Трудовий договір з медичним працівником 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № 03/05-18

 

місто Харків, третє травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми , що нижче підписалися:

з однієї сторони – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «Роботодавець», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, що діє на підставі статуту, та

МОЗ роз’яснило, що юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність з медичної практики, у своєму найменуванні має вказувати вид закладу охорони здоров'я згідно із переліком, затвердженим МОЗ України (посилання)

з другої сторони – фізична особа – громадянин України ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, паспорт МА 555544, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 14.03.2001 року, ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків 2254485265, місце проживання: 61075, м. Харків, вул. Франтішека Крала, буд. 47, кв. 12, далі за текстом іменується “Працівник”, далі разом "Сторони", а окремо "Сторона",

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами законодавства про працю України, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Працівник приймається на роботу на посаді лікаря-ортопеда-травматолога Товариства з обмеженою відповідальністю “АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом — ТОВ “АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ”, Товариство), код професії відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 — 2221.2. Трудові відносини між Роботодавцем та Працівником регулюються цим договором, посадовою інструкцією, Кодексом законів про працю України, іншими чинними нормативними актами України.

Про зміни відомостей, що подавались до МОЗ під час ліцензування, зокрема, прийняття / звільнення працівників, юридична особа-суб’єкт господарювання має письмово повідомити МОЗ протягом 10 роб. днів, додавши оригінали таких документів або їх нотаріально засвідчених копій (п. 4.4. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики)

 • 1.2. Для прийняття Працівника на роботу, останній надає Роботодавцю копію паспорта, трудову книжку /в разі працевлашування як на основне місце роботи/, копію диплома про повну вищу медичну освіту для лікарів, копії посвідчень про проходження атестації, про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії, інші документи, передбачені чинним законодавством. Працівник підтверджує, що надані Роботодавцю документи, необхідні для його працевлаштування, містять достовірну інформацію.

  Працівник має відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним в Довіднику типових кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”.

Прийом на роботу та звільнення оформляються наказом та відповідним записом у трудовій книжці.

Працівник підтверджує, що ознайомлений із Статутом ТОВ “АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ”, зміст Статуту йому зрозуміло, повноваження органів управління ТОВ “АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ” роз'яснені і зрозумілі.

Працівник підтверджує, що ознайомлений з колективним договором Товариства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, проінструктований з охорони праці і пожежної безпеки, самостійно оглянув умови праці, які мають місце у Товаристві, і повністю погоджується з ними.

1.3. На Працівника покладаються обов'язки, передбачені посадовою інструкцією та цим договором.

1.4. Місцем роботи Працівника є місцезнаходження Роботодавця.

1.5. Працівник приступає до виконання своїх посадових обов’язків виключно після отримання Роботодавцем ліцензії про право на заняття медичною практикою

 • 1.6. За даним трудовим договором Працівник працевлаштовується на умовах сумісництва.

  Якщо працівник працює на умовах повного робочого часу внести зміни до цього пункту та пункту 3.1. трудового договору

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Працівник зобов'язується:

– якісно, своєчасно та в повному обсязі виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією;

– суворо дотримуватися норм, правил та нормативів охорони праці, безпечного виконання робіт, виробничої санітарії та пожежної безпеки;

– дбайливо ставитися до майна Роботодавця, в тому числі до оргтехніки і устаткування, що знаходиться у його користуванні, забезпечити збереження ввіреної йому документації;

– правильно і за призначенням використовувати передані йому для роботи обладнання, прилади та матеріали;

– виконувати встановлений Роботодавцем режим збереження комерційної таємниці Товариства;

– не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю ТОВ “АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ”, за винятком випадків, прямо передбачених локальними нормативними актами Роботодавця або чинним законодавством України;

– передати Роботодавцю, при припиненні або розірванні трудового договору, наявні в користуванні Працівника матеріальні носії з інформацією, що становить комерційну таємницю Роботодавця, або знищити таку інформацію (видалити її з цих матеріальних носіїв);

– негайно повідомляти Роботодавця про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і (або) здоров'ю працівників, збереження майна Роботодавця;

– сумлінно виконувати інші трудові обов'язки, встановлені посадовою інструкцією, наказами та / або розпорядженнями Роботодавця;

– проводити інші необхідні заходи, затверджені Роботодавцем.

 

2.2. Працівник має право на:

– зміну і розірвання цього договору у порядку та на умовах, визначених трудовим законодавством України;

– надання йому роботи, обумовленої цим договором;

– своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до штатного розпису;

– відпочинок згідно з чинним законодавством України;

– обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених чинним законодавством України;

– інші права, встановлені чинним законодавством України.

 

2.3. Роботодавець зобов'язується:

– надати Працівникові роботу, обумовлену цим договором;

– створити Працівникові безпечні умови праці, встановлені Кодексом законів про працю України;

– забезпечувати Працівника обладнанням, технічною документацією й іншими засобами, необхідними для виконання ним трудових обов'язків;

– виплачувати в повному розмірі належну Працівникові заробітну плату в строки, встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку;

– здійснювати обов'язкове соціальне страхування Працівника в порядку, встановленому законодавством України;

– ознайомити Працівника з інформацією, що становить комерційну таємницю ТОВ “АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ”, в обсязі, необхідному для виконання ним своїх трудових обов'язків;

– створити Працівникові необхідні умови для дотримання ним встановленого Роботодавцем режиму зберігання комерційної таємниці, умови забезпечення неможливості розголошення персональних даних пацієнтів;

– виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

 

2.4. Роботодавець має право:

– заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю;

– вимагати від Працівника виконання трудових обов'язків, визначених цим договором, посадовою інструкцією, дбайливого ставлення до майна Роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

– притягувати Працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством;

– здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, локальними нормативними актами Товариства.

 

 

3. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

3.1. Для виконання Працівником своїх обов'язків, йому встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з наступним режимом роботи: понеділок, середа, п’ятниця – 10.00 -14.00, вівторок, четвер – 14.00 - 18.00.

 • 3.2. Вихідними днями для Працівника є субота і неділя.

  Якщо вказаний режим роботи не відповідає погодженим умовам, внести зміни до п. 3.1., 3.2. договору

3.3. У вихідні та святкові дні робота, як правило, не проводиться. Вихід на роботу у вихідні та святкові дні можливий тільки з підстав, передбачених законодавством за розпорядженням Роботодавця з оплатою праці не нижче встановленої законодавством України.

3.4. Працівникові надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні.

 

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКА

 

4.1. За виконання покладеної на Працівника даним договором трудової функції, Роботодавець виплачує Працівнику посадовий оклад у розмірі 4 000 гривень /чотири тисячі гривень 00 копійок/, але не нижче встановленого законодавством мінімуму.

4.2. Виплата заробітної плати проводиться два рази на місяць кожного 18 (вісімнадцятого) і 3 (третього) числа поточного місяця.

Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць через проміжок часу не більше 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Приклад виплати заробітної плати зазначений в трудовому договорі

 

 

5. ПОРЯДОК ДІЇ, ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей договір укладається між Працівником і Роботодавцем безстроково.

5.2. Умови договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін.

 • 5.3. Працівникові встановлюється випробувальний термін - три місяці.

  Якщо випробувальний термін не встановлюється — видалити пункт; змінити нумерацію пункту 5.4. на 5.3.

5.4. Розірвання даного договору можливе з підстав, передбачених чинним законодавством України та цим трудовим договором.

 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. У разі виникнення між Сторонами спору, він підлягає врегулюванню шляхом проведення безпосередніх переговорів між Працівником і Роботодавцем. Якщо спір між Сторонами не буде врегульовано шляхом переговорів, то він вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2 . Всі питання, не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Працівник несе дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі невиконання або неналежного виконання Працівником своїх обов'язків, зазначених у цьому договорі, порушення трудового законодавства, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних нормативних актів Роботодавця, розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю Роботодавця, розголошення персональних даних пацієнтів, а також заподіяння Роботодавцю матеріальної шкоди.

7.2. Роботодавець несе матеріальну та іншу відповідальність за цим договором, згідно з чинним законодавством України.

7.3. Працівник є посадовою особою та несе кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків та зборів, та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Працівник безпосередньо підпорядковується головному лікарю Товариства.

8.2. Цей трудовий договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБУЛАТОРІЯ “МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445

ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150


Керівник

______________________________/О.Г. Яковлєв/

ПРАЦІВНИК

фізична особа-громадянин України

ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

паспорт МА 555544, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 14.03.2001 року

Ідентифікаційний код фізичної особи-платника податків 2254485265

місце проживання: 61075, м. Харків, вул. Франтішека Крала, буд. 47, кв. 12

телефон: 057 777 77 77

Працівник

__________________________ / А.М. Волошин /

 • МОЗ роз’яснило, що юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність з медичної практики, у своєму найменуванні має вказувати вид закладу охорони здоров'я згідно із переліком, затвердженим МОЗ України (посилання)

 • Про зміни відомостей, що подавались до МОЗ під час ліцензування, зокрема, прийняття / звільнення працівників, юридична особа-суб’єкт господарювання має письмово повідомити МОЗ протягом 10 роб. днів, додавши оригінали таких документів або їх нотаріально засвідчених копій (п. 4.4. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики)

 • Працівник має відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним в Довіднику типових кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”.

 • Якщо працівник працює на умовах повного робочого часу внести зміни до цього пункту та пункту 3.1. трудового договору

 • Якщо вказаний режим роботи не відповідає погодженим умовам, внести зміни до п. 3.1., 3.2. договору

 • Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць через проміжок часу не більше 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

  Приклад виплати заробітної плати зазначений в трудовому договорі

 • Якщо випробувальний термін не встановлюється — видалити пункт; змінити нумерацію пункту 5.4. на 5.3.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"