Договір на здійснення операційного аудиту 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 • на здійснення операційного аудиту № 046

  Операційний аудит – це фінансовий аудит окремих господарських операцій, що здійснюються суб’єктами господарювання. Основним завданням операційного аудиту є сприяння забезпеченню суб’єктами господарювання законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності.

 

місто Київ, дванадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися :

 

з однієї сторони — Суб'єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма “Фінанси”, код ЄДР № 3490909090, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 009009009, з місцезнаходженням: 01052, м. Київ, вул. К Маркса, 12 (далі за текстом – «Виконавець») в особі керівника - Махно Петра Сидоровича, що діє на підставі статуту, та

 

з другої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “КОРОНА”, код ЄДР № 08080808, з місцезнаходженням: 61003, м. Харків, вул. 23 Серпня, 25 (в подальшому «Замовник») в особі керівника Красної Ганни Григорівна,що діє на підставі статуту, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником, яка є невід'ємною частиною цього договору.

  Операційний аудит включає:

  1) проведення моніторингу господарських операцій суб’єктів господарювання, пов’язаних з придбанням товарів (послуг), вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює або перевищує 1 млн. гривень.

  2) розроблення програми, яка затверджується керівником контролюючого органу та подається для ознайомлення керівникові суб’єкта господарювання;

  3) проведення перевірки ризикових операцій у частині законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

  4) підготовку для подання керівникові суб’єкта господарювання, органу управління та у разі потреби Фонду державного майна пропозицій щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

  5) оцінку стану усунення керівником суб’єкта господарювання недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

  6) проведення аналізу річної фінансової звітності суб’єкта господарювання;

  7) оцінку стану врахування пропозицій, внесених керівникові суб’єкта господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

  8) розроблення проекту аудиторського звіту, що містить відповідні висновки і пропозиції;

  9) обговорення проекту аудиторського звіту з керівником суб’єкта господарювання;

  10) підписання аудиторського звіту та подання його керівникові суб’єкта господарювання.

 

1.2. Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р.

 

1.3. Початок робіт з 15.06.2018 р. закінчення 15.07.2018 р.

 

1.4. Мета аудиту - дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку.

 

 • 1.5. Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація, а також отримані в ході перевірки дані, будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх відображенням в обліку Замовника.

  Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні регламентуються Законом України «Про аудиторську діяльність». Перейти до Закону.

 

1.6. Сторони договору результатом робіт визначають інформацію (у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника (або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні.

 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі 10000,00 (десяти тисяч) грн. з ПДВ.

 

2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

 

2.3. Замовник авансує Виконавця у розмірі 75 % вартості робіт за цим договором протягом 3-х днів із дати підписання цього договору.

Остаточний платіж Виконавець здійснює

 

2.4. Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру та змісту результату робіт за цим договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей / відхилень / або їх відсутності /невиявлення/).

 

 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

 

3.1. В ході робіт та/або по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем із залученням третіх осіб. По закінченню строку дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний строк надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі календарного року.

 

3.2. В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями, суперечка з цього приводу вирішується у судовому порядку. При цьому Замовник зобов'язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з звітом.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

4.1. Обов'язки Виконавця:

4.1.1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

4.1.2. Уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім'я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

4.1.3. Зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

4.1.4. Не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

4.1.5. Дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

4.1.6. Повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

4.1.7. Не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до- та в ході аудиторської перевірки.

4.1.8. Після закінчення робіт передати всі робочі документи (перелік помилок, таблиці розрахунку податків, ксерокопії документів, чернетки звіту тощо).

 

4.2. Права Виконавця:

4.2.1. Припинити дію даного договору. Для цього ВИКОНАВЕЦЬ повинен письмово сповістити Замовника про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення Виконавець - ініціатор припинення дії договору, зобов'язаний здійснити повідомлення Замовника не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то Виконавець - ініціатор припинення дії договору виплачує Замовнику компенсацію у розмірі 25 % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

4.2.2. За письмовою згодою Сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

5.1. Обов'язки Замовника :

5.1.1. Забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів Замовника, які потрібні останньому для виконання робіт за цим договором;

5.1.2. Забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;

5.1.3. Сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

5.1.4. Своєчасно та у повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

5.1.5. Не втручатися в методику перевірки, організацію та роботу персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

5.1.6. Своєчасно прийняти та оплатити роботу Виконавця за цим договорам.

 

5.2. Права Замовника:

5.2.1. Припинити дію даного договору. Для цього Замовник повинен письмово сповістити Виконавця про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення Замовник - ініціатор припинення дії договору, зобов'язаний здійснити повідомлення Виконавця не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то Замовник - ініціатор припинення дії договору виплачує Виконавцю компенсацію у розмірі 25 % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. За неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, а суперечки між ними вирішуються у судовому порядку.

 

6.2 За прострочення оплати Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованності за кожний день прострочення.

 

6.3. Відповідальність за порушення порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, своєчасність і повноту надання бухгалтерської та податкової звітності користувачам і Виконавцю несе Замовник.

 

6.4 У разі, якщо за період фінансово-господарської діяльності Замовника, який був перевірений Виконавцем, з боку контролюючих органів до Замовника будуть застосовані фінансові санкції у зв'язку з невірним визначенням податкових платежів, Виконавець перевіряє обґрунтованість висновків контролюючих органів для їхнього оскарження.

 

6.5. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки, або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1 В зв'язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

 

7.2. За результатами операційної перевірки аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.

 

7.3 Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторорами та скріплені їх печатками.

 

7.4. Всі виправлення за текстом цього договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Виконавець

  Замовник

незалежна аудиторська фірма “Фінанси”,

код ЄДР № 3490909090,

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 009009009,

адреса: 01052, м. Київ, вул. К Маркса, 12

 

Керівник

______________________________ /П. С. Махно/

Товариство з обмеженою відповідальністю “КОРОНА”,

код ЄДР № 08080808,

адреса: 61003, м. Харків, вул. 23 Серпня, 25

 

 

Керівник

______________________________ /Г. Г. Красна/

 

 • Операційний аудит – це фінансовий аудит окремих господарських операцій, що здійснюються суб’єктами господарювання. Основним завданням операційного аудиту є сприяння забезпеченню суб’єктами господарювання законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності.

 • Операційний аудит включає:

  1) проведення моніторингу господарських операцій суб’єктів господарювання, пов’язаних з придбанням товарів (послуг), вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює або перевищує 1 млн. гривень.

  2) розроблення програми, яка затверджується керівником контролюючого органу та подається для ознайомлення керівникові суб’єкта господарювання;

  3) проведення перевірки ризикових операцій у частині законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

  4) підготовку для подання керівникові суб’єкта господарювання, органу управління та у разі потреби Фонду державного майна пропозицій щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

  5) оцінку стану усунення керівником суб’єкта господарювання недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

  6) проведення аналізу річної фінансової звітності суб’єкта господарювання;

  7) оцінку стану врахування пропозицій, внесених керівникові суб’єкта господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

  8) розроблення проекту аудиторського звіту, що містить відповідні висновки і пропозиції;

  9) обговорення проекту аудиторського звіту з керівником суб’єкта господарювання;

  10) підписання аудиторського звіту та подання його керівникові суб’єкта господарювання.

 • Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні регламентуються Законом України «Про аудиторську діяльність». Перейти до Закону.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"