Договір застави товару в обороті 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ЗАСТАВИ  № 135/02

(товарів в обороті)

місто Київ, двадцять друге лютого дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони - Відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк", ідентифікаційний код за ЄДР 35604078, з місцезнаходженням: місто Київ, вул. Пушкінська, 102, в особі керуючого філією ВАТ “Кредитпромбанк” Грибанова Сергія Сергійовича, що діє на підставі довіреності від 22.05.2017 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою О.О., зареєстрованою в реєстрі за № 19, та Положення про філію, далі за текстом ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ та

з другої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “Дорофея”, ідентифікаційний код за ЄДР 12345678, з місцезнаходженням місто Харків, вул. Народів, 121, в особі директора Чіжикової Валентини Вадимівни, яка діє на підставі Статуту, далі за текстом ЗАСТАВОДАВЕЦЬ,

разом в подальшому “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона” діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.        ЗАСТАВОДАВЕЦЬ передає у забезпечення власних зобов’язань за кредитним договором, а ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ приймає у заставу товар, що наведений у додатку № 1, що є невід'ємною частиною цього договору.

Слід пам'ятати, що відповідно до Закону України "Про заставу" предметом застави товарів в обороті або у переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.

При заставі товарів в обороті або у переробці реалізовані заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту для пересилки набувачу, а набуті заставодавцем товари, передбачені в договорі застави, стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.

1.2.        Заставою за цим договором забезпечуються вимоги ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, що випливають з:

- Кредитного договору № 2 від 22.06.2017 року, укладеного між ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ та ЗАСТАВОДАВЦЕМ, відповідно до якого, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, при виконанні ЗАСТАВОДАВЦЕМ певних його умов, надає ЗАСТАВОДАВЦЮ відновлювальну кредитну лінію з лімітом заборгованості 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок на умовах визначених кредитним договором. Строк погашення до 22.11.2018 року.

1.3.     Предмет застави відповідно до п. 1.1. цього договору, зберігається в орендованих приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Кірова, 7 згідно договору оренди нежитлового приміщення № 01/08 від 11.03.2008 року, що укладений між ТОВ “Дорофея” та ТОВ “Будмаш” строком дії до 31.12.2018 року, або в будь-якому місті де фактично буде знаходитись заставлене майно чи його частина, в разі зміни місцезнаходження при виникненні ситуації втрати предмету застави. Право власності на предмет підтверджується довідкою ЗАСТАВОДАВЦЯ про облік предмету застави на балансі підприємства від 22.06.2017 року.

1.4.     Право застави у ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

1.5.     За домовленістю Сторін загальна заставна вартість предмету застави становить 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.. Заставна вартість змінюється з урахуванням змін кон'юнктури ринку. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ щомісячно, а також при кожній пролонгації кредитного договору, проводить перегляд вартості заставленого майна, визначеної цим договором. Визначена таким чином вартість є заставною вартістю предмету застави. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ повинен бути поінформований про такий перегляд рекомендованим листом.

1.6.     У разі порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов’язань за кредитним договором, або цим договором ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ вправі звернути стягнення на товар з метою погашення заборгованості ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ за кредитним договором та покриттям витрат та збитків викликаних таким невиконанням на умовах передбачених цим договором.

1.7.     ЗАСТАВОДАВЕЦЬ підтверджує, що:

- він є власником предмету застави на підставі документів зазначених у п. 1.3. цього договору і відповідно до чинного законодавства України має право його відчужувати;

- предмет застави не є предметом застави за іншими договорами;

- відповідно до чинного законодавства України на предмет застави може бути звернено стягнення;

- предмет застави не знаходиться у спільній сумісній або спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

1.8.     Предмет застави залишається у володінні, користуванні, розпорядженні ЗАСТАВОДАВЦЯ з урахуванням положень цього договору.

1.9.     Відчуження предмету застави ЗАСТАВОДАВЦЕМ дозволяється лише за письмовою згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

1.10.  У випадку невиконання або неналежного виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ відповідних положень кредитного договору або невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ відповідних положень цього договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави переважно перед іншими кредиторами ЗАСТАВОДАВЦЯ.

1.11.  Зміна предмету застави проводиться за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

1.12.  Наступні застави предмету застави не дозволяються, крім самому ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ.

1.13.  Ризик випадкової загибелі товару або зіпсування несе ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

1.14.  Сторони домовились, що застава зберігає силу, якщо заставлені майнові права переходять до іншої особи, або якщо ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ уступить вимогу, забезпечену заставою, іншій особі або переведе за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ борг, який виник із забезпеченої заставою вимоги на іншу особу.

1.15.  У випадку реорганізації ЗАСТАВОДАВЦЯ зобов'язання за цим договором розповсюджуються на його правонаступників.

 

 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.     ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право:

2.1.1.          Звернути стягнення на предмет застави з метою погашення заборгованості ЗАСТАВОДАВЦЯ за кредитним договором у разі набуття такого права у відповідності до розділу 4 цього договору.

2.1.2.          Проводити періодичні перевірки наявності, стану, та умов зберігання товару.

2.1.3.          Звернути стягнення на предмет застави достроково, якщо:

- ЗАСТАВОДАВЕЦЬ порушив свої зобов'язання, передбачені пунктами 2.3.1. - 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.12., 2.3.14., 2.4.1. та 2.4.2. цього договору;

- будь-яка інформація ЗАСТАВОДАВЦЯ, надані документи щодо цього договору чи кредитного договору виявилися недостовірними після того, як вони були надані чи підтверджені і ці факти потягли невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов'язань, що витікають з кредитного договору по виплаті будь-яких належних до сплати на користь ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ платежів;

- проти ЗАСТАВОДАВЦЯ порушено провадження у справі про банкрутство або прийнято рішення про його ліквідацію.

2.1.4.          За рахунок предмету застави задовольнити вимоги, зазначені у цьому договорі в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи суму кредиту, проценти, пеню, а також витрати на здійснення забезпеченою заставою вимоги, витрати, що будуть понесені ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ при зверненні стягнення на заставлене майно, його реалізації.

2.1.5.          У випадку, якщо суми, вирученої в результаті звернення стягнення на предмет застави, недостатньо для повного задоволення його вимог, одержати суму, якої не вистачає, відповідно до Закону України “Про заставу”.

2.2.     ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ зобов'язаний:

2.2.1.          У випадку реалізації предмету застави ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ повернути ЗАСТАВОДАВЦЮ різницю між вирученою грошовою сумою та розміром вимог, забезпечених заставою відповідно до умов цього договору, якщо виручена сума буде більшою за розмір вимог.

2.3.     ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

2.3.1.          Забезпечити належні умови зберігання товару.

2.3.2.          Визначити стан предмету застави та інформувати про нього ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

2.3.3.          Не здійснювати дій, які можуть спричинити визнання зменшення вартості та якості предмету застави.

2.3.4.          Без письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ не здійснювати дій, пов'язаних із зміною права власності на предмет застави або його частину, а також дій пов'язаних з передачею предмету застави третім особам. У разі невиконання зазначеного в цьому пункті обов'язку, ЗАСТАВОДАВЕЦЬ сплачує ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ штраф у розмірі 5 % вартості від предмету застави.

2.3.5.          У випадку загибелі або втрати товару, не пізніше наступного робочого дня, повідомити про це ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ і у термін не пізніше двадцяти днів надати аналогічну за вартістю та якістю заміну предмету застави.

2.3.6.          За вимогою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ надавати йому можливість в будь-який час перевіряти наявність, стан та умови зберігання товару, знайомитись з бухгалтерською та іншою документацією, яка стосується товару, надавати іншу необхідну ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ інформацію про товар та умови його зберігання.

2.3.7.          Не пізніше наступного робочого дня після укладення цього договору здійснити реєстрацію предмету застави.

2.3.8.          Не чинити перешкод ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ у здійсненні перевірок правильності використання і зберігання заставленого майна, сприяти таким перевіркам та надавати на першу його вимогу необхідні документи.

2.3.9.          Не змінювати місцезнаходження предмету застави без попередньої письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ. У разі зміни в триденний строк повідомити про це ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ з вказанням точної адреси та надання документів, на підставі яких вони там знаходяться. У разі невиконання зазначеного в цьому пункті обов'язку, ЗАСТАВОДАВЕЦЬ сплачує ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ штраф у розмірі 5 % вартості від предмету застави.

2.3.10.       У випадку виникнення у ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ права звернення стягнення на заставлене майно — з письмового дозволу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ реалізувати його відповідно до чинного законодавства.

2.3.11.       Постійно сповіщати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ про застави як рухомого так і нерухомого майна, що належить ЗАСТАВОДАВЕЦЕВІ, також про всі реєстрації застави рухомого майна в Державному реєстрі застав рухомого майна.

2.3.12.       На дату укладення цього договору надати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ довідку про підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами.

2.3.13.       В разі відчуження предмету застави за цим договором, замінити його аналогічним товаром, такої ж або більшої вартості, відповідної якості.

2.3.14.       До 10-го числа кожного місяця, надавати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ довідку про залишки товарів в обороті станом на перше число місяця.

2.4.     Права ЗАСТАВОДАВЦЯ по відношенню до предмету застави:

2.4.1. Володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави з урахуванням положень п. 2.3.13. цього договору.

2.4.2. Розпоряджатись предметом застави, його частиною, за письмовою згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

 

 

3. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ ЗАСТАВИ

3.1.     Право застави виникає відповідно до п. 1.4. цього договору.

3.2.     Право застави припиняється задоволенням ЗАСТАВОДАВЦЕМ у повному обсязі вимог ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, забезпечених заставою за цим договором.

3.3.     Право застави припиняється у відповідності його частині:

- у випадку загибелі заставленого майна;

- у випадку переходу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ права власності на заставлене майно відповідно до чинного законодавства України;

- у випадку примусового продажу заставленого майна.

3.4.     При частковому виконанні ЗАСТАВОДАВЦЕМ забезпечених заставою зобов'язань, розмір предмету застави залишається незмінним.

 

 

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

4.1.     За рахунок товару ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення разом із сумою кредиту, процентів, штрафними санкціями та відшкодуванням збитків, які виникли у зв’язку із простроченням виконання зобов’язань за кредитним договором, витратами пов’язаними із зверненням стягнення на товар, та інші витрати, обумовлені виконанням умов цього договору .

4.2.     ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ набуває права звернення стягнення на товар у випадку порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ умов кредитного договору, або умов цього договору.

4.3.     Звернення стягнення на заставлений товар здійснюється згідно з Законом України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1.     Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до чинного законодавства України.

5.2.     Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

5.3.     За порушення умов п. 2.3.4. цього договору ЗАСТАВОДАВЕЦЬ сплачує ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ штраф у розмірі 5 % вартості від предмету застави.

5.4.     За порушення умов п. 2.3.9. цього договору ЗАСТАВОДАВЕЦЬ сплачує ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ штраф у розмірі 5 % вартості від предмету застави.

 

 

6. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ СПОРІВ

6.1.      Усі спори, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.      Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1.      Цей договір відбиває повне розуміння Сторонами предмету договору та інших питань, що містять у договорі і про те, що відсутні інші положення, усні чи письмові, явні чи ті, що маються на увазі, крім тих, які є у договорі.

7.2.      Всі попередні заяви, угоди чи домовленості між Сторонами щодо цього предмета договору анулюються з набуттям чинності договору.

7.3.      Зміни, додатки та доповнення до цього договору, а також додаткові угоди, оформлені в письмовій формі, підписані Сторонами, нотаріально посвідчені є невід'ємними частинами цього договору.

7.4.      По всіх питаннях, що неврегульовані в договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.5.      Всі витрати, які виникають при укладенні цього договору, несе ЗАСТАВОДАВЕЦЬ.

7.6.      Цей договір складено у трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін, українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 

 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ                                                           ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

 

 

 

Додаток № 1

 

Товар, що заставляється

за договором застави № 135/02 від 22.02.2018 р.

 

№ п/п

Найменування товару

Кількість, шт.

Вартість без ПДВ, грн.

Вартість, грн станом на 22.02.2018 рік

1

Комп'ютер FUJITSU AMILO PRO 1

1

21 000

20 000

2

Комп'ютер FUJITSU AMILO PRO 2

5

100000

100000

3

Комп'ютер FUJITSU AMILO PRO 3

5

150000

150000

4

Сервер FUJITSU AMILO PRO 14

2

60000

60000

5

Сервер FUJITSU AMILO PRO 5

10

400000

400000

6

Сервер FUJITSU AMILO PRO 6

10

100000

70000

 

Разом

 

 

800 000

 

 

 

 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ                                                           ЗАСТАВОДАВЕЦЬ

 

 

  • Слід пам'ятати, що відповідно до Закону України "Про заставу" предметом застави товарів в обороті або у переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.

    При заставі товарів в обороті або у переробці реалізовані заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту для пересилки набувачу, а набуті заставодавцем товари, передбачені в договорі застави, стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"