Договір комісії (на придбання вантажного автомобіля) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР КОМІСІЇ № 18-05/18

  {$TEXT}

(на придбання вантажного автомобіля)

 

місто Київ, вісімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї с торони - Спільне українсько-польське підприємство товариство з обмеженою відповідальністю “Лострі”, код за ЄДРПОУ 31111111, місце знаходження: м. Київ, вул. Збиральна, 12, 1 поверх, офіс 601, що надалі іменується „Комісіонер”, в особі керівника Власова Романа Олеговича, що діє на підставі Статуту, та

з другої с торони - Товариство з обмеженою відповідальністю "СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ», код за ЄДРПОУ 21111111, місце знаходження: 61053, місто Харків, вул. Карла Маркса, буд. 3, оф. 98, що надалі іменується “Комітент”, в особі керівника Григоренка Василя Петровича, що діє на підставі Статуту, надалі «Сторони»,

 

дібчи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Комісіонер за винагороду та за дорученням Комітента зобов’язується укласти від свого імені зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу автотехніки, яка була у використанні.

Істотні умови зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу автотехніки, який має вчинити Комісіонер:

предмет договору - Вантажний автомобіль-фургон MAN TGL, 2009 р. в. , євро 4, (надалі - Товар). Товар має відповідати вимогам, визначеним специфікацією, яка є Додатком № 1 до даного Договору та є його невід"ємною частиною.

Ціна Товару за зовнішньоекономічним договором купівлі-продажу — не більше 17500 Євро.

Строк укладення договору купівлі-продажу автотехніки для Комітента - 5 днів з моменту виконання п. 2.5.1 цього Договору .

 

1.2. Належним виконанням Комісіонером своїх зобов’язань за цим Договором вважається вчинення Комісіонером правочину (укладення договору з третіми особами) з придбання Товару в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також передача (надання у розпорядження) Комітенту Товару з відповідними документами, що підтверджують його походження та проходження процедури митного очищення з дотриманням відповідних нормативних актів України, на умовах і в строки, що передбачені цим Договором.

Передача Товару Комітенту оформлюється двостороннім актом прийому-передачі.

При прийомі-передачі Товару Сторони зобов'язуються:

- звірити номер шасі, нанесений фарбою і ударним методом на рамі автомобіля, на табличці (у кабіні) з номером шасі, вказаним в акті приймання-передачі та у документації на Товар;

- перевірити відповідність маркування, нанесеного на двигун і на табличку двигуна з номером, вказаним в акті приймання-передачі та у документації на Товар;

- візуально перевірити автомобіль на відсутність механічних пошкоджень облицювальних поверхонь, лакофарбових покриттів, гуми, вітрових стекол, стекол фар і підфарників

- перевірити роботу світлових приладів (освітлення) і сигналізації;

- візуально перевірити автомобіль на відсутність витікання тосолу, масла і палива з агрегатів;

- перевірити наявність тосолу в системі охолодження двигуна. Зливні краники відкривати заборонено. Рівень тосолу в системі охолодження двигуна повинен бути до 1/3 обсягу розширювального бачка при повному заповненні системи охолоджувальною рідиною і відсутністю повітряних пробок;

- перевірити наявність документів: рахунок-фактуру на Товар, акт прийому-передачі, податкові документи, акти наданих комісійних послуг, а також документи, необхідні для реєстрації Товару (транспортного засобу) у сервісному центрі МВС України, а саме : вантажна митна декларація, сертифікат відповідності, свідоцтво про реєстрацію ТЗ закордоном.

- інші дії спрямовані на перевірку відповідності технічного стану Товару умовам Договору.

 

1.3. Комісіонер зобов'язується передати Товар Комітенту у м. Київ, вул. Збиральна, 12.

 

1.4. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з укладенням договору купівлі-продажу Товару, Комісіонер зобов’язаний діяти в інтересах Комітента.

 

1.5. До передачі Товару Комітенту, Комісіонер зобов'язується надати додаткові послуги, пов’язані з доведенням автомобіля, визначеного в п. 1.1. Договору, до стану придатного для використання. Перелік додаткових послуг, пов’язаних з доведенням автомобіля до стану придатного для використання, закріплений сторонами у додатку 2 до цього Договору та його невід'ємною частиною. Ціна додаткових послуг, пов’язаних з доведенням автомобіля до стану придатного для використання, входить у загальну ціну Договору.

 

1.6. Комісіонер несе відповідальність за якість придбаного Товару та гарантує Комітенту справну роботу вузлів і агрегатів (двигун, коробка, міст) протягом шести місяців з дня підписання Акту прийому-передачі автотехніки, за умови дотриманням Комітентом правил експлуатації автотехніки, передбачених заводом-виробником, та проведення протягом шестимісячного строку гарантійних зобов'язань необхідного технічного обслуговування автотехніки на СТО "СП ТзОВ "Мега+" (м. Київ, вул. Клапцова, 13). Комісіонер гарантує якість та працездатність вузлів і агрегатів, перелік яких закріплений сторонами у додатку 3 до цього Договору та його невід'ємною частиною протягом строку, визначеного в цьому пункті Договору.

Технічне обслуговування автотехніки під час гарантійного терміну (шести місяців) здійснюється на СТО "СП ТзОВ "Мега+" здійснюється на підставі окремого договору у відповідності до технічного регламенту заводу-виробника та за цінами встановленими за домовленістю сторін, а у випадку не досягнення відповідної домовленості — за середніми цінам на роботи такого роду у м. Києві. Рівень середніх цін на роботи у м. Києві визначаються згідно статистичних даних кварталу, який передував виконанню робіт.

Роботи з гарантійного ремонту виконуються безкоштовно та проводяться відповідно до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого Наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 року № 721 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики № 532 від 12.10.2010 року).

 

1.7. Комісіонер зобов'язується перевірити та гарантує, що Товар не перебуває у розшуку, під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, зміни або пошкодження ідентифікаційних номерів Товару та/або його частин відсутні.

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ

 

2.1. Загальна ціна, що підлягає до сплати Комісіонеру Комітентом за цим Договором становить 659100 гривень (Шістсот п'ятдесят дев’ять тисяч сто гривень 00 копійок), що є еквівалентно 32870,00 Євро станом на 18.05.2018 згідно курсу міжбанківської валютної біржі та включає в себе оплату усіх послуг та усіх витрат Комісіонера, пов'язаних з вчиненням та виконанням цього Договору та договору купівлі-продажу Товару, включаючи переддоговірну роботу з продавцем Товару, оплату ціни Товару за договором купівлі-продажу з нерезидентом, доставку Товару, оплату послуг з приведення Товару до стану придатного до використання, плату за виконання гарантійних зобов'язань щодо якості Товару, оплату митних платежів, податків, акцизний збір, інших витрат Комісіонера, а також Комісійну винагороду в розмірі 35000,00 гривень

 • Комісіонер не має право на будь-які додаткові плати за цим Договором.

  Закріплення в тексті договору умов про розмір та порядок виплати комісійної винагороди, а також про відшкодування витрат, зроблених комісіонером, дозволить знизити ризик спорів з даних питань. Приклад (посилання)

   

У разі розірвання або односторонньої відмови від цього Договору до вчинення Комісіонером договору купівлі-продажу, останній має право на плату за фактично і документально підтверджені вчинені дії.

 

2.2. Усі розрахунки між сторонами за цим Договором здійснюються в українській гривні, згідно виставлених рахунків Комітенту.

 

2.3. Датою виконання обов'язку з оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Комісіонера, зазначений у цьому Договорі.

 

2.4. В тому випадку, якщо під час дії цього Договору митні платежі, а також податки та інші платежі, пов’язані з ввезенням та розмитненням автомобілів в Україну, змінюються – загальна ціна договору підлягає перерахуванню у відповідності до таких змін, при цьому вона не може бути більшою еквівалент 32870,00 Євро згідно курсу валют на міжбанківської валютної біржі на момент проведення митного оформлення Товару.

 

2.5. Комітент зобов’язаний перерахувати Комісіонеру суму, визначену в п. 2.1 до Договору, на підставі виставлених Комісіонером рахунків в наступному порядку:

 

2.5.1. Авансова оплата в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від суми, передбаченої в пункті 2.1 цього Договору, а саме 329550,00,00 гривень, підлягає оплаті Комітентом на розрахунковий рахунок Комісіонера, вказаний в Договорі до 01 червня 2018 р.

 

2.5.2. Остаточний платіж підлягає оплаті Комітентом на розрахунковий рахунок Комісіонера протягом 3 банківських днів після отримання повідомлення про доставку Товару на митну територію України. Повідомлення про доставку Товару на митну територію України має містити копії документів, які підтверджують в'їзд Товару на територію України. На вимогу Комітента Комісіонер зобов'язується вказати місцезнаходження Товару та надати Комітенту можливість його попередньо оглянути. Комітент має право відстрочити виконання обов'язку з оплати решти ціни договору до моменту проведення огляду Товару.

 

 

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

 

3.1. Комісіонер зобов’язується:

3.1.1. Самостійно здійснити необхідну комерційно – маркетингову роботу з укладення договору купівлі-продажу Товару, виконати необхідну переддоговірну роботу та укласти з Продавцем від свого імені зовнішньоекономічний договір купівлі – продажу Товару у відповідності з вказівками Комітента, передбаченими цим Договором.

3.1.2. Купити у Продавця Товар, призначений для Комітента, оплатити покупну ціну за Товар, здійснити його доставку на територію України і прийняти всі необхідні заходи для його збереження від втрат, недостач чи ушкоджень до передачі Комітенту.

3.1.3. Оглянути Товар, який купується для Комітента на предмет відповідності вказівкам Комітента та умовам цього Договору, перевірити його якість та комплектність.

3.1.4. Передати Товар Комітенту протягом 30-ти днів з моменту виконання п. 2.5.1 цього Договору. Разом з передачею Товару до Комітента переходять всі права, що випливають із Договору купівлі-продажу Товару.

3.1.5. Письмово повідомити Комітента про готовність Товару до передачі.

3.1.6. До передачі Товару Комітенту привести придбаний Товар у стан придатний до використання.

3.1.7. Передати Комітенту придбаний Товар та документи на нього.

3.1.8. Своєчасно провести реєстрацію своїх податкових зобов'язань та накладних, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3.2. Комітент зобов’язується:

3.2.1. Здійснити оплату ціни Договору в порядку та в розмірі, передбаченому цією угодою.

3.2.2. Прийняти від Комісіонера розмитнений Товар належної якості та комплектності та необхідну до нього документацію і оформити його передачу актом приймання-передачі.

 

 

4.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

4.1. Сторони погодились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (тобто: за настання обставин, котрі не залежать від волі Сторін, а саме: військові дії, антитерористичні операції, ембарго, блокади, економічні санкції, валютні обмеження, інші дії державних органів; пожежі, повені, інші стихійні лиха (такі як закриття шляхів, перевалів), які роблять неможливим виконання або належне виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за Договором на час дії таких обставин. Вищезазначені обставини мають бути документально підтверджені відповідним компетентним органом згідно чинного законодавства України.

 

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

6.2. За несвоєчасне виконання умов платежу Комітент сплачує Комісіонеру пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, в який виникла заборгованість, обрахованої від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання, та суму інфляційних втрат.

 

6.3. За несвоєчасне виконання зобов'язання з передачі Комісіонером Товару Комітенту, останній сплачує Комітенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період затримки виконання, обрахованої від загальної ціни договору за кожен день прострочення виконання, та на суму інфляційних втрат.

 

6.4. У випадку прострочення виконання зобов'язання з передачі Комісіонером Товару Комітенту більш ніж на 10 днів, Комітент має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати від Комісіонера повернення отриманих грошових коштів та сплати штрафу в розмірі суми, що еквівалентна 1500 (одна тисяча п’ятсот тисяч) євро.

У випадку виявлення в момент реєстрації Товару (транспортного засобу) у сервісному центрі МВС України перебування Товару у розшуку, під арештом чи забороною, або існування щодо нього судових спорів, застави, зміни або пошкодження ідентифікаційних номерів Товару та/або його частин, інших обставин, які будуть перешкоджати реєстрації Товару (транспортного засобу) у сервісному центрі МВС України та не можуть бути усунені протягом 14 днів з моменту їх виявлення, Комітент має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати від Комісіонера повернення отриманих грошових коштів в повному обсязі. Сторони домовилися, що з підстав, передбачених в цьому пункті, Договір є розірваним з моменту одержання Комісіонером повідомлення Комітента про розірвання Договору.

Якщо поштове повідомлення про розірвання Договору повернеться Комітенту, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність особи за її місцезнаходженням, особа відмовилася від отримання листа, тощо), Комісіонер вважається таким, що повідомлений про про розірвання Договору належним чином. Комісіонер зобов'язується повернути отримані за цим Договором грошові кошти протягом 7(семи)_ днів з моменту отримання письмового повідомлення від Комітента про розірвання договору. У разі порушення цього обов'язку Комісіонер сплачує Комітенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, в який виникла заборгованість, обрахованої від суми боргу за кожен день прострочення виконання, та суму інфляційних втрат.

 

6.5. У випадку несвоєчасного проведення Комісіонером реєстрації своїх податкових зобов'язань та накладних або проведення їх з порушенням до вимог чинного законодавства України, що призвело до втрати права Комітента на податковий кредит, Комісіонер зобов'язується сплатити Комітенту штраф в розмірі 120 відсотків від суми втраченого податкового кредиту.

 

6.6. Сплата пені та/або штрафу не звільняє сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором.

 

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

 

7.1. Даний Договір набуває чинності після підписання його обома сторонами та діє до повного його виконання.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та розірванням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно (у п’ятиденний строк з дати відповідної зміни) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього з іншою Стороною.

 

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

 

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

8.7. Факсимільні копії Договору та Додатків до нього мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами.

 

8.8. Комісіонер та Комітент є платниками податку на прибуток на загальних умовах.

 

 

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КОМІСІОНЕР

СУПП ТОВ «Лострі»

код за ЄДРПОУ 31111111,

місце знаходження: м. Київ, вул. Збиральна, 12, 1 поверх, офіс 601

р\р 26009000010003

в ПрАТ „Ві Ес Банк”, МФО 323233

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник

_____________________ Р.О. Власов

КОМІТЕНТ

ТОВ «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ»

код за ЄДРПОУ 21111111,

місце знаходження: 61053, місто Харків, вул. Карла Маркса, буд. 3, оф. 98

р/р 26009865400

в АТ УкрСимбанк», МФО 351009

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник 

______________________В.П. Григоренко

Додаток № 1

до договору комісії № 18-05/18

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу:

Вантажний автомобіль-фургон MAN TGL 12.210

VIN WMAN15ZZ88Y210167

Довжина кузова – 7,3 м.

Ширина -2,48 м.

Перша реєстрація – 02/2008

Пробіг – 558 000 км

КПП – механічна

Норма євро – 4

Потужність – 151 кВт (205 к. с.)

Повна маса автомобіля – 11 990 кг

Об’єм двигуна – 4580 см3

Колісна формула – 4х2

Кондиціонер

Автономний опалювач

Спальне місце – 1 шт.

Спойлер на кабіні

 

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КОМІСІОНЕР

СУПП ТОВ «Лострі»

код за ЄДРПОУ 31111111,

місце знаходження: м. Київ, вул. Збиральна, 12, 1 поверх, офіс 601

р\р 26009000010003

в ПрАТ „Ві Ес Банк”, МФО 323233

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник

_____________________ Р.О. Власов

КОМІТЕНТ

ТОВ «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ»

код за ЄДРПОУ 21111111,

місце знаходження: 61053, місто Харків, вул. Карла Маркса, буд. 3, оф. 98

р/р 26009865400

в АТ УкрСимбанк», МФО 351009

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник 

______________________В.П. Григоренко

 

 

Додаток № 2

до договору комісії № 18-05/18

 

ПЕРЕЛІК
додаткових послуг, пов’язаних з доведенням автомобіля до стану придатного для використання

 

І. Комісіонер зобов’язується виконати наступне:

Щодо відсіку двигуна:

1. Перевірити рівень охолоджувальної рідини і герметичність системи охолодження.

2. Перевірити справність і стан акумуляторної батареї.

3. Перевірити рівень рідини в бачку гідроприводу гальм і бачку гідроприводу виключення зчеплення.

4. Перевірити рівень рідини в бачку омивача скла.

5. Перевірити рівень масла в картері двигуна.

6. Перевірити рівень масла в коробці передач.

7. Перевірити натяг приводних ременів генератора і гідропідсилювача рульового механізму, при необхідності відрегулювати.

В разі виникнення недоліків під час перевірки відсіку двигуна - зобов’язується їх усунути.

Щодо органів управління:

Перевірити справність та за необхідності відрегулювати:

1. Ремені безпеки.

2. Регулювання положення сидінь.

3. Роботу (функціонування) стоянкового гальма.

4. Роботу (функціонування) звукового сигналу.

5. Роботу (функціонування) фар ближнього, дальнього світла і світлової сигналізації.

6. Габаритні ліхтарі і освітлення номерного знака.

7. Панель приладів.

8. Стоп сигнал.

9. Ліхтар заднього ходу.

10. Освітлення салону.

11. Склоочищувачі та склоомивачі.

Щодо ходової частини автомобіля

Перевірити та за необхідності відрегулювати:

1. Тиск повітря в шинах.

2. Кріплення коліс.

 

ІІ. Комісіонер зобов’язується здійснити тестування транспортного засобу шляхом проведення дорожніх випробувань, для перевірки працездатності:

1. Комбінованого замка запалювання, петель і замків дверей, капоту і кришки багажника.

2. Гальм (робочих і стоянкового).

3. Двигуна і трансмісії.

4. Рульового управління.

5. Передньої і задньої підвісок.

6. Вказівників повороту і аварійної сигналізації.

7. Контрольно-вимірювальних приладів.

8. Вентиляції, опалення та кондиціонування салону.

9. Для перевірки відсутності сторонніх шумів, а також витоків палива, масла і рідин.

 

ІІІ. Комісіонер зобов’язується провести заключну інспекцію шляхом:

1. Видалення наклеєних табличок (крім інструкцій і попереджень).

2. Перевірки і прибирання салону автомобіля, мийки транспортного засобу.

3. Перевірки наявності запасного колеса і набору інструментів.

 

 

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КОМІСІОНЕР

СУПП ТОВ «Лострі»

код за ЄДРПОУ 31111111,

місце знаходження: м. Київ, вул. Збиральна, 12, 1 поверх, офіс 601

р\р 26009000010003

в ПрАТ „Ві Ес Банк”, МФО 323233

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник

_____________________ Р.О. Власов

КОМІТЕНТ

ТОВ «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ»

код за ЄДРПОУ 21111111,

місце знаходження: 61053, місто Харків, вул. Карла Маркса, буд. 3, оф. 98

р/р 26009865400

в АТ УкрСимбанк», МФО 351009

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник 

______________________В.П. Григоренко

 

Додаток № 3

до договору комісії № 18-05/18

 

ПЕРЕЛІК
вузлів та агрегатів, якість яких гарантується комісіонером

 

Гарантійні зобов'язання Комісіонера розповсюджуються на наступні вузли та агрегати:

Редуктор заднього моста

Коробка передач

Двигун

 

 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КОМІСІОНЕР

СУПП ТОВ «Лострі»

код за ЄДРПОУ 31111111,

місце знаходження: м. Київ, вул. Збиральна, 12, 1 поверх, офіс 601

р\р 26009000010003

в ПрАТ „Ві Ес Банк”, МФО 323233

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник

_____________________ Р.О. Власов

КОМІТЕНТ

ТОВ «СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ»

код за ЄДРПОУ 21111111,

місце знаходження: 61053, місто Харків, вул. Карла Маркса, буд. 3, оф. 98

р/р 26009865400

в АТ УкрСимбанк», МФО 351009

Система оподаткування: платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Керівник 

______________________В.П. Григоренко

 

 • {$TEXT}
 • Закріплення в тексті договору умов про розмір та порядок виплати комісійної винагороди, а також про відшкодування витрат, зроблених комісіонером, дозволить знизити ризик спорів з даних питань. Приклад (посилання)

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"