Посадова інструкція завідувача виробництва (в закладах харчування) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ТОВ «ФАМАГУСТА»

________________ Панфілов І.І.

 • "08" травня 2018 р.

  Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 • Посадова інструкція завідувача виробництва

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

 • (код КП — 1225)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність завідувача виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМАГУСТА” (надалі - Товариства).

1.2. Завідувач виробництва належить до професійної групи "Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1225.

1.3. Завідувач виробництва призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Товариства відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

1.4. Завідувач виробництва підпорядковується безпосередньо керівнику Товариства.

1.5. У своїй діяльності завідувач виробництва керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАМАГУСТА», локальними нормативними актами Товариства, у т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

1.6. В період тимчасової відсутності завідувача товариства (у зв'язку з хворобою, відпусткою тошо) його обов'язки тимчасово виконує особа, призначена наказом керівника, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків завідувач виробництва:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Керує діяльністю виробничого підрозділу закладу харчування.

2.2. Спрямовує діяльність колективу на ритмічний випуск продукції власного виробництва в необхідному асортименті та високої якості.

2.3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників.

2.4. Організує своєчасне постачання виробничого підрозділу закладу харчування продовольчими товарами та матеріальними ресурсами.

2.5. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання із складів, контролює їх асортимент, кількість та якість, терміни надходження та реалізації.

2.6. На основі вивчення попиту споживачів забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів.

2.7. Здійснює постійний контроль за додержанням технології приготування страв, нормами використання сировини та напівфабрикатів.

2.8. Забезпечує вхідний, оперативний та вихідний контроль якості продукції.

2.9. Організує облік, складання і своєчасне надання звітності виробничої діяльності.

2.10. Контролює правильну та безпечну експлуатацію технологічного устаткування.

2.11. Забезпечує належну організацію праці робітників на робочих місцях.

2.12. Складає графіки виходу на роботу працівників виробничого підрозділу.

2.13. Веде облік робочого часу.

2.14. Контролює виконання працівниками правил і норм охорони праці, проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

 

 

3. ПРАВА

 

Завідувач виробництва має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень директора Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання ним посадових обов'язків.

3.3. Вносити на розгляд директора Товариства пропозиції щодо покращання діяльності закладу харчування.

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти директору Товариства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов'язки.

3.6. Запитувати та отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вимагати від директора Товариства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків, у тому числі створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3.9. Самостійно розпоряджатися ввіреними йому матеріальними цінностями.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Завідувач виробництва несе відповідальність за:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.2. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. За невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва, пов'язаних з його трудовою функцією.

4.4. За розголошення інформації про Товариство, що відноситься до комерційної таємниці.

4.5. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.6. За спричинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

5. ЗАВІДУВАЧ ВИРОБНИЦТВА ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.

5.2. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування.

5.3. Нормативні, методичні матеріали з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів.

5.4. Технологію приготування їжі.

5.5. Асортимент та вимоги до якості страв та кулінарних виробів.

5.6. Технологію приготування дієтичних страв.

5.7. Правила користування збірниками рецептур, технологічними картами.

5.8. Порядок складання меню, обліку та видавання споживачам продуктів, страв та кулінарних виробів.

5.9. Норми витрат сировини на виготовлення продукції та порядок їх розрахунку.

5.10. Порядок розрахунку відпускних цін на продукцію та товари.

5.11. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

5.12. Принципи роботи технологічного устаткування, вимоги до інвентарю та посуду.

5.13. Менеджмент персоналу, форми та методи організації праці.

5.14. Системи нормування та оплати праці.

5.15. Вимоги до організації робочих місць.

5.16. Критерії оцінки ефективності трудової діяльності.

5.17. Основи економічної інформації та комп’ютерні технології.

5.18. Психологію та етику відносин в колективі.

5.19. Діловодство.

5.20. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Повна або базова вища освіта (магістр, бакалавр) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра — не менше 1 року, для бакалавра — не менше 3 років.

 

Керівник ТОВ “ФАМАГУСТА”

______________/І.І. Панфілов/

     (підпис)

"08" травня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений(а):

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

 

ПІБ

Дата

Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за  (посиланням).

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"