом у митну декларацію, для чого, все-таки, будуть потрібні документи, які дозволяють ідентифікувати комітента (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ).

   

  Автономія комісіонера виражається також у наявних у нього можливостях подолання адміністративних обмежень. Якщо на товар потрібні ліцензії або дозволи державних органів, то комісіонер, що має ці дозволи, може проводити експортно-імпортні операції з товаром, що належать комітенту.

   

  Винятком з правила автономії комісіонера є спеціальні санкції за порушення законодавства в галузі ЗЕД відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", зокрема, режим індивідуального ліцензування. Проведення митного оформлення можливо за умови відсутності застосування таких санкцій не тільки до комісіонера, але й до комітента.

 • Визначаючи строк договору, необхідно співвідносити його з терміном дії зовнішньоекономічного контракту. Комісія триває довше, ніж зовнішньоторговельна операція по її виконанню й, отже, комісійний договір укладається раніше зовнішньоекономічного й закінчує свою дію пізніше - після повного розрахунків сторін по виконаній зовнішньоторговельній операції (операціям).

 • Якщо, до моменту випуску комісійних товарів у вільний обіг на території України, вони зберігаються під митним контролем на митному (ліцензійному) складі, комісіонерові будуть потрібні також повноваження для укладання договору зберігання із власником такого складу.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"