Договір про сплату аліментів на дитину 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ №__

 

місто Київ, восьме січня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Стеценко Володимир Михайлович, ідентифікаційний код 0000000000, паспорт серії ХХ 000000, виданий Печерським РВ УМВС України у м. Києві від 17.03.1996 року, 1978 року народження, батько неповнолітньої дитини Стеценко Ганни Володимирівни, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Лебединська 8, кв. 21, що далі іменується “БАТЬКО” та

 

з другої сторони — Стеценко Алла Богданівна, ідентифікаційний код 0000000000, паспорт серії ХХ 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України від 17.08.2001 року, 1985 року народження, мати неповнолітньої дитини Стеценко Ганни Володимирівни, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Богатирська 18, кв. 45, що далі іменується “МАТИ”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального, та розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Сторони можуть встановити, який відсоток від доходу одного з батьків піде на аліменти на дитину, або визначити розмір у вигляді твердої грошової суми. Не виключена і можливість застосувати комбінований метод визначення розміру аліментів.

   

  При визначенні розміру аліментів в договорі у вигляді відсотка від доходу одного з батьків слід чітко вказати, що саме вважається доходом, з якого повинен відніматися такий відсоток. Сторони можуть визначити, з яких видів доходів виплачуватимуться аліменти, а з яких – ні.

 

1.1. Враховуючи, що шлюб між БАТЬКОМ та МАТІР’Ю розірвано рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 23.05.2017 року, Сторони дійшли згоди, що спільна неповнолітня дитина: Стеценко Ганни Володимирівни, 23.06.2003 року народження, останнє місце реєстрації якої - м. Київ, вул. Богатирська 18, кв. 45, ідентифікаційний код 0000000000 (далі — дитина) проживатиме разом з МАТІР’Ю.

 

1.2. Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії ХХ № 000000, виданим Оболонським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Київського міського управління юстиції 23.06.2003 року, про що в Книзі реєстрації народжень 23.06.2003 року зроблено актовий запис за № 000.

 

 • 1.3. БАТЬКО зобов’язується сплачувати аліменти на дитину у добровільному порядку у твердій грошовій сумі по 3000,00 (три тисячі) гривень за місяць.

  Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом. Тому розмір аліментів не може бути меншим за розмір аліментів, визначений ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу, тобто мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У противному випадку такий договір за рішенням суду буде визнано недійсним.

 

1.4. Аліменти сплачуватимуться не пізніше 5 числа поточного місяця.

 

1.5. Додаткові витрати на утримання дитини складатимуть 12 000 (дванадцять тисяч) гривень на рік, які зумовлені розвитком здібностей дитини і які сплачуватиме БАТЬКО в наступному порядку: 31 січня, 31 липня, 31 грудня по 4000 (чотири тисячі) гривень.

 

 • 1.6. Кошти будуть сплачуватися БАТЬКОМ шляхом перерахування на безготівковий рахунок дитини, за реквізитами: Р/р 2600 0000 000 000, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, код банку 000000, МФО 351533.

  17 травня 2017 року у Сімейний кодекс України внесено зміни, відповідно до яких аліменти, одержані на дитину, відтепер є власністю дитини, і той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

   

  Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними. 

 

1.7. БАТЬКО в разі виїзду за кордон на постійне проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором щодо утримання ДИТИНИ, шляхом сплати всієї суми аліментів, вирахуваної за увесь строк дії договору, визначеного в п. 2.1. цього договору.

 

1.8. Розірвання шлюбу між Сторонами та проживання окремо не впливає на обсяг прав і не звільняє від обов’язків Сторін щодо виховання дитини.

 

2. СТРОК ДОГОВОРУ

 

2.1. Договір набуває сили з моменту його нотаріального посвідчення і діє до досягнення дитиною повноліття.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору відповідно до чинного законодавства.

 

3.2. У разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання БАТЬКОМ умов цього договору та виникнення заборгованості з його вини, БАТЬКО зобов’язаний виплатити неустойку у вигляді пені в розмірі 1 (одного) відсотка від невиплаченої суми за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

 

3.3. Якщо БАТЬКО не виконує свої обов’язки за даним договором, аліменти та інші виплати на дитину можуть бути стягнуті з нього на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

4.ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

4.1. Взаємовідносини, не врегульовані цим договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

4.2. Договір може бути змінено або розірвано лише за взаємною згодою Сторін, що нотаріально посвідчується.

 

4.3. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

4.4. Нотаріусом надано роз’яснення, що припинення права на отримання аліментів може зумовлюватися набуттям дитиною повної дієздатності, її усиновленням у передбачених законом випадках та набуттям дитиною доходів, що значно перевищують дохід БАТЬКА.

 

4.5. Зміст статей 184, 192, 193, 194, 196, 197 Сімейного кодексу України нам нотаріусом роз'яснені.

 

4.6. Наслідки, передбачені ст. 164 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати аліментів на утримання дитини, нотаріусом роз’яснені.

 

4.7. Витрати по складанню і посвідченню цього договору сплачує БАТЬКО.

 

4.8. Договір складений українською мовою в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріуса та по одному примірнику видається кожній Стороні. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

БАТЬКО

МАТИ

СТЕЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП: 0000000000,

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Печерським РВ УМВС України в м. Києві від 17.03.1996 року,

Адреса: м. Київ, вул. Лебединська, буд. 8, кв. 21

СТЕЦЕНКО АЛЛА БОГДАНІВНА

РНОКПП: 0000000000,

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Оболонським РВ УМВС України від 17.08.2001 року,

Адреса: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 18, кв. 45,

Батько

___________________/В.С. Мельник/

Мати

___________________________/І.В. Колотуцький/

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

 • Сторони можуть встановити, який відсоток від доходу одного з батьків піде на аліменти на дитину, або визначити розмір у вигляді твердої грошової суми. Не виключена і можливість застосувати комбінований метод визначення розміру аліментів.

   

  При визначенні розміру аліментів в договорі у вигляді відсотка від доходу одного з батьків слід чітко вказати, що саме вважається доходом, з якого повинен відніматися такий відсоток. Сторони можуть визначити, з яких видів доходів виплачуватимуться аліменти, а з яких – ні.

 • Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом. Тому розмір аліментів не може бути меншим за розмір аліментів, визначений ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу, тобто мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У противному випадку такий договір за рішенням суду буде визнано недійсним.

 • 17 травня 2017 року у Сімейний кодекс України внесено зміни, відповідно до яких аліменти, одержані на дитину, відтепер є власністю дитини, і той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

   

  Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними. 

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"