Договір про передачу прав на одержання патенту на винахід 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР №__

 

про передачу права на одержання патенту

 

 • місто Київ, вісімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

  Про встановлений порядок отримання патенту на винахід на території України та в іноземній державі, а також про механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи читати за (посиланням).

   

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з одного боку – Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАС”, код за ЄДРПОУ 64546454, місце знаходження: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103, далі іменується “ЗАЯВНИК”, в особі керівника Іванова Андрія Олександровича, діє на підставі статуту, та

 

з іншого боку – МАРЧЕНКО ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків 5464564556, паспорт серії ХХ № 655466, виданий Печерським РВ ГУМВС України в м. Києві, місце проживання: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27, далі іменуються “ВИНАХІДНИК”,

 

далі разом «Сторони», а окремо “Сторона”

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ВИНАХІДНИК передає ЗАЯВНИКУ право на одержання в України патенту на винахід “ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНІ ОЛІГОПЕПТИДИ, ЩО ЗДАТНІ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ, З АНТИВІРУСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ” (в подальшому “ВИНАХІД”), за заявкою № а 2017 65456, поданою ВИНАХІДНИКОМ до Державного підприємства “Український інститут промислової власності” 21.04.2018 року, а ЗАЯВНИК приймає право на одержання патенту на ВИНАХІД і зобов'язується виконати усі необхідні та достатні дії для одержання патенту, що має своїм наслідком набуття ЗАЯВНИКОМ майнових прав з патенту на ВИНАХІД та майнових прав, набутих на підставі заявки, а також виплачувати ВИНАХІДНИКУ винагороду обумовлену цим договором.

 

1.2. ВИНАХІД є результатом інтелектуальної діяльності ВИНАХІДНИКА, відноситься до ветеринарії та медицини, а конкретно до вірусології, та може бути використаний в лікування вірусних інфекцій тварин та людини, можливо, відповідає умовам патентоздатності і документація щодо якого, зокрема опис ВИНАХОДУ, формула ВИНАХОДУ, сукупність суттєвих ознак ВИНАХОДУ, реферат ВИНАХОДУ, містяться в додатку № 1 до цього договору.

 

 

2. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИПЛАТИ

 

2.1. Сторони домовилися, що заохочувальна винагорода виплачується ВИНАХІДНИКУ у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. протягом двох місяців після прийняття компетентним органом рішення про видачу патенту.

 

Заохочувальна винагорода сплачується ВИНАХІДНИКУ одноразово в національній валюті України - гривні, шляхом її перерахування на безготівковий рахунок, зазначений у цьому договорі.

 

 • 2.2. Періодична винагорода виплачується при використанні ВИНАХОДУ у власному виробництві та/або продажу ліцензії (субліцензій) в межах України або будь-якої іншої держави світу – в розмірі 10 % (десяти) від прибутку, визначеного згідно методичними рекомендаціями «Визначення прибутку від використання об’єктів промислової власності» (Методичні рекомендації), затвердженими наказом Держпатенту України від 26 серпня 1998 року № 80.

  Детально із зазначеною методикою визначення прибутку можна ознайомитись за (посилання).

   

  Про інші можливі варіанти визначення періодичної винагороди читати статтю Белдій М. “Визначення розміру і порядку виплати винагороди авторам винаходів і раціоналізаторських пропозицій” за (посиланням).

   

 

 • 2.3. Періодична винагорода сплачується протягом строку дії майнових прав ЗАЯВНИКА на ВИНАХІД один раз на рік не пізніше 25 числа місяця, що слідує за звітним періодом, починаючи від дати використання ВИНАХОДУ у власному виробництві та/або продажу (субліцензій) в межах України або будь-якої іншої держави світу.

  Ознайомитись з позиціює суду з приводу порушення умов договору, які стосуються виплати винагороди можна в:

   

  Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 15.07.2015 р., справа № 6-45125св14 за (посиланням);

   

  Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 18.02.2015 р., справа № 6-18487св14 за (посиланням);

   

  Рішенні Апеляційного суду м. Києва від 24.11.2015р., справа № 757/29630/15-ц за (посиланням);

   

  Ухвалі Апеляційного суду Київської області від 05.10.2017р., справа №357/151/17 за (посиланням).

   

 

Перша сплата може проводитися за неповний розрахунковий період.

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. ЗАЯВНИК має право:

3.1.1. здійснювати свої майнові права з патенту на ВИНАХІД на власний розсуд із дотриманням немайнових прав ВИНАХІДНИКА;

3.1.2. подати в компетентні органи іноземних держав з охорони прав інтелектуальної власності заявки на видачу патентів на зазначений в пункті 1.2 договору ВИНАХІД;

3.1.3. передавати право на одержання патенту на зазначений в пункті 1.2 договору ВИНАХІД іншій особі за умови дотримання прав ВИНАХІДНИКА, визначених цим договором;

3.1.4. на використання ВИНАХОДУ у власному виробництві у разі дострокового припинення чинності цього договору і/або переходу майнових прав на ВИНАХІД до ВИНАХІДНИКА на умовах невиключної ліцензії з виплатою роялті, на рівні винагороди, яку ВИНАХІДНИК міг отримати за цим договором.

 

3.2. ЗАЯВНИК зобов'язується:

3.2.1. повідомити ВИНАХІДНИКА про одержання патенту і надати йому копію патенту;

3.2.2. виплачувати ВИНАХІДНИКУ заохочувальну та періодичну винагороду в розмірі та у строки визначені цим договором;

3.2.3. за письмовим запитом ВИНАХІДНИКА надавати йому інформацію про використання ВИНАХОДУ, а саме: про використання ВИНАХОДУ у господарській діяльності ЗАЯВНИКА, про надання ліцензій на використання, про передання майнових прав на ВИНАХОДУ третім особам шляхом направлення письмової довідки на адресу ВИНАХІДНИКА в місячний строк після запиту;

 • 3.2.4. письмово повідомити ВИНАХІДНИКА про намір відмовитись від патенту або від підтримання його чинності не менше ніж за два місяці до кінця поточного року дії патенту;

  Варто зауважити, що направлення письмового повідомлення про припинення використання патенту не звільняє заявника від обов'язку сплачувати винахіднику періодичну винагороду, у випадку продовження фактичного використання патенту у спірний період (до моменту передачі прав власника патенту на ім'я винахідника).

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31.05.2017 р., справа №357/15505/13-ц за (посиланням).

   

3.2.5. у разі відмови від патенту або відмови від підтримання його чинності безоплатно передати ВИНАХІДНИКУ права з патенту на підставі відповідного договору.

 

3.3. ВИНАХІДНИК має право:

3.3.1. на отримання винагороди в розмірах та строки, визначені цим договором;

3.3.2. знайомитися з розрахунками винагороди та матеріалами, використаними при цих розрахунках;

3.3.3. безоплатно отримати права з патенту на підставі відповідного договору, у разі відмови ЗАЯВНИКА від патенту або від підтримання чинності патенту. Пропозиція укласти відповідний договір має бути надіслана ВИНАХІДНИКОМ ЗАЯВНИКУ не менше ніж за один місяць до кінця поточного року дії патенту.

 

3.4. ВИНАХІДНИК зобов'язується:

3.4.1 сприяти одержанню ЗАЯВНИКОМ патенту на ВИНАХІД в Україні та в іноземних державах (участь в підготовці матеріалів заявки на ВИНАХІД, формули ВИНАХОДУ, виготовлення креслень, ескізів тощо);

3.4.2 безоплатно сприяти ЗАЯВНИКУ у доведенні ВИНАХОДУ до стану, придатного для промислового використання;

3.4.3. сприяти продажу ліцензій на ВИНАХІД, беручи участь у пошуку ліцензіата, в переговорах з ним або шляхом реклами ВИНАХОДУ на виставках, конференціях, конкурсах тощо;

3.4.4. передати ЗАЯВНИКУ протягом 5 (п'яти) днів після підписання цього договору, оригінали всіх документів, необхідних для одержання патенту на ВИНАХІД та поданих (оформлених) по заявці № а 2017 65456, поданій ВИНАХІДНИКОМ до Державного підприємства “Український інститут промислової власності” 21.04.2018 року.

У разі ухилення ВИНАХІДНИКА від виконання обов'язку, передбаченого цим пунктом, він сплачує ЗАЯВНИКУ штраф у у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн;

3.4.5 передати ЗАЯВНИКУ протягом 5 (п'яти) днів після підписання цього договору, детальний опис технічної та промислової реалізації ВИНАХОДУ, включаючи спеціальні технології та секрети виробництва, з тим, щоб технічний спеціаліст середньої кваліфікації зміг би після спливу певного часу, що витрачається на освоєння ВИНАХОДУ, сам виготовляти продукти з використанням ВИНАХОДУ.

У разі ухилення ВИНАХІДНИКА від виконання обов'язку, передбаченого цим пунктом, він сплачує ЗАЯВНИКУ штраф у у розмірі 50000 (п'ятдесят тисяч) грн;

 • 3.4.6. одночасно з підписанням цього договору підписати заяву до Державного підприємства “Український інститут промислової власності про заміну заявника.

  Якщо передача прав на одержання патенту відбулась після подання заявки до прийняття рішення про видачу патенту, заявнику або особі, яка набула це право, необхідно подати до Державної служби (з травня 2017 року - до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України) заяву про заміну заявника, разом із документом або засвідченою копією документа, що є підставою для такої заміни.

   

  Заява обов'язково повинна містити підписи попереднього заявника і особи, яка набула право на одержання патенту, а відомості про нового заявника.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

 

4.2. Якщо реалізація права, визначеного в п. 1.1 цього договору, призведе до того, що до ЗАЯВНИКА будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на ВИНАХІД), ВИНАХІДНИК зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у ЗАЯВНИКА.

 

ЗАЯВНИК інформує ВИНАХІДНИКА про будь-яку претензію (позов), пред’явлену йому в зв’язку з реалізацією права, визначеного в п. 1.1. цього договору.

 

4.3. ВИНАХІДНИК несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на ВИНАХІД.

 

4.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, включаючи урядові заходи, стихійні лиха (в тому числі пожежі, повені, землетруси, інші природні явища), страйки, повстання, інші масові соціальні конфлікти. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту початку зазначених обставин сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили. У разі недотримання умови про повідомлення, дана Сторона в подальшому не зможе посилатися на ці обставини.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому.

 

5.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають юридичну силу за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином, уповноваженими на те представниками Сторін.

 

5.4. Одностороння відмова від виконання умов договору не допускається.

 

5.5. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо відомостей про зазначений у пункті 1.2 цього договору ВИНАХІД до офіційного опублікування матеріалів заявки та вживати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїм службовим становищем не мають доступу до такої інформації.

 

5.6. У разі зміни своїх реквізитів Сторони зобов'язуються повідомити про це один одну протягом трьох календарних днів.

 

5.7. Спори і розбіжності за цим договором вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди, спір підлягає розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

5.8. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

 

5.9. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАЯВНИК

ВИНАХІДНИК

ТОВ “КОМПАС

Код за ЄДРПОУ: 64546454

місце знаходження: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 11, поверх 1, офіс 103,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: kom****@gmail.com

Банк: ПАТ «КРЕДИТБАНК» у м. Києвікод банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

МАРЧЕНКО ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

РНОКПП: 5464564556

Паспорт серії ХХ № 655466

місце прооживання: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 27,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: mar***@gmail.com

Банк : АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ, код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

 

 

Керівник

___________________/А.О. Іванов/

________________________/О.Ф. Марченко/

 • Про встановлений порядок отримання патенту на винахід на території України та в іноземній державі, а також про механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи читати за (посиланням).

   

 • Перед подачею заявки про отримання патенту рекомендуємо ознайомитись з переліком необхідних документів та вимогами до їх оформлення в Правилах складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р., № 22 за (посиланням).

   

 • Бланки заяв на видачу патентів можна завантажити за (посиланням).

   

 • Детально із зазначеною методикою визначення прибутку можна ознайомитись за (посилання).

   

  Про інші можливі варіанти визначення періодичної винагороди читати статтю Белдій М. “Визначення розміру і порядку виплати винагороди авторам винаходів і раціоналізаторських пропозицій” за (посиланням).

   

 • Ознайомитись з позиціює суду з приводу порушення умов договору, які стосуються виплати винагороди можна в:

   

  Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 15.07.2015 р., справа № 6-45125св14 за (посиланням);

   

  Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 18.02.2015 р., справа № 6-18487св14 за (посиланням);

   

  Рішенні Апеляційного суду м. Києва від 24.11.2015р., справа № 757/29630/15-ц за (посиланням);

   

  Ухвалі Апеляційного суду Київської області від 05.10.2017р., справа №357/151/17 за (посиланням).

   

 • Варто зауважити, що направлення письмового повідомлення про припинення використання патенту не звільняє заявника від обов'язку сплачувати винахіднику періодичну винагороду, у випадку продовження фактичного використання патенту у спірний період (до моменту передачі прав власника патенту на ім'я винахідника).

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31.05.2017 р., справа №357/15505/13-ц за (посиланням).

   

 • Якщо передача прав на одержання патенту відбулась після подання заявки до прийняття рішення про видачу патенту, заявнику або особі, яка набула це право, необхідно подати до Державної служби (з травня 2017 року - до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України) заяву про заміну заявника, разом із документом або засвідченою копією документа, що є підставою для такої заміни.

   

  Заява обов'язково повинна містити підписи попереднього заявника і особи, яка набула право на одержання патенту, а відомості про нового заявника.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"