Договір купівлі-продажу нерухомого майна 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № __

 • купівлі-продажу нерухомого майна

  Детальніше про процедуру укладання договору купівлі-продажу нерухомості та необхідні документи читати Мартинюк О. „Що потрібно знати при купівлі-продажу нерухомості“ за (посиланням).

 

місто Київ, четверте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони —  Марченко Іванна Тимофіївна, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 564123975, паспорт серії ХХ №1 26565, виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в м. Києві 16 травня 2001 року, мешкає за адресою: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 18, кв. 56, що далі іменується “ПРОДАВЕЦЬ”, та

 

з іншої сторони - Гедзь Матвій Семенович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (РНОКПП) 4653251623, паспорт серії ХХ № 561215, виданий Деснянським РВ ГУМВС України в м. Києві 25 липня 2000 року, мешкає за адресою: 02217, Україна, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 31, кв. 89, що далі іменується “ПОКУПЕЦЬ”

 

далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність наступне нерухоме майно (з усіма його приналежностями, у тому числі інженерними мережами та комунікаціями), іменоване надалі «Майно» (відповідно до даних технічного паспорту, виданого ТОВ “КИЇВКОНСАЛТИНГАУДИТ” та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 71176726 від 24.09.2016 р., виданої Реєстраційною службою Головного управління юстиції в м. Києві): нежитлові приміщення № 1052817132106 загальною площею 82 (вісімдесят два) кв.м., розташовані за адресою: 02090, Україна, м. Київ, вул. Кармелюка, буд. 25 (двадцять п'ять).

1.2. Майно належить ПРОДАВЦЮ на праві власності на підставі договору купівлі-продажу №15/09, від 23.08.2016 р, засвідченого приватним нотаріусом м. Києва, Борисовою Аллою Вікторівною.

1.3. Право власності ПРОДАВЦЯ на Майно зареєстровано приватним нотаріусом м. Києва, Борисовою Аллою Вікторівною під реєстраційним номером № 1052817132106, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 71176726 від 24.09.2016 р.

1.4. Майно обладнане наступними інженерними мережами та комунікаціями: водопостачання, каналізації, електропостачання, система опалення.

 • 1.5. Право власності на Майно, а також на всі зовнішні та внутрішні інженерні мережі та комунікації, які забезпечують належну експлуатацію Майна переходить до ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації права на таке Майно.

  Слід зауважити, що із набуттям права власності на будівлю чи споруду до власника переходить право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована належна йому на праві власності будівля чи споруда, а звідси – обов’язок зі сплати земельного податку і навіть наявне в договорі застереження, що продавець продовжує сплачувати орендну плату за земельні ділянки, на яких розташована придбана частина будівлі, а покупець відшкодовуватиме продавцю її сплату, не звільняє останнього від обов’язку сплати податку за земельну ділянку, на якій розташоване набуте ним майно, оскільки договором не можна змінити виконання обов’язку, встановленого податковим законом.

   

  Детальніше читати Постанову Верховного Суду України від 08.06.2016, справа № 21-804а16 за (посиланням).

1.6. ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що на момент укладення цього договору Майно не знаходиться в заставі, під арештом, і не є предметом позовів третіх осіб, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають будь-яких майнових прав на Майно.

Відсутність будь-яких обтяжень підтверджується Інформаційною довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від № 71176726 від 24.09.2016 р.

1.7. Згода другого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

У випадку продажу житлового приміщення при наявності неповнолітніх або недієздатних осіб, що мають право власності на квартиру або прописаних в ній, необхідно також отримати дозвіл на продаж житла від органів опіки та піклування за місцем реєстрації дітей або недієздатних осіб.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Відповідно до експертної грошової оцінки, проведеної ТОВ “Провідна”, від 10.10.2017 р., вартість Майна становить 8 000 000 (вісім мільйоні) грн. 00 коп.

2.2. Сторони домовились, що ціна продажу Майна становить 8 000 000 (вісім мільйоні) грн. 00 коп., «без ПДВ».

2.3. Розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ, зазначений в цьому договорі, протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня укладення цього договору.

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

 

3.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний повністю звільнити Майно для його вільного використання ПОКУПЦЕМ і передати його ПОКУПЦЮ, не обтяжене правами третіх осіб і судовими спорами, разом із усіма ключами від нього за актом приймання-передачі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня укладення цього договору. Одночасно з передачею Майна ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ усі належні документи на об'єкт нерухомості.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.

4.2. У випадку, якщо хоча б одне із стверджень, зазначених у п. 1.6 цього договору, виявиться неправдивим, ПРОДАВЕЦЬ повинен на письмову вимогу ПОКУПЦЯ протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту направлення цієї вимоги на адресу ПРОДАВЦЯ, зазначену в цьому договорі, здійснити наступні дії (за вибором ПОКУПЦЯ):

- сплатити самостійно за свій рахунок у повному обсязі усі майнові вимоги будь-яких третіх осіб до ПОКУПЦЯ як нового власника Майна;

- або за згодою ПОКУПЦЯ відшкодувати ПОКУПЦЮ у повному обсязі всі вищезазначені майнові витрати, які вже фактично понесені ПОКУПЦЕМ.

4.3. У разі порушення строку сплати ціни продажу Майна, визначеного в п. 2.3 цього договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі 1 % від несплаченої суми за кожен день прострочення.

4.4. У разі порушення п. 3.1. цього договору, ПРОДАВЕЦЬ повинен сплатити ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

4.5. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

5.2. Цей договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до мементу повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

5.3. Після підписання цього договору усі попередні переговори, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

5.4. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання і нотаріального посвідчення додаткових угод до цього договору.

5.5. Усі спори та розбіжності між Сторонами, що виникають з цього договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

 • 5.6. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього договору та реєстрацією речових прав на Майно, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

  При укладанні договору купівлі продажу, сторони мусять сплатити такі види податків:

   

  Продавець (крім винятків, встановлених законодавством):

  - податок на доходи фізичних осіб-резидентів – 5% від вартості нерухомості;

  - військовий збір – 1,5%.

   

  Покупець:

  - збір на обов’язкове пенсійне страхування 1%;

   

  За домовленістю сторін оплачуються витрати на оцінювача, нотаріальні витрати по угоді, держмито 1% – за нотаріальне посвідчення правочинності щодо нерухомого майна у власності.

5.7.Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони, і один – для зберігання у справі органу нотаріату, що посвідчив цей договір. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін

 

 

 • РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

  З вимогами до документів і відомостей, які необхідні при нотарільному посвідченні можна ознайомитись у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Мін'юсту від 22.02.2012 р., №296/5 за (посиланням).

   

 

 

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

МАРЧЕНКО ІВАННА ТИМОФІЇВНА

РНОКПП: 564123975

Паспорт серії ХХ №1 26565, виданий Шевченківським РВ ГУМВС України в м. Києві 16 травня 2001 року,

Адреса: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 18, кв. 56,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: bd@gmail.com

Банк Орендодавця: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

ГЕДЗЬ МАТВІЙ СЕМЕНОВИЧ

РНОКПП: 4653251623

Паспорт серії ХХ № 561215, виданий Деснянським РВ ГУМВС України в м. Києві 25 липня 2000 року,

Адреса: 02217, Україна, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 31, кв. 89,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: bs@gmail.com

Банк Орендаря: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

 

___________________/І.Т. Марченко/

 

________________________/М.С. Гедзь/

 

місто Київ, дванадцятого жовтня дві тисячі сімнадцятого року

 

Цей договір зачитано вголос та посвідчено мною, Пушкіною А.В., державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори.

 

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі № 00000000

 

Стягнуто плати : ______ грн, вартість 2-х бланків – _____ грн.

 

ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС

 

01014 м. Київ,

вул. Бастіонна, 15

тел. +38 044 000 00 00

 • Детальніше про процедуру укладання договору купівлі-продажу нерухомості та необхідні документи читати Мартинюк О. „Що потрібно знати при купівлі-продажу нерухомості“ за (посиланням).

 • Слід зауважити, що із набуттям права власності на будівлю чи споруду до власника переходить право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована належна йому на праві власності будівля чи споруда, а звідси – обов’язок зі сплати земельного податку і навіть наявне в договорі застереження, що продавець продовжує сплачувати орендну плату за земельні ділянки, на яких розташована придбана частина будівлі, а покупець відшкодовуватиме продавцю її сплату, не звільняє останнього від обов’язку сплати податку за земельну ділянку, на якій розташоване набуте ним майно, оскільки договором не можна змінити виконання обов’язку, встановленого податковим законом.

   

  Детальніше читати Постанову Верховного Суду України від 08.06.2016, справа № 21-804а16 за (посиланням).

 • У випадку продажу житлового приміщення при наявності неповнолітніх або недієздатних осіб, що мають право власності на квартиру або прописаних в ній, необхідно також отримати дозвіл на продаж житла від органів опіки та піклування за місцем реєстрації дітей або недієздатних осіб.

 • При укладанні договору купівлі продажу, сторони мусять сплатити такі види податків:

   

  Продавець (крім винятків, встановлених законодавством):

  - податок на доходи фізичних осіб-резидентів – 5% від вартості нерухомості;

  - військовий збір – 1,5%.

   

  Покупець:

  - збір на обов’язкове пенсійне страхування 1%;

   

  За домовленістю сторін оплачуються витрати на оцінювача, нотаріальні витрати по угоді, держмито 1% – за нотаріальне посвідчення правочинності щодо нерухомого майна у власності.

 • З вимогами до документів і відомостей, які необхідні при нотарільному посвідченні можна ознайомитись у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Мін'юсту від 22.02.2012 р., №296/5 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"