Мирова угода в процесі виконання рішення

Скачати
в зручному форматi

 • МИРОВА УГОДА № 1 

в процесі виконання рішення Сумського районного суду Сумської області від 08.12.2014 року

(набрало законної сили 18.12.2014 року) по цивільній справі № 587/2632/14-ц

Україна, м. Суми, третє лютого дві тисячі шістнадцятого року

ТКАЧЕНКО МАРИНА ФЕДОРІВНА ідентифікаційний номер 1683303654, паспорт АК № 949774, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУУМВС України в Дніпропетровській області 22.07.2007 року, яка мешкає за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 5-й Зарічний, буд. 33, кв. 1, (надалі – “Позивач” або “Стягувач”), з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТУНА" (ТОВ "ФОРТУНА") з місцезнаходженням :42342, Сумська обл., Сумський район, село Косівщина, вул. Березова, будинок 18, код за ЄДРПОУ 37781133 (надалі – “Відповідач” або “Боржник”), в особі директора Гузенко Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

 • надалі разом за текстом іменуються «Сторони», а окремо “Сторона”, які є сторонами виконавчого провадження № 49630433, відкритого Відділом державної виконавчої служби Сумського районного управління юстиції 11.12.2015 року за виконавчим листом від 10.02.2015 року з примусового виконання рішення Сумського районного суду Сумської області від 08.12.2014 року (набрало законної сили 18.12.2014 року) по цивільній справі № 587/2632/14-ц за позовом Ткаченко Марини Федорівни до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фортуна” про стягнення боргу, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, домовились про укладення цієї Мирової Угоди на підставі ст. 327 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 3 ст. 12 Закону України “Про виконавче провадження” (надалі – «Мирова Угода»), на таких умовах:

  Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Умови мирової угоди мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання.

  Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін. Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета.

1. Боржник (Відповідач) визнає та підтверджує право Стягувача (Позивача) на стягнення боргу, що виник з договору застави майнових прав № 10-1008 від 12.10.2012 року за кредитним договором № 04 1300 від 12.10.2012 року, та підтверджений рішенням Сумського районного суду Сумської області від 08.12.2014 року (набрало законної сили 18.12.2014 року) по цивільній справі № 587/2632/14-ц, у розмірі 919 918 (дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) грн. 98 коп., з яких

640 598 (шістсот сорок тисяч п'ятсот дев'яносто вісім) грн. 09 коп. - основний борг,

167 054 (сто шістдесят сім тисячі п'ятдесят чотири) грн. 80 коп. - проценти,

28 537 (двадцять вісім п'ятсот тридцять сім) грн. 33 коп. - 3 % річних,

80 074 (вісімдесят тисяч сімдесят чотири) грн. 76 коп. - інфляційні втрати,

3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп. - судові витрати.

2. Боржник (Відповідач) зобов'язується повернути передбачений п. 1 Мирової Угоди борг в наступному порядку:

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 червня 2016 року,

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 жовтня 2016 року,

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 лютого 2017 року,

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. до 01 червня 2017 року,

119 918 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) грн. 98 коп. до 01 серпня 2017 року

шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Стягувача (Позивача)

Р\р 18787873292012 в ПАТ “БАНК”, МФО 098634.

 • 3. Сторони усвідомлюють, що визнання судом Мирової Угоди судом тягне за собою закінчення виконавчого провадження в порядку п. 2 ч. 1 ст. 49 Закону України “Про виконавче провадження”.

  Укладання мирової угоди в процесі виконання рішення суду після спливу строку на добровільне виконання рішення суду є підставою для закриття виконавчого провадження виключно в частині стягнення заборгованості. Якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець у постанові про закінчення виконавчого провадження (повернення виконавчого документа) зазначає про виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме провадження та не пізніше наступного робочого дня після завершення такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору, про що виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Строк для самостійного виконання боржнику в такому випадку не надається.

3.1. Наслідки закінчення виконавчого провадження в зв’язку з укладенням Мирової Угоди, передбачені ст. 50 Закону України “Про виконавче провадження”, Сторонам зрозумілі.

4. Укладаючи цю Мирову Угоду, Сторони підтверджують, що:

4.1. укладення та виконання ними Мирової Угоди не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає їх намірам (зокрема, умови Мирової Угоди зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін; Мирова угода не приховує іншого правочину і спрямована на реальне настання наслідків, які обумовлені у ній), а також цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів;

4.2. представник Сторони, що підписує Мирову Угоду, має всі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження представляти Сторону і підписувати від її імені Мирову Угоду;

4.3. Сторонами в порядку та формі, встановленій чинним законодавством України, досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Мирової Угоди.

4.4. укладенням та виконанням цієї Мирового угоди шкода третім особам не завдається.

5. Ця Мирова Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та визнання Сумського районного суду Сумської області і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цією Мировою Угодою.

6. Ухвала суду про визнання Мирової Угоди є виконавчим документом зі строком пред'явлення до виконання один рік з наступного дня після закінчення строку розстрочки за кожним з передбачених п. 2 Мирової Угоди платежів окремо:

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.06.2016 — строк пред'явлення до 01.06.2017,

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.10.2016 — строк пред'явлення до 01.10.2017,

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.01.2017 — строк пред'явлення до 01.02.2018,

за платежем в 200000,00 грн. зі строком сплати до 01.06.2017 — строк пред'явлення до 01.06.2018,

за платежем в 119918,98 грн. зі строком сплати до 01.08.2017 — строк пред'явлення до 01.08.2018.

 • 7. У випадку невиконання/ неналежного виконання Відповідачем Мирової Угоди, Позивач має право звернутися (пред'явити Ухвалу Сумського районного суду Сумської області про визнання Мирової Угоди) до державної виконавчої служби, для примусового стягнення, передбаченої п. 1 Мирової Угоди заборгованості.  

 • 8. Ця Мирова Угода складена у 3 (трьох) автентичних оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін та один примірник -  для Сумського районного суду Сумської області.

  У постанові від 11.11.2015 р. по справі 6-342цс15 Верховний Суд України виклав наступне: для застосування, передбаченої п.2 ч.1 ст.205 ЦПК України, підстави закриття провадження у справі необхідна наявність водночас трьох складових, а саме тотожних сторін спору, тотожного предмета позову, тотожної підстави позову.

  Зміна хоча б однієї з наведених складових не перешкоджає заінтересованим особам звернутися до суду з позовною заявою і не дає суду підстави закривати провадження у справі. Правовідносини, що виникли з мирової угоди, є похідними від правовідносин у справі, в якій постановлено ухвалу про визнання мирової угоди, але вони не є тотожними у зв'язку з відсутністю однієї зі складових, необхідних для застосування пункту 2 частини першої статті 205 ЦПК України, а саме тотожної підстави позову.

  Повний текст постанови за (посиланням).

СТЯГУВАЧ (ПОЗИВАЧ)

___________ /М.Ф. Ткаченко/

БОРЖНИК (ВІДПОВІДАЧ)

 ___________ /Директор ТОВ "ФОРТУНА" О.І. Гузенко/

 • Наукові доробки з питання правової природи мирової угоди - (посилання), (посилання)

 • Єдиного підходу до визнання правової природи мирової угоди суди не сформували.

  Наприклад, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визначає мирову угоду як досягнуту між сторонами в ході судового розгляду і під контролем суду засновану на взаємних поступках угоду, яка по новому визначає їх суб'єктивні права та обов'язки не тільки процесуальні, але й матеріальні. До мирової угоди застосовуються основні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Отже, мирова угода - це цивільно-правове зобов'язання та до нього застосовуються загальні правила Цивільного кодексу України (ухвали від 16.12.2015 по справі 6-15514ск15 — (посилання) від 25.11.2015 по справі 6-27012ск15 (посилання)).

  Однак, Вищий господарський суд України зазначає, що затвердження господарським судом мирової угоди сторін з одночасним припиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розцінюватися як два самостійних акти - окремо щодо затвердження мирової угоди і щодо припинення провадження у справі. Таким чином, мирову угоду не можна розглядати як договір у цивільно-правовому розумінні, оскільки порядок її укладання та затвердження регламентовано відповідними положеннями ГПК України (ухвала від 02.02.2016 по справі № 912/1141/13 - (посилання)).

  Аналогічна правова позиція була викладена Верховним Судом України в постанові від 20.01.2009 по справі 24/489 (посилання).

 • Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Умови мирової угоди мають бути викладені чітко й недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання.

  Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини однозначно врегульовані законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін. Умови мирової угоди повинні безпосередньо стосуватися предмета позову, що виключає зазначення в ній дій, коштів чи майна, які не відносяться до цього предмета.

 • Укладання мирової угоди в процесі виконання рішення суду після спливу строку на добровільне виконання рішення суду є підставою для закриття виконавчого провадження виключно в частині стягнення заборгованості. Якщо виконавчий збір не стягнуто, державний виконавець у постанові про закінчення виконавчого провадження (повернення виконавчого документа) зазначає про виділення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме провадження та не пізніше наступного робочого дня після завершення такого виконавчого провадження відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору, про що виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Строк для самостійного виконання боржнику в такому випадку не надається.

 • Пунктом 5 ст.3 Закону України «Про виконавче провадження» у редакції від 21.04.1999 р. передбачалося, що мирові угоди, затверджені судом, відносяться до рішень, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

  Однак Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», який набрав чинності -01.01.2004 р. положення п.5 ст.3 Закону України «Про виконавче провадження» виключено.

  При цьому слід враховувати, що за змістом п.2 ч.2 ст.17 Закону України «Про виконавче провадження» виконанню державною виконавчою службою підлягають ухвали, постанови судів у цивільних справах у випадках, передбачених законом.

  Вимоги до виконавчого документа закріплено у статті 18 цього Закону.

  Отже, ухвала суду про визнання мирової угоди є виконавчим документом і підлягає виконанню державною виконавчою службою лише в разі, якщо ця ухвала відповідає вимогам, передбаченим статтею 18 указаного Закону.

 • Верховний Суд України у своїй постанові від 23.09.2015 р. по справі 6-274цс15 виклав правову позицію, відповідно якої в разі невиконання однією зі сторін зобов'язань за умовами мирової угоди, інша сторона угоди не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом про спонукання до виконання мирової угоди. При цьому звернення заінтересованої особи до суду із зазначеним позовом без попереднього отримання постанови державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження не є підставою для відмови в задоволенні такого позову.

  Повний текст постанови див. за (посиланням).

 • У постанові від 11.11.2015 р. по справі 6-342цс15 Верховний Суд України виклав наступне: для застосування, передбаченої п.2 ч.1 ст.205 ЦПК України, підстави закриття провадження у справі необхідна наявність водночас трьох складових, а саме тотожних сторін спору, тотожного предмета позову, тотожної підстави позову.

  Зміна хоча б однієї з наведених складових не перешкоджає заінтересованим особам звернутися до суду з позовною заявою і не дає суду підстави закривати провадження у справі. Правовідносини, що виникли з мирової угоди, є похідними від правовідносин у справі, в якій постановлено ухвалу про визнання мирової угоди, але вони не є тотожними у зв'язку з відсутністю однієї зі складових, необхідних для застосування пункту 2 частини першої статті 205 ЦПК України, а саме тотожної підстави позову.

  Повний текст постанови за (посиланням).

 • У постанові від 11.11.2015 р. по справі 6-342цс15 Верховний Суд України виклав наступне: для застосування, передбаченої п.2 ч.1 ст.205 ЦПК України, підстави закриття провадження у справі необхідна наявність водночас трьох складових, а саме тотожних сторін спору, тотожного предмета позову, тотожної підстави позову.

  Зміна хоча б однієї з наведених складових не перешкоджає заінтересованим особам звернутися до суду з позовною заявою і не дає суду підстави закривати провадження у справі. Правовідносини, що виникли з мирової угоди, є похідними від правовідносин у справі, в якій постановлено ухвалу про визнання мирової угоди, але вони не є тотожними у зв'язку з відсутністю однієї зі складових, необхідних для застосування пункту 2 частини першої статті 205 ЦПК України, а саме тотожної підстави позову.

  Повний текст постанови за (посиланням).

Підписки

Подивитися усі підписки