Положення про порядок проходження інструктажів з питань пожежної безпеки 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАРЕНТ”

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 03/17 від “03” вересня 2017 року

Директор

ТОВ "КАРЕНТ"

______________________ О.С. Грицюк

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок проходження інструктажів

 

з питань пожежної безпеки у ТОВ "КАРЕНТ"

 

  • 1. Загальні положення

    Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки.

    (п. 4.5.2 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затв. Наказом МНС 15.08.2007 N 557) (посилання)

 

1.1. Дане Положення про порядок проходження інструктажів з питань пожежної безпеки у ТОВ "КАРЕНТ" (надалі — Положення) розроблено відповідно до частини четвертої та п'ятої статті 40 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року № "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

 

1.2. Положення встановлює порядок та види навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки, порядок перевірки знань з питань пожежної безпеки працівників ТОВ "КАРЕНТ" та поширюється на весь його персонал.

 

1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за місцем роботи повинні проходити  інструктажі з питань пожежної безпеки (надалі -протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого в розділі 2 цього Положення.

 

1.4. Особи, які суміщують професіі (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою).

 

1.5. Організація своєчасного і якісного проведення інструктажів з питань пожежної безпеки покладається на партнера ТОВ "КАРЕНТ" або особу, відповідальну за пожежну безпеку у Товаристві.

 

1.6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли інструктажі, забороняється.

 

2. Протипожежні інструктажі

 

2.1. За характером та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 

2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули на  підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі. Він проводиться на підставі діючих на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки працівником, відповідальним за пожежну безпеку на Товаристві.

 

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується партнером ТОВ "КАРЕНТ".

 

2.3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

 

Його повинні проходити:

 

• усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);

 

• працівники переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;

 

• особи, що прибули на ТОВ "КАРЕНТ" у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;

 

• будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому об'єкті будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи.

 

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується партнером ТОВ "КАРЕНТ".

 

2.4. Програми для проведення вступного та первичного протипожежних інструктажів  погоджуються з органами державного пожежного нагляду.

 

2.5. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками індивідуально або по групах не менш як один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

 

2.6. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведенному для цього приміщенні:

 

• у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

 

• у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

 

• на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку  пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

 

2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо, залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.

 

2.8. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням  ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

 

2.9. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі  проводяться безпосередньо особами, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

 

2.10. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

 

2.11. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

 

2.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки робиться запис з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

 

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).

 

Розробив:

юрист ТОВ “КАРЕНТ”

 

_____________/ М.О. Болотський/

     (підпис)

"03" вересня 2017 р.

  • Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки.

    (п. 4.5.2 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затв. Наказом МНС 15.08.2007 N 557) (посилання)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"