Договір міни (бартеру) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР МІНИ №13/06-18

  Так як предметом договору міни можуть бути не лише товари, а й роботи і послуги, він належить до змішаних договорів, тому до нього можуть застосовуватися положення як договорів купівлі-продажу, поставки, контрактації, так і договорів про виконання робіт (підряду) та договорів про надання послуг (перевезення, зберігання, довірче управління майном тощо).

 

 • місто Київ, тринадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

  Детальніше про особливості укладання договорів міни (бартеру) читати “Юридичне оформлення договору міни (бартеру)” за (посиланням), а також Карпова В. “Бартерные операции в ВЭД: правовая регламентация и валютный контроль” за (посиланням).

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Карпенко Тимофій Іванович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (РНОКПП) 1234566115, паспорт серії ХХ № 000000, місце проживання: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького буд. 00, кв. 00, що далі іменується – «СТОРОНА 1», та

 

 • з другої сторони – Паламар Максим Володимирович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (РНОКПП) 1123451315, паспорт серії ХХ № 000000, місце проживання: 01033 м. Київ, вул. Ш. Руставелі буд. 00, кв. 00, що далі іменується – «СТОРОНА 2»,

  Платникам єдиного податку (як фізичним, так і юридичним особам) негрошові розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) заборонено, тому вони не можуть виступати стороною у бартерних угодах.

 

надалі разом «Сторони», а окремо «Сторона»,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

 • досягли домовленості про наступне:

  При укладенні договорів міни у зовнішньоекономічній діяльності варто ознайомитись із:

   

  — Законом України від 23.12.98 р. №351-XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» за (посиланням);

   

  - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. №756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" за (посиланням).

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. Відповідно до умов цього договору СТОРОНА 1 передає у власність СТОРОНІ 2 майно (надалі іменується "Товар 1"), а СТОРОНА 2 взамін передає у власність СТОРОНІ 1 майно (надалі іменується "Товар 2"). Міна проводиться без грошової доплати.

  Існують певні обмеження щодо обміну земель сільськогосподарського призначення у зв'язку з дією мораторія. Верховний Суд України дотримується позиції, що укладання договору міни щодо земель сільськогосподарського призначення можливий, але обміняними можуть бути тільки земельні ділянки за схемою «пай на пай», тобто земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути обміняна лише на іншу земельну ділянку такого ж призначення.

   

  Дивись Постанову Верховного Суду України від 12.10.2016р., у справі №6-464цс16 за (посиланням).

 

1.2. Кожна із Сторін є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін.

 

1.3. Товар 1 має наступні характеристики:

 

Телевізор SAMSUNG CS-29Z50HPSX,

 

Тип екрану SlimFit,

 

Діагональ 29,

 

Співвідношення сторін екрану 4:3,

 

Потужність 160 Вт;

 

Рік випуску: 2007.

 

1.4. Товар 2 має такі характеристики:

 

Ноутбук ASUS X80L-C550SCADAW,

 

Тип процесора: Intel Celeron M 550,

 

Діагональ екрану: 14.1 дюйм,

 

Габарити (ДхШхТ): 335x245x35 мм,

 

Вага: 2.39 кг,

 

Рік випуску: 2006.

 

1.5. Недоліки Товару 1 - незначні подряпини на панелі; відсутність пульту для перемикання каналів.

 

1.6. Недоліки Товару 2 - не працює один з USB-портів; незначні подряпини з торців.

 

1.7. Сторони стверджують, що Товар 1 та Товар 2 на момент укладання цього договору не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

 

1.8. Ціна майна визначена Сторонами згідно з домовленістю в розмірі: Товар 1 — 2000,00 (дві тисячі) грн., Товар 2 — 2000,00 (дві тисячі) грн.

 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

 

2.1. Сторони зобов'язані передати відповідний Товар одна одній протягом 10 днів з моменту укладання цього договору. Передача здійснюється за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Народна, буд. 15.

 

2.2. Право власності на предмети обміну виникає у Сторін, які виступають як покупці, з моменту приймання вищевказаного майна, що оформлюється актами здачі-приймання, підписаними Сторонами.

 

2.3. При передачі Товару Сторона, що виступає як продавець, зобов'язана передати іншій Стороні, що виступає як покупець, усі документи на предмети обміну, про що робиться відповідна позначка та викладається перелік у акті здачі-приймання.

 

 

 • 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  Про нюанси бухгатерського обліку читай Волянюк І. “Бартерні операції” за (посиланням).

 

3.1. Кожна із Сторін, що виступає в якості продавця, зобов'язана:

 

3.1.1. надати Товар, що підлягає обміну за цим договором, у власність Сторони, що виступає в якості покупця, а також належну документацію на Товар, забезпечити необхідні умови для його передачі;

 

3.1.2. забезпечити за власний рахунок пакування товару (якщо воно передбачене), необхідне для того, щоб Сторона, що виступає в якості покупця, мала можливість прийняти товар, що підлягає обміну за цим договором;

 

3.1.3. попередити іншу сторону про всі відомі їй недоліки майна й права третіх осіб на майно.

 

 

4. НАСЛІДКИ ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТОВАРУ

 

4.1. Кожна із Сторін має право висунути іншій Стороні претензії щодо якості отриманого майна протягом 1 (одного) місяця з дати підписання цього договору.

 

4.2. У випадку, якщо однією із Сторін будуть виявлені недоліки отриманого Товару (крім тих, що зазначені в п. 1.5 — 1.6 договору), ця Сторона має право вимагати у іншої Сторони компенсації витрат на усунення цього недоліку.

 

4.3. Якщо недоліки, виявлені після укладення цього договору, не можуть бути усунуті, Сторона має право вимагати розірвання цього договору. В такому випадку кожна із Сторін передає іншій Стороні майно, отримане за цим договором, протягом 10 (десяти) днів з дня повідомлення про розірвання договору.

 

4.4. У випадку, якщо за вимогою однієї із Сторін згідно п. 4.2 договору цей договір буде розірвано, а інша Сторона не зможе повернути отримане нею майно (через його втрату, пошкодження, тощо), вона зобов'язана повернути Стороні вартість цього майна, визначену п. 1.8 договору, в строк, визначений п. 4.3 договору.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору згідно вимог діючого законодавства.

 

5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

5.3. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана негайно, (але не пізніше трьох днів з дня їх настання) сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

6.2. Сторони засвідчують, що майно оглянуте ними, перевірено технічний стан, претензій щодо якості не мають.

 

6.3. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його повного виконання.

 

6.4. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

6.5. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

 

6.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

 

6.7. Усі спори, що пов’язані з цим договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

 

6.6. Цей договір складено українською мовою на трьох аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1

СТОРОНА 2

КАРПЕНКО ТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ

РНОКПП: 1234566115

Паспорт серії ХХ № 000000, виданий Солом'янським РУ ГУМВСУ в м. Києві

Адреса: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького буд. 00, кв. 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

 

ПАЛАМАР МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

РНОКПП: 1123451315

Паспорт серії ХХ паспорт серії ХХ № 000000, виданий Печерським РУ ГУМВСУ в м. Києві

Адреса: 01033 м. Київ, вул. Ш. Руставелі буд. 00, кв. 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

 

___________________/Т.І. Карпенко/

________________________/М.В. Паламар/

 

Будь-яке співпадіння імен, прізвищ, назв та фактів, викладених в договорі з реально існуючими є випадковим.

 • Так як предметом договору міни можуть бути не лише товари, а й роботи і послуги, він належить до змішаних договорів, тому до нього можуть застосовуватися положення як договорів купівлі-продажу, поставки, контрактації, так і договорів про виконання робіт (підряду) та договорів про надання послуг (перевезення, зберігання, довірче управління майном тощо).

 • Детальніше про особливості укладання договорів міни (бартеру) читати “Юридичне оформлення договору міни (бартеру)” за (посиланням), а також Карпова В. “Бартерные операции в ВЭД: правовая регламентация и валютный контроль” за (посиланням).

 • Платникам єдиного податку (як фізичним, так і юридичним особам) негрошові розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) заборонено, тому вони не можуть виступати стороною у бартерних угодах.

 • При укладенні договорів міни у зовнішньоекономічній діяльності варто ознайомитись із:

   

  — Законом України від 23.12.98 р. №351-XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» за (посиланням);

   

  - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. №756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" за (посиланням).

 • Існують певні обмеження щодо обміну земель сільськогосподарського призначення у зв'язку з дією мораторія. Верховний Суд України дотримується позиції, що укладання договору міни щодо земель сільськогосподарського призначення можливий, але обміняними можуть бути тільки земельні ділянки за схемою «пай на пай», тобто земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути обміняна лише на іншу земельну ділянку такого ж призначення.

   

  Дивись Постанову Верховного Суду України від 12.10.2016р., у справі №6-464цс16 за (посиланням).

 • Про нюанси бухгатерського обліку читай Волянюк І. “Бартерні операції” за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"