Пакетна пропозицiя - Документи для адвокатського бюро та об'єднання 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Пакетна пропозиція: “Документи для адвокатського бюро та об'єднання” включає в себе ключові документи, які документально впорядковують відносини і домовленості між виконавцем і клієнтом. Зокрема, в даному випадку використано прийом юридичної техніки, за яким договір містить "мінімум" умов, а детальна регламентація домовленостей сторін (умови оплати, порядок надання правової допомоги тощо) закріплюється в невід'ємних додатках до договору. Це здійснено, в першу чергу, з метою обмежити кількість третіх осіб, які будуть обізнані про всі суттєві умови домовленості юридичної фірми і клієнта. Вказані документи можуть бути використані і в роботі адвоката, що здійснює індивідуальну юридичну практику.

Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

 

 

Пакетна пропозиція містить зразки наступних документів:

 

 

Договір про надання юридичної допомоги.

 

Вказаний договір визначає перелік правової допомоги, яку юридична компанія має надати (надавати) клієнту.

 

Витяг з договору

"п. 1.2. За цим договором компанія зобов'язується за завданням Клієнта надати останньому наступну юридичну допомогу:

-здійснювати консультування та (або) надання роз'яснень з правових питань, що виникатимуть під час здійснення Клієнтом господарської діяльності, в офісі Компанії або, за ініціативою Клієнта, в офісі останнього;

- складати вимоги, запити, претензії, скарги, клопотання та інші документи, що обумовлені захистом прав та інтересів Клієнта до будь-яких юридичних та (або) фізичних осіб;

- консультувати та розробляти договори, здійснювати експертизу проектів договорів, які пропонуються Клієнту для укладення, приймати участь в перемовинах з партнерами (контрагентами) Клієнта, пов'язані з укладенням, виконанням та розірванням договорів;

- здійснювати представництво Клієнта у відносинах з іншими суб'єктами господарювання, органах державної влади, міліції, прокуратури, СБУ та інших державних та недержавних установах з усіх правових питань, що обумовлені захистом прав та інтересів Клієнта.

п.1.3. Якщо інше не передбачено предметом цього договору, порядок та умови надання Компанією юридичної допомоги (послуг та робіт) визначається Стандартними правилами надання юридичної допомоги, які є невід'ємним додатком до цього договору."

 

 

 

Протокол погодження гонорару.

 

Вказаним документом закріплюється спосіб визначення вартості послуг (робіт) (акордна ціна, що визначається результатом або погодинна оплата) та умови оплати.

 

 

Правила надання юридичної допомоги.

 

Правила встановлюють загальний порядок та умови надання юридичної допомоги (послуг та робіт) юридичною фірмою, надання звітів та документів, отримання та поверення документів, визначення гонорару юридичної компанії та порядок розрахунків, права та обов'язкі сторін, застереження щодо результату та інші умови.

 

 

Витяг з Правил

 

"1.3. Правила є невід’ємною складовою частиною Договору про надання юридичної допомоги (далі – Договір) між юридичною фірмою “Арбітіс” та Клієнтом і є обов’язковими для Сторін з моменту його підписання.

1.4. В Правилах використовуються терміни, які Сторони домовились розуміти наступним чином:

Абонентське обслуговування - щомісячне надання послуг (виконання робіт) на підставі Договору, що має встановлені фіксовані обсяг і вартість послуг (робіт) за певний період часу (місяць, квартал).

Аванс – сума коштів, що вноситься Клієнтом в рахунок оплати юридичної допомоги КОМПАНІЇ.

Відрядження — надання послуг Клієнту в місті відмінному від адміністративно-територіальних меж м. Київ.

Гонорар — грошова винагорода за надані послуги (виконані роботи) КОМПАНІЄЮ.

Договір про надання юридичної допомоги (Договір) – документ, який визначає правові відносини між юридичною фірмою “ANL” та Клієнтом.

Звіт — звіт, що надається Клієнту на вимогу останнього, який містить перелік наданих послуг (виконаних робіт), період, протягом якого надавалися послуги (виконувалися роботи) або дата надання послуг/робіт та час, який використовував спеціаліст.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка підписала або від імені, за дорученням та в інтересах якої підписано Договір1.

Спеціаліст – патентний повірений (інший фахівець), молодший юрист, юрист, старший юрист, партнер КОМПАНІЇ.

Справа Клієнта – будь-яка проблема, у зв’язку з якою Клієнт звернувся до КОМПАНІЇ для надання юридичної допомоги.

Сторони – КОМПАНІЯ в особі Керуючого партнера з однієї сторони, та Клієнт – з іншої.

Підписання Договору – процедура скріплення підписами Договору між КОМПАНІЄЮ та Клієнтом після перевірки наданої Клієнтом інформації та документів, його ознайомлення з цими Правилами та Протоколом погодження гонорару на послуги (роботи) КОМПАНІЇ.

Протокол погодження гонорару — невід'ємний додаток № 1 до Договору, що визначає форму та розмір гонорару за юридичну допомогу.

Рахунок – документ КОМПАНІЇ, що надається Клієнту для оплати юридичної допомоги по укладеному Договору.

Термінові послуги (роботи) — послуги (роботи), надання яких необхідно Клієнту протягом одного - двох календарних днів, але не раніше, ніж через 4 (чотири) години після направлення Клієнтом запиту та / або надання ним всіх необхідних документів і відомостей КОМПАНІЇ.

Час надання послуг КОМПАНІЄЮ - час, який необхідно КОМПАНІЇ для надання послуг належної якості. До цього ж поняття відноситься час знаходження фахівців КОМПАНІЇ в дорозі, у відрядженні, час судових засідань та підготовки до них, час усних консультацій Клієнта, в т.ч. по телефону, час на збір, систематизацію, аналіз, підготовку та коригування документів, якщо інше прямо не встановлено Сторонами в Договорі.

Фактичні витрати – витрати на відрядження (проїзд, найм житла тощо), а також інші документально підтверджені витрати КОМПАНІЇ, необхідні для виконання Договору (в тому числі представницькі, послуги зв’язку, робота та послуги інших осіб, судовий збір (держмито) тощо).

Юридична допомога – діяльність (дії) спеціалістів КОМПАНІЇ, здійснювана в інтересах Клієнта на умовах і в порядку, що визначені Договором. У випадках, прямо передбачених Договором, спеціалісти КОМПАНІЇ можуть здійснити передбачувану Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" діяльність, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення (здійснити захист).

 

2. ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

2.1. При наданні юридичної допомоги спеціалісти КОМПАНІЇ чесно, розумно, добросовісно та кваліфіковано діють в інтересах Клієнта.

2.2. КОМПАНІЯ надає Клієнту юридичну допомогу в межах предмету Договору.

КОМПАНІЯ вправі вийти за межі предмету Договору, якщо це обумовлено захистом інтересів Клієнта і немає можливості отримати від Клієнта згоду на здійснення таких юридичних дій.

У випадку, якщо обсяг наданих послуг (виконаних робіт) перевищив обсяг встановлений Договором, КОМПАНІЯ тарифікує таке перевищення виходячи з вартості однієї години надання послуг спеціаліста КОМПАНІЇ, якщо Договором прямо не встановлено інше. Перевищення встановленого договором обсягу послуг, оплачується Клієнтом в порядку встановленому цими Правилами.

У разі вироблення меншого обсягу послуг, вираженого в годинах за договором абонентського обслуговування або Договором, що встановлює акордну фіксовану ціну послуг, перерахунок вартості не проводиться.

2.3. КОМПАНІЯ самостійно визначає види, перелік та обсяг конкретних юридичних дій (послуг та робіт), що мають бути здійснені на виконання Договору та в інтересах Клієнта, якщо інше не зазначено в Договорі або не випливає зі змісту його предмету, або якщо юридичні дії (послуги або роботи), що підлягають виконанню, прямо не вказані в предметі Договору.

2.4. Будь-які побажання, прохання або вказівки Клієнта, спрямовані на порушення закону або цих Правил, або суперечитимуть моральним засадам суспільства не можуть бути виконані спеціалістами КОМПАНІЇ.

 

4. МОЖЛИВІ КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ

4.2. Якщо КОМПАНІЯ представляє інтереси іншого клієнта, інтереси якого суперечать або існує велика вірогідність того, що вони будуть суперечити інтересам Клієнта, КОМПАНІЯ залишає за собою право припинити надання послуг частково або у повному обсязі, своєчасно попередивши про це Клієнта. КОМПАНІЯ залишає за собою право відмовити у виконанні визначеного завдання з метою уникнення будь-якого конфлікту інтересів, надавши при цьому Клієнту попереднє повідомлення у письмовій формі.

4.3. У разі виникнення суперечності між особистими інтересами спеціаліста КОМПАНІЇ у статусі адвоката та його професійними правами і обов'язками перед Клієнтом, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час виконання Договору, адвокат зобов'язується негайно повідомити про це Керуючого партнера для вирішення питання про розірвання Договору з Клієнтом з дотриманням вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

 

9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТУ

9.1. КОМПАНІЯ не дає будь-яких гарантій за дії, які знаходяться поза її контролем і залежать від дій третіх незалежних осіб (результат судового розгляду, строк прийняття рішення з того чи іншого питання третіми особами тощо).

9.2. КОМПАНІЯ не дає обіцянки позитивного результату, які можуть прямо або опосередковано свідчити про те, що КОМПАНІЯ (її спеціалісти) для досягнення мети мають намір скористатися іншими засобами, окрім добросовісного та професійного виконання своїх обов'язків за Договором.

9.3. КОМПАНІЯ гарантує належне та професійне виконання своїх обов'язків за Договором з дотриманням цих Правил та норм чинного законодавства.

9.4. КОМПАНІЯ звільняється від відповідальності за порушення Договору і цих Правил, якщо таке порушення було обумовлено наданням Клієнтом недостовірної, неповної інформації або документів спеціалістам КОМПАНІЇ.

Ненадання Клієнтом витребуваних спеціалістами КОМПАНІЇ документів чи відомостей, які є необхідними для виконання доручень (завдань) Клієнта, є достатньо підставою для припинення цього Договору за ініціативою КОМПАНІЇ. Договір є розірваним за цією підставою з моменту повідомлення про це Клієнта у будь-який спосіб, передбачений Розділом 4 цих Правил.

 

11. БАЗОВІ УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

11.1. КОМПАНІЯ не несе відповідальність за прийняті Клієнтом рішення, а так само за порушення Клієнтом всіх видів строків встановлених законодавством України, а так само за збитки та/або санкції, які можуть виникнути або бути накладені на Клієнта внаслідок прийняття Клієнтом тих чи інших рішень або порушення строків.

11.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо невиконання обмовлене непереборною силою, тобто непередбачуваними та невідворотними для Сторін обставинами та подіями (війна, антитерористичні операції, повені, тощо).

11.3. За порушення платіжних умов Клієнт виплачує КОМПАНІЇ пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від загальної вартості заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 50% (п'ятдесят відсотків) від суми несвоєчасно перерахованої винагороди КОМПАНІЇ.

11.4. Спори, які можуть виникнути при виконанні умов Договору, Сторони будуть прагнути вирішувати дружнім шляхом у порядку досудового розгляду, а саме: шляхом переговорів, обміну, листами, факсами, уточнення умов договору, складанням необхідних протоколів, доповнень і змін, а так само іншими шляхами.

Претензії, які виникатимуть з Договору, розглядаються сторонами протягом 10 (десяти) днів з моменту їх отримання.

Всі неврегульовані суперечки, розбіжності та вимоги, що виникатимуть з Договору або у зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в судовому порядку.

 

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1. Клієнт має право розірвати Договір в будь-який час і без пояснень причин з обов'язковим відшкодуванням КОМПАНІЇ фактично понесених витрат, пов'язаних з виконанням доручень (завдань) Клієнта.

12.2. КОМПАНІЯ має право негайно припинити дію Договору шляхом направлення письмового повідомлення про це, якщо Клієнт:

або виявиться неплатоспроможним;

або призупинить свої звичайні ділові операції чи виникне загроза їх зупинення;

або передасть всю або значну частину конфіденційної інформації третім особам;

або не виконає або виконає не в повному обсязі грошові зобов'язання за Договором."

  • Доступ до всіх Приміток буде наданий після скачування Пакетної пропозиції.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"