Договір про сплату аліментів на дитину

Скачати
в зручному форматi

ДОГОВІР

 • про сплату аліментів на дитину

  Інформативно про правове регулювання обов’язків батьків щодо утримання дитини та способи їх виконання — (посилання)

Україна, місто Харків, перше серпня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Іваненко Людмила Дмитрівна, 02.02.1980 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 9876543210, адреса мешкання: 61036, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 2, кв. 2, що далі також іменується “ОДЕРЖУВАЧ” та

з другої сторони —Іваненко Дмитро Павлович, 01.01.1970 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 1234567890, адреса мешкання: 61166, м. Харків, вул. Авіаційна, буд. 1, кв. 1, що далі також іменується “ПЛАТНИК”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “СТОРОНА”,

 • заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального, та розуміючи значення своїх дій, маючи намір розірвати за спільною заявою в судовому порядку між СТОРОНАМИ шлюб, зареєстрований у м. Харкові Київським відділом реєстрації актів цивільного стану 01.03.1993 року актовий запис № 111, досягли домовленості про наступне:

  Інформативно про укладення договору між батьками про сплату аліментів на дитину - (посилання)

1. Цей договір укладено для визначення порядку сплати та розміру аліментів на Іваненко Микиту Дмитровича 27.02.2007 року народження (далі також “ДИТИНА”), який відповідно попередньої домовленості між СТОРОНАМИ проживає з ОДЕРЖУВАЧЕМ.

Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії 5-ВЛ № 562398, виданим Дзержинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції 29.02.2007 року, про що в Книзі реєстрації народжень 29.02.2007 року зроблено актовий запис за № 108.

2. За цим договором ПЛАТНИК зобов'язується сплачувати аліменти на ДИТИНУ в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок щомісяця починаючи від дати укладення цього договору до досягнення ДИТИНОЮ повноліття.

Розмір аліментів за цим договором підлягає індексації.

ПЛАТНИК сплачує аліменти на ДИТИНУ не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом переказу грошових коштів на поштову адресу ОДЕРЖУВАЧА: 61036, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 2, кв. 2, чи іншим способом, відповідно якого можна підтвердити передання грошових коштів.

У разі зміни поштової адреси ОДЕРЖУВАЧ зобов'язана засобами електронної пошти повідомити ПЛАТНИКУ повну нову поштову адресу не меншу ніж за чотирнадцять днів до моменту запланованої зміни.

СТОРОНИ домовились вважати належними для цього договору адресами електронної пошти наступні:

адреса електронної пошти ОДЕРЖУВАЧА: ivanenko.l.d@ukr.net

адреса електронної пошти ПЛАТНИКА: ivanenko.d.р@ukr.net

3. Аліменти, одержані на ДИТИНУ, є власністю ОДЕРЖУВАЧА і мають використовуватися за цільовим призначенням. ДИТИНА має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.

4. ПЛАТНИК має право перевіряти цільове використання аліментів на ДИТИНУ.

 • 5. У разі неналежного виконання, невиконання ПЛАТНИКОМ зобов'язання зі сплати аліментів, ПЛАТНИК сплачує ОДЕРЖУВАЧУ пеню у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення.

  Правова позиція Верховного суду України щодо розрахунку неустойки (пені) від суми несплачених аліментів - (посилання)

   

6. ПЛАТНИК в разі виїзду за кордон на постійне проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором щодо утримання ДИТИНИ, шляхом сплати всієї суми аліментів ОДЕРЖУВАЧУ вирахуваної за увесь строк дії договору, визначеного в п. 7 цього договору.

7. В разі невиконання ПЛАТНИКОМ обов’язків за цим договором аліменти та пеня можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса.

8. Цей договір є укладеним з моменту його підписання СТОРОНАМИ і діє до моменту досягнення ДИТИНОЮ повноліття.

9. СТОРОНИ зобов'язуються повідомляти один одного про будь-які обставини, що мають суттєве значення для належного виконання СТОРОНАМИ своїх обов'язків за договором.

10. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11. Всі доповнення, зміни, додатки, акти до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані СТОРОНАМИ і є невід’ємною частиною даного договору.

12. Витрати із складання та нотаріального посвідчення цього договору сплачує БАТЬКО.

13. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріальної контори (приватного нотаріуса), а два інших — видаються СТОРОНАМ за договором.

Підписи: __________________/Іваненко Людмила Дмитрівна/ __________________/Іваненко Дмитро Павлович/

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 • Інформативно про правове регулювання обов’язків батьків щодо утримання дитини та способи їх виконання — (посилання)

 • Інформативно про укладення договору між батьками про сплату аліментів на дитину - (посилання)

 • Правова позиція Верховного суду України щодо розрахунку неустойки (пені) від суми несплачених аліментів - (посилання)

   

Підписки

Подивитися усі підписки