Договір дарування (під умовою) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • Договір дарування

  Відповідно до конструкції договору дарування, договір може вважатися укладеним з моменту передачі майна обдаровуваному або з моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами, з обов'язком передати дарунок у майбутньому (реальний або консенсуальний договір).

  Також слід відрізняти договір дарування від договору про пожертву. Формою дарування є пожертва, проте пожертва призначена для користування невизначеної кількості осіб і має конкретне призначення. Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву, відповідно підставою розірвання договору є використання пожертви не за призначенням. Див. посилання

 

місто Київ, перше червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Степаненко Микола Володимирович, податковий номер 3450957210, паспорт серія МН № 12345678, виданий Святошинським РВ КМУ УМВС України у Київській області 01 лютого 1980 року, місце проживання: м. Київ, вул. Володарського, 1, кв. 15, що далі іменується як "Дарувальник", та

з другої сторони - Степаненко Антоніна Миколаївна, податковий номер 9147205821, паспорт серія МН № 12345757, виданий Святошинським РВ КМУ УМВС України у Київській області 01 лютого 2003 року, місце проживання: м. Київ, вул. Пермська, 3, кв 56, що далі іменується як "Обдаровуваний", далі разом "Сторони", а окремо "Сторона"

попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства стосовно правочину, що укладається, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як морального, так і фізичного, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Дарувальник зобов'язується безоплатно передати, а Обдаровуваний — прийняти квартиру №12 (дванадцять) за адресою вул. Грушевського, буд. 1 у місті Києві, загальною площею 54,00 кв.м. (далі — предмет договору), після реєстрації Обдарованою шлюбу у державному органі реєстрації актів цивільного стану згідно з чинним законодавством України.

 

 • 1.2. Дарувальник зазначає, що предмет договору належить йому на праві приватної власності на підставі Свідоцтва № 1234 від «01» лютого 2000 року, виданого Управлінням комунального майна та приватизації Київської міської ради. Дарувальник гарантує, що на предмет договору немає прав третіх осіб, предмет договору не знаходиться під забороною відчуження. Судові спори щодо предмету договору відсутні, предмет договору в користування наймачам (орендарям) не наданий.

  З січня 2016 року відповідно до законодавчих змін, а саме на підставі Листа Міністерства юстиції України від 16.01.2016 р. №308/8/32-16, видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно не передбачена. Свідоцтво про право власності замінює інформаційна довідка. Державна реєстрація прав на нерухоме майно завершується формуванням інформації з Державного реєстру прав для використання її надалі заявником. Після внесення відомостей до Реєстру державний реєстратор за допомогою програмних засобів формує інформацію з нього, яка розміщується на веб-порталі Міністерства юстиції України для доступу до неї заявника з метою її перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, її завантаження та друк. У листі Мін'юсту вказано, що інформаційна довідка може бути надана за бажанням заявника в паперовій формі уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріусом або його помічником з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису й печатки державного реєстратора

 

1.3. Відсутність будь-яких обтяжень підтверджується Інформаційною довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від № 71176726 від 01.06.2018 р.

 

 

2. ДІЯ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і його нотаріального посвідчення.

 

2.2. Цей договір діє до моменту повного виконання Дарувальником своїх обов'язків за цим договором.

 

2.3. Якщо до настання обставини, зазначеної у п.1.1. цього договору Дарувальник або Обдаровуваний помре, цей договір припиняється.

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДАРУВАЛЬНИКА

 

3.1. Дарувальник зобов'язується повідомити Обдарованому про будь-які відомі йому недоліки чи особливі властивості предмету договору, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб.

У разі неповідомлення Дарувальником Обдаровуваному про недоліки чи такі властивості предмету договору, Дарувальник зобов'язаний відшкодувати Обдаровуваному шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком, у повному обсязі.

 

 • 3.2. Дарувальник бере на себе обов'язок по організації та проведенню нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього договору у встановлений законом порядок.

  Відповідно до ст.3 Декрету КМУ “Про державне мито” за редакцією від 04.04.2016?р., за вчинення нотаріальних дій, а саме за посвідчення договорів відчуження квартир державні нотаріуси справляють державне мито у розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Стаття 4 даного Декрету встановлює підстави звільнення від сплати державного мита. У випадку звернення до приватного нотаріуса плата за вчинення нотаріальних дій є договірною, але не менша ніж розмір ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

  Також відповідно до ст.7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” за редакцією від 16.01.2016?р., необхідно провести оцінку квартири (у випадку якщо обдаровуваний не є членом сім'ї дарувальника першого ступеня споріднення).

 

3.3. Дарувальник має право вимагати від Обдаровуваного документального підтвердження настання обставини, з якою пов'язується виникнення у Дарувальника обов'язку передачі предмета договору (п.1.1. цього договору).

 

 • 3.4. Дарувальник має право відмовитися від передання предмета договору у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.

  Поняття істотного погіршення майнового стану дарувальника на законодавчому рівні відсутнє і є оціночним. У разі виникнення спору істотне погіршення встановлюється у судовому порядку. Судова практика зазначає, що доказом істотного погіршення майнового стану дарувальника може бути довідка про заборгованість з виплати заробітної плати, довідка про витрати на обстеження та лікування, внаслідок чого майновий стан дарувальника значно погіршився тощо. Посилання

   

 

 • 3.5. Дарувальник має право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених чинним на момент укладання цього договору законодавством України.

  На практиці досить часто виникають випадки, коли Дарувальник просить суд розірвати договір дарування на підставі ч.1 ст.727 ЦК України “якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей”. У таких справах Суд звертає увагу на необхідність надання належних доказів, які підтверджують факт вчинення вищезазначених злочинів обдаровуваним проти дарувальника та його сім'ї, і лише в такому випадку Суд виносить рішення про розірвання договору дарування на підставі ч.1 ст.727 ЦК України. Також ВССУ у своїх рішеннях наголошує “Відповідно до ч. 9 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України до договорів, що були укладені до 1 січня 2004 року і продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, застосовуються правила цього Кодексу щодо підстав, порядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів незалежно від дати їх укладення”. Посилання 1, Посилання 2

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОБДАРОВУВАНОГО

 

 • 4.1. Обдаровуваний зобов'язується прийняти предмет договору у момент його передачі при настанні зазначеної у п. 1.1. цього договору обставини. Прийняття Обдарованим документів, які посвідчують право власності на предмет договору, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або ключів від предмету договору вважаються прийняттям предмету договору.

  Відповідно до ст.174 Податкового кодексу України, за редакцією від 01.08.2016 р., платник податку зобов'язаний оподаткувати дохід, отриманий ним в результаті прийняття у дарунок майна. Вартість нерухомого майна оподатковується за нульовою ставкою якщо отримана членом сім'ї дарувальника першого ступеня споріднення (п.п.174.2.1., 174.6.). У всіх інших випадках ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування (п.п.167.2, 174.2.2).

 

4.2. На вимогу Дарувальника Обдаровуваний зобов'язаний пред'явити Дарувальнику документальне підтвердження настання обставини, з якою пов'язується виникнення у Дарувальника обов'язку передачі предмета договору (п.1.1. цього договору).

 

4.3. У разі розірвання договору дарування Обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі, а якщо це неможливо, - то компенсувати його вартість.

 

4.4. Обдаровуваний з моменту настання обставини, зазначеної у п. 1.1. цього договору має право вимагати від Дарувальника передання предмету договору або відшкодування його вартості. Вартість предмета договору у такому разі відшкодовується на підставі чинних на момент пред'явлення вимоги цін.

 

4.5. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1 Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

5.2 Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

 

5.3 До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

5.4 Цей договір складено українською мовою на двох аркушах у трьох примірниках, кожний з яких має рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, та один знаходиться на зберіганні у матеріалах нотаріуса. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Дарувальник:  Обдаровуваний:

Степаненко Микола Володимирович,

паспорт серія МН № 12345678,

шдентифікаційний код 3450957210

місце проживання: м. Київ, вул. Володарського, 1, кв. 15

 

 _____________________ М. В. Степаненко 

А.М. Ісаєв “Особливості захисту прав сторін у договорі дарування”. Якщо дарувальник на вимогу обдаровуваного не передає предмет договору, то в такому випадку способом захисту обдаровуваного є примусове виконання обов'язку в натурі. Обдаровуваний має право звернутися до суду з позовом до дарувальника про зобов'язання вчинити певні дії. Для підтвердження своїх позовних вимог обдаровуваному слід надати до суду договір дарування, документальне підтвердження настання обставини, з якою пов'язується виникнення у дарувальника обов'язку передачі предмета договору, документ, який підтверджує, що предмет договору належить на праві власності дарувальнику.

      

Степаненко Антоніна Миколаївна,

паспорт серія МН № 12345757,

ідентифікаційний код 9147205821,

місце проживання: м. Київ, вул. Пермська, 3, кв 56

 

 • _____________________ А. М. Степаненко

В.В. Надьон “Допустимість укладення договору дарування під умовою”. Читати

 

 • Відповідно до конструкції договору дарування, договір може вважатися укладеним з моменту передачі майна обдаровуваному або з моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами, з обов'язком передати дарунок у майбутньому (реальний або консенсуальний договір).

  Також слід відрізняти договір дарування від договору про пожертву. Формою дарування є пожертва, проте пожертва призначена для користування невизначеної кількості осіб і має конкретне призначення. Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву, відповідно підставою розірвання договору є використання пожертви не за призначенням. Див. посилання

 • З січня 2016 року відповідно до законодавчих змін, а саме на підставі Листа Міністерства юстиції України від 16.01.2016 р. №308/8/32-16, видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно не передбачена. Свідоцтво про право власності замінює інформаційна довідка. Державна реєстрація прав на нерухоме майно завершується формуванням інформації з Державного реєстру прав для використання її надалі заявником. Після внесення відомостей до Реєстру державний реєстратор за допомогою програмних засобів формує інформацію з нього, яка розміщується на веб-порталі Міністерства юстиції України для доступу до неї заявника з метою її перегляду та з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, її завантаження та друк. У листі Мін'юсту вказано, що інформаційна довідка може бути надана за бажанням заявника в паперовій формі уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріусом або його помічником з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису й печатки державного реєстратора

 • Відповідно до ст.3 Декрету КМУ “Про державне мито” за редакцією від 04.04.2016?р., за вчинення нотаріальних дій, а саме за посвідчення договорів відчуження квартир державні нотаріуси справляють державне мито у розмірі 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Стаття 4 даного Декрету встановлює підстави звільнення від сплати державного мита. У випадку звернення до приватного нотаріуса плата за вчинення нотаріальних дій є договірною, але не менша ніж розмір ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

  Також відповідно до ст.7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” за редакцією від 16.01.2016?р., необхідно провести оцінку квартири (у випадку якщо обдаровуваний не є членом сім'ї дарувальника першого ступеня споріднення).

 • Поняття істотного погіршення майнового стану дарувальника на законодавчому рівні відсутнє і є оціночним. У разі виникнення спору істотне погіршення встановлюється у судовому порядку. Судова практика зазначає, що доказом істотного погіршення майнового стану дарувальника може бути довідка про заборгованість з виплати заробітної плати, довідка про витрати на обстеження та лікування, внаслідок чого майновий стан дарувальника значно погіршився тощо. Посилання

   

 • На практиці досить часто виникають випадки, коли Дарувальник просить суд розірвати договір дарування на підставі ч.1 ст.727 ЦК України “якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей”. У таких справах Суд звертає увагу на необхідність надання належних доказів, які підтверджують факт вчинення вищезазначених злочинів обдаровуваним проти дарувальника та його сім'ї, і лише в такому випадку Суд виносить рішення про розірвання договору дарування на підставі ч.1 ст.727 ЦК України. Також ВССУ у своїх рішеннях наголошує “Відповідно до ч. 9 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України до договорів, що були укладені до 1 січня 2004 року і продовжують діяти після набрання чинності ЦК України, застосовуються правила цього Кодексу щодо підстав, порядку і наслідків зміни або розірвання договорів окремих видів незалежно від дати їх укладення”. Посилання 1, Посилання 2

 • Відповідно до ст.174 Податкового кодексу України, за редакцією від 01.08.2016 р., платник податку зобов'язаний оподаткувати дохід, отриманий ним в результаті прийняття у дарунок майна. Вартість нерухомого майна оподатковується за нульовою ставкою якщо отримана членом сім'ї дарувальника першого ступеня споріднення (п.п.174.2.1., 174.6.). У всіх інших випадках ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування (п.п.167.2, 174.2.2).

 • А.М. Ісаєв “Особливості захисту прав сторін у договорі дарування”. Якщо дарувальник на вимогу обдаровуваного не передає предмет договору, то в такому випадку способом захисту обдаровуваного є примусове виконання обов'язку в натурі. Обдаровуваний має право звернутися до суду з позовом до дарувальника про зобов'язання вчинити певні дії. Для підтвердження своїх позовних вимог обдаровуваному слід надати до суду договір дарування, документальне підтвердження настання обставини, з якою пов'язується виникнення у дарувальника обов'язку передачі предмета договору, документ, який підтверджує, що предмет договору належить на праві власності дарувальнику.

 • В.В. Надьон “Допустимість укладення договору дарування під умовою”. Читати

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"