Договір про конфіденційність з експертом 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 • про конфіденційність з експертом

  Договір про конфіденційність є непоіменованим договором, оскільки не має свого окремого спеціального законодавчого регулювання. Законодавчим підґрунтям його укладення є ч.1 ст.6 ЦК України, відповідно до якої сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Найчастіше договори про конфіденційність укладаються в супровід іншим договірним правовідносинам сторін. Разом з тим, такий договір можуть укласти й особи, які не перебувають між собою в будь-яких інших договірних правовідносинах, але між якими з тих чи інших причин постала необхідність у дотриманні режиму обмеженого доступу до певної інформації. Також договір про конфіденційність ніколи не набуває акцесорного характеру.

 

місто Київ, вісімнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони - фізична особа Іваненко Олег Леонідович, ідентифікаційний номер: 6789547889, паспорт серія МН № 67874590, місце проживання: 02183, м. Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, буд. 26, кв. 109, далі за текстом “СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ”, та

 

з другої сторони - Київська незалежна судово-експертна установа, код за ЄДРПОУ 330011993355, місце знаходження: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 5, в особі керівника Кравченка Івана Миколайовича, що діє на підставі Статуту, далі за текстом “СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, Закону України «Про судову експертизу», Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу»,

досягли домовленості про наступне:

 

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  С.В. Байдалімов "Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні". Почитати

   

 

1.1. Сторони підтверджують, що:

1.1.1. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, передає СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, інформацію - технічні вимоги до комп'ютерної програми FreeOffice, вихідний код комп'ютерної програми FreeOffice в електронному вигляді, усні пояснення принципів дії комп'ютерної програми FreeOffice та її взаємодії з іншими програмами і яку СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, вважає конфіденційною.

1.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, отримала названу інформацію виключно для цілей проведення судової експертизи, призначеної постановою Святошинського районного суду м. Києва від 05.09.2016 року по цивільній справі № 139867/2-09.

1.1.3. Передача інформації від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, до СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, обумовлена проведенням експертного дослідження по цивільній справі № 139867/2-09.

 

1.2. Будь-яка інформація, передача якої мала місце на підставі звернення СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, для проведення судової експертизи, вважається конфіденційною.

 

1.3. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною і, відповідно, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, не буде мати ніяких зобов'язань відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому із наступних пунктів:

- інформація вже відома СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, до моменту укладання Сторонами цього договору;

- інформація є або стає прилюдно відомою в результаті помилковості, недбалості або навмисності дій СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;

- інформація легально отримана від третьої сторони без обмеження і без порушення умов цього договору;

- інформація надана третій стороні СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, без відповідного обмеження на права третьої сторони;

- інформація дозволена до оприлюднення/розголошення письмовим дозволом СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;

- інформація розкрита уповноваженому державному органові на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, у разі відмови у наданні інформації (за умови, що СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, доклала максимальних зусиль для уникнення оприлюднення/розголошення інформації).

 

1.4. Вся інформація, яка надається СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, в будь-якій формі, буде і залишиться виключною власністю СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися СТОРОНІ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, за письмовою вимогою або знищуватися на розсуд СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ.

 

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

2.1. Строк дії цього договору визначений Сторонами в десять років, який починає спливати з дати наступної за днем його підписання.

 

2.2. Сторона, яка одержує бере на себе зобов’язання протягом всього терміну дії цього договору та протягом п’яти наступних років після припинення дії цього договору забезпечувати нерозголошення будь-яким третім особам конфіденційної інформації, як вона визначена в цьому договорі, не надавати, не продавати та не відчужувати в будь-який інший спосіб платно чи безоплатно зазначену конфіденційну інформацію.

 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. З дня набрання чинності цим Договором СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов'язується:

- не розголошувати конфіденційної інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не використовуватиме названу інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених у пп. 1.1.2 даної Угоди;

- дотримуватися такого ж ступеня обмеження доступу з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації іншими особами, якого СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня обмеження.

 

3.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, в тому числі:

- при виявленні фактів, які свідчать про інформованість третіх осіб про конфіденційну інформацію, навіть в тому випадку, якщо така інформованість не є наслідком порушення умов цього Договору СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, повідомити про такі факти СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ в найкоротші терміни, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виявлення;

- забезпечити надійне зберігання інформації, яке не дозволить отримати доступ до неї третім особам, в тому числі поза робочим часом;

- не схиляти до розголошення зазначеної інформації будь-яких інших осіб, яким така інформація є відомою з тих чи інших причин.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

 

4.2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

4.4. За цим договором СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, несе відповідальність у формі повного відшкодування збитків (включаючи lucrum cessans - упущену вигоду), а також, окрім цього, сплати штрафу у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

 

4.5. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, за цим договором несе відповідальність за:

а) ненавмисне розголошення/оприлюднення або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж ступеня обмеженості, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і після виявлення ненавмисного розголошення/оприлюднення або використання цієї інформації не намагається припинити її ненавмисне розголошення/оприлюднення або використання;

б) несанкціоноване розголошення/оприлюднення або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у неї на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же ступенем обмеженості, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості;

в) інші порушення конфіденційності за даною Угодою.

 

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

5.1. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню шляхом переговорів із дотриманням вимог конфіденційності.

Претензійний характер врегулювання усіх питань, що виникають з факту укладення цього договору, є обов’язковим.

 

5.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку, визначеного в пп. 2.1. договору.

 

6.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документа.

 

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

6.4. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

6.5. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

6.6. Жодна із Сторін зобов'язується не розголошувати факт існування цього договору без попередньої письмової згоди другої Сторони.

 

 • 6.7. Зобов'язання за цим договором не можуть бути доручені або передані СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, іншим особам. Будь-яка спроба СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, здійснити такі дії без попередньої письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде недійсною і вважатиметься порушенням цього договору. Якщо третя Сторона пред'явить позов або вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку конфіденційну інформацію, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, негайно повідомить про це СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і забезпечить їй в розумних межах таку допомогу, якої СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде вимагати для запобігання розголошенню.

  Відповідно до ст.20 Закону України “Про судову експертизу” за редакцією від 01.01.2016 р. та пункту 2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень за редакцією від 31.07.2015 р., експерт зобов'язаний особисто провести експертне дослідження та забезпечити нерозголошення відомостей, визначених договором, як конфіденційні. Проте, якщо особа, яка одержує є не експертом, то доцільно включити в договір про конфіденційність умову про перелік осіб, які крім особи, яка одержує, мають доступ до конфіденційної інформації у зв'язку з виконанням службових обов'язків та у письмовій формі надати такий перелік особі, яка розголошує.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ                                                                           СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ

Іваненко Олег Леонідович,                                                                             Київська незалежна судово-експертна установа,

паспорт серія МН № 67874590,                                                                       місце знаходження: 04050, м. Київ,

виданий Святошинським РВ КМУ УМВС                                                             вул. Пимоненка, буд. 5,

України в Київській області 13 травня 1991 року                                               в особі керівника Кравченка Івана Миколайовича,

Ідентифікаційний номер: 6789547889                                                               паспорт серія МН № 56467463,

що проживає за адресою: м. Київ,                                                                  виданий Святошинським РВ КМУ УМВС

пр-т. Генерала Ватутіна, буд. 26, кв 109                                                         України в Київській області 07 січня 1986 року,

Ідентифікаційний код: 6754678976

________________/О. Л. Іваненко/                                                                  ________________/І. М. Кравченко/

 • Договір про конфіденційність є непоіменованим договором, оскільки не має свого окремого спеціального законодавчого регулювання. Законодавчим підґрунтям його укладення є ч.1 ст.6 ЦК України, відповідно до якої сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Найчастіше договори про конфіденційність укладаються в супровід іншим договірним правовідносинам сторін. Разом з тим, такий договір можуть укласти й особи, які не перебувають між собою в будь-яких інших договірних правовідносинах, але між якими з тих чи інших причин постала необхідність у дотриманні режиму обмеженого доступу до певної інформації. Також договір про конфіденційність ніколи не набуває акцесорного характеру.

 • С.В. Байдалімов "Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні". Почитати

   

 • Відповідно до ст.20 Закону України “Про судову експертизу” за редакцією від 01.01.2016 р. та пункту 2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень за редакцією від 31.07.2015 р., експерт зобов'язаний особисто провести експертне дослідження та забезпечити нерозголошення відомостей, визначених договором, як конфіденційні. Проте, якщо особа, яка одержує є не експертом, то доцільно включити в договір про конфіденційність умову про перелік осіб, які крім особи, яка одержує, мають доступ до конфіденційної інформації у зв'язку з виконанням службових обов'язків та у письмовій формі надати такий перелік особі, яка розголошує.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"