Договір позики між фізичними особами

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

ДОГОВІР ПОЗИКИ № 1

(грошових коштів в національній валюті)

м. Харків, перше серпня дві тисячі п'ятнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Білова Тетяна Павлівна, паспортні дані: ММ № 242121, виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 20.09.1998 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76, ідентифікаційний номер 2834915711, надалі – “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, та

з другої сторони — Посох Миколай Вікторович, паспортні дані: ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., адреса проживання: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9, ідентифікаційний номер 3111111111, надалі – “ПОЗИЧАЛЬНИК”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ грошові кошти у розмірі, визначеному даним договором, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ таку ж суму грошових коштів на умовах, визначених цим договором.

 

2. СУМА ПОЗИКИ

2.1. Сума позики за цим договором становить 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп.

2.2. Позика передається ПОЗИКОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ безпосередньо при підписанні Сторонами цього договору, готівкою. Сторони домовились вважати, що підписання цього договору ПОЗИЧАЛЬНИКОМ є підтвердженням отримання ним грошових коштів від ПОЗИКОДАВЦЯ у розмірі, встановленому п. 2.1. цього договору.

2.3. Позика за цим договором є безпроцентною.

 

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

3.1. Строк повернення позики становить 10 (десять) календарних місяців від дня надання позики (укладення цього договору).

3.2. Сума позики підлягає поверненню ПОЗИКОДАВЦЕВІ, шляхом передання її ПОЗИЧАЛЬНИКОМ у готівковій формі, попередньо повідомивши про це ПОЗИКОДАВЦЯ за два календарні дні до дня фактичної передачі зручним для Сторін способом.

3.3. ПОЗИЧАЛЬНИК має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути позику, попередивши про це ПОЗИКОДАВЦЯ за два календарні дні до фактичної передачі зручним для Сторін способом.

3.4. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний повернути всю суму позики до 01 червня 2016 року.

3.5. Повернення позики (її частини) підтверджується розпискою ПОЗИКОДАВЦЯ.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

4.1. У випадку несвоєчасного або не в повному обсязі повернення суми позики ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує ПОЗИКОДАВЦЮ неустойку у формі пені в розмірі 5 (п'ять) % від неоплаченої (неповністю оплаченої) суми, за кожен день прострочення.

4.2. ПОЗИЧАЛЬНИК звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку, якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

4.3. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально відповідними компетентними органами.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони домовились, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

5.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у суді.

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

6.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.3. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною цього договору.

6.4. Договір укладено в двох примірниках – по одному для кожної із сторін.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

«ПОЗИКОДАВЕЦЬ»

Білова Тетяна Павлівна

«ПОЗИЧАЛЬНИК»

Посох Миколай Вікторович

___________________/ Т.П Білова /                                                                               _____________________/ М.В. Посох /

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"