Посадова інструкція директора для підприємства з оптової торгівлі непродовольчими товарами 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"МАРЕЛЬ"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

____________________ Яковлєв О.Г.

"15" травня 2018 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • ДИРЕКТОРА ТОВ "МАРЕЛЬ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 1210.1)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Директор належить до професійної групи «Керівники, менеджери (управителі)», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1210.1.

1.2. Обрання на посаду директора ТОВ “МАРЕЛЬ” (далі - Товариство) та відкликання з неї здійснюється загальними зборами учасників Товариства з дотриманням вимог чинного трудового законодавства України та Статуту Товариства.

1.3. Директор Товариства є підзвітним учасникам Товариства.

1.4. У своїй діяльності директор керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією посадовою інструкцією.

1.5. В період тимчасової відсутності директора його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора, а за неможливості видання такого — рішенням учасників Товариства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків директор:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

2.2. Забезпечує виконання Товариством усіх зобов’язань перед державою, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.

2.3. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх працівників, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення, підвищення ефективності роботи Товариства з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції.

2.4. Забезпечує виконання Товариством господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.

2.5. Організовує господарську діяльність Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон’юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів.

2.6. Вживає заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.7. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.8. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки.

2.9. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав.

2.10. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.

2.11. Захищає майнові інтереси Товариства в суді, органах державної влади та управління.

2.12. На виконання повноважень в галузі охорони інформації, що становить комерційну таємницю:

- контролює дотримання вимог локальних нормативних актів Товариства з охорони комерційної таємниці всіма працівниками Товариства;

- контролює виконання заходів у сфері захисту комерційної таємниці;

- дає обов'язкові для виконання вказівки з питань забезпечення збереження комерційної таємниці;

- приймає рішення про доступ представників сторонніх організацій (третіх осіб) до інформації, що становить комерційну таємницю;

- призначає перевірки наявності документів і справ з грифом «Комерційна таємниця», за результатами перевірок затверджує акти;

- вирішує інші питання, пов'язані з комерційною таємницею і забезпеченням режиму конфіденційності.

 

 

3. ПРАВА

 

Директор має право:

3.1. На своєчасну оплату праці в розмірі, передбаченому штатним розписом.

3.2. Вимагати створення необхідних умов для виконання трудових і виробничих обов'язків відповідно до чинного законодавства.

3.3. Вносити пропозиції про поліпшення роботи Товариства учасникам Товариства.

3.4. Доповідати учасникам Товариства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Ознайомлюватися з проектами рішень загальних зборів учасників Товариства, що стосуються його діяльності.

3.6. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

3.7. Отримувати від працівників Товариства необхідну для його роботи інформацію.

3.8. Вимагати від учасників Товариства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.9. Знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Директор несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю, незабезпечення виконання заходів з охорони комерційної таємниці Товариства, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. ДИРЕКТОР ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств, установ, організацій.

5.2. Профіль, спеціалізацію й особливості структури Товариства.

5.3. Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі.

5.4. Кадрові ресурси Товариства.

5.5. Порядок розроблення і затвердження бізнес-планів та програм господарської діяльності.

5.6. Ринкові методи господарювання та управління, кон’юнктуру ринку.

5.7. Порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та порядок регулювання соціально-трудових відносин.

5.8. Основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління.

5.9. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

5.10. Правила користування комп’ютерною та офісною технікою.

5.11. Трудове законодавство.

5.12. Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду директора може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

 

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

______________/Яковлєв О.Г./

   (підпис)

"15" травня 2018 р.

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"