Договір про надання утримання (одному з подружжя)

Скачати
в зручному форматi

ДОГОВІР

  • про надання утримання

    Інформативно з питання реалізації прав та обов'язків подружжя з надання утримання - (посилання)

Україна, місто Харків, перше серпня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Іваненко Людмила Дмитрівна, 02.02.1980 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 9876543210, адреса мешкання: 61036, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 2, кв. 2, що далі також іменується “ОДЕРЖУВАЧ” та

з другої сторони —Іваненко Дмитро Павлович, 01.01.1970 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) 1234567890, адреса мешкання: 61166, м. Харків, вул. Авіаційна, буд. 1, кв. 1, що далі також іменується “ПЛАТНИК”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “СТОРОНА”,

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального, та розуміючи значення своїх дій, маючи намір розірвати за спільною заявою в судовому порядку між СТОРОНАМИ шлюб, зареєстрований у м. Харкові Київським відділом реєстрації актів цивільного стану 01.03.1993 року актовий запис № 111, досягли домовленості про наступне:

1. Цей договір укладено для визначення умов, розміру та строків виплати ПЛАТНИКОМ аліментів ОДЕРЖУВАЧУ, яка у зв'язку з вихованням дитини та веденням домашнього господарства не мала можливості зайняти відповідну отриманій освіті посаду та працювати.

2. За цим договором ПЛАТНИК зобов'язується сплачувати аліменти ОДЕРЖУВАЧУ в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок щомісяця починаючи від дати розірвання шлюбу.

Датою розірвання шлюбу є дата набрання рішенням про розірвання шлюбу між СТОРОНАМИ законної сили.

ПЛАТНИК сплачує аліменти не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць шляхом переказу грошових коштів на поштову адресу ОДЕРЖУВАЧА: 61036, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 2, кв. 2, чи іншим способом, відповідно якого можна підтвердити передання грошових коштів.

У разі зміни поштової адреси ОДЕРЖУВАЧ зобов'язана засобами електронної пошти повідомити ПЛАТНИКУ повну нову поштову адресу не меншу ніж за чотирнадцять днів до моменту запланованої зміни.

СТОРОНИ домовились вважати належними для цього договору адресами електронної пошти наступні:

адреса електронної пошти ОДЕРЖУВАЧА: ivanenko.l.d@ukr.net

адреса електронної пошти ПЛАТНИКА: ivanenko.d.р@ukr.net

3. Право на утримання за цим договором триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу між СТОРОНАМИ.

4. Аліменти, одержані на ДИТИНУ, є власністю ОДЕРЖУВАЧА і мають використовуватися за цільовим призначенням.

5. ПЛАТНИК має право перевіряти цільове використання аліментів на ДИТИНУ.

6. ПЛАТНИК в разі виїзду за кордон на постійне проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором, шляхом сплати всієї суми аліментів ОДЕРЖУВАЧУ вирахуваної за увесь строк дії договору, визначеного в п. 3 цього договору.

7. У разі невиконання ПЛАТНИКОМ свого обов'язку за договором про надання утримання аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

8. СТОРОНИ зобов'язуються повідомляти один одного про будь-які обставини, що мають суттєве значення для належного виконання СТОРОНАМИ своїх обов'язків за договором.

9. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. Всі доповнення, зміни, додатки, акти до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані СТОРОНАМИ і є невід’ємною частиною даного договору.

11. Витрати із складання та нотаріального посвідчення цього договору сплачує ПЛАТНИК.

12. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріальної контори (приватного нотаріуса), а два інших — видаються СТОРОНАМ за договором.

Підписи: __________________/Іваненко Людмила Дмитрівна/ _________________/Іваненко Дмитро Павлович/

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

  • Інформативно з питання реалізації прав та обов'язків подружжя з надання утримання - (посилання)

Підписки

Подивитися усі підписки