Договор о передаче права собственности на знак для товаров и услуг (рус/укр) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

УКРАИНА                                                                                                                                           УКРАЇНА

г. Харьков                                                                                                                                              м. Харків

01.10.2016 года                                                                                                                                   01.10.2016 року

 

Договор о передаче права собственности

на знак для товаров и услуг

Свидетельство № 153006

 

Договір про передачу права власності

на знак для товарів і послуг

 • Свідоцтво № 153006

  З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕДМАСТЕР», код ЕГР 17461340,

Салтовское шоссе, дом 44, г. Харьков, 61038, Украина (UA), именуемый далее Владелец, в лице директора Смиронова Михаила Николаевича, действующего на основании устава ООО «БРЕДМАСТЕР» и протокола общего собрания ООО «БРЕНДМАСТЕР» от 01.10.2013 года «О предоставлении директору согласия на отчуждение свидетельств на знаки для товаров и услуг Украины № 153006 и № 153007»

 

и

 

Общество  с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии», код ОГРН 1108329001229, улица Транспортная, дом 19 г. Тольятти, 445043, Российская Федерация (RU), далее именуемое  Правопреемник,  в лице генерального директора Кучерявого Михаила Владимировича, действующего на основании устава ООО «ОАТ», протокола внеочередного общего собрания № 2 от 29.05.2016 г.,

 

вместе именуемые Стороны, а отдельно Сторона,

 

заключили данный договор о следующем:

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “БРЕДМАСТЕР” код ЄДР 17461340,

Салтівське шосе, буд. 44, м. Харків, 61038, Україна, (UA), яке далі іменується Володілець, в особі директора Смиронова Михайла Миколайовича, що діє на підставі статуту ТОВ “БРЕНДМАСТЕР” та протоколу загальних зборів ТОВ “БРЕДМАСТЕР” від 01.10.2013 года «Про надання директору згоди на відчуження свідоцтв на знаки для товарів і послуг України № 153006 и № 153007»

 

 

та

 

Общєство  с огранічєнной ответственностью “Об'єдіненниє технологіі”, код ОГРН 1108329001229 ,

уліца Транспортная, дом 19,  г. Тольятті, 445043, Російська Федерація (RU), яке далі іменується Правонаступник, в особі генерального директора Кучерявого Міхаіла Владіміровіча, що діє на підставі статуту ООО «ОТ», протоколу позачергових зборів № 2 від 29.05.2016 р.,

що разом іменуються Сторони, а окремо Сторона,

уклали цей договір про наступне:

 

1. Владелец передает, а Правопреемник принимает все права на знак для товаров и услуг «ВАЗИНТЕР», защищенный свидетельством на знак для товаров и услуг № 153006, для всех товаров 7, 9, 11, 12, 17 классов, для которых зарегистрирован в Украине указанный знак.

 

1. Володілець передає, а Правонаступник приймає всі права на знак для товарів і послуг “ВАЗИІНТЕР”, захищений свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 153006, відносно всіх товарів 7, 9, 11, 12, 17 класів, для яких зареєстрований в Україні вказаний знак.

 

 

2. Вместе с правами, указанными в п. 1 этого договора, к Правопреемнику переходит и обязанность добросовестно пользоваться ими.

 

 

2. Разом зі правами, визначеними в п. 1 цього договору, до Правонаступника переходить і обов’язок добросовісно користуватися ними.

 

 

3. Владелец заявляет, что им на условиях данного договора передаются принадлежащие ему все исключительные имущественные права, вытекающие из свидетельства Украины на знак для товаров и услуг № 153006 в отношении всех товаров и услуг 7, 9, 11, 12, 17 классов, указанных в свидетельстве.

 

Правопреемник заявляет, что им принимаются принадлежащие Владельцу все исключительные имущественные права, вытекающие из свидетельства Украины на знак для товаров и услуг № 153006 в отношении всех товаров и услуг 7, 9, 11, 12, 17 классов, указанных в свидетельстве.

На основании вышеизложенного, Владелец и Правопреемник заявляют, что с даты регистрации данного договора в Государственной службе интеллектуальной собственности, новым владельцем прав на свидетельство на знак для товаров и услуг  № 153006, становится Общество  с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии».

 

 

3. Володілець заявляє, що ним на умовах  даного договору передаються  належні йому всі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 153006 стосовно всіх товарів і послуг 7, 9, 11, 12, 17 класів, зазначених у свідоцтві.

 

 

Правонаступник заявляє, що ним приймаються належні  Володільцю  всі виключні майнові права, що випливають  із свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 153006 стосовно всіх товарів і послуг 7, 9, 11, 12, 17 класів, зазначених у свідоцтві.

На підставі викладеного, Володілець та Правонаступник заявляють, що з дати реєстрації цього договору в Державній службі інтелектуальної власності, новим володільцем прав на свідоцтво на знак для товарів і послуг № 153006, стає Общєство  с огранічєнной ответственностью “Об'єдіненниє технологіі”.

 

 

4. Правопреемник выплачивает Владельцу вознаграждение в размере 37 760 (тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят) российских рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 5760 (пять тысяч семьсот шестьдесят) российских рублей, в течение 5 банковских  дней с момента подписания договора. Правоприеемник удерживает сумму НДС из вознаграждения Владельца и перечисляет егое в бюджет РФ по месту своего нахождения в день перечисления вознаграждения Владельцу.

 

Стороны договорились, что невыполнение Правоприеемником обязанности, предусмотренной этим пунктом договора является достаточным основанием для расторжения договора по инициативе Владельца и без возложения на него любых имущественных санкций.

 

Договор считается расторгнутым по указанному основанию с момента уведомления

Правоприеемника о таком расторжении, направленному Правоприеемнику до момента перечисления им  Владельцу вознаграждения по этому договору.

 

В этом случае, Правопреемник  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления обязуется возвратить знак для товаров и услуг по Свидетельству № 153006 в собственность Владельцу, а также передать само Свидетельство № 153006 со всеми приложениями.

 

4. Правонаступник виплачує Володільцю винагороду в розмірі 37 760 (тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) російських рублів, у тому числі ПДВ 18% в сумі 5760 (п'ять тисяч сімсот шістдесят) російських рублів, протягом 5 банківських днів з моменту підписання цього договору. Правонаступник утримує суму ПДВ з винагороди Власника і перераховує його до бюджету РФ за місцем свого знаходження в день перерахування винагороди Власнику.

 

Сторони домовилися, що невиконання Правонаступником обов'язку, передбаченого цим пунктом договору, є достатньою підставою для  розірвання цього договору за ініціативою Володільця та без покладення на нього будь-яких майнових санкцій.

 

Договір вважається розірваним за вказаною підставою з моменту повідомлення Правонаступника про таке розірвання, яке було направленно Правонаступнику до моменту перерахування ним Володільцю винагороди за цим договором.

 

У цьому випадку, Правонаступник протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення зобов'язується повернути знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 153006 у власність Володільцю, а також передати саме Свідоцтво № 153006 зі усіма додатками.

 

 

5. Все расходы, связанные с регистрацией данного договора о передаче прав, несет Правопреемник. Обязанность по подаче документов на регистрацию данного договора о передаче прав возлагается на Правопреемника.

 

В момент подписания данного договора Владелец передает Правопреемнику заявление в Государственную службу интеллектуальной собственности Украины о публикации сведений о передачи права собственности  на свидетельство на знак для товаров и услуг  № 153006.

 

 

 • 5. Всі витрати, пов'язані з реєстрацією даного договору про передачу прав, несе Правонаступник. Обов'язок подання документів на реєстрацію цього договору про передачу прав покладається на Правонаступника.

  Розгляд заяв, публікація та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг здійснюється відповідно до ІНСТРУКЦІЇ про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої Наказом Міністерством Освіти та Науки N 576 від 03.08.2001. Перейти до Інструкції

 

В момент підписання цього договору Володілець передає Правонаступнику заяву до Державної служби інтелектуальної власності України про  опублікування відомостей про передачу права власності на свідоцтво на знак для товарів і послуг № 153006.

 

6. Все споры между Владельцем и Правопреемником касательно данного договора решаются путем переговоров.

 

Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего договора.

 

Сторона, считающая свои права нарушенными, должна направить другой Стороне договора претензию с обоснованием своих требований и документальным их подтверждением. Претензия направляется не позднее 30 (тридцати) дней со дня предполагаемого нарушения.

 

Сторона, получившая претензию, должна ответить на нее в течение 30 дней со дня получения.

 

 

6. Всі спори між Володільцем та Правонаступником відносно даного договору вирішуються шляхом переговорів.

 

Сторони встановили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

 

Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обгрунтуваннямобґрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня можливого порушення.

 

Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 днів з дня отримання.

 

 

7. Все споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему договору или в связи с ним,  в том числе  касающиеся  его толкования, исполнения, нарушения, прекращения  или  недействительности, подлежат разрешению  Хозяйственным судом Харьковской области (Украина). Применяемое право - право  Украины.

 

 

 • 7. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню Господарським судом Харківської області (Україна). Застосовуване право - право України.

  Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

 

 

8. Данный договор подлежит обязательному исполнению независимо от других договоров и соглашений с третьими лицами и обязательств Владельца и Правопреемника перед третьими лицами.

 

 

8. Даний договір підлягає обов'язковому виконанню незалежно від інших договорів та угод з третіми особами та зобов'язань Володільця та Правонаступника перед третіми особами.

 

 

9. Владелец заявляет, что на момент заключения этого договора, исключительные имущественные права, которые вытекают из Свидетельства № 153006 и являются предметом этого договора, третьим лицам не передавались, лицензии третьим лицам не выдавались, лицензионные и иные договора по распоряжению правами из Свидетельства № 153005 не заключались, Свидетельство № 153005 не обременено обязательствами перед третьими лицами и ему не известно о наличии какого-либо спора  относительно знака для товаров и услуг «ВАЗИНТЕР», кроме иска ЗАО “ВАЗИНТЕР” к Владельцу о признании свидетельства на знак для товаров и услуг № 153005 недействительным (дело № 910/855/16).

 

 

9. Володілець заявляє, що на момент укладення цього договору, виключні майнові права, що витікають із Свідоцтва № 153006 і є предметом цього договору, третім особам не передавались, ліцензії третім особам не надавалися, ліцензійні та інші договори з розпорядження правами з Свідоцтвоа № 153006 не укладалися, Свідоцтво № 153006 не обтяжене зобов’язаннями перед третіми особами і йому невідомо про наявність будь-якого спору щодо знаку для товарів і послуг “ВАЗИІНТЕР”, окрім позову ЗАО “ВАЗІНТЕР” до Володільця про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 153006 недійсним (справа №  № 910/855/16).

 

 

10. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

 

Договор заключен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для  Государственной службы интеллектуальной собственности, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

 

Договор составлен на русском и украинском языках. В случае расхождения между этими текстами преимущественную силу будет иметь текст договора на русском языке.

В момент подписания настоящего договора Владелец обязуется передать Правопреемнику Свидетельство на знак для товаров и услуг № 153006 со всеми приложениями, о чем Стороны составляют соответствующий акт приёма-передачи Свидетельства.

 

После подписания договора все 3 (три) его экземпляра передаются Правопреемнику для проведения его регистрации. После подписания договора Правопреемник передает Владельцу копию настоящего договора, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Правопреемника. В течение 30 календарных дней с момента проведения регистрации договора и опубликования сведений об изменении владельца знака для товаров и услуг по Свидетельству № 153006, Правопреемник обязуется передать один экземпляр зарегистрированного договора Владельцу.

Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме случаев, прямо предусмотренных  в настоящем договоре. Договор может быть расторгнут только по обоюдному согласию Сторон, которое оформляется письменным дополнительным соглашением к договору.

 

Стороны признают юридическую силу документов, переданных и/или подписанных с применением средств факсимильной и/или иной связи до момента обмена Сторонами оригиналами документов. Обмен оригиналами документов Стороны должны осуществить в кратчайшие сроки.

 

 

10.  Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за дійсним договором.

 

Договір укладено у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін та один примірник для Державної служби інтелектуальної власності, при цьому усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

Договір складений російською та українською мовами. У випадках розходження між цими текстами переважну силу матиме текст договору російською мовою.

В момент підписання цього договору Володілець зобов'язується передати Правонаступникові Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 153006 з усіма додатками, про що Сторони складають відповідний акт прийому-передачі Свідоцтва.

 

Після підписання договору усі 3 (три) його екземпляри передаються Правонаступникові для проведення його реєстрації. Після підписання договору Правонаступник передає Володільцеві копію цього договору, завірену підписом уповноваженої особи і підписом Правонаступника. Протягом 30 календарних днів з моменту проведення реєстрації договору і публікації відомостей про зміну власника знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом № 153006, Правонаступник зобов'язався передати один екземпляр зареєстрованого договору Володільцеві.

Одностороннє розірвання договору не допускається, окрім випадків, прямо передбачених  дійсним договором. Договір може бути розірваний тільки з обопільної згоди Сторін, якеа оформляється письмовою додатковою угодою до договору.

 

Сторони визнають юридичну силу документів переданих і/або підписаних із застосуванням засобів факсимільного і/або іншого зв'язку до моменту обміну Сторонами оригіналами документів. Обмін оригіналами документів Сторони повинні здійснити в найкоротші терміни.

 

 

 

Реквизиты Владельца/Реквізити Володільця

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕДМАСТЕР»

61038, г. Харьков, Салтовское шоссе, 44, Код ЕГРПОУ 17531342 (UA)

Банк–корреспондент DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK SWIFT: BKTRUS33

Банк получателя UKRSOTSBANK, KIEV 04054010 SWIFT: UKRSUAUX

Получатель BRADMASTER, LLC. UKRAINE KHARKIV SALTIVSKE SHOSSE STR., 44

Счет 26003011051412

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “БРЕДМАСТЕР”

61038, м. Харків, Салтівське шосе, 44, Код ЄДРПОУ 17531342 (UA)

Банк–кореспондент DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK SWIFT: BKTRUS33

Банк отримувача UKRSOTSBANK, KIEV 04054010 SWIFT: UKRSUAUX

Отримувач BRANDMASTER, LLC. UKRAINE KHARKIV SALTIVSKE SHOSSE STR., 44

Рахунок 26003011051412

 

 

Реквизиты Правопреемника/Реквізити Правонаступника

Общество  с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии», код ОГРН 1117329501219,

 улица Транспортная, дом 19, г. Тольятти, 445043, Российская Федерация (RU)

 

Общєство  с огранічєнной ответственностью “Об'єдіненниє технологіі”, код ОГРН 1117329501219

уліца Транспортная, дом 19,  г. Тольятті, 445043, Російська Федерація (RU)

 

 

Подпись Владельца/ Підпис Володільця:

 

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕДМАСТЕР» в лице директора Смиронова Михаила Николаевича, который действует на основании Устава и протокола Общего собрания участников ООО «БРЕДМАСТЕР» от 01.09.2016 года «О предоставлении директору согласия на отчуждение свидетельств на знаки для товаров и услуг Украины № 153006 и № 153007»/ Товариство з обмеженою відповідальністю “БРЕДМАСТЕР” в особі директора Смиронова Михайла Миколайовича, який діє на підставі Статуту та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ “БРЕДМАСТЕР” від 01.09.2016 року «Про надання директору згоди на відчуження свідоцтв на знаки для товарів і послуг України № 153006 і № 153007».

 

Подпись/ Підпис:

Печать/ Печатка:

 

 

Подпись Правопреемника/ Підпис Правонаступника:

 

 

Общество  с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии» в лице генерального директора  Кучерявого Михаила Владимировича, действующего на основании устава ООО «ОАТ», протокола внеочередного общего собрания № 2 от 29.05.2016 г./ Общєство  с огранічєнной ответственностью “Об'єдіненниє технологіі” в особі генерального директора Кучерявого Міхаіла Владіміровіча, що діє на підставі статуту ООО «ОАТ», протоколу позачергових зборів № 2 від 29.05.2016 р.

 

 

Подпись/ Підпис:

Печать/ Печатка:

 

 

 

АКТ приема-передачи

к Договору о передаче права собственности на знак для товаров и услуг Свидетельство № 153006

от 01.10.2016 р.

 

г. Харьков                                                          01.10.2016 года

 

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕДМАСТЕР», код ЕГР 17531342,

Салтовское шоссе, дом 44, г. Харьков, 61038, Украина (UA), именуемый далее Владелец, в лице директора Смиронова Михаила Николаевича, действующего на основании устава ООО «БРЕДМАСТЕР» и протокола общего собрания ООО «БРЕДМАСТЕР» от 01.09.2016 года «О предоставлении директору согласия на отчуждение свидетельств на знаки для товаров и услуг Украины № 153006 и № 153007»

 

и

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии», код ОГРН 1117329501219, улица Транспортная, дом 19 г. Тольятти, 445043, Российская Федерация (RU), далее именуемое  Правопреемник,  в лице генерального директора  Кучерявого Михаила Владимировича, действующего на основании устава ООО «ОАТ», протокола внеочередного общего собрания № 2 от 29.05.2016 г.,

 

вместе именуемые Стороны, а отдельно Сторона,

составили данный Акт о следующем:

 

Во исполнение договора от 01.10..2016 года Владелец передал Правопреемнику следующее:

-              оригинал Свидетельства на знак для товаров и услуг № 153006, зарегистрированного в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг 12.03.2015 г. (заявка № m 2011 05339 от 05.04.2014 года), а также все приложения к нему.

 

Данный Акт составлено в двух оригинальных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Данный Акт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

 

 

АКТ приймання-передачі

до Договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг Свідоцтво № 153006

від 01.10.2016 р.

 

м. Харків                                                           01.10.2016 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “БРЕДМАСТЕР” код ЄДР 17531342,

Салтівське шосе, буд. 44, м. Харків, 61038, Україна, (UA), яке далі іменується Володілець, в особі директора Смиронова Михайла Миколайовича, що діє на підставі статуту ТОВ “БРЕДМАСТЕР” та протоколу загальних зборів ТОВ “БРЕДМАСТЕР” від 01.09.2016 року «Про надання директору згоди на відчуження свідоцтв на знаки для товарів і послуг України № 153006 і № 153007»

та

Общєство с огранічєнной ответственностью “Об'єдіненниє технологіі”, код ОГРН 1117329501219 ,

уліца Транспортная, дом 19,  г. Тольятті, 445043, Російська Федерація (RU), яке далі іменується Правонаступник, в особі генерального директора Кучерявого Міхаіла Владіміровіча, що діє на підставі статуту ООО «ОАТ», протоколу позачергових зборів № 2 від 29.05.2016 р.,

що разом іменуються Сторони, а окремо Сторона,

склали цей Акт про наступне:

 

На виконання  договору від 01.10.11.2016 року Володілець передав Правонаступнику наступне:

-              оригінал Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 153006, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.03.2015 р. (заявка № m 2011 05339 від 05.04.2014 року), а також усі додатки до нього.

 

Даний Акт складено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Даний Акт вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.

 

 

Подпись Владельца/ Підпис Володільця:

 

Общество с ограниченной ответственностью «БРЕДМАСТЕР» в лице директора Смиронова Михаила Николаевича, который действует на основании Устава и протокола Общего собрания участников ООО «БРЕДМАСТЕР» от 01.09.2016 года «О предоставлении директору согласия на отчуждение свидетельств на знаки для товаров и услуг Украины № 153006 и № 153007»/ Товариство з обмеженою відповідальністю “БРЕДМАСТЕР” в особі директора Смиронова Михайла Миколайовича, який діє на підставі Статуту та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ “БРЕДМАСТЕР” від 01.09.2016 року «Про надання директору згоди на відчуження свідоцтв на знаки для товарів і послуг України № 153006 і № 153007».

 

Подпись/ Підпис:

Печать/ Печатка:

 

Подпись Правопреемника/ Підпис Правонаступника:

 

Общество  с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии» в лице генерального директора  Кучерявого Михаила Владимировича, действующего на основании устава ООО «ОАТ», протокола внеочередного общего собрания № 2 от 29.05.2016 г./ Общєство  с огранічєнной ответственностью “Об'єдіненниє технологіі” в особі генерального директора Кучерявого Міхаіла Владіміровіча, що діє на підставі статуту ООО «ОАТ», протоколу позачергових зборів № 2 від 29.05.2016 р.

 

Подпись/ Підпис:

Печать/ Печатка:

 

 • З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 • Розгляд заяв, публікація та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг здійснюється відповідно до ІНСТРУКЦІЇ про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої Наказом Міністерством Освіти та Науки N 576 від 03.08.2001. Перейти до Інструкції

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"