Видавничий договір (авторський договір про передачу виключних майнових прав) 4.33

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР №__

 

про передачу виключних майнових прав на твір

 

 • місто Київ, двадцять перше травня дві тисячі вісімнадцятого року

  Про правові нюанси укладання та порядок оформлення авторських договорів більш детально читати статтю Аврамова О. „Авторський договір: поняття, класифікація і особливості оформлення“ за (посиланням).

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Гройс Камалія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (РНОКПП) 4645645545, паспорт серії ХХ №546566, виданий Солом'янським РВ ГУМВС України 05.02.2008 року, місце проживання: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 23, квартира 52, що далі іменується “АВТОР”, та

 

з іншої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ФЕНТЕЗІ””, код за ЄДРПОУ 5665646564, з місцем знаходження: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 13, поверх 13, офіс 113, що далі іменується “ВИДАВНИК”, в особі керівника Степанчука Остапа Павловича, діє на підставі Статуту,

 

далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором АВТОР передає ВИДАВНИКУ виключні майнові права на використання літературного твору "Опівнічники", (далі за текстом Твір) в об'ємі та на строк, вказані у договорі, а ВИДАВНИК зобов'язується прийняти твір та сплатити АВТОРУ винагороду у розмірі, порядку та строки визначені цим договором.

 

1.2. Твір, зазначений в п. 1.1. цього договору має наступні характеристики:

 

1.2.1. Жанр, призначення, тема Твору: фантастичний роман;

 

1.2.2. Назва Твору: “Опівнічники”;

 

1.2.3. Мова Твору: українська;

 

1.2.4. Обсяг Твору: 458 сторінок.

 

1.2.5. Текст має бути надрукований: шрифтом Times New Roman, через півтора інтервали, по 28 - 30 рядків на одному боці стандартного аркуша А4, до 60 знаків у рядку.

 

 • 1.3. За цим договором АВТОР передає ЗАМОВНИКУ повністю такі виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір:

  Рекомендуємо детально прописувати цей пункт, перелічуючи усі права, які сторони планують передати/отримати за цим договором, адже майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

 

1.3.1. право на використання Твору під фірмовим найменуванням та торговою маркою ВИДАВНИКА із обов'язковим зазначенням знаку охорони авторського права;

 

1.3.2. право на обнародування Твору;

 

1.3.3. право на відтворення Твору в друкованому (електронному) вигляді без обмеження тиражу (у кількості 10 000 (десять тисяч) єкземплярів);

 

1.3.4. право на розповсюдження Твору будь-яким способом: шляхом реалізації в місцях оптового та роздрібного збуту, шляхом здачі у найм, прокат, а також будь-яким іншим не забороненим законом способом без обмеження території;

 

1.3.5. право на публічне використання Твору, а також його використання в інформаційних та рекламних цілях;

 

1.3.6. право на переклад Твору;

 

1.3.7. право на включення Твору чи його частин до збірок, довідників, електронних довідників;

 

1.3.8. право на експорт екземплярів Твору;

 

1.3.9. інші права, передбачені законом для даного виду договорів.

 

1.4. ВИДАВНИК не має право передавати права, визначені в п. 1.3., третім особам.

 

1.5. АВТОР гарантує наявність в нього права на Твір, що передається за цим договором та свідчить про одноособове створення Твору.

 

1.6. АВТОР гарантує, що виключні права на Твір, які передаються за цим договором, не були передані третім особам, не перебувають у спільній частковій чи сумісній власності, не передавались за ліцензійними, авторськими чи іншими договорами третім особам.

 

1.7. За АВТОРОМ залишаються особисті немайнові права на Твір.

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

 

2.1.Підписаний АВТОРОМ Твір передається в друкованому вигляді у двох примірниках, а також у електронній формі, шляхом відправлення на електронну пошту.

 

2.2. АВТОР зобов’язується передати ВИДАВНИКУ примірник Твору протягом 5 (п'яти) днів з дня підписання цього договору.

 

2.3. Передача примірника Твору оформлюється Актом приймання-передачі.

 

2.4. Передача примірника Твори, свідчить про передачу майнових авторських прав на вказаний Твір.

 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. ВИДАВНИК зобов'язується виплачувати АВТОРОВІ винагороду в розмірі 15 (п'ятнадцять) % від кожного виду використання твору по мірі надходження платежів за використання Твору.

 

3.2. Всі розрахунки за цим договором здійснюються виключно в безготівковій формі, в національній валюті України — гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок АВТОРА протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту надходження платежу за використання Твору.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1.ВИДАВНИК зобов’язаний:

 

4.1.1. виплатити АВТОРУ винагороди в порядку та строки, передбачені цим договором;

 

4.1.2. розглянути поданий у належному вигляді примірник Твору у 30-денний строк з дня отримання примірника від АВТОРА та письмово сповістити АВТОРА шляхом направлення електронного листа про:

 

схвалення Твору;

 

необхідність внесення до Твору поправок з точним зазначенням суті виправлень, що вимагаються, та строку подання доопрацьованого Твору (який не може бути меншим за 14 (чотирнадцять) днів);

 

4.1.3. випустити в друк Твір протягом 6 (шести) місяців, але не пізніше двох років з дня схвалення оригіналу;

 

4.1.4. забезпечити точне відтворення Твору. Будь-яка зміна Твору, в якій виникає необхідність, потребує погодження з АВТОРОМ;

 

4.1.5. за зверненням АВТОРА надати останньому безоплатно після видання Твору 10 (десять) авторських примірників;

 

4.1.6. письмово повідомити АВТОРА про намір перевидати твір.

 

 

4.2. АВТОР зобов’язується:

 

4.2.1. у разі необхідності, доопрацювати Твір для приведення його у відповідність із вимогами, що зазначаються у цьому договорі, в порядку та на умовах, визначених у повідомленні ВИДАВНИКА;

 

4.2.2. на вимогу ВИДАВНИКА вичитувати чисту коректуру Твору в погоджені Сторонами строки із врахуванням графіків руху книжкових видань у ВИДАВНИКА;

 

4.2.3. не передавати права на використання Твору третім особам.

 

 

4.3. АВТОР має право здійснювати контроль за використанням твору.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

 

5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, включаючи урядові заходи, стихійні лиха (в тому числі пожежі, повені, землетруси, інші природні явища), страйки, повстання, інші масові соціальні конфлікти. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту початку зазначених обставин сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили. У разі недотримання умови про повідомлення, дана Сторона в подальшому не зможе посилатися на ці обставини.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому.

 

6.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

6.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають юридичну силу за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином, уповноваженими на те представниками Сторін.

 

6.4. У разі зміни своїх реквізитів Сторони зобов'язуються повідомити про це один одну протягом трьох календарних днів.

 

6.5. Умови цього договору, доповнень і додатків до нього є суворо конфіденційні і не підлягають розголошенню. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів, необхідних для того, щоб всі відомості, документи, інформація в електронному вигляді, що стали відомими (доступними) в процесі виконання договору, не були якимось чином розголошені, в тому числі після припинення дії цього договору.

 

 • 6.6. Спори і розбіжності за цим договором вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди, спір підлягає розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством.

  При вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, якщо мало місце неодноразове передання майнових прав на твір, в першу чергу, необхідно з'ясувати усі обставини, пов'язані із встановленням суб'єктів майнового права на твір, зокрема, повністю дослідити ланцюг договорів, що укладались, з'ясувати, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 05.09.2017р., справа №910/14603/16 за (посиланням).

   

 

6.7. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

 • 6.8. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

  Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 за (посиланням).

   

 

 

 • РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

  Сторони договору можуть скористатися наданою законодавцем можливістю та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

   

  Вимоги до реєстрації цього договору містяться у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» за (посиланням).

 

АВТОР

ВИДАВНИК

ГРОЙС КАМАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

РНОКПП: 4645645545

Паспорт серії ХХ №546566,

Адреса: 03164, Україна, місто Київ, вулиця Павленка, будинок 23, квартира 52,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: kred****@gmail.com

Банк: ПАТ «КРЕДИТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

 

 • ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ФЕНТЕЗІ”

  У випадку відсутності письмового договору, при вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, в суддів може виникнути сумніви щодо факту існування договірних відносин.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р., у справі 6-5193св15 за (посиланням);

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 р., у справі 6-18118ск15 за (посиланням).

   

Код за ЄДРПОУ: 5665646564

Адреса: 03035, Україна, місто Київ, вулиця Кавказька, будинок 13, поверх 13, офіс 113,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: col***@gmail.com

Банк Комерційного агента: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

___________________/К.В. Гройс/

Керівник

________________________/О.П. Степанчук/

 • Про правові нюанси укладання та порядок оформлення авторських договорів більш детально читати статтю Аврамова О. „Авторський договір: поняття, класифікація і особливості оформлення“ за (посиланням).

 • Рекомендуємо детально прописувати цей пункт, перелічуючи усі права, які сторони планують передати/отримати за цим договором, адже майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

 • При вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, якщо мало місце неодноразове передання майнових прав на твір, в першу чергу, необхідно з'ясувати усі обставини, пов'язані із встановленням суб'єктів майнового права на твір, зокрема, повністю дослідити ланцюг договорів, що укладались, з'ясувати, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 05.09.2017р., справа №910/14603/16 за (посиланням).

   

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 за (посиланням).

   

 • Сторони договору можуть скористатися наданою законодавцем можливістю та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

   

  Вимоги до реєстрації цього договору містяться у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» за (посиланням).

 • У випадку відсутності письмового договору, при вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, в суддів може виникнути сумніви щодо факту існування договірних відносин.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р., у справі 6-5193св15 за (посиланням);

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 р., у справі 6-18118ск15 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"