Договір купівлі-продажу одягу на умовах FCA (зовнішньоекономічний Греція - Україна) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № _____

CONTRACT № _____

місто Київ, Україна, одинадцяте серпня дві тисячі шістнадцятого року

city of Kyiv, Ukraine, the 11th of August two thousand sixteen

Компанія "_________________________________", яка заснована та діє за законодавством Греції, з місцезнаходженням: ________________________ ___________________________________, далі за текстом "Продавець", в особі _________________ ______________________, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та

 

Company "___________________________", founded and valid under the law of Greece, having its principal place of business _____________________ ___________________________________________, hereinafter referred to as the Seller, represented by _____________________________________, acting by virtue of the Articles of Association, of the one part

______________________________________, з місцезнаходженням: _______________________ ___________________________, далі за текстом «Покупець», в особі ________________________ _________________________, який діє на підставі статуту, з другої сторони,

_________________________________________, having its principal place of business ______________ ___________________________________________, hereinafter referred to as the Buyer, represented by _____________________________, acting by virtue of the Articles of Association, of the other part

далі за текстом іменовані "Сторони", а окремо "Сторона",

hereinafter jointly referred to as the Parties and separately the Party

уклали цей договір (далі «договір») про наступне:

have entered into this Contract (hereinafter the Contract) on the following:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1. THE SUBJECT OF THE CONTRACT

  Постановою Кабінету Міністрів від 14.01.2015 р. №1 встановлений перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (посилання)

  В наказі Міністерства економіки України від 14.09.2007 р. № 302 передбачений порядок ліцензування імпорту товарів (посилання)

  В наказі Міністерства економіки України від 09.09.2009 р. № 991 передбачений порядок ліцензування експорту товарів (посилання)

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується прийняти цей Товар та сплатити за нього визначену цим договором грошову суму (ціну).

1.1. The Seller undertakes to transfer to the Buyer’s ownership Goods and the Buyer undertakes to accept them and pay certain sum of money (price) for them.

1.2. Кількість, асортимент та ціна Товару визначаються в Специфікаціях та Інвойсах. Специфікації та Інвойси є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. The number, range and price of the Goods specified in the Specifications and in the Invoice. Specifications and Invoice are an integral parts of this Contract.

1.3. Якість Товару повинна відповідати Сертифікату (паспорту) якості на Товар.

1.3. The Goods quality shall correspond to the Quality Certificate for the Goods.

2. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ

 • 2. BASIC TERMS OF DELIVERY

  В ході здійснення зовнішньоекономічної операції використання правил Інкотермс має обов'язковий характер. Більш детально про вступ в силу нової редакції Інкотермс-2010 дивись Лист Міністерства економіки України від 10.06.2011 р. № 4201-24/939 (посилання)

2.1. Базисні умови поставки Товару визначаються згідно з правилами FCA Міжнародних правил тлумачення торгових термінів, в редакції 2010 року та зазначаються в Інвойсі (рахунку-фактурі).

 • 2.1. The basic terms of the delivery determined in accordance with Incoterms 2010 (FCA) and indicated in the Invoice.

  Правила Інкотермс 2010 включають в себе сім правил, які можуть бути використані незалежно від обраного виду транспорту і незалежно від того, один або більше вид транспорту використовується для перевезення, до цього типу належать : EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP і DDP. Їх можна використовувати навіть при відсутності морського виду перевезення.

  Правила FAS, FOB, CFR і CIF використовуються тільки для морського і внутрішнього водного транспорту.

2.2. Вантажоотримувачем Товару є _______________________, Україна.

2.2. The consignee of the Goods is ____________________________, Ukraine.

2.3. Запланована дата поставки узгоджується Сторонами в Специфікації на кожну партію Товару окремо. Продавець зобов'язується поставити Товар в безповоротній тарі.

2.3. The delivery date shall be agreed by the Parties in the Specification separately for each lot. The Seller undertakes to supply the Goods in a throwaway container.

2.4. Для своєчасного отримання Товарів та мінімізації транспортних витрат, на кожну партію Товару Продавець зобов'язується виписати Інвойс (рахунок-фактуру), який повинен містити наступну інформацію:

- Вантажоодержувач;

- номер договору;

- SRN (ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР ПОСТАВКИ);

- кількість і найменування Товарів;

- вага нетто і вага брутто;

- ціна за одиницю Товару та загальна ціна кожного виду Товару;

- повна ціна всього Інвойсу (рахунку-фактури);

- найменування вантажовідправника і банківські реквізити.

2.4. In order to ensure timely delivery of the Goods and to minimize transportation costs, the Seller undertakes to issue an Invoice, containing the following particulars:

- Consignee;

- contract number;

- SRN (SHIPMENT REFERENCE NUMBER)

- quantity and description of the Goods;

- net and gross weight;

- price per unit of the Goods and total price of each type of the Goods;

- total price of the Invoice;

- name and bank details of the Consignor.

2.5. Протягом доби, після завершення митного оформлення окремої партії Товару на експорт, Продавець відправляє засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою копії нижчезазначених документів:

- Інвойс (рахунок-фактура);

- Специфікацію;

- Міжнародну автомобільну накладну (CMR);

- пакувальний лист;

- сертифікат з перевезення товару EUR.1;

- сертифікат відповідності на Товар.

2.5. Within 24 hours upon completion of customs clearance of a separate lot of

Митною вартістю товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби з урахуванням положень ч. 10 ст. 58 Митного кодексу України.

Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів продавцю або на користь продавця через третіх осіб та/або на пов'язаних із продавцем осіб для виконання зобов'язань продавця.

exported Goods, the Seller shall send by fax or e-mail the copies of the following

Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

1) подати контролюючому органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;

2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;

3) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів (ч.1 ст.76 Митного кодексу України).

Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у ч.1 ст.76 Митного кодексу України, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг (ч.2 ст.76 Митного кодексу України).

documents:

 • - Invoice;

  Відповідно до умов всіх термінів Інкотермс продавець зобов'язаний надати комерційний рахунок-фактуру. Терміни, що передбачають вибір перевізника і/або страхування продавцем також покладають на нього обов'язок щодо надання покупцеві транспортних документів і/або документів, що засвідчують страхове покриття.

- Specification;

- CMR (Cargo Movement Requirement);

- packing list;

- EUR.1 movement certificate;

- EC Certificate of Conformity.

2.6. Для кожної партії Товару Продавець зобов'язується передати перевізнику такі супровідні документи:

- Інвойс (рахунок-фактура) - 3 (три) оригінали;

- Специфікацію – 1 (один) оригінал;

- пакувальний лист - 2 (два) оригінали;

- сертифікат відповідності - 1 (один) оригінал.

2.6. For each lot of the Goods the Seller shall hand over to a carrier the following supporting documents:

- Invoice – 3 (three) originals;

- Specification - 1 (one) original;

- packing list – 2 (two) originals;

- EC Certificate of Conformity - 1 (one) original.

2.7. За 24 години до дати навантаження Продавець зобов'язується повідомити Покупця за допомогою факсимільного зв'язку або електронною поштою про дату відвантаження, строк поставки за договором, дату та номер Інвойсу (рахунку-фактури), вагу брутто і ціну Товару.

2.7. 24 hours prior to shipment, the Seller shall inform the Buyer by fax or e-mail of shipment date, contract delivery term, date and number of Invoice, gross weight and price of the Goods.

2.8. Продавець відповідає за своєчасне повідомлення про поставку.

2.8. The Seller shall be responsible for timely notice of delivery.

2.9. Датою поставки вважається дата передачі Товару перевізнику, зазначена у міжнародній автомобільній накладної (CMR).

2.9. The date, indicated in Cargo Movement Requirement (CMR) when the Goods were handed over to a carrier, shall be deemed a delivery date.

2.10. Право власності на Товар та ризик випадкової загибелі Товару переходять до Покупця в момент передачі Товару Покупцю в місці поставки, визначеному п. 2.2. договору.

2.10. Ownership right to the Goods and risk of accidental loss of the Goods shall transfer to the Buyer at the moment when the Goods are handed over to a carrier in the place of delivery specified item. 2.2. of the Contract.

Правила Інкотермс не регламентують перехід права власності на товар, тому рекомендуємо це положення передбачити в договорі.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3. CONTRACT PRICE AND PAYMENT PROCEDURE

3.1. Ціна Товару визначається в євро.

3.1. The Price of the Goods shall be in EURO.

Міжнародні розрахунки за комерційними угодами здійснюються уповноваженими банками України, як правило у вільно конвертованій валюті, а також у валюті з обмеженою конвертованістю і розрахунковій валюті клірингових рахунків відповідно до умов міждержавних і міжбанківських угод.

Дивись Класифікатор іноземних валют затверджений постановою Національного Банку України від 04.02.1998 р. №34 (посилання)

3.2. Загальну ціну Товарів, що передаються за цим договором, складає сукупна ціна Товарів, поставлених протягом строку дії договору.

3.2. The total amount of the Goods transferred under this Contract is defined by the total price of the Goods supplied over the term of the Contract.

Про порядок відображення валюти у бухгалтерському обліку дивись статтю Давидової Є. "За яким курсом перераховувати інвалюту в гривні для відображення доходів, активів і нарахування ПДВ" на порталі uteka.ua (посилання)

3.3. Валютою договору у євро. Валюта платежів - євро.

3.3. The currency of the Contract is EURO. The currency of the payments is EURO.

Про бухгалтерський облік імпорту товарів дивись статтю Омельницкої З. “Облік ПДВ при імпорті товарів та придбанні послуг у нерезидента” на порталі uteka.ua (посилання)

3.4. Покупець здійснює оплату партії Товару в наступному порядку: 40 % ціни партії Товару — передоплачуються до поставки, залишок — 60 % ціни партії Товару — до спливу 90 календарних днів з дати поставки.

3.4. The Buyer pays shipments in next order: 40% of the purchased products in advance payment before shipment, remainder 60% of the price of the Goods until the date 90 days from the delivery date.

Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості, з урахуванням мита та акцизного податку (у разі ввезення підакцизного товару), що підлягають сплаті і включаються до ціни таких товарів.

Відповідно, платник податку відносить до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені у зв’язку з імпортом товарів виходячи з їх митної вартості.

Детальніше щодо податкового кредиту при імпорті товарів дивись повідомлення Державної фіскальної служби України (посилання)

3.5. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

3.5. The day when the money are credited to the Buyer’s settlement account shall be deemed the day of payment.

3.6. Всі банківські витрати на території країни Продавця сплачуються Продавцем, всі банківські витрати на території країни Покупця сплачуються Покупцем.

 • 3.6. All bank charges in the territory of the Seller’s country shall be borne by the Seller, all bank charges in the territory of the Buyer’s country shall be borne by the Buyer.

  Всі міжнародні розрахунки, пов'язані з експортом та імпортом товарів, наданням послуг та іншими комерційними угодами, здійснюються резидентами України (юридичними та фізичними особами, зареєстрованими як підприємці) лише через уповноважені банки, тобто комерційні банки України, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій. Більш детально про розрахунки при експорті/імпорті товарів дивись Інструкцію про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок затверджену наказом Національного банку України 14.06.1994 №85 (посилання)

  Також, дивись Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (посилання)

3.7. Для забезпечення виконання зобов'язань з оплати Товару за цим договором, Покупець може надати в розпорядження Продавця відкличний гарантований акредитив в форматі swift на суму 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) євро.

3.7. To ensure the fulfillment of obligations to pay for goods under the contract, the Buyer can provide the Seller revocable guaranteed letter of credit swift format worth 50 000.00 (fifty thousand) EUROS.

4. УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРДАЧІ ТОВАРУ

4. THE GOODS ACCEPTANCE PROCEDURE

4.1. Отримання Товару здійснюється перевізником, призначеним / уповноваженим Покупцем. Покупець зобов'язується надати Продавцю відомості про перевізника Товару з підтвердженням повноважень перевізника на отримання Товару не менше ніж за 2 (два) робочих дні.

4.1. The carrier, appointed/authorized by the Buyer, shall receive the Goods. 2 (two) working days in advance the Buyer shall provide the Seller with the carrier’s data and confirm the carrier is authorized to receive the Goods.

Відповідно до п. 1 постанови Правління Національного банку України від 07 червня 2016 року № 342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземні валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

Постанова № 342 набрала чинності з 09 червня 2016 року та діє до 14 вересня 2016 року включно (п. 9 Постанови № 342).

З урахуванням викладеного, на період з 09.06.2016 до 14.09.2016 включно розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), передбачені в ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземні валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

4.2. Приймання Товару за якістю і кількістю здійснюється Покупцем одразу по прибутті Товару до місця призначення.

Приймання Товару за кількістю здійснюється шляхом перевірки кількості Товару, зазначеної в товаросупровідних документах.

Приймання Товару за якістю здійснюється шляхом перевірки показників, зазначених в сертифікаті (паспорті) якості виробника.

4.2. The Buyer shall accept the Goods with regard to quality and quantity immediately upon their delivery to the point of destination.

Acceptance of Goods by the number of inspections carried out by the weight of the Goods referred to in the accompanying documents.

Acceptance of Goods for quality is done by checking indicators specified in the certificate (passport) for the Goods.

4.3. У разі виявлення надлишків або недостачі Товару, невідповідності якості Товару, Покупець зобов'язується письмово повідомити Продавця протягом 10 календарних днів з моменту отримання Товару Покупцем в місці призначення.

Підставою для пред’явлення претензії є відповідний акт, складений Покупцем.

4.3. In case short or excessive quantity of the Goods is revealed, or in case the quality of the Goods do not correspond, the Buyer undertakes to notify the Seller within 10 days of receipt of Goods to the point of destination.

The basis for a claim is the act compiled by the Purchaser.

4.4. Сторони погоджуються, що в разі відсутності претензії у встановлений строк, поставка вважається виконаною належним чином, і претензій у Покупця до Продавця немає (за винятком прихованих недоліків Товару).

При виявленні прихованих недоліків Товару має бути складений Акт про приховані недоліки. Акт складається протягом 5 днів з моменту виявлення недоліків.

Прихованими недоліками Товару визнаються такі недоліки, які не могли бути виявлені при звичайній для даного виду Товару перевірці під час приймання Товару.

До претензії додаються документи, що її обґрунтовують :

- документи, зазначені в п. 2.6 Договору;

- акт-рекламація.

4.4. The Parties agree that in case the Buyer lays no claims within the specified term, the Goods shall be deemed duly supplied and the Buyer shall be deemed to have no claims against the Seller (apart from concealed defects of the Goods).

If any concealed defects of the Goods are revealed, the Concealed Defects Report shall be executed. It shall be executed within 5 days after the defects were revealed.

Concealed defects shall be the defects which are impossible to discover in the course of normal inspection during acceptance procedure of this type of goods.

The claim shall be supported by the following substantiative documents:

- the documents, indicated in clause 2.6.hereof;

- Reclamation Report.

4.5. Відповідь на претензію має бути надана Продавцем протягом 10 днів з дня її отримання.

4.5. The Seller shall answer to the claim within a 10 Days from the date of the claim receipt.

5. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

5. PACKING AND MARKING

5.1. Поставка Товару Продавцем проводиться в пакуванні, стандартному для такого Товару, яке має забезпечувати збереження вантажу під час транспортування за умови належного поводження з вантажем під час його транспортування.

5.1. The Seller shall supply the Goods packed in a packing standard for this type of the Goods, this packing shall meet the requirements ensure the Goods safety during transportation provided that the Goods are duly handled during transportation.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. THE LIABILITIES OF THE PARTIES

Правила Інкотермс не регламентують наслідки порушення договору, тому рекомендуємо передбачити це положення в договорі.

6.1. За порушення умов цього договору, Сторона його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

6.1. If one Party breaches the conditions of this Contract, it shall reimburse the losses incurred by a non-breaching Party.

7. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ФОРС-МАЖОР)

7. GROUNDS FOR RELIEF FROM LIABILITY (FORCE-MAJEURE)

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставиною непереборної сили розуміються стихійні лиха, військові дії, блокади, ембарго, валютні обмеження та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.1. The Party shall be released from the liability for partial or complete failure to fulfill its obligations under this contract if such failure is the consequence of circumstances beyond its reasonable control (force-majeure). Such circumstances comprise natural disasters, military actions, blockades, embargo, currency restrictions and other circumstances preventing the Parties from fulfillment of their obligations.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим договором, повинна протягом 10 (десяти) днів після настання форс-мажорних обставин повідомити в письмовій формі іншу Сторону договору про настання і припинення вищезгаданих обставин. Факти, що містяться в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-Промисловою Палатою.

7.2. Within 10 (ten) days after occurrence of force-majeure circumstances the Party facing the impossibility to perform its obligations under this contract shall inform the other Party in writing of the commencement and cease of the abovementioned circumstances. The facts in such notice shall be confirmed by the Chamber of Industry and Commerce.

Підтвердженням форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору (ч. 6 ст. 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті")

7.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більше трьох місяців, будь-яка Сторона може відмовитися від виконання своїх зобов'язань за цим договором, і в цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони компенсації за будь-який можливі збитки.

7.3. If force-majeure circumstances last more than three months, each of the Parties can refuse from its obligations under this contract, and in this case neither of the Parties has the right to demand compensation from the other Party for any possible damages.

8. АРБІТРАЖ

8. ARBITRATION

8.1. Всі свої взаємодії Сторони будуть здійснювати на підставі принципів взаємної комерційної вигоди, рівності Сторін, добросовісної конкуренції. При виникненні суперечок і розбіжностей Сторони здійснюють спільні зусилля для їх вирішення.

8.1. The Parties shall always interact based on principles of mutual commercial profit, equality of the Parties, fair competition. If any disputes or disagreements arise, the Parties shall make mutual efforts to settle them.

8.2. Будь-який спір, який може виникнути в зв'язку з цим договором щодо його дійсності, тлумачення, термінів дії або будь-якої його частини і статті повинен вирішуватися за вибором позивача

(a) відповідно до положень Президентського наказу № 31 від 12 січня 1979 (Government Gazette No. 9-A від 22 січня 1979 р.), що засновує постійну арбітражну інституцію при Торговій палаті Афін для розгляду комерційних спорів. При розгляді спору в арбітражному суді застосовується законодавство Греції. Місце судового розгляду - місто Афіни;

(b) в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, відповідного до його регламенту, арбітр - Орлова Ірина Валентинівна. Застосовне право - право України, мова судочинства - англійська.

8.2. Any dispute that may arise from this contract, referring to its validity, its construction, its termination, or any of its parts or stages, shall be settled

(a) in conformity with the provisions of Presidential Decree No. 31 of 12th January 1979 (Government Gazette No 9-A of 22nd January 1979) establishing a permanent arbitration institution at the Athens Chamber of Commerce and Industry for the settlement of commercial disputes as it may have been modified, when the dispute is referred to arbitration. Greek law shall apply. Place of arbitration is Athens;

(b) the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce of Ukraine, according to its regulations, the referee — Irina Orlova. Applicable law - the right of Ukraine, judicial language - English.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9. SPECIAL CONDITIONS

Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування (посилання)

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.07.2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань Сторонами.

9.1. The Contract becomes effective from the moment when it is signed and shall be valid till July 31, 2019 but under all circumstances until the Parties completely fulfill their obligations.

9.2. Сторони підтверджують, що:

- Сторони не є пов'язаними особами, в розімінні статті 15 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року;

- щодо продажу Товарів або їх ціни у Сторін відсутні будь-які умови або застереження, що унеможливлюють визначення вартості цих Товарів;

- жодна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, розпорядження або використання Товарів Покупцем не надійде прямо або побічно Продавцю.

9.2. The Parties confirm that:

- the Parties are not connected persons in terms of Article 15 of the Agreement of application of Article VII of the General Agreement of Tariffs and Trade dated 1994.

- there are no conditions or saving clauses concerning the sale and price of the Goods which could make it impossible to define the price of the Goods;

- the Seller has no direct or indirect right to any part of the revenues received by the Buyer from the resale, disposal or use of the Goods;

9.3. Після підписання договору всі попередні листування і переговори втрачають силу.

9.3. All correspondence preceding the signing of this Contract becomes null and void when the Contract is signed.

9.4. Жодна із Сторін не вправі повністю або частково передавати свої права та обов’язки за цим договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.4. Neither Party has the right to fully or partially transfer its rights and obligations under this contract to third parties without previous written consent of the other Party.

9.5. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.5. Any amendments and additions to this contract shall only be valid if executed in writing and signed by the authorized representatives of the Parties.

9.6. Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного чи електронного зв'язку, мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих за допомогою засобів факсимільного зв'язку та / або електронної пошти, мають силу власноручних. Ризик перекручування інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення / отримання документів засобами факсимільного зв'язку підтверджується стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу / прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення / отримання документів засобами електронного зв'язку підтверджується електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адреси) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторін від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на виконання останнього, передаються за наступними адресами:

на електронну адресу Продавця - _______________________________________;

на електронну адресу Покупця:

___________________________________.

9.6. This Contract, all appendices and additional agreements to this Contract, as well as other documents executed for the purpose of this Contract and signed by the authorized representatives of the Parties, transferred by fax or e-mail, shall be in force and effect until the Parties get the originals of such documents. The signatures of the authorized representatives of the Parties affixed to the documents transferred by fax or e-mail have the effect of handwritten signatures. Risk of data corruption shall be borne by the Party sending the data.

Sending/receipt of the documents by fax shall be confirmed with the standard fax sending/receipt notice to the fax number of the recipient from the fax number of the sender.

Sending/receipt of the documents by e-mail shall be confirmed with e-mail message containing the date and time of transfer from e-mail address (address) of the sender to the e-mail address (address) of the recipient, indicated in this Contract.

The transfer of the documents by means indicated in this clause doesn’t release the Parties from the necessity to deliver each other the originals of such documents.

All notices and documents transferred under this contract and for the purpose of it shall be sent to the following addresses:

To the Seller by e-mail – ______________________;

To the Buyer by e-mail –

_________________________________________.

9.7. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін.

9.7. This contract is executed in two counterparts, one counterpart for each Party.

9.8. Договір складений українською та англійською мовами. В разі розбіжності між цими текстами переважну силу матиме текст договору українською мовою.

9.8. The contract is executed in the Ukrainian and English languages. In case of any discrepancies between these texts, the Ukrainian variant shall prevail.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

DETAILS OF THE PARTIES

Продавець/Seller

Продавець/Seller

Покупець/Buyer

Покупець/Buyer

 • Постановою Кабінету Міністрів від 14.01.2015 р. №1 встановлений перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (посилання)

  В наказі Міністерства економіки України від 14.09.2007 р. № 302 передбачений порядок ліцензування імпорту товарів (посилання)

  В наказі Міністерства економіки України від 09.09.2009 р. № 991 передбачений порядок ліцензування експорту товарів (посилання)

 • В ході здійснення зовнішньоекономічної операції використання правил Інкотермс має обов'язковий характер. Більш детально про вступ в силу нової редакції Інкотермс-2010 дивись Лист Міністерства економіки України від 10.06.2011 р. № 4201-24/939 (посилання)

 • Правила Інкотермс 2010 включають в себе сім правил, які можуть бути використані незалежно від обраного виду транспорту і незалежно від того, один або більше вид транспорту використовується для перевезення, до цього типу належать : EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP і DDP. Їх можна використовувати навіть при відсутності морського виду перевезення.

  Правила FAS, FOB, CFR і CIF використовуються тільки для морського і внутрішнього водного транспорту.

 • Митною вартістю товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби з урахуванням положень ч. 10 ст. 58 Митного кодексу України.

  Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів продавцю або на користь продавця через третіх осіб та/або на пов'язаних із продавцем осіб для виконання зобов'язань продавця.

 • Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

  1) подати контролюючому органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;

  2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;

  3) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

  Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів (ч.1 ст.76 Митного кодексу України).

  Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у ч.1 ст.76 Митного кодексу України, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг (ч.2 ст.76 Митного кодексу України).

 • Відповідно до умов всіх термінів Інкотермс продавець зобов'язаний надати комерційний рахунок-фактуру. Терміни, що передбачають вибір перевізника і/або страхування продавцем також покладають на нього обов'язок щодо надання покупцеві транспортних документів і/або документів, що засвідчують страхове покриття.

 • Правила Інкотермс не регламентують перехід права власності на товар, тому рекомендуємо це положення передбачити в договорі.

 • Міжнародні розрахунки за комерційними угодами здійснюються уповноваженими банками України, як правило у вільно конвертованій валюті, а також у валюті з обмеженою конвертованістю і розрахунковій валюті клірингових рахунків відповідно до умов міждержавних і міжбанківських угод.

  Дивись Класифікатор іноземних валют затверджений постановою Національного Банку України від 04.02.1998 р. №34 (посилання)

 • Про порядок відображення валюти у бухгалтерському обліку дивись статтю Давидової Є. "За яким курсом перераховувати інвалюту в гривні для відображення доходів, активів і нарахування ПДВ" на порталі uteka.ua (посилання)

 • Про бухгалтерський облік імпорту товарів дивись статтю Омельницкої З. “Облік ПДВ при імпорті товарів та придбанні послуг у нерезидента” на порталі uteka.ua (посилання)

 • Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості, з урахуванням мита та акцизного податку (у разі ввезення підакцизного товару), що підлягають сплаті і включаються до ціни таких товарів.

  Відповідно, платник податку відносить до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені у зв’язку з імпортом товарів виходячи з їх митної вартості.

  Детальніше щодо податкового кредиту при імпорті товарів дивись повідомлення Державної фіскальної служби України (посилання)

 • Всі міжнародні розрахунки, пов'язані з експортом та імпортом товарів, наданням послуг та іншими комерційними угодами, здійснюються резидентами України (юридичними та фізичними особами, зареєстрованими як підприємці) лише через уповноважені банки, тобто комерційні банки України, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій. Більш детально про розрахунки при експорті/імпорті товарів дивись Інструкцію про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок затверджену наказом Національного банку України 14.06.1994 №85 (посилання)

  Також, дивись Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (посилання)

 • Відповідно до п. 1 постанови Правління Національного банку України від 07 червня 2016 року № 342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземні валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

  Постанова № 342 набрала чинності з 09 червня 2016 року та діє до 14 вересня 2016 року включно (п. 9 Постанови № 342).

  З урахуванням викладеного, на період з 09.06.2016 до 14.09.2016 включно розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), передбачені в ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземні валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

 • Правила Інкотермс не регламентують наслідки порушення договору, тому рекомендуємо передбачити це положення в договорі.

 • Підтвердженням форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору (ч. 6 ст. 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті")

 • Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"