Позовна заява про стягнення грошових коштів за договором позики 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Жовтневий районний суд м. Харків

61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 45

ПОЗИВАЧ: Петренко Юлія Олександрівна

адреса мешкання: м. Харків, пр. Перемоги,

буд. 8 кв. 5

тел. 099 34 76 890

ВІДПОВІДАЧ: Пилипенко Людмила Лерманівна

засіб зв'язку — невідомий

адреса мешкання: м. Харків,

вул. Червоножовтнева, буд. 2, кв. 23

 • Ціна позову: 859 482 грн. 75 коп.

  Ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру фізичною особою або фізичною особою - підприємцем становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення грошових коштів

24 квітня 2012 року між позивачем, Петренко Юлією Олександрівною (позикодавець), і Пилипенко Людмилою Лерманівною (позичальник) був укладений договір позики, який сторони оформили розпискою в порядку, передбаченому ст. 1047 ЦК України.

За договором позики відповідач – фізична особа отримала у власність від позивача грошові кошти в сумі 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень, еквівалентній 40 000 (сорок тисяч) доларів США. Позику відповідач – фізична особа, отримав від позивача готівкою у гривні.

Грошові кошти передані позивачем та отримані відповідачем 24 квітня 2012 року, що підтверджується розпискою.

За досягнутою домовленістю відповідач зобов'язався повернути кошти до 26 червня 2012 року, з двома процентами за місяць за користування відповідними грошовими коштами.

Див. Додаток № 1. Доказ укладення сторонами спору договору позики на викладених умовах — копія розписки від 26.04.2012 р.

Станом на дату подання позову відповідач вказану за договором позики суму не повернув, від будь-яких зустрічей та перемовин відносно виконання договору ухиляється.

Згідно зі ст. 1046 ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до п. 2 ст. 1047 ЦК України, на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться /ст. 526 Цивільного кодексу України/.

Згідно з ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Таким чином, відповідач порушив умови договору позики та викладені вище приписи чинного законодавства України та заборгував позивачу грошові кошти еквівалентні 40 000 (сорок тисяч) дол. США та 2 проценти за місяць за користування відповідними коштами.

Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом (частини перша та третя статті 533 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 533 ЦК України, якщо в зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

 • Як зазначив, Верховний Суд України у своїй Постанові від 24 вересня 2014 року по справі № 6 145цс14, за наслідком перегляду судових рішень у цивільних справах за неоднакового застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, ч. 2 ст. 533 ЦК України застосовується у разі коли в зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

  З повним текстом Постанови Верховного суду України від 24 вересня 2014 року по справі №6145цс16 можна ознайомитись за (посиланням)

Оскільки день повернення платежу визначити за даних обставин не вбачається можливим, сума, що підлягає сплаті в гривні вираховується на день ухвалення рішення, а для визначення розміру судового збору на момент звернення до суду з відповідною вимогою.

Таким чином, відповідач заборгував позивачу станом на момент звернення до суду з позовом 22.12.2014 року 630 774 (шістсот тридцять тисяч сімсот сімдесят чотири) грн. 80 коп. за курсом Національно банку України 15, 769 грн. - 1 дол. США.

Водночас сума передбачених сторонами процентів за користування сумою позики складає 204 800 (двісті чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп.

Період користування чужими грошовими коштами

Кількість місяців

Розмір процентів за місяць

Сума коштів

Розмір процентів за користування чужими коштами

26.04.2012 — 22.12.2014 рр.

32 місяці

2

320 000 грн.

204 800

 • Разом з тим, з огляду на порушення відповідачем грошового зобов'язання з повернення вкладу, позивач має право на стягнення 3 % річних відповідно ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

 • Так, у п. 6.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 року № 14 “Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань” зазначено, що проценти річних, про які йдеться у частині другій статті 625 ЦК України, необхідно відрізняти від процентів за користування чужими коштами, передбачених статтею 536 названого Кодексу.

  З повним текстом Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 року № 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" можна ознайомитись за (посиланням)

 • Стягнення процентів річних є заходом відповідальності за порушення грошового зобов'язання і одночасно, способом захисту майнового права та інтересу кредитора, тобто зобов'язанням сплатити кошти, тоді як проценти, зазначені у статті 536 ЦК України, - це плата за користування чужими коштами.

  Інформативно з питання одночасного стягнення процентів за договором позики та 3% річних - (посилання)

Розмір 3 % річних становить 23 907 (двадцять три тисячі дев'ятсот сім) 95 коп.

Сума боргу (грн)

Період прострочення

Кількість днів прострочення

Розмір процентів річних

Загальна сума процентів

320000

27.06.2012 - 22.12.2014

909

3 %

23907.95

Таким чином загальна сума заборгованості становить 859 482 (вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дві) грн. 75 коп., з яких

630 774 (шістсот тридцять тисяч сімсот сімдесят чотири) грн. 80 коп. - еквівалент 40 000 дол. США на момент звернення до суду,

204 800 (двісті чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. - передбачені сторонами проценти за користування грошовими коштами,

23 907 (двадцять три тисячі дев'ятсот сім) 95 коп. — 3 % річних.

З огляду на вищевикладене, відповідно ст. 526, ст. 533, ст. 625, ст. 629, ч. 1 ст. 1049, ст. 1046, ч. 2 ст. 1047 Цивільного кодексу України керуючись ст. 3, ч. 5 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України, позивач, -

ПРОСИТЬ СУД:

стягнути з Пилипенко Людмили Лерманівни (адреса мешкання: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 2, кв. 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1326716521) на користь Петренко Юлії Олександрівни (адреса мешкання: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 8 кв. 5 реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1700716632) 630 774 (шістсот тридцять тисяч сімсот сімдесят чотири) грн. 80 коп. - еквівалент 40 000 дол. США,

стягнути з Пилипенко Людмили Лерманівни (адреса мешкання: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 2, кв. 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1326716521) на користь Петренко Юлії Олександрівни (адреса мешкання: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 8 кв. 5 реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1700716632) 204 800 (двісті чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. - проценти за користування грошовими коштами,

стягнути з Пилипенко Людмили Лерманівни (адреса мешкання: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 2, кв. 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1326716521) на користь Петренко Юлії Олександрівни (адреса мешкання: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 8 кв. 5 реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1700716632) 23 907 (двадцять три тисячі дев'ятсот сім) 95 коп. — 3 % річних.

стягнути з Пилипенко Людмили Лерманівни (адреса мешкання: м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 2, кв. 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1326716521) на користь Петренко Юлії Олександрівни (адреса мешкання: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 8 кв. 5 реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків 1700716632) судові витрати по справі.

Додатки:

1. копія розписки від 26.04.2012 р.,

2. квитанція про сплату судового збору,

3. копія позовної заяви з додатками для відповідача.

26 грудня 2015 року

 Ю.О. Петренко

 • Ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру фізичною особою або фізичною особою - підприємцем становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 • З повним текстом Постанови Верховного суду України від 24 вересня 2014 року по справі №6145цс16 можна ознайомитись за (посиланням)

 • Індексації внаслідок знецінення підлягає лише грошова одиниця України - гривня, а іноземна валюта, яка була предметом договору, індексації не підлягає (рішення Верховного Суду України від 28 березня 2012р. у справі 6-36736вов10) (посилання)

 • Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві - (посилання)

 • З повним текстом Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 року № 14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" можна ознайомитись за (посиланням)

 • Інформативно з питання одночасного стягнення процентів за договором позики та 3% річних - (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"