Договір про відступлення права вимоги /з повідомленням боржника/ 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 16/05-18

 • ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

  Відступлення права вимоги (цесія) є операцією з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (підпункт 14.1.255. п.14.1. ст. 14 Податкового Кодексу України)

 

місто Київ, шістнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцем знаходження за адресою: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «КРЕДИТОР», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони – ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків 1234567890, номер запису про державну реєстрацію 1 000 125 0000 5421, місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А, в подальшому — “НОВИЙ КРЕДИТОР”, далі разом — “Сторони”, а окремо - “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. За цим договором КРЕДИТОР відступає, а НОВИЙ КРЕДИТОР приймає право вимоги оплати за договором поставки № 23 від 02 лютого 2017 року (далі — "Основне зобов'язання”) до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМЕР", місцезнаходження: 61018, Харківська обл., місто Харків, вул. Старицького, будинок 48, код за ЄДРПОУ 55447788 (далі за текстом — БОРЖНИК).

  Під час підготовки договору слід звернути увагу на правові аспекти відступлення права вимоги, відмінності договору цесії та договору факторингу (посилання 1, посилання 2)

 • 1.2. За даним договором відступається право вимоги на суму основного боргу в розмірі 1 000 000,00 грн., та право вимоги сплати пені, інфляційних витрат та 3% річних, за прострочення виконання грошового зобов'язання.

  Укладати договір про відступлення права вимоги можна у разі відсутності в основному договорі обмежень щодо заміни кредитора. Якщо така умова все ж таки передбачена основним договором, то слід укладати тристоронній договір (кредитор-новий кредитор-боржник)

 • 1.3. Право вимоги КРЕДИТОРА до БОРЖНИКА на суму основного боргу в розмірі 1 000 000,00 грн. за договором № 23 від 02 лютого 2017 року підтверджується наступними видатковими накладними, які є невід'ємною частиною цього договору і передаються КРЕДИТОРОМ НОВОМУ КРЕДИТОРОВІ в момент його підписання:

  Заміна первісного кредитора на етапі виконання (пред’явлення до виконання) рішення суду про стягнення з боржника грошових коштів можлива лише в порядку, передбаченому процесуальним законодавством (посилання)

№ 01/02

від 09.02.2017 року

на суму

250 000,00

грн.

№ 02/02

від 23.02.2017 року

на суму

250 000,00

грн.

№ 01/03

від 16.03.2017 року

на суму

500 000,00

грн.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Ціна за цим договором становить 1 000 000,00 грн. (один мільйон) гривень 00 коп.

2.2. НОВИЙ КРЕДИТОР зобов'язується сплатити КРЕДИТОРУ грошову суму, визначену в п. 2.1 цього договору не пізніше 12.06.2018 року.

 

 

3. СТРОК ДОГОВОРУ

 

3.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного його виконання.

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ — ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

ПОВІДОМЛЕННЯ БОРЖНИКА ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

 

4.1. Підписанням цього договору Сторони підтверджують передачу КРЕДИТОРОМ НОВОМУ КРЕДИТОРУ оригіналів документів на підтвердження права вимоги, а саме оригіналу договору № 23 від 02 лютого 2017 року та оригіналів документів, визначених п.1.3. цього договору.

4.2. Одночасно з підписанням цього договору КРЕДИТОР передає НОВОМУ КРЕДИТОРУ повідомлення до БОРЖНИКА про відступлення права вимоги за Основним зобов'язанням. Обов'язок направлення повідомлення БОРЖНИКУ покладається на НОВОГО КРЕДИТОРА.

4.3. НОВИЙ КРЕДИТОР несе ризик настання несприятливих для нього наслідків у випадку неповідомлення або неналежного повідомлення БОРЖНИКА про заміну кредитора у зобов'язанні та/або невиконання Основного зобов'язання БОРЖНИКОМ.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до цього договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлене дією обставин непереборної сили.

5.4. КРЕДИТОР не відповідає за невиконання або неналежне виконання БОРЖНИКОМ зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим договором.

 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв'язку з ним, в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення, недійсності підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів, всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або у зв'язку з ним, в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення, недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

7.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори, домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

7.4. До відносин Сторін з питань, не врегульованих або не повністю врегульованих цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

7.5. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КРЕДИТОР

 • НОВИЙ КРЕДИТОР

  Договір не може бути підписаний однією фізичною особою в інтересах обох сторін. В такому випадку такий договір буде визнаний в судовому порядку недійсним. За необхідності можна видати довіреність на підписання окремого документа на працівника, іншого представника, тощо

  Постанова ВСУ від 23.09.2014 року (посилання)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ"

місце знаходження: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

банківські реквізити: р/р 502664788350

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Києві МФО 302150

 

 

 


Керівник

___________________/О.Г. Яковлєв/

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП 1234567890

номер запису про державну реєстрацію 1 000 125 0000 5421

місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А

банківські реквізити: р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

 

Фізична особа-підприємець

____________________/А.М. Волошин/

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМЕР"

місцезнаходження: 61018, Харківська обл., місто Харків, вул. Старицького, будинок 48

код за ЄДРПОУ 55447788

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ"

місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

код за ЄДРПОУ 29844445

ПОВІДОМЛЕННЯ № 1

про відступлення права вимоги

місто Харків, третє листопада дві тисячі п'ятнадцятого року

Повідомляємо Вам, що за договором про відступлення права вимоги № 01/11-15 від 03.11.2015 року, укладеним між ТОВ “МАРЕЛЬ” та ФО-П Волошиним А.М., ТОВ “МАРЕЛЬ” відступлено право вимоги до ТОВ “АМЕР” за договором поставки № 23 від 02 лютого 2015 року, укладеним між ТОВ “МАРЕЛЬ” (КРЕДИТОР) та ТОВ “АМЕР” (БОРЖНИК), НОВОМУ КРЕДИТОРОВІ -фізичній особі-підприємцю ВОЛОШИНУ АНАТОЛІЮ МИХАЙЛОВИЧУ, місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А, реєстраційний номер фізичної особи-платника податків 1234567890.

 • ТОВ “МАРЕЛЬ” відступлено право вимоги на суму основного боргу в розмірі 1 000 000,00 грн. за наступними видатковими накладними:

  Якщо відступається право стягнення заборгованості за ЗЕД контрактом, зобов’язання за яким визначається в іноземній валюті, відповідальність за порушення строків розрахунків в іноземній валюті несе новий кредитор (посилання 1, посилання 2)

№ 01/02

від 09.02.2015 року

на суму

250 000,00

грн.

№ 02/02

від 23.02.2015 року

на суму

250 000,00

грн.

№ 01/03

від 16.03.2015 року

на суму

500 000,00

грн.

У зв'язку з відступленням права вимоги вказана сума підлягає сплаті БОРЖНИКОМ НОВОМУ КРЕДИТОРОВІ.

Реквізити НОВОГО КРЕДИТОРА:

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП 1234567890

номер запису про державну реєстрацію 1 000 125 0000 5421

місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

Директор ТОВ “МАРЕЛЬ” ________________/ О.Г. Яковлєв /

 • Відступлення права вимоги (цесія) є операцією з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (підпункт 14.1.255. п.14.1. ст. 14 Податкового Кодексу України)

 • Під час підготовки договору слід звернути увагу на правові аспекти відступлення права вимоги, відмінності договору цесії та договору факторингу (посилання 1, посилання 2)

 • Укладати договір про відступлення права вимоги можна у разі відсутності в основному договорі обмежень щодо заміни кредитора. Якщо така умова все ж таки передбачена основним договором, то слід укладати тристоронній договір (кредитор-новий кредитор-боржник)

 • Заміна первісного кредитора на етапі виконання (пред’явлення до виконання) рішення суду про стягнення з боржника грошових коштів можлива лише в порядку, передбаченому процесуальним законодавством (посилання)

 • Договір не може бути підписаний однією фізичною особою в інтересах обох сторін. В такому випадку такий договір буде визнаний в судовому порядку недійсним. За необхідності можна видати довіреність на підписання окремого документа на працівника, іншого представника, тощо

  Постанова ВСУ від 23.09.2014 року (посилання)

 • Якщо відступається право стягнення заборгованості за ЗЕД контрактом, зобов’язання за яким визначається в іноземній валюті, відповідальність за порушення строків розрахунків в іноземній валюті несе новий кредитор (посилання 1, посилання 2)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"