Договір поруки 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Тут може бути ваша реклама

 • ДОГОВІР ПОРУКИ № 01/11-15

  Романюк Я.М., Мельник З.П. Складні питання судової практики,пов'язані з порукою (посилання)

м. Харків, четверте листопада дві тисячі п'ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Ярощук Олександр Назарович, паспортні дані: ММ № 255555, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.07.1999 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Клочківська, 74, кв. 31, ідентифікаційний номер 2569565656, що далі іменується “Кредитор”, та

з другої сторони - Черненко Василь Якович, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків 1736787878, паспорт серії МК 969696, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.09.1998 року, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Іванова, будинок 30, кв. 78, що далі іменується "Поручитель", далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Враховуючи характер поруки (похідний, залежний від основного зобов'язання), до істотних умов договору поруки слід віднести:

  - визначення зобов'язання, яке забезпечується порукою, його зміст та розмір, зокрема реквізити основного договору, його предмет, строк виконання тощо;

  - обсяг відповідальності поручителя;

  - відомості про сторони: кредитора і поручителя;

  - відомості про боржника;

  Детальніше з питань укладення та виконання договору поруки дивись Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку (посилання)

 • 1.1. За цим договором Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Косарєвим Кирилом Андрійовичем (надалі іменується "Боржник") за основним договором, передбаченим п. 2 цього договору (надалі іменується "основний договір"), щодо виконання зобов'язань Боржником в повному обсязі, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

  Поручитель несе відповідальність у тому ж обсязі, що й боржник, якщо в договорі поруки прямо не зазначено про інше.

1.2. У разі порушення Боржником основного договору Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.

2. ОСНОВНИЙ ДОГОВІР

 • 2.1. Під основним договором в цьому договорі розуміється договір позики № 1 від 24 вересня 2015 року, укладений між Кредитором (в основному договорі іменується "ПОЗИКОДАВЕЦЬ") та Боржником (в основному договорі іменується "ПОЗИЧАЛЬНИК").

  Чинним законодавством України не встановлено обов'язку поручителя попереджати боржника про укладення договору поруки з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед кредитором. Волевиявлення боржника під час укладення договору поруки не є істотною умовою такого договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 • 3.1. Поручитель зобов'язується, у разі порушення Боржником обов'язку за основним договором, що передбачений п. 2.1 цього договору, самостійно виконати зазначений обов'язок Боржника перед Кредитором на підставі письмової вимоги Кредитора, в десятиденний строк.

  У разі одержання вимоги кредитора поручитель, з метою встановлення обсягу відповідальності поручителя та можливої наявності заперечень боржника проти вимог кредитора, зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Детальніше з цього питання дивись ухвалу Верховного суду України від 6 червня 2007 року (посилання)

3.2. У випадку виконання Поручителем обов'язків Боржника перед Кредитором, останній зобов'язується передати Поручителеві всі документи, які підтверджують ці обов'язки Боржника, та документи, які встановлюють забезпечення виконання відповідних обов'язків, протягом десяти календарних днів з дня виконання обов'язків Поручителем.

3.3. У випадку виконання Поручителем обов'язку Боржника за основним договором, що передбачений п. 2.1 цього договору, Поручитель набуває усі права Кредитора щодо обов'язку Боржника за основним договором, у тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

3.4. Кредитор не має права змінювати умови основного договору без згоди на те Поручителя, якщо внаслідок такої зміни збільшується обсяг відповідальності Поручителя.

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

 • 4.2. Цей договір діє до моменту припинення поруки на підставах, визначених ст. 559 Цивільного кодексу України.

  Верховний суд України дотримується позиції, що сплив шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання або одного року від дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобов'язання не встановлений,припиняє поруку за умови, що кредитор протягом строку дії поруки не звернувся з позовом до поручителя.

  Детальніше щодо строків пред'явлення вимог до поручителя дивись Постанову Верховного суду України від 17.09.2014 року №653цс14 (посилання)

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

5.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною цього договору.

5.4. Сторони цього договору підтверджують, що вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, не помиляються щодо обставин договору, який є виявленням справжньої волі Сторін, не вчинені під впливом тяжких обставин, умови договору відповідають реальній домовленості та намірам Сторін, не є удаваним, зловмисним або фіктивним та вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків.

 • 5.5. Цей договір укладений в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

  Романчук К.В. Правові аспекти та особливості бухгалтерського обліку поруки (посилання)

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КРЕДИТОР

Ярощук Олександр Назарович

паспортні дані: ММ № 255555, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.07.1999 року;

адреса проживання: м. Харків, вул. Клочківська, 74, кв. 31;

ідентифікаційний номер 2569216719.

__________________/О.Н. Ярощук/

ПОРУЧИТЕЛЬ

Черненко Василь Якович

паспортні дані: паспорт серії МК 969696, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.09.1998 року;

адреса проживання:м. Харків, вул. Іванова, будинок 30, кв. 78;

ідентифікаційний номер 1736787878

________________/В.Я. Черненко/

 • Романюк Я.М., Мельник З.П. Складні питання судової практики,пов'язані з порукою (посилання)

 • Враховуючи характер поруки (похідний, залежний від основного зобов'язання), до істотних умов договору поруки слід віднести:

  - визначення зобов'язання, яке забезпечується порукою, його зміст та розмір, зокрема реквізити основного договору, його предмет, строк виконання тощо;

  - обсяг відповідальності поручителя;

  - відомості про сторони: кредитора і поручителя;

  - відомості про боржника;

  Детальніше з питань укладення та виконання договору поруки дивись Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку (посилання)

 • Поручитель несе відповідальність у тому ж обсязі, що й боржник, якщо в договорі поруки прямо не зазначено про інше.

 • Чинним законодавством України не встановлено обов'язку поручителя попереджати боржника про укладення договору поруки з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед кредитором. Волевиявлення боржника під час укладення договору поруки не є істотною умовою такого договору.

 • У разі одержання вимоги кредитора поручитель, з метою встановлення обсягу відповідальності поручителя та можливої наявності заперечень боржника проти вимог кредитора, зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Детальніше з цього питання дивись ухвалу Верховного суду України від 6 червня 2007 року (посилання)

 • Верховний суд України дотримується позиції, що сплив шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання або одного року від дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобов'язання не встановлений,припиняє поруку за умови, що кредитор протягом строку дії поруки не звернувся з позовом до поручителя.

  Детальніше щодо строків пред'явлення вимог до поручителя дивись Постанову Верховного суду України від 17.09.2014 року №653цс14 (посилання)

 • Романчук К.В. Правові аспекти та особливості бухгалтерського обліку поруки (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"