Договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

ДОГОВІР №01/11-15

 • про передачу права власності на знак для товарів і послуг

  Дмиришин В.С. Проблемні питання передання прав на добревідомі знаки в України (посилання)

Свідоцтво № 151515

місто Харків, восьме листопада дві тисячі п'ятнадцятого року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК” код за ЄДРПОУ 37434343, з місцезнаходженням: Салтівське шосе, буд. 123, м. Харків, 61038, Україна, (UA), яке далі іменується Володілець, в особі директора Гарнаги Михайла Васильовича, що діє на підставі статуту ТОВ “МАЯК”

та

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОДРН 3787878798, з місцезнаходженням: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU), що далі іменується Правонаступник, в особі директора Фокіна Олега Юрійовича, що діє на підставі статуту ТОВ «КРАФТ»,

що разом іменуються Сторони, а окремо Сторона,

уклали цей договір про наступне:

 

 • 1. Володілець передає, а Правонаступник приймає всі права на знак для товарів і послуг “ДОНПРОММАРКЕТ ”, захищений свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 151515, відносно всіх товарів 7, 9, 11, 12, 17 класів, для яких зареєстрований в Україні вказаний знак.

  Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 

2. Разом зі правами, визначеними в п. 1 цього договору, до Правонаступника переходить і обов’язок добросовісно користуватися ними.

 

3. Володілець заявляє, що ним на умовах даного договору передаються належні йому всі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 151515 стосовно всіх товарів і послуг 7, 9, 11, 12, 17 класів, зазначених у свідоцтві.

Правонаступник заявляє, що ним приймаються належні Володільцю всі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 151515 стосовно всіх товарів і послуг 7, 9, 11, 12, 17 класів, зазначених у свідоцтві.

 • На підставі викладеного, Володілець та Правонаступник заявляють, що з дати реєстрації цього договору в Державній службі інтелектуальної власності, новим володільцем прав на свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151515, стає Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”.

  Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 

 • 4. Правонаступник виплачує Володільцю винагороду в розмірі 37 760 (тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) російських рублів, у тому числі ПДВ 18% в сумі 7552 (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят два) російських рубля, протягом 5 банківських днів з моменту підписання цього договору. Правонаступник утримує суму ПДВ з винагороди Власника і перераховує його до бюджету РФ за місцем свого знаходження в день перерахування винагороди Власнику.

 

5. Всі витрати, пов'язані з реєстрацією даного договору про передачу прав, несе Правонаступник. Обов'язок подання документів на реєстрацію цього договору про передачу прав покладається на Правонаступника.

 • В момент підписання цього договору Володілець передає Правонаступнику заяву до Державної служби інтелектуальної власності України про опублікування відомостей про передачу права власності на свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151515.

 

6. Всі спори між Володільцем та Правонаступником відносно даного договору вирішуються шляхом переговорів.

Сторони встановили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обгрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня можливого порушення.

Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 днів з дня отримання.

 

 • 7. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню Господарським судом Харківської області (Україна). Застосовуване право - право України.

  Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

 

8. Даний договір підлягає обов'язковому виконанню незалежно від інших договорів та угод з третіми особами та зобов'язань Володільця та Правонаступника перед третіми особами.

 

9. Володілець заявляє, що на момент укладення цього договору, виключні майнові права, що витікають із Свідоцтва № 151515 і є предметом цього договору, третім особам не передавались, ліцензії третім особам не надавалися, ліцензійні та інші договори з розпорядження правами з Свідоцтво № 151515 не укладалися Свідоцтво № 151515 не обтяжене зобов’язаннями перед третіми особами і йому невідомо про наявність будь-якого спору щодо знаку для товарів і послуг “ДОНПРОММАРКЕТ”.

 

10. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за дійним договором.

Договір укладено у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін та один примірник для Державної служби інтелектуальної власності, при цьому усі примірники мають однакову юридичну силу.

В момент підписання цього договору Володілець зобов'язується передати Правонаступникові Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151515 з усіма додатками, про що Сторони складають відповідний акт прийому-передачі Свідоцтва.

 • Після підписання договору усі 3 (три) його екземпляри передаються Правонаступникові для проведення його реєстрації. Після підписання договору Правонаступник передає Володільцеві копію цього договору, завірену підписом уповноваженої особи і підписом Правонаступника. Протягом 30 календарних днів з моменту проведення реєстрації договору і публікації відомостей про зміну власника знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом № 151515, Правонаступник зобов'язався передати один екземпляр зареєстрованого договору Володільцеві.

  З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

Одностороннє розірвання договору не допускається, окрім випадку передбаченого п. 4 договору. Договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформляється письмовою додатковою угодою до договору.

Сторони визнають юридичну силу документів переданих і/або підписаних із застосуванням засобів факсимільного і/або іншого зв'язку до моменту обміну Сторонами оригіналами документів. Обмін оригіналами документів Сторони повинні здійснити в найкоротші терміни.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВОЛОДІЛЕЦЬ

ПРАВОНАСТУПНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК”

61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43, Код ЄДРПОУ 37431340 (UA)

Банк–кореспондент DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK SWIFT: BKTRUS33

Банк отримувача UKRSOTSBANK, KIEV 04040404 SWIFT: UKRSUAUX

Отримувач MAYAK, LLC. UKRAINE KHARKIV SALTIVSKE SHOSSE STR., 569

Рахунок 26001212121212

Директор

______________________/Гарнага М.В./

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОДРН 3787878798,

місцезнаходження: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU)

р/р 9876543210

у відділенні №37 ОАО «СБАНК» в Ростові-на-Дону

МФО 397984, код банку 20900000

Директор

_______________________/Фокін О.Ю./

 

АКТ приймання-передачі

 • до Договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг Свідоцтво № 151515

  Трофімова А. Набуття права власності на знак для товарів та послуг (посилання)

від 08.11.2015 року

місто Харків, восьме листопада дві тисячі п'ятнадцятого року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК” код за ЄДРПОУ 37434343, з місцезнаходженням: Салтівське шосе, буд. 123, м. Харків, 61038, Україна, (UA), яке далі іменується Володілець, в особі директора Гарнаги Михайла Васильовича, що діє на підставі статуту ТОВ “МАЯК”

та

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОГРН 3787878798, з місцезнаходженням: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU), що далі іменується Правонаступник, в особі директора Фокіна Олега Юрійовича, що діє на підставі статуту ТОВ «КРАФТ»,

що разом іменуються Сторони, а окремо Сторона,

 

уклали цей Акт про наступне:

 

На виконання договору від 08.11.2015 року Володілець передав Правонаступнику наступне:

- оригінал Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 151515, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.03.2014 р. (заявка № m 2013 05366 від 05.04.2013 року), а також усі додатки до нього.

{$TEXT}

 

Даний Акт складено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Даний Акт вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.

 

Підписи сторін:

 

ВОЛОДІЛЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК” код за ЄДРПОУ 37434343, з місцезнаходженням: Салтівське шосе, буд. 123, м. Харків, 61038, Україна, (UA), яке далі іменується Володілець, в особі директора Гарнаги Михайла Васильовича, що діє на підставі статуту ТОВ “МАЯК”

Підпис:

Печатка:

ПРАВОНАСТУПНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОДРН ;3787878798, з місцезнаходженням: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU), що далі іменується Правонаступник, в особі директора Фокіна Олега Юрійовича, що діє на підставі статуту ТОВ «КРАФТ»,

Підпис:

Печатка:

 • Дмиришин В.С. Проблемні питання передання прав на добревідомі знаки в України (посилання)

 • Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 • Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 • Оплата за передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок не є роялті у значенні встановленому пп.14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, тому на неї не поширюватимуться привілеї щодо звільнення від оподаткування, передбачені для роялті.

 • Міжнародні розрахунки за комерційними угодами здійснюються уповноваженими банками України, як правило, у вільно конвертованій валюті, а також у валюті з обмеженою конвертованістю і розрахунковій валюті клірингових рахунків згідно з умовами міждержавних і міжбанківських угод .

  Дивись Класифікатор іноземних валют затверджений постановою Національного Банку України від 04.02.1998 р № 34 (посилання)

 • Всі розрахунки і платежі між суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) Російської Федерації та України здійснюються в національних валютах Російської Федерації та України (рублях і гривнях), а також у валютах третіх держав відповідно до законодавства, чинного на території кожної з держав Сторін.

  Більш детально про міжбанківські розрахунки України та Російської Федерації дивись Угоду між Центральним банком Російської Федерації та Національним банком України про міжбанківські розрахунки і співробітництво банківських систем (посилання)

 • Бланки заяв про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, корисної моделі, промислового зразка можна завантажити з офіційного порталу Державної служби інтелектуальної власності - (посилання)

 • Дії, пов'язані з поданням до Державної служби інтелектуальної власності України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисноу модель промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

 • З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 • Трофімова А. Набуття права власності на знак для товарів та послуг (посилання)

 • {$TEXT}

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"