Договір про виконання ремонтних робіт (капітальний ремонт) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 

про виконання ремонтних робіт №__

 

 • місто Київ, перше червня дві тисячі вісімнадцятого року

  Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд регулюється Постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” (детальніше).

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Панченко Олег Глібович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 9876543210, паспорт серії ХХ № 999999, виданий Солом'янським РУ ГУМВС України у м. Києві 12.05.2004 року, місце проживання: 02089, Україна, м. Київ, вул. Радистів, буд. 41, кв. 125, що далі іменується “ЗАМОВНИК”, та

 

 • з другої сторони — фізична особа — підприємець Крячко Віталій Сергійович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 0123456789, паспорт серії ХХ № 111111, виданий Оболонським РУ ГУМВС України у м. Києві 18.07.2002 року, місце проживання: 03164, Україна, м. Київ, вул. Фадєєва, буд. 26, кв. 12, що далі іменується “ПІДРЯДНИК”,

  Слід зазначити, що господарська діяльність з будівництва об’єктів (в тому числі капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України (детальніше).

 

далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Детальніше про умови та особливості укладання договору: Кучаковська Н. “Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво: окремі аспекти” за (посиланням).

   

 

 • 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ПІДРЯДНИК зобов'язується провести капітальний ремонт (далі по тексту "ремонт") квартири № 125 по вул. Радистів в м. Києві (надалі – "Об'єкт"), відповідно до проектно-кошторисної документації, а ЗАМОВНИК зобов'язується надати будівельний майданчик, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

  Критерії розмежування поточного і капітального ремонту дивись у Листі Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.03.2003 р. №7/7-401 “Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів” за (посиланням).

 

 • 1.2. Обсяг, види та етапи робіт з капітального ремонту, визначаються в проектній документації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

  Слід пам'ятати, що погодження сторонами проектно-кошторисної документації є істотною умовою договору будівельного підряду і може призвести до визнання такого договору неукладеним, однак лише до вчинення фактичних дій спрямованих на його виконання, про що неодноразово зазначав Вищій господарський суд України (детальніше).

   

 

1.3. Сторони домовились, що ПІДРЯДНИК виконує роботи, з капітального ремонту, передбачені у проектній документації, з використанням власних матеріалів та засобів і відповідає за неналежну якість наданих (використаних в будівництві) ним матеріалів і устаткування.

 

1.3.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здачі ПІДРЯДНИКОМ ремонтних робіт, несе ПІДРЯДНИК.

 

 • 1.4. Сторони домовилися, що обов'язок з отримання необхідних для проведення капітального ремонту дозволів (на виконання окремих видів робіт), покладається на ЗАМОВНИКА. Вказані документи ЗАМОВНИК має надати ПІДРЯДНИКУ протягом 5 (п'яти) днів від дати підписання цього договору.

  З переліком будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконанання, та після яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію можна ознайомитись за (посиланням).

 

1.5. Страхування Об'єкта або будь-якого комплексу (етапу) робіт здійснюється ЗАМОВНИКОМ за власний кошт відповідно до законодавства.

 

1.6. Технічні, економічні та інші вимоги до будівельних робіт, які охоплюються предметом договору, мають відповідати проектній документації, вимогам ДБН та іншим вимогам, що висуваються законом до даних видів робіт.

 

 

2. ЦІНА РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

2.1. Ціна робіт з капітального ремонту Об’єкту визначається Сторонами у погодженому кошторисі, який є невід’ємним додатком № 2 до цього договору.

 

2.1.1. Кошторис є приблизним.

 

Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт, що тягнуть за собою перевищення визначеного приблизного кошторису більше ніж 10 (десять) %, ПІДРЯДНИК зобов'язується своєчасно попередити про це ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від цього договору і оплатити ПІДРЯДНИКУ виконану частину роботи.

 

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані ПІДРЯДНИКОМ, а також вартості послуг, що надавалися (мають бути надані) йому іншими особами, ПІДРЯДНИК має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови ЗАМОВНИКА від збільшення кошторису ПІДРЯДНИК має право відмовитися від договору. Сторони домовилися вважати істотним таке зростання вартості матеріалу чи/або устаткування, чи/або послуг, яке на 10 (десять) % перебільшує первісну вартість таких матеріалів, устаткування чи послуг.

 

2.2. Сторони домовилися, що, якщо фактичні витрати ПІДРЯДНИКА виявляться меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо не доведе, що отримане ПІДРЯДНИКОМ заощадження зумовило погіршення якості роботи.

 

2.3. Оплата виконаних підрядних робіт за цим договором здійснюється ЗАМОВНИКОМ в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПІДРЯДНИКА в наступному порядку:

 

протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання цього договору ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ попередню оплату в розмірі 50 % (п'ятдесяти) від загальної вартості робіт, визначеної в кошторисі;

 

протягом 7 (семи) календарних днів після здачі роботи (підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт) ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ остаточну ціну від загальної вартості робіт, визначеної в кошторисі.

 

 

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ. ВВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 

3.1. Строк виконання робіт з капітального ремонту Об’єкту за цим договором складає 3 (три) місяці з моменту підписання цього договору.

 

3.2. Фактичний початок будівельних робіт за даним договором визначений Сторонами і починає спливати від дня надання ЗАМОВНИКОМ документів, визначених в п. 1.4. цього договору.

 

3.2.1. ПІДРЯДНИК зобов’язується виконати роботи, передбачені цим договором, у строки визначені календарним графіком виконання робіт, встановлені Сторонами в додатку № 3, який є невід’ємною частиною цього договору, та в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт.

 

3.2.2. Строки виконання робіт (будівництва Об'єкта) можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей договір у разі:

 

виникнення обставин непереборної сили;

 

невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ свого обов’язку передати будівельний майданчик та/або не передання ЗАМОВНИКОМ проектної, дозвільної документації, та/або не забезпечення будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також не сприянні ПІДРЯДНИКУ у наданні інших послуг;

 

внесення змін до проектної документації;

 

дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання ПІДРЯДНИКОМ робіт;

 

виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

 

3.3. Закінчення проведення капітального ремонту за даним договором визначено Сторонами датою 15 вересня 2018 року.

 

3.4. Сторони домовилися, що, введення Об’єкту в експлуатацію, у випадку та порядку передбаченому законодавством, здійснює ЗАМОВНИК.

 

 

4. ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

 

4.1. ЗАМОВНИК, який одержав повідомлення ПІДРЯДНИКА про готовність до передання виконаних робіт зобов’язується негайно приступити до їх прийняття.

 

4.2. Організовує передання та прийняття робіт ЗАМОВНИК за власний рахунок.

 

4.2.1. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини ПІДРЯДНИКА, він у визначений ЗАМОВНИКОМ строк зобов'язується усунути їх і повторно повідомити ЗАМОВНИКА про готовність до передачі закінчених робіт. Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути такі недоліки, ЗАМОВНИК може, попередньо повідомивши ПІДРЯДНИКА, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків ЗАМОВНИКОМ зменшують пропорційно вимірні одиниці ПІДРЯДНИКА.

 

4.3. Передача закінчених робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом приймання-передачі.

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. За цим договором ПІДРЯДНИК має право:

 

- залучати без згоди ЗАМОВНИКА субпідрядників до виконання окремих видів (етапів) робіт, залишаючись відповідальним перед ЗАМОВНИКОМ за виконання (належне виконання) цього договору;

 

- зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за цим договором, що призвело чи може призвести до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

 

5.2. За цим договором ПІДРЯДНИК зобов’язується:

 

- виконати з використанням власних ресурсів (матеріальних, тощо) та власними силами, у встановлені строки будівельні роботи з капітального ремонту Об’єкта відповідно до проектної та кошторисної документації;

 

- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт з капітального ремонту, та повідомляти про це ЗАМОВНИКА в триденний строк після отримання відповідних відомостей від третіх осіб (експертів, спеціалістів тощо);

 

- своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

 

- забезпечити охорону будівельного майданчика, можливість доступу до нього ЗАМОВНИКА, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття закінчених робіт ЗАМОВНИКОМ;

 

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди ЗАМОВНИКА проектної документації (примірників, копій) третім особам;

 

- забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

 

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

 

- інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання договору підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

 

- забезпечити прибирання будівельного майданчика та прилеглої території, а також вивезення будівельного сміття після закінчення робіт.

 

5.3. За цим договором ЗАМОВНИК має право:

 

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (Об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою;

 

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, або делегувати такі повноваження третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) чи іншому спеціалісту з повідомленням про це ПІДРЯДНИКА;

 

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

 

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення капітального ремонту, оплативши ПІДРЯДНИКУ виконану частину робіт та відшкодувавши збитки, завдані такою відмовою;

 

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.

 

5.4. За цим договором ЗАМОВНИК зобов’язується:

 

- своїми силами та за власний рахунок підготувати проектну документацію (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об'єкта будівництва) необхідну для початку та виконання будівельних робіт (капітального ремонту) та здійснити в установленому порядку експертизу цієї документації (за необхідності);

 

- погодити проектну документацію з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування;

 

- передати ПІДРЯДНИКУ проектну документацію у кількості 2 (двох) примірників;

 

- не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту підписання договору надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик для здійснення останнім будівельних робіт, що оформлюється відповідним актом;

 

- сприяти ПІДРЯДНИКУ у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг;

 

- оплатити виконані роботи на умовах та порядку, передбачених цим договором.

 

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

6.1 Виконання зобов'язань за цим договором підряду забезпечується неустойкою.

 

 

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

 

7.1 ПІДРЯДНИК гарантує досягнення Об’єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку.

 

7.2 Гарантійний строк на виконані роботи встановлюється тривалістю 3 (три) роки з дня передачі Об’єкта ЗАМОВНИКУ. У разі, якщо діючим законодавством або будівельними нормами передбачено гарантійний строк більшої тривалості, то застосовується такий гарантійний строк.

 

7.3 ЗАМОВНИК має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених ПІДРЯДНИКОМ порушень. ПІДРЯДНИК зобов’язаний своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

 

7.4 У разі виявлення ЗАМОВНИКОМ протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних роботах, ЗАМОВНИК письмово повідомляє про них ПІДРЯДНИКА не пізніше 10 (десяти) днів з дня виявлення недоліків (дефектів), і запрошує його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

 

7.5 ПІДРЯДНИК відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних роботах протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок: неналежної підготовки проектної (проектно-кошторисної) документації; природного зносу результату виконаних робіт та змонтованих конструкцій; неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або Об'єкта робіт, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним третіми особами; неналежного ремонту змонтованих конструкцій Об'єкта робіт, проведеного самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним третіми особами; інших незалежних від ПІДРЯДНИКА обставин.

 

7.6 Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає ПІДРЯДНИК.

 

 

 • 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

  Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) див. Оглядовий лист Вищого господарського суду України 18.02.2013 № 01-06/374/2013 (Читати).

 

9.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором.

 

Строки, передбачені в договорі щодо виконання взаємних обов’язків відповідно продовжуються на строк невиконання зобов’язання винною стороною.

 

9.2. У випадку несвоєчасної або не в повному обсязі оплати ЗАМОВНИКОМ робіт за цим договором (розділ 2 договору) або компенсації фактичних витрат ПІДРЯДНИКА, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми прострочених платежів за кожний день прострочення.

 

9.3. У разі порушення ПІДРЯДНИКОМ строку виконання робіт згідно календарного плану, він сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від вартості невиконаних робіт.

 

9.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього договору, під якими слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

 

9.5. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючи для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 

9.6. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 15 (п'ятнадцяти) днів будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 15 (п'ятнадцять) днів до дати такого розірвання.

 

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. Сторони визначили претензійний порядок врегулювання можливих спорів за обов'язковий. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язується розглянути її та надати умотивовану відповідь протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня її отримання.

 

Сторона, яка ухилилася від відповіді на претензію сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 5000 (п'ять тисяч) грн.

 

10.2. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

11.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за договором.

 

11.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

11.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмету цієї угоди, втрачають юридичну силу.

 

11.4. Текст цього договору, будь-які матеріали та відомості, що його стосуються визначаються Сторонами як конфіденційні і можуть бути передані іншим особам виключно з письмової згоди на це іншої Сторони.

 

11.4.1. За порушення п. 11.4. цього договору, Сторона, що його порушила, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 10000 (десять тисяч) грн.

 

11.5. Всі доповнення, зміни, Додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

11.6. Сторони підтверджують, що вони мають право, компетенцію та повноваження на укладення та виконання даного договору.

 

11.7. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

ПАНЧЕНКО ОЛЕГ ГЛІБОВИЧ

РНОКПП: 9876543210

Паспорт серії ХХ № 999999, виданий Солом'янським РУ ГУМВС України у м. Києві 12.05.2004 року

Адреса: 02089, Україна, м. Київ, вул. Радистів, буд. 41, кв. 125,

Банк замовника: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: pan*****@gmail.com

ФОП КРЯЧКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

РНОКПП: 0123456789

Паспорт серії ХХ № 111111, виданий Оболонським РУ ГУМВС України у м. Києві 18.07.2002 року

Адреса: 03164, Україна, м. Київ, вул. Фадєєва, буд. 26, кв. 12,

Виписка з ЄДРПОУ серії ХХХ № 000000

Банк Виконавця: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: kr*****@gmail.com

___________________/О.Г. Панченко/

Фізична особа-підприємець

________________________/В.С. Крячко/

 

Будь-яке співпадіння осіб, назв та фактів з реально існуючими є випадковим.

 • Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд регулюється Постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” (детальніше).

 • Слід зазначити, що господарська діяльність з будівництва об’єктів (в тому числі капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України (детальніше).

 • Детальніше про умови та особливості укладання договору: Кучаковська Н. “Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво: окремі аспекти” за (посиланням).

   

 • Критерії розмежування поточного і капітального ремонту дивись у Листі Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.03.2003 р. №7/7-401 “Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів” за (посиланням).

 • Слід пам'ятати, що погодження сторонами проектно-кошторисної документації є істотною умовою договору будівельного підряду і може призвести до визнання такого договору неукладеним, однак лише до вчинення фактичних дій спрямованих на його виконання, про що неодноразово зазначав Вищій господарський суд України (детальніше).

   

 • З переліком будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконанання, та після яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію можна ознайомитись за (посиланням).

 • Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) див. Оглядовий лист Вищого господарського суду України 18.02.2013 № 01-06/374/2013 (Читати).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"