Статут об'єднання співвласників багатоквартирого будинку 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ВЕСТА-2016”

Протокол № 1 від 14.05.2016 року

СТАТУТ

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

“ВЕСТА-2016”

          
Харків - 2016

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

1. ОБ’ЄДНАННЯ СПІВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ВЕСТА-2016” (далі – об’єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень (далі – співвласники) багатоквартирних будинків № 8 та №10 (далі – будинки), що розташовані по вулиці Польовій у м. Харків, Україна, відповідно до Закону Украіїни «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

2. Місцезнаходження об’єднання:

 • Україна, 61068, м. Харків, вулиця Польова, будинок №10.

  Зазначати в статуті місцезнаходження ОСББ прямо вимагає ст. 7 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». У разі, якщо ОСББ об’єднує співвласників кількох будинків – як його місцезнаходження слід зазначити один із будинків, у якому відведено приміщення під роботу правління. Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України, «місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку».

3. Назва об’єднання.

-Повне найменування об’єднання: ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ВЕСТА-2016”.

-Скорочене найменування об’єднання: ОСББ “ВЕСТА-2016”.

4. Об’єднання діє відповідно до Закону Украіїни «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», чинного законодавства Украіїни та цього Статуту.

 • 5. Об’єднання набуває статусу юридичноії особи з моменту його державноії реєстраціії у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

  В типовому статуті не вірна назва закону.

6. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, що належать об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників, як і співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання.

7. Об’єднання має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в установах банку.

ІІ. МЕТА СТВОРЕННЯ, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОБ’ЄДНАННЯ

1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

3. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:

-забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;

-забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

-сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг

-належної якості за обґрунтованими цінами;

-забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

4. Об’єднання у своїй діяльності користується правами визначеними статтями 16, 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та несе обов’язки передбачені статтею 18 цього Закону.

ІІІ. СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ

1. Органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія (ревізор) об’єднання.

2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

-затвердження Статуту об’єднання, внесення змін до нього;

-обрання членів правління об’єднання;

-питання про використання спільного майна;

-затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

-попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, які укладаються на суму, що перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина, надання та/або отримання позик, надання гарантій та порук, укладання вексельних правочинів, укладення договорів лізингу, укладення кредитних правочинів, укладення договорів та інших правочинів з набуття та/або відчуження нерухомого майна не залежно від суми правочину;

-визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;

-визначення порядку сплати внесків і платежів співвласників;

-прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

-визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;

-визначення обмежень на користування спільним майном;

-обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функції з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;

-прийняття рішень про припинення об’єднання, виділ із нього інших юридичних осіб.

4. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення загальних питань шляхом скликання зборів представників.

Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

Збори представників у міру необхідності скликає правління об’єднання або не менш як три представники від об’єднання.

Збори представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх представників від об’єднання.

Кожен представник від об’єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об’єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування.

Рішення зборів представників викладаються у протоколі таких зборів із зазначенням кожним з представників від об’єднання результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень правління об’єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення правління об’єднання.

5. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів вручає кожному співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

6. У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може на підставі договору або закону представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.

Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

7. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.

Якщо квартира або нежитлове приміщення перебуває у спільній дольовій власності двох і більше осіб, кожна така особа має частку голосу, яка відповідає її частці в праві власності на таку квартиру або нежитлове приміщення.

Якщо квартира або нежитлове приміщення перебуває у спільній сумісній власності двох і більше осіб, одна з цих осіб діє від імені усіх співвласників та під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальноії площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальноії площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

8. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, про порядок управління та користування спільним майном, про передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт будинку або зведення господарських споруд вважаються прийнятими, якщо за відповідне рішення проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають не менш як дві третини від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

9. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 розділу ІІІ цього Статуту, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.

10.Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

11. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до цього Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку.

Рішення з питань, передбачених абзацами другим, шостим, сьомим, дев’ятим, дванадцятим та чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІІ цього Статуту, а за рішенням загальних зборів – і з інших питань, надаються співвласникам під розписку або направляються поштою (рекомендованим листом) ініціатором загальних зборів (правлінням або ініціативною групою).

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

 • 12. Виконавчим органом об’єднання є правління, яке обирається з числа співвласників загальними зборами та підзвітне їм.

  Тим ОСББ, які бажають обмежити коло потенційних членів правління лише співвласниками багатоквартирного будинку, рекомендуємо прямо це зазначити в статуті.

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів.

13. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.

 • У разі відчуження членом правління всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також в разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, повноваження такого члена правління припиняються.

  Для тих ОСББ, які вирішили обмежити коло потенційних членів правління лише співвласниками багатоквартирного будинку

14. До компетенції правління належить:

-підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

-здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;

-розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;

-укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;

-ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;

-скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;

-призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення;

-припинення дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками.

15. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.

Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.

Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів об’єднання.

Засідання правління скликається його головою або не менш як третиною членів правління.

Веде засідання правління голова правління, а в разі його відсутності – один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів правління.

Рішення правління викладаються у протоколі засідання правління із зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

 • 16. Загальні збори обирають з числа членів правління голову правління. Правління зі свого складу обирає заступника голови правління.

  Виключення. Пропонуємо виключити згадку про заступника голови правління (Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” така посада не передбачена). Альтернативна редакція абзацу першого пункту 16 – для співвласників, які бажають обирати голову правління на загальних зборах (закон не регламентує питання обрання голови правління, тому співвласники вправі вирішити його на власний розсуд).

На виконання своїх повноважень голова правління:

-веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;

-забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;

-діє без доручення від імені об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;

-розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;

-за рішенням правління наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;

-за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;

-відкриває і закриває рахунки об’єднання в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

-відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання.

У разі відсутності голови правління, його обов’язки виконує заступник.

Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження голови правління та звільнити його з цієї посади.

17. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів, рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Кожен член ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається безстроково, якщо інший строк не визначено загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів ревізійної комісії.

У разі відчуження членом ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження такого члена ревізійної комісії припиняються.

18. Ревізійна комісія (ревізор) має право:

-відповідно до періодичності встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;

-відповідно до періодичності встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання письмові пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання;

-перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту об’єднання;

-за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання.

Загальні збори можуть визначити інший перелік прав ревізійної комісії (ревізора).

IV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОБ’ЄДНАННЯ

1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з:

-залишків коштів на утримання і ремонт будинку на рахунках особи, що здійснювала управління будинком до створення об’єднання;

-внесків і платежів співвласників;

-коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

-коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

-коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

-добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

-коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

-коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;

-пасивних доходів;

-доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

-коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

За рішенням загальних зборів в об’єднанні можуть створюватися ремонтний, резервний та інші фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами.

2. Сплата встановлених загальними зборами внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного та інших фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами, є обов’язковою для всіх співвласників.

Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного та інших фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та цього Статуту.

Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Майно об’єднання утворюється з:

-майна, переданого йому співвласниками у власність;

-одержаних доходів;

-іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном об’єднання визначається загальними зборами. За рішенням загальних зборів допоміжні приміщення та інше спільне майно Будинків можуть передаватися в користування окремим співвласникам, а також в оренду іншим особам.

5. Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного та інших фондів, витра чаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами, та окремими рішеннями загальних зборів.

Кошторис об’єднання за поданням правління щорічно затверджується загальними зборами не пізніше 1 січня поточного року, якщо інший строк не встановлено загальними зборами. За рішенням загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.

Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів, кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

-витрати на утримання і ремонт спільного майна;

-витрати на оплату комунальних та інших послуг;

-витрати фондів об’єднання;

-інші витрати.

За рішенням загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного та інших фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних) правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – загальним зборам для затвердження.

Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

6. Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7. У разі включення відповідної статті витрат до кошторису Об'єднання, правління може здійснювати страхування спільного майна Будинків від будь-яких видів ризику та прямих збитків. Перелік майна, яке підлягає страхуванню, і види ризику, від яких воно страхується, визначають загальні збори. Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення та ремонт спільного майна.

V.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СПІВВЛАСНИКІВ

1. Співвласник має право:

-брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному цим Законом і цим Статутом;

-обирати та бути обраним до складу статутних органів об’єднання;

-знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

-одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єднання;

-вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;

-одержувати від правління об’єднання інформацію про діяльність асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, членом якої є об’єднання.

Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших власників.

Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

2. Співвласник зобов’язаний:

-виконувати обов’язки, передбачені цим Статутом;

-виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

-використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

-забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;

-забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

-не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

-дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

-своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі; відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

-виконувати передбачені цим Статутом обов’язки перед об’єднанням;

-запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

-дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

VІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО СТАТУТУ ТА РІШЕННЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

1. За порушення цього Статуту та законних рішень статутних органів співвласники несуть відповідальність згідно із законом.

2. За порушення Співвласником строків виконання обов'язків зі сплати належних внесків та/або платежів, Співвласник, незалежно від відшкодування збитків, сплачує Об'єднанню пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

3. За порушення Співвласником строків виконання обов'язків зі сплати належних внесків та/або платежів, Співвласник зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від простроченої (несплаченої) суми.

4. У разі систематичної несплати співвласником встановлених загальними зборами внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна, а також в разі умисногознищення або пошкодження співвласником спільного майна Будинків, загальні збори можуть прийняти рішення про обмеження користування таким співвласником спільним майном Будинків.

5. У разі порушення членом правління або членом ревізійної комісії вимог цього Статуту та обов’язкових до виконання рішень органів управління Об’єднання, такий член правління або ревізійної комісії за рішенням відповідно правління або ревізійної комісії може бути тимчасово відсторонений від обов’язків члена такого колегіального органу. Правління, ревізійна комісія у разі прийняття рішення про відсторонення свого члена від обов’язків одночасно вносить загальним зборам подання про позбавлення такого члена правління, ревізійної комісії його повноважень.

Відсторонений член правління або ревізійної комісії позбавляється права брати участь у роботі відповідного органу, членом якого він є, та голосувати при прийнятті таким органом рішень. При цьому його голос враховується у загальній кількості голосів членів відповідно правління або ревізійної комісії при визначенні результатів голосування як такий, що не голосував.

Відсторонення від обов’язків члена правління або ревізійної комісії триває до розгляду загальними зборами подання правління, ревізійної комісії про позбавлення такого члена правління, ревізійної комісії його повноважень. У разі відхилення такого подання загальними зборами, відсторонення від обов’язків вважається припиненим, а правління, ревізійна комісія не має права повторно відсторонювати такого свого члена від його обов’язків.

VІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється виключно за рішенням загальних зборів.

Якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, ініціатор загальних зборів (правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до цього Статуту не пізніше ніж за 10 днів до проведення загальних зборів.

2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з дати такої реєстрації.

3. У разі визнання судом одного чи кількох положень цього Статуту нечинним, це не впливає на чинність решти положень цього Статуту.

4. У разі, якщо внаслідок внесення змін до законодавчих актів України одне чи кілька положень цього Статуту перестануть їм відповідати, такі положення зберігають чинність до внесення відповідних змін до цього Статуту, якщо інше не передбачено законом.

VІІІ. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ (ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ) ОБ’ЄДНАННЯ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦИМ

1. Об’єднання ліквідується у разі:

-придбання однією особою всіх приміщень у будинку;

-прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;

-ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

2. Ліквідація об’єднання за рішенням його загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією.

Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію об’єднання з зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

3. Підстави та порядок ліквідації об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

4. У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у будинку, що перебувають у їхній власності.

При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед об’єднанням відповідно до цього Статуту. Якщо співвласник має борг перед об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Реорганізація об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням правління визначають правонаступників об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

Голова установчих зборів об’єднання _____________________ __________________________

 • Зазначати в статуті місцезнаходження ОСББ прямо вимагає ст. 7 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». У разі, якщо ОСББ об’єднує співвласників кількох будинків – як його місцезнаходження слід зазначити один із будинків, у якому відведено приміщення під роботу правління. Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України, «місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку».

 • В типовому статуті не вірна назва закону.

 • Тим ОСББ, які бажають обмежити коло потенційних членів правління лише співвласниками багатоквартирного будинку, рекомендуємо прямо це зазначити в статуті.

 • Для тих ОСББ, які вирішили обмежити коло потенційних членів правління лише співвласниками багатоквартирного будинку

 • Виключення. Пропонуємо виключити згадку про заступника голови правління (Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” така посада не передбачена). Альтернативна редакція абзацу першого пункту 16 – для співвласників, які бажають обирати голову правління на загальних зборах (закон не регламентує питання обрання голови правління, тому співвласники вправі вирішити його на власний розсуд).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"