Договір про участь у вихованні та утриманні дитини 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

про участь у вихованні та утриманні дитини

 

місто Харків, двадцять третє квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Іваненко Людмила Дмитрівна, 02.02.1980 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 9876543210, адреса мешкання: 61036, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 2, кв. 2, що далі також іменується “МАТИ” та

з другої сторони —Іваненко Дмитро Павлович, 01.01.1970 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1234567890, адреса мешкання: 61166, м. Харків, вул. Авіаційна, буд. 1, кв. 1, що далі також іменується “БАТЬКО”, далі разом “СТОРОНИ”, “БАТЬКИ”, а окремо “СТОРОНА”,

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального, та розуміючи значення своїх дій, маючи намір розірвати за спільною заявою в судовому порядку між СТОРОНАМИ шлюб, зареєстрований у м. Харкові Київським відділом реєстрації актів цивільного стану 01.03.1993 року актовий запис № 111, досягли домовленості про наступне:

 

1. Цей договір укладено для визначення з ким буде проживати Іваненко Микита Дмитрович 27.02.2007 року народження (далі також “ДИТИНА”), яку участь у забезпеченні умов його життя братиме той з БАТЬКІВ, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання ДИТИНИ.

Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії 5-ВЛ № 562398, виданим Дзержинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції 29.02.2007 року, про що в Книзі реєстрації народжень 29.02.2007 року зроблено актовий запис за № 108.

 

2. Місцем проживання ДИТИНИ СТОРОНИ визначили місце проживання МАТЕРІ: 61036, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 2, кв. 2.

У разі зміни місця проживання в межах Харківської області МАТИ зобов'язана засобами електронної пошти повідомити БАТЬКУ повну нову адресу місця проживання ДИТИНИ не менш ніж за чотирнадцять днів до моменту запланованої зміни.

СТОРОНИ домовились вважати належними для цього договору адресами електронної пошти наступні:

адреса електронної пошти МАТЕРІ: ivanenko.l.d@ukr.net

адреса електронної пошти БАТЬКА: ivanenko.d.р@ukr.net

Зміна місця проживання за межами Харківської області допускається лише за згодою БАТЬКА.

 

3. БАТЬКО має право безперешкодно відвідувати ДИТИНУ за її місцем проживання, або спілкуватися з ДИТИНОЮ без присутності МАТЕРІ поза місцем проживання ДИТИНИ відповідно наступного графіку:

кожних перших, третіх понеділка, середи, п'ятниці місяця з 16 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв.

кожних других, четвертих вівторка, четверга місяця з 16 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв.

два рази на місць з 11 год. 00 хв. суботи до 16 год. 00 хв. неділі,

в інший час - за попередньою домовленістю з МАТІР'Ю.

Спілкування БАТЬКА з ДИТИНОЮ у свята здійснюється за домовленістю з МАТІР'Ю. А у разі недосягнення домовленості відповідно викладеного графіку з урахуванням п. 3 цього договору.

 

4. БАТЬКО має право безперешкодно особисто поздоровляти ДИТИНУ з Днем Народження, Новим Роком, Різдвом Христовим, Пасхою хоча б такі зустрічі відбувались і поза графіком, викладеним в п. 3 цього договору.

 

5. З метою оздоровлення ДИТИНИ БАТЬКО має право щороку спільно відпочивати з ДИТИНОЮ без присутності МАТЕРІ 21 (двадцять один) календарний день.

У разі одночасного відпочинку кожного з БАТЬКІВ перевага надається тому з БАТЬКІВ, хто виїжджає на відпочинок за кордон. За умови одночасного відпочинку за кордоном перевага надається відпочинку з МАТІР'Ю.

 

6. Цей договір не є згодою МАТЕРІ, БАТЬКА на тимчасовий виїзд ДИТИНИ, чи виїзд ДИТИНИ на постійне місце проживання за кордон у супроводі одного з БАТЬКІВ/ без БАТЬКІВ.

БАТЬКИ зобов'язуються у встановленому чинним законодавством України надавати згоду на тимчасовий виїзд ДИТИНИ за кордон з метою відпочинку, або самостійний виїзд ДИТИНИ з організованою групою дітей на відпочинок, змагання тощо.

 

7. БАТЬКО має право безперешкодно спілкуватись з ДИТИНОЮ у сприятливий для неї час засобами телефонного зв'язку, через мережу інтернет, зокрема, електронною поштою.

 

8. БАТЬКО має право безперешкодно хоча б і поза, визначеним п. 3 цього договору, графіком відвідувати будь-які шкільні/навчальні та позашкільні зібрання, гуртки, заходи, які проводяться за участі ДИТИНИ, або для забезпечення її інтересів.

 

9. МАТІР та БАТЬКО зобов'язуються не чинити перешкод у спілкуванні ДИТИНОЮ з дідом, бабою, з іншими членами сім'ї та родичами.

 

10. Умови участі БАТЬКА в матеріальному забезпеченні та утриманні ДИТИНИ визначаються, проте не обмежуються, укладеним між БАТЬКАМИ договором про сплату аліментів.

 

  • 11. БАТЬКО зобов'язаний брати спільну та рівну з МАТІР'Ю участь у додаткових витратах на ДИТИНУ, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей, хворобою тощо).

    Інформативно про зобов'язання батьків нести додаткові витрати на утримання дитини — (посилання 1) (посилання 2)

БАТЬКО зобов'язується відшкодовувати МАТЕРІ половину документально підтверджених витрат на утримання ДИТИНИ протягом п'яти днів з моменту повідомлення засобами електронної пошти про понесення відповідних витрат, окрім випадків обов'язкового авансування додаткових витрат на утримання Дитини.

БАТЬКО зобов'язаний авансувати протягом десяти днів з моменту повідомлення засобами електронної пошти про необхідність понесення відповідних витрат додаткові витрати на утримання ДИТИНИ з подальшим документальним підтвердженням цільового використання переданих грошових коштів у разі, якщо загальна сума додаткових витрат на утримання дитини складає понад 3000 (три тисячі) грн. включно.

БАТЬКО має право авансувати додаткові витрати на утримання ДИТИНИ з подальшим документальним підтвердженням цільового використання переданих грошових коштів, якщо загальна сума коштів складає менше 3000 (трьох тисяч) грн.

Додаткові витрати на утримання відшкодовуються шляхом поштового переказу грошових коштів на адресу МАТЕРІ чи іншим способом, відповідно якого можна підтвердити передання грошових коштів.

 

12. БАТЬКИ зобов'язуються повідомляти один одного про будь-які обставини, що мають суттєве значення для належного виконання СТОРОНАМИ своїх обов'язків за договором.

 

13. Інші питання виховання ДИТИНИ вирішуються між БАТЬКАМИ виходячи з інтересів ДИТИНИ, принципів справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

 

14. Цей договір є укладеним з моменту його підписання СТОРОНАМИ і діє до моменту досягнення ДИТИНОЮ повноліття.

 

15. БАТЬКИ зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

по досягненні ДИТИНОЮ десятирічного віку, - місце проживання ДИТИНИ буде визначено з урахуванням бажання самої ДИТИНИ,

по досягненні ДИТИНОЮ чотирнадцятирічного віку, - місце проживання ДИТИНИ буде визначено бажанням самої ДИТИНИ.

 

16. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

17. Всі доповнення, зміни, додатки, акти до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані СТОРОНАМИ і є невід’ємною частиною даного договору.

 

18. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із СТОРІН. Кожний примірник цього договору має однакову юридичну силу.

 

Підписи: __________________/Іваненко Людмила Дмитрівна/ __________________/Іваненко Дмитро Павлович/

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"