Договір про надання правової допомоги (з адвокатом) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Договір № 38

 • про надання правової допомоги

  Варто звернути увагу, що відповідно до ст. 27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:

  1) надання усних і письмових консультацій, роз'яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

  2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об'єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк. 

   

місто Київ, двадцять восьме січня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони - Фізична особа Верба Василь Григорович, ідентифікаційний номер 2137101479, серія ММ № 152772, виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області 16.12.1998 року, який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Гришака, буд. 16, кв. 3, далі за текстом “Клієнт”, та 

з другої сторони - Сиденко Ігор Владленович, який діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1913 від “27” грудня 2012 р., в подальшому “Адвокат”, які надалі разом іменуються “Сторони”, а окремо “Сторона”

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Клієнт доручає, а Адвокат, відповідно до чинного законодавства України, приймає на себе зобов'язання в якості правової допомоги здійснювати представницькі повноваження, захищати права і законні інтереси Клієнта в обсязі та на умовах, встановлених цим договором та за домовленістю Сторін.

1.2. Будь-які побажання, прохання або вказівки Клієнта, спрямовані на порушення закону, або суперечитимуть моральним засадам суспільства, не можуть бути виконані Адвокатом.

1.3. Адвокат зобов’язується не бути радником або представником кількох осіб у справі, чиї інтереси суперечитимуть один одному, проте може сприяти примиренню Сторін.

 

2. ОБСЯГ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

 

2.1. На виконання доручення Клієнта Адвокат:

2.1.1. Надає усні і письмові довідки та консультації щодо законодавства, рекомендації та роз'яснення щодо суті та юридичних наслідків правочинів.

2.1.2. З метою отримання відомостей про факти, які можуть бути використані, як джерело відомостей для Клієнта та докази у судових справах, на підставі ст. 20 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” звертається з адвокатськими запитами та збирає відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку, запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою.

2.1.3. Складає заяви, звернення, позовні заяви, пояснення, скарги (включаючи апеляційні та касаційні) та інші документи правового характеру.

2.1.4. Приймає особисту участь та/або забезпечує участь осіб, які є його помічниками та відповідають вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а також інших залучених осіб, у вчиненні дій за місцем виконання доручення.

2.1.5. Забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів Клієнта під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних та інших справ у загальних, спеціалізованих, третейських, інших судах України створених відповідно до законодавства.

2.1.6. Забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів Клієнта під час процедур адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень, інших актів суб'єктів владних повноважень в контролюючих (податкових, митних) органах всіх рівнів.

2.1.7. Представляє інтереси Клієнта у правовідносинах з третіми особами, зокрема, але не обмежуючись, з підприємствами, установами, організаціями, правоохоронними органами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування.

2.1.8. Надає правову допомогу та здійснює захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта у кримінальному провадженні.

2.1.9. Надає інші види юридичної допомоги, якщо це необхідно для забезпечення виконання доручення Клієнта.

2.2. Сторони розуміють місцем виконання доручення місцезнаходження осіб, зазначених в п.2.1.2., п.2.1.5. - 2.1.8. цього договору.

2.3. Обсяг виконання доручення визначається Адвокатом на основі письмового звернення уповноваженої особи Клієнта, під яким Сторони також розуміють факт направлення Клієнтом в адресу Адвоката процесуальних та інших документів у спосіб, передбачений п.4.3. цього договору.

В окремих випадках обсяг виконання доручення може визначатися Адвокатом самостійно, виходячи з необхідності захисту прав та законних інтересів Клієнта та його власної уяви про оптимальний варіант виконання такого доручення.

2.4. Клієнт повинен забезпечити Адвоката всією інформацією та документами, необхідними для надання правової допомоги.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА

 

3.1. Для виконання представницьких повноважень та захисту прав і законних інтересів Клієнта Адвокату надаються наступні повноваження:

3.1.1. Виступати в якості представника (захисника) Клієнта перед підприємствами, установами, організаціями, правоохоронними, податковими органами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, фізичними особами.

3.1.2. Виступати в якості представника Клієнта у судах з усім обсягом прав, наданих учасникам судового процесу, в тому числі правами знайомитися з матеріалами справ, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в судових засіданнях, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, збільшення або зменшення позовних вимог, зміни підстави та предмету позову, укладення мирової угоди, підписання, подання та отримання претензій, позовних та інших заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також користуватися іншими правами, наданими чинним процесуальним законодавством України стороні та/або іншому учаснику процесу.

3.1.3. Підписувати від імені Клієнта та подавати документи правового характеру, які подаються за місцем виконання доручення згідно п. 2.2. цього договору.

3.1.4. Завіряти з використанням печатки Адвоката копії письмових доказів та інших документів, які використовуються з метою виконання доручення Клієнта.

3.1.5. Залучати для виконання окремих повноважень, наданих Адвокату відповідно до цього договору, помічників Адвоката, які повинні відповідати вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та мати посвідчення. Повноваження, надані Адвокату відповідно до цього договору, які виконані з залученням помічників Адвоката, вважаються такими, що виконані особисто Адвокатом та підлягають оплаті в розмірі, встановленому в п.4.2. цього договору.

3.1.6. Залучати для виконання окремих повноважень, наданих Адвокату відповідно до цього договору, інших адвокатів, спеціалістів в галузі права та юридичні фірми (компанії). В цьому випадку Адвокат за необхідності може вимагати від Клієнта оформлення відповідних договорів та/або довіреностей на залучених осіб. Повноваження, надані Адвокату відповідно до цього договору, які виконані з залученням інших адвокатів, спеціалістів в галузі права та юридичних фірм (компаній), вважаються такими, що виконані особисто Адвокатом та підлягають оплаті в розмірі, встановленому в п.4.1., п.4.2. цього договору.

3.2. Обсяг повноважень Адвоката для представництва інтересів Клієнта перед третіми особами може бути за домовленістю Сторін визначений у довіреності, яку видає Клієнт.

3.3. Положення п.3.1., п.3.2. цього договору застосовуються Сторонами також до осіб, які є помічниками Адвоката або залучаються ним для виконання окремих повноважень, наданих Адвокату відповідно до цього договору.

 

 • 4. ГОНОРАР. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

  Жуков С.В. “Практичні рекомендації стягнення оплати правової допомоги адвоката як судових витрат у господарських справах” (Посилання); Макс Хайт. Вознаграждение консультанта: твердая ставка или гонорар от успеха (Посилання)

 

4.1. Розмір гонорару за надання правової допомоги, передбаченої п.2.1.1.- п.2.1.4, п.2.1.7.- п.2.1.9. цього договору встановлюється в розмірі, що визначається за домовленістю Сторін.

4.2. Розмір гонорару за надання правової допомоги, передбаченої п.2.1.5., п.2.1.6. цього договору у справах (спорах), що мають майновий характер, встановлюються в розмірі 5 % (п'яти відсотків) від суми позову, повідомлення-рішення (іншого акту суб'єкта владних повноважень), рішення за якими прийнято уповноваженим органом на користь Клієнта.

4.3. Суми гонорару зазначаються Адвокатом в актах про надання правової допомоги, які формуються ним в міру необхідності та вручаються безпосередньо Клієнту (уповноваженій особі Клієнта) або направляються засобами поштового чи комунікаційного зв'язку за його місцезнаходженням.

Моментом отримання акту Клієнтом є дата, зазначена в розписці уповноваженої особи Клієнта, повідомленні про вручення рекомендованого або цінного з описом поштового відправлення, підтвердженні надіслання засобами комунікаційного зв'язку (факсом, електронною поштою, тощо).

Сторони домовилися, що якщо поштове повідомлення про надіслання акту про надання правової допомоги повернеться Адвокату, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність Клієнта за його місцезнаходженням, Клієнт відмовився від отримання листа, тощо), Клієнт вважається таким, що отримав акт про надання правової допомоги за цим договором належним чином.

4.4. Акти про надання правової допомоги повинні бути розглянуті, підписані, завірені печаткою (за наявністю) та повернуті Клієнтом Адвокату протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання у спосіб, визначений п.4.3. цього договору.

4.5. За наявності зауважень щодо обсягу наданої правової допомоги та/або суми гонорару, зазначеної Адвокатом в акті, Клієнт повинен повернути акт з умотивованими запереченнями у спосіб та строк, визначені п.4.3., п.4.4. цього договору.

У випадку неповернення Клієнтом отриманого акту у встановлений строк сума гонорару та обсяг наданої Адвокатом правової допомоги вважаються Сторонами повністю погодженими з боку Клієнта та такими, що підлягають сплаті в порядку, визначеному цим договором. Належним підтвердженням надання правової допомоги у такому випадку є односторонній акт Адвоката з відміткою про отримання Клієнтом та неповернення двостороннього акту, а також доказами відповідно до п.4.3. цього договору.

4.6. Клієнт повинен самостійно сплачувати податки, обов'язкові платежі, судові збори, а також здійснювати інші необхідні витрати, які є передумовою вчинення нотаріальних дій, дій щодо реєстрації права власності, державної реєстрації угод, процесуальних дій, прийняття процесуальних та інших рішень органами судової, виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями. У випадку, якщо виплати, зазначені в цьому пункті були здійснені Адвокатом, він має право вимагати від Клієнта наступного відшкодування здійснених виплат.

4.7. Розмір гонорару не включає фактичні витрати, пов'язані з виконанням доручень Клієнта (відрядження, добові тощо), якщо інше не передбачено домовленістю Сторін.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Клієнт за договором має право:

- отримувати від Адвоката інформацію, звіти, документи, довідки, пояснення, що стосуються предмету договору про надання юридичної допомоги;

- приймати кінцеве рішення при визначенні напрямку надання послуг (виконання робіт), суттєвих елементів послуг (робіт) таких як визнання позову, зміна позовних вимог, відклик довіреності, укладення мирової угоди та інших, подібних за змістом дій та рішень, здійснення яких за своєю природою відноситься до компетенції Клієнта, і спеціально не передане Адвокату окремим дорученням або довіреністю, залишаючись відповідальним за можливі наслідки;

- вимагати своєчасного та якісного надання послуг (виконання робіт);

- подавати заперечення на виставлений рахунок чи акт виконаних робіт;

- ініціювати розірвання договору. При цьому Клієнт зобов'язується оплатити Адвокату гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання.

 

5.2. Клієнт за договором зобов'язується:

- призначити відповідальних осіб зі свого боку, про що повідомити Адвоката. Відповідальна особа є споживачем послуг від імені Клієнта, а також відповідальною особою за своєчасне та достовірне надання інформації (документів) необхідних Адвокату для виконання договору;

- надавати Адвокату на запит останнього достовірну інформацію та документи, необхідні Адвокату для виконання договору;

- надавати за вимогою Адвоката довідки, пояснення тощо посадових осіб Клієнта з питань, пов'язаних з виконанням договору про надання юридичної допомоги;

- видавати довіреності Адвокату (його помічникам або іншим особам, вказаним Адвокатом), необхідні для надання правової допомоги;

- своєчасно приймати рішення, які прямо чи опосередковано пов'язані з предметом договору, такі як визнання позову, зміну позовних вимог, відклик довіреності, укладення мирової угоди і інших, подібних за змістом дій та рішень, здійснення яких за своєю природою відноситься до компетенції Клієнта, і спеціально не передане Адвокату окремим дорученням або довіреністю і своєчасно в письмовому вигляді та (або) електронною поштою на адресу: oleg.smotrov@arbitis.com сповіщати Адвоката про такі рішення;

- не приймати до виконання документи, що відносяться до предмету договору, які не відповідають вимогам законодавства або не схвалені Адвокатом;

- оплачувати Адвокату вартість наданих послуг (виконаних робіт) або вартість їх окремих етапів своєчасно, в повному обсязі відповідно до умов договору. Моментом виконання обов'язку Клієнтом з оплати послуг (робіт) за цим договором вважається дата оплати Клієнтом 100 % (ста відсотків) вартості послуг (робіт) або їх окремого етапу, визначеного договором;

- не передавати в будь-якому вигляді отримані тексти письмових висновків, проектів підготовлених документів, наданих Адвокатом, будь-якій третій стороні без письмової попередньої згоди Адвоката, за винятком використання таких документів в комерційній діяльності Клієнта.

 

5.3. Адвокат за договором має право:

- отримувати від Клієнта інформацію (документи, пояснення тощо) необхідні для виконання договору.

- залучати помічників або інших спеціалістів, яким доручається надання послуг в рамках договору, виходячи з принципу розумності і добросовісності та не прагнучі отримати понад прибутки;

- укладати договори з третіми особами, залишаючись відповідальним за їх дії перед Клієнтом;

- у випадку неналежного виконання Клієнтом обов'язку з оплати послуг (робіт) Адвоката, останній має право призупинити надання послуг (виконання робіт) та (або) притримати результат виконаних робіт і документи, що знаходяться у Адвоката, до моменту належного виконання Клієнтом відповідного обов'язку;

- вимагати оплати наданих послуг;

- не повертати матеріали, документи, результати робіт Адвоката (його помічників) по конкретній справі та інше майно, яким Адвокат володіє, доти Клієнт не оплатить рахунок за надані послуги (виконані роботи).

 

5.4. Адвокат за договором зобов'язується:

- здійснювати своєчасне та якісне надання послуг (виконання робіт);

- надавати правову допомогу в строк, визначений Сторонами. Мінімальний строк для надання правової допомоги (надання послуг чи виконання робіт) не може бути менше ніж 2 (два) дня з моменту направлення запиту Клієнтом або з моменту надання Клієнтом всіх документів та відомостей, необхідних для надання послуги (виконання роботи). Можливість надання термінових послуг (робіт) прямо визначаються Сторонами.

- інформувати Клієнта про хід виконання договору;

- своєчасно повертати Клієнту документи, які раніше передавалися Адвокату, якщо немає підстав для їх притримання;

- забезпечувати збереження документів Клієнта, переданих ним Адвокату в рамках договору;

- повідомляти Клієнта про виникнення конфлікту інтересів.

 

6. НАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗВІТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ

 

6.1. З метою загального інформування Клієнта щодо ведення його справ (виконання доручень) Адвокат надає короткі письмові звіти з розумною регулярністю.

6.2. З метою оперативного інформування Клієнта про здійснення будь-яких правових заходів (вчинення юридичних дій), які мають юридичні наслідки для Клієнта, Адвокат сповіщає Клієнта негайно після реалізації таких заходів (дій).

6.3. Адвокат негайно надає Клієнту копії всіх суттєво важливих з юридичної точки зору документів, як тільки такі документи будуть отримані (підготовлені) Адвокатом.

6.4. Надання звітів та документів, на виконання п.п. 6.1.-6.3. цього договору, здійснюється шляхом їх направлення на електронну пошту Клієнта ver5b34@mail.ru , якщо інше не погоджено Сторонами.

Клієнт погоджується з тим, що Інтернет — це не абсолютно безпечний спосіб зв'язку. Підписуючи договір Клієнт усвідомлює наявність ризиків та дозволяє Адвокату використовувати Інтернет для спілкування з Клієнтом або з іншими сторонами, необхідними для ефективного представництва Клієнта. У разі наявності документів, які Клієнт хоче зберегти в конфіденційності, він має письмово повідомити Адвоката про заборону пересилки таких документів через Інтернет.

6.5. Клієнт має право отримати інформацію про рух справи (виконання його доручень) в офісі Адвоката.

6.6. Документообіг між Сторонами договору проводиться по факсу, e-mail, з кур'єром, експрес поштою, а так само при особистій зустрічі.

 

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТУ

 

7.1. Адвокат не дає будь-яких гарантій за дії, які знаходяться поза його контролем і залежать від дій третіх незалежних осіб (результат судового розгляду, строк прийняття рішення з того чи іншого питання третіми особами тощо).

7.2. Адвокат не дає обіцянки позитивного результату, які можуть прямо або опосередковано свідчити про те, що Адвокат (його помічники) для досягнення мети мають намір скористатися іншими засобами, окрім добросовісного та професійного виконання своїх обов'язків за договором.

7.3. Адвокат гарантує належне та професійне виконання своїх обов'язків за договором з дотриманням норм чинного законодавства.

7.4. Адвокат звільняється від відповідальності за порушення договору, якщо таке порушення було обумовлено наданням Клієнтом недостовірної, неповної інформації або документів.

 

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ ТА ХАБАРНИЦТВОМ

 

8.1. Адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства про боротьбу з корупцією під час виконання своїх зобов'язань по даному договору, зокрема здійснювати усі свої дії, передбачені даним договором відповідно до вимог діючого законодавства відповідної юрисдикції, а також відповідно до законодавства та розпорядчих актів, які можуть бути прийняті у майбутньому (протягом дії договору). Адвокату забороняється пропонувати або здійснювати платежі державним службовцям з метою отримання або реалізації права на здійснення комерційної діяльності або для отримання несправедливої переваги (зокрема, і для Клієнта).

8.2. Адвокат не здійснюватиме пропозицій чи обіцянок:

- працівникові будь-якого підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, за надання Клієнту неправомірної вигоди, а так само за надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах Клієнта;

- службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми за надання Клієнту неправомірної вигоди, а так само за надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах Клієнта;

- аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), за надання Клієнту неправомірної вигоди, а так само за надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах Клієнта.

- службовій особі за надання Клієнту неправомірної вигоди, а так само за надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах Клієнта будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

 

9. БАЗОВІ УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

9.1. Адвокат не несе відповідальність за прийняті Клієнтом рішення, а так само за порушення Клієнтом всіх видів строків встановлених законодавством України, а так само за збитки та/або санкції, які можуть виникнути або бути накладені на Клієнта внаслідок прийняття Клієнтом тих чи інших рішень або порушення строків.

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо невиконання обмовлене непереборною силою, тобто непередбачуваними та невідворотними для Сторін обставинами та подіями (війна, антитерористичні операції, повені, тощо).

9.3. За порушення платіжних умов Клієнт виплачує Адвокату пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від загальної вартості заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 50% (п'ятдесят відсотків) від суми несвоєчасно перерахованого гонорару Адвокату.

9.4. Спори, які можуть виникнути при виконанні умов договору, Сторони будуть прагнути вирішувати дружнім шляхом у порядку досудового розгляду, а саме: шляхом переговорів, обміну, листами, факсами, уточнення умов договору, складанням необхідних протоколів, доповнень і змін, а так само іншими шляхами.

Претензії, які виникатимуть з договору, розглядаються Сторонами протягом 10 (десяти) днів з моменту їх отримання.

Всі неврегульовані суперечки, розбіжності та вимоги, що виникатимуть з договору або у зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в судовому порядку.

 

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

10.1. Сторони домовилися, що будь-які відомості, які прямо чи опосередковано відносяться до справ чи доручень Клієнта, за винятком ситуацій, коли Клієнт на підставі повної інформації, дає згоду на це, або коли таке розкриття витікає з доручення на представництво, або у випадках прямо передбачених Законом, є конфіденційною інформацію і не підлягає розголошенню.

Умови конфіденційності поширюються і на будь-які результати праці Адвоката, включаючи матеріали, які Адвокат або його помічники зібрали при підготовці або проведенні справ Клієнта (виконанні його доручень).

10.2. Сторони домовилися, що відомості щодо розміру гонорару Адвокату за договором є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню третім особам.

10.3. Сторони вправі вказувати у відкритих загальнодоступних джерелах інформацію про ділове співробітництво (партнерство), у тому числі шляхом розміщення інформації про Сторону, посилання на сайт Сторони, при цьому предмет співробітництва може бути зазначений у загальних рисах, без вказівки істотних умов співпраці, таким як предмет надання послуг, фінансові умови, та ін., якщо інше прямо не передбачено договором.

 

 • 11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням. Окрім цього, договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору (ст. 29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") 

 

11.1. Клієнт має право розірвати договір в будь-який час і без пояснень причин з обов'язковим відшкодуванням Адвокату фактично понесених витрат, пов'язаних з виконанням доручень (завдань) Клієнта.

11.2. Адвокат має право негайно припинити дію договору шляхом направлення письмового повідомлення про це, якщо Клієнт:

або виявиться неплатоспроможним;

або призупинить свої звичайні ділові операції чи виникне загроза їх зупинення;

або передасть всю або значну частину конфіденційної інформації третім особам;

або не виконає чи виконає не в повному обсязі грошові зобов'язання за договором.

11.3. Адвокат має право припинити дію договору шляхом направлення письмового повідомлення про це Клієнту у разі наявності обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів, або у разі виникнення суперечності між особистими інтересами Адвоката та його професійними правами і обов'язками перед Клієнтом, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість під час виконання Адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час виконання договору.

11.4. Будь-які зміни і доповнення до договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами, і завірені їх печатками (за наявності). У разі зміни характеру та обсягу послуг, виконуваних Адвокатом за договором (характеру та обсягу робіт), Сторони повинні провести переговори про зміну умов договору і укласти додаткову угоду до договору.

11.5. Укладення Клієнтом мирової угоди під час ведення Адвокатом судової справи (участі у виконавчому провадженні тощо), не звільняє його від сплати гонорару у розмірі зазначеного в договорі, якщо інше не визначено Сторонами.

11.6. Адвокат при виконанні доручення Клієнта не приймає до уваги вказівки інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних прав і обов'язків, якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення Клієнта.

Адвокат не несе відповідальності за цілісність документів по справі після її завершення. Адвокат має право знищити будь-яку інформацію (паперові копії або електронні матеріали) після завершення справи, по якій надавались послуги (виконувалися роботи).

11.7. Питання, що не врегульовані цим договором регулюються чинним законодавством України.

11.8. Сторони підтверджують, що на день укладення договору відсутні підстави або зобов'язання, які могли б стати причиною для його розірвання.

11.9 Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

АДВОКАТ

Сиденко Ігор Владленович

01052, м. Київ, вул. Володимірівська, буд. 9

Тел. (044) 777-02-09

Свідоцтво про право на заняттяадвокатською діяльністю № 1913

видане Радою адвокатів Харківської області 27.12.2012 року

 

_____________ І. В. Сиденко

КЛІЄНТ

Верба Василь Григорович

ідентифікаційний номер 2137101479

м. Харків, вул. Гришака, буд. 16, кв. 3

 

 

 

____________ В. Г. Верба

 • Варто звернути увагу, що відповідно до ст. 27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:

  1) надання усних і письмових консультацій, роз'яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди);

  2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об'єктивні перешкоди - у найближчий можливий строк. 

   

 • Жуков С.В. “Практичні рекомендації стягнення оплати правової допомоги адвоката як судових витрат у господарських справах” (Посилання); Макс Хайт. Вознаграждение консультанта: твердая ставка или гонорар от успеха (Посилання)

 • Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням. Окрім цього, договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору (ст. 29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") 

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"