Договір довічного утримання (догляду) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВIР №___

 • довічного утримання (догляду)

  Розгон О.В. Теоретичні та практичні аспекти виконання договору довічного утримання (посилання)

 • м. Київ, двадцять дев'яте серпня дві тисячі шістнадцятого року

  Ткаченко М.В. Історія розвитку договору довічного утримання (посилання)

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — фізична особа Яковенко Олексій Григорович, ідентифікаційний номер 1643693465, паспорт серії ММ 551433, виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Київській області 12.11.2005 р., місце проживання: 03110, Київська область, місто Київ, вул. Гаврилюка, будинок 11, квартира 17, надалі – “Відчужувач” та

з другої сторони — фізична особа Василевський Андрій Максимович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 25.01.1998 р., місце проживання: 03164, Київська область, місто Київ, вул. Гаршира, будинок 27, квартира 45, що далі іменується “Набувач”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Предметом договору довічного утримання можуть бути не тільки нерухоме майно (житловий будинок, квартира або їх частина та ін.), а й рухоме майно, якщо воно має значну цінність. Законодавство не встановлює вартісного вираження значної цінності такого майна або приблизного переліку таких речей. Таким рухомим майном можуть бути: транспортні засоби, антикварні речі, твори мистецтва, культурні цінності, коштовності, колекції з перелічених предметів, обладнання, цінні папери, нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної власності тощо.

1.1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначене у п. 1.2 цього договору майно (далі - "Квартира"), взамін чого Набувач зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом довічно.

1.2. Об'єктом договору є житлова квартира № 17 (сімнадцять), яка розташована за адресою: 03110, Київська область, місто Київ, вул. Гаврилюка, будинок 11.

1.3. Відповідно до Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 11.07.2016 року за № 13569789, виданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві, загальна площа квартири становить 61,1 кв.м, житлова площа квартири — 45,8 кв.м., квартира в цілому складається з коридора 17-1, кімнат 17-2, 17-3, 17-4, санвузла 17-5, кухні 17-6, туалету 17-7.

1.4. Квартира, що відчужується за цим договором, належить Відчужувачу на праві власності на підставі договору дарування, посвідченого 22 грудня 2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дудченко В.В., за реєстром № 54906.

1.5. Сторони домовилися, що вартість Квартири становить 750 000,00 грн. (сімсот п’ятдесят тисяч гривень).

1.6. Відчужувач свідчить, що Квартира на момент укладення цього договору не обтяжена, під заставою, забороною відчуження (арештом) не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів про відчуження чи щодо користування з ін. особами,судового спору щодо неї немає. Треті особи не мають права на Квартиру. Договір не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

1.7. На момент укладення цього договору претензії з боку Набувача щодо загального стану Квартири відсутні.

2. ПЕРЕДАЧА МАЙНА НАБУВАЧЕВІ

2.1. Відчужувач передає Набувачеві ключі та технічний паспорт від Квартири в момент підписання договору. Це є моментом передачі Квартири Набувачеві.

 • 2.2. Право власностi на Квартиру виникає у Набувача з моменту нотаріального посвідчення Договору.

  {$TEXT}

2.3. Набувач не має права до смерті Відчужувача продавати, дарувати, міняти Квартиру, укладати щодо неї договір застави, передавати її у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

2.4. На Квартиру не може бути звернене стягнення протягом життя Відчужувача.

3. ВИДИ УТРИМАННЯ І ДОГЛЯДУ

3.1. Набувач зобов'язується залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача житлову кімнату 17-3 площею 17 кв. м. у Квартирі, зазначеній у п. 1.2 цього договору.

3.2. За домовленістю між Сторонами матеріальне забезпечення з утримання та догляду, яке має надаватись Відчужувачу, оцінюється у розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат, що встановлені Законом України “Про Державний бюджет” станом на 01 січня відповідного року.

3.3. Сума матеріального забезпечення щомісячно, не пізніше 25 числа кожного місяця, вноситься Набувачем на рахунок № 94567 8374 0978 2234 Приватбанку.

3.4. За рахунок суми матеріального забезпечення і в межах її вартості Набувач зобов’язаний:

3.4.1. Забезпечувати Відчужувача щоденним триразовим калорійним харчуванням (сніданок, обід і вечеря) та одягом відповідно до сезону;

3.4.2. Надавати побутові послуги: прання постільної білизни – один раз на 14 днів, послуги перукарні – один раз на місяць, ремонт побутової, а також аудіо-, відеотехніки — у разі необхідності;

3.4.3. Придбавати лікарські засоби за рецептами, виданими лікарями.

3.5. Про прийняття таких речей або послуг за місяць в рахунок вартості матеріального забезпечення за цим договором Відчужувач повинен надати відповідну розписку.

3.6. У разі термінової необхідності, через стан здоров’я Відчужувача, Набувач, за погодженням з Відчужувачем, зобов’язаний передати наперед необхідну суму для лікування у рахунок суми матеріального забезпечення на наступний місяць.

3.7. У разі виникнення потреби забезпечити Відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВІДЧУЖУВАЧА

4.1. За цим договором Відчужувач має право:

4.1.1. Вимагати від Набувача своєчасного і повного довічного забезпечення утриманням та доглядом, в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

4.1.2. Вимагати від Набувача дотримання й виконання умов цього Договору;

4.1.3. На дострокове припинення (розірвання) Договору у випадках, передбачених законом або Договором.

4.2. Відчужувач зобов’язується:

4.2.1. Передати у власність Набувачеві Квартиру, визначену у п. 1.2 цього Договору;

4.2.2. Передати Набувачеві ключі від Квартири в момент підписання Договору.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ НАБУВАЧА

5.1. За цим договором Набувач має право:

5.1.1. Вимагати від Відчужувача передати у власність Квартиру, визначену у п. 1.2 цього договору;

5.1.2. На дострокове припинення (розірвання) договору у випадках, передбачених законом.

5.2. Набувач зобов'язується:

5.2.1. Залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача житлову кімнату 17-3 площею 17 кв. м. у Квартирі, зазначеній у п. 1.2 цього договору;

5.2.1. Щомісячно сплачувати суму матеріального забезпечення, визначену у п. 3.2 цього договору;

5.2.2. За рахунок суми матеріального забезпечення і в межах її вартості здійснювати утримання і догляд Відчужувача, передбачений п.3.4;

5.2.3. до смерті Відчужувача не вчиняти жодних дій щодо відчуження Квартири іншій особі;

5.2.4. після смерті Відчужувача поховати його на Байковому кладовищі за християнськими звичаями. Якщо частина майна Відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути пропорційно розподілені між ними та Набувачем.

5.3. У разі смерті Набувача обов’язки за договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором Квартира.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за даним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором. Якщо невиконання або прострочення виконання зобов’язань за даним договором однією Стороною безпосередньо викликано невиконанням або простроченням виконання зобов’язань за цим договором другою Стороною, перша Сторона не притягується до відповідальності.

6.2. У випадку несвоєчасної та/або не в повному обсязі сплати матеріального забезпечення на користь Відчужувача, передбаченої п. 3.2. та 3.3. договору, Набувач сплачує Відчужувачу неустойку у формі пені в розмірі 1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6.3. Втрата (знищення), пошкодження Квартири, яка була передана Набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов’язків перед Відчужувачем.

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 • 7.1. Договір припиняється зі смертю Відчужувача.

  Ухвала ВСУ від 25 грудня 2013 року у справі №6-142цс13: смерть відчужувача за договором довічного утримання допускає правонаступництво його спадкоємців у судовому процесі, якщо відчужував за договором довічного утримання пред'явив позов при житті (посилання)

 • 7.2. Договір припиняється, зі смертю Набувача, якщо у нього немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття Квартири. У цьому разі Відчужувач набуває право власності на Квартиру.

  У разі смерті Набувача при відсутності у нього спадкоємців або при відмові їх від договору довічного утримання (догляду) нотаріус за письмовою заявою Відчужувача припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний напис з посиланням на статтю757ЦК. Відчужувачу повертається приєднаний до примірника договору довічного утримання (догляду) первинний документ, що посвідчував право власності на майно, або його дублікат, який міститься у матеріалах нотаріальної справи. У разі якщо предметом договору довічного утримання (догляду) є рухоме майно, яке підлягає реєстрації, разом з листом нотаріуса про припинення дії договору довічного утримання (догляду) цей документ (або його дублікат) подається відповідному органу реєстрації для перереєстрації.

7.3. Договір може бути розірваний за ініціативою Відчужувача в односторонньому порядку, якщо Набувач не виплачує (виплачує не в повному обсязі) матеріальне забезпечення, передбачене п. 3.2. Договору протягом 6 (шести) календарних місяців поспіль.

Сторони домовилися, що з підстави, передбаченої в цьому пункті, договір є розірваним з моменту одержання Набувачем повідомлення Відчужувача про розірвання договору. Якщо поштове повідомлення про припинення договору повернеться ОРЕНДОДАВЦЮ, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність особи за її місцезнаходженням, особа відмовилася від отримання листа, тощо), Відчужувач вважається таким, що повідомлений про розірвання договору належним чином.

 • 7.4. Договір може бути розірваний за рішенням суду:

  Ухвала ВССУ від 24 липня 2013 року у справі №6-19400св13: належними та допустимими доказами виконання набувачем зобов'язань за договором довічного утримання можуть бути: квитанції за грошовими переказами набувача на ім'я відчужувача, фіскальні чеки на придбання для відчужувача продуктів харчування, ліків, одягу тощо, а також інші фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність обставин, що обґрунтовують заперечення набувача. Відсутність скарг з боку відчужувача щодо невиконання умов договору довічного утримання не є доказами виконання умов договору набувачем в розумінні статті ст. 57 ЦПК (посилання

7.4.1. на вимогу Відчужувача у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;

7.4.2. на вимогу Набувача.

7.5. У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) за ініціативою Відчужувача або за рішенням суду у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Набувачем обов'язків за Договором, Відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане. У цьому випадку витрати, зроблені Набувачем на утримання та догляд Відчужувача, не підлягають поверненню.

 • 8. IНШI УМОВИ

  Відчуження майна за договором довічного утримання з метою одержання за нього грошової компенсації у вигляді матеріального забезпечення для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб розглядається як продаж такого майна. Тому вартість майна, що відчужується фізичною особою - Відчужувачем на підставі укладеного договору довічного утримання, підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими ст.172 та ст.173 Податкового кодексу України.

8.1. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються укладення даного договору, втрачають юридичну силу.

8.2. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

8.3. Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

8.4. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору набувають юридичної сили, якщо вони оформлені в письмовому вигляді, належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками, є невід’ємною частиною цього Договору та нотаріально посвідчені..

8.5. Витрати по складанню та нотаріальному посвідченню договору покладаються на Набувача.

8.4. Спори, що можуть виникнути при виконаннi цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

8.6.Цей договір складено в трьох оригінальних примірниках українською мовою, по одному – для Сторін договору, один – залишається у справах нотаріуса. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Відчужувач

Набувач

Яковенко Олексій Григорович

паспорт серії ММ 551433, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Київській області 12.11.2001 р.

ідентифікаційний номер 1643693465

місце проживання: 04107, Київська область, місто Київ, вул. Макарівська, будинок 67

______________________/Яковенко О.Г./

Василевський Андрій Максимович

паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р.

ідентифікаційний номер 1723303467

місце проживання: 01010, Київська область, місто Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 7, квартира 23

_______________________/Василевський А.М./

 • Розгон О.В. Теоретичні та практичні аспекти виконання договору довічного утримання (посилання)

 • Ткаченко М.В. Історія розвитку договору довічного утримання (посилання)

 • Предметом договору довічного утримання можуть бути не тільки нерухоме майно (житловий будинок, квартира або їх частина та ін.), а й рухоме майно, якщо воно має значну цінність. Законодавство не встановлює вартісного вираження значної цінності такого майна або приблизного переліку таких речей. Таким рухомим майном можуть бути: транспортні засоби, антикварні речі, твори мистецтва, культурні цінності, коштовності, колекції з перелічених предметів, обладнання, цінні папери, нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної власності тощо.

 • {$TEXT}
 • Ухвала ВСУ від 25 грудня 2013 року у справі №6-142цс13: смерть відчужувача за договором довічного утримання допускає правонаступництво його спадкоємців у судовому процесі, якщо відчужував за договором довічного утримання пред'явив позов при житті (посилання)

 • У разі смерті Набувача при відсутності у нього спадкоємців або при відмові їх від договору довічного утримання (догляду) нотаріус за письмовою заявою Відчужувача припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний напис з посиланням на статтю757ЦК. Відчужувачу повертається приєднаний до примірника договору довічного утримання (догляду) первинний документ, що посвідчував право власності на майно, або його дублікат, який міститься у матеріалах нотаріальної справи. У разі якщо предметом договору довічного утримання (догляду) є рухоме майно, яке підлягає реєстрації, разом з листом нотаріуса про припинення дії договору довічного утримання (догляду) цей документ (або його дублікат) подається відповідному органу реєстрації для перереєстрації.

 • Ухвала ВССУ від 24 липня 2013 року у справі №6-19400св13: належними та допустимими доказами виконання набувачем зобов'язань за договором довічного утримання можуть бути: квитанції за грошовими переказами набувача на ім'я відчужувача, фіскальні чеки на придбання для відчужувача продуктів харчування, ліків, одягу тощо, а також інші фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність обставин, що обґрунтовують заперечення набувача. Відсутність скарг з боку відчужувача щодо невиконання умов договору довічного утримання не є доказами виконання умов договору набувачем в розумінні статті ст. 57 ЦПК (посилання

 • Відчуження майна за договором довічного утримання з метою одержання за нього грошової компенсації у вигляді матеріального забезпечення для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб розглядається як продаж такого майна. Тому вартість майна, що відчужується фізичною особою - Відчужувачем на підставі укладеного договору довічного утримання, підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими ст.172 та ст.173 Податкового кодексу України.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"