Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР № 27/04

  При податкових перевірках, уповноважені органи часто звертають увагу на отримані підприємством послуги, які не мають матеріального вираження, тому договори про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) мають бути розроблені максимально ретельно та детально.

 • про надання інформаційно-консультаційних послуг

  При укладенні договорів про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) обов’язково повинні бути прописані наступні умови:

  1. Ціна договору (вартість послуг).

  2. Конкретний вид послуг, який надається.

  3. Кількість наданих послуг, вимоги до їх якості (результату виконаних послуг).

  4. Порядок і терміни оплати послуг.

  5. Місце укладення договору, місце надання послуг.

 

місто Київ, двадцять сьоме квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона», діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  {$TEXT}

 

 • 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за завданням ЗАМОВНИКА надавати консультаційні послуги щодо характеристик будівельних матеріалів, цін на будівельні матеріали, постачальників будівельних матеріалів, цін на будівельні роботи, виконавців будівельних робіт, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати такі послуги.

  Вищий адміністративний суд України зазначив, що належним документальним підтвердженням поставки інформаційно-консультаційних послуг є представлені платником акти приймання-передачі виконаних робіт, акти звірки розрахунків, платіжні доручення, звіти виконаних робіт, графіки їх виконання. (посилання)

1.2. Під надання консультацій Сторони домовились вважати надання усних та письмових порад, висновків, пропозицій та рекомендацій з метою створення умов для прийняття ЗАМОВНИКОМ виваженого рішення про матеріали, які можуть бути застосовані у будівництві, про укладення договорів з постачальниками та підрядниками.

Консультування включає, але не обмежується, наступними діями ВИКОНАВЦЯ:

- надання технічних характеристик матеріалів та їх аналогів;

- дослідження ринку продавців матеріалів з наданням цін на матеріали та контактними даними продавців;

- дослідження ринку підрядників з наданням цін на роботи та контактними даними продавців впровадженням облікової програми.

- надання рекомендацій щодо обрання матеріалів, постачальників та підрядників.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надавати послуги особисто та не має права покладати виконання цього договору на іншу особу.

1.4. Сторони усвідомлюють, що належне виконання ВИКОНАВЦЕМ обов'язків за цим договором неможливо без систематичного надання ЗАМОВНИКОМ (за його дорученням третіми особами: засновниками, постачальниками тощо) інформації, яка має комерційну цінність для ТОВ «Наш час». ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується використовувати отриману ним від ЗАМОВНИКА (за його дорученням від третіх осіб: засновників, постачальників тощо) інформацію, що складає комерційну таємницю ЗАМОВНИКА, виключно з метою належного виконання обов'язків за цим договором.

Обсяг інформації, що надається, визначається ЗАМОВНИКОМ з урахуванням рекомендацій ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ має право звертатися до ЗАМОВНИКА з проханням надати додаткову інформацію необхідну для належного виконання обов'язків за цим договором. ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги відповідно інформації, яка фактично надана ЗАМОВНИКОМ.

1.5. Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує свою обізнаність про віднесення ЗАМОВНИКОМ до інформації, що складає комерційну таємницю, відомостей про:

- зобов'язання ЗАМОВНИКА перед третіми особами, зокрема про зобов'язання з купівлі будівельних матеріалів та з виконання підрядних робіт;

- укладені або заплановані до укладення договори з купівлі будівельних матеріалів та з виконання підрядних робіт;

- огляди ринку, маркетингові дослідження;

- конфіденційні переговори посадових осіб ЗАМОВНИКА з третіми особами, предметом яких є відомості, що охоплюються предметом цього договору;

- плани розвитку ЗАМОВНИКА та/або розмір залучених/використаних інвестицій;

- умови зберігання інформації ЗАМОВНИКОМ та доступу до неї;

- будь-яку іншу інформацію, яка має позначення (гриф) “КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ”.

1.5.1. При виконанні своїх обов’язків ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виявляти в матеріалах відомості, які можуть бути оцінені як комерційна таємниця та вносити пропозиції ЗАМОВНИКУ щодо їх віднесення до комерційної таємниці.

1.6. Сторони погодились, що за цим договором не може вважатися комерційною таємницею інформація, яка відповідає хоча б одній з наведених нижче вимог:

- інформація є чи стає публічно відомою в результаті незабезпечення ЗАМОВНИКОМ умов для збереження її секретності;

- інформація законно отримана від третьої особи без обмеження на її розголошення (за винятком отримання її від осіб, уповноважених ЗАМОВНИКОМ);

- інформація дозволена до поширення письмовою згодою ЗАМОВНИКА;

- інформація, що законодавством включена до переліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці.

1.7. Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує його обізнаність з кримінальною відповідальністю за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або розголошення комерційної таємниці, та/або незаконне використання інсайдерської інформації, відповідно до Кримінального кодексу України.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до “31” грудня 2018 року.

2.2. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

 

 • 3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  Важливо при проведенні перевірок мати документи, які підтверджують оплату послуг (банківські квитанції, платіжні доручення банків, банківські виписки).

 

3.1. Розмір плати за надання послуг визначається домовленістю Сторін та становить 5 000 (п'ять тисяч) гривень за місяць. Плата за надання послуг включає в себе всі витрати ВИКОНАВЦЯ.

3.2. Плата нараховується ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ВИКОНАВЦЕМ Акту прийому-передачі наданих послуг. Акт складається Сторонами в останній день звітного місяця.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити плату за надання послуг, визначену п. 3.1 цього договору, протягом 3 (трьох) днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором ЗАМОВНИК зобов’язується:

4.1.1. Здійснювати оплату в строки, зазначені в даному договорі;

4.1.2. Повідомити ВИКОНАВЦЯ про дострокове розірвання цього договору не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до його припинення та відшкодувати ВИКОНАВЦЮ фактично понесені ним і документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням цього договору;

4.1.3. На вимогу ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ рекомендацію (висновок) з суб'єктивною оцінкою виконання (враженнями від виконання) ВИКОНАВЦЕМ цього договору.

 

4.2. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

4.2.1. Не розголошувати інформацію, яка була отримана від ЗАМОВНИКА та є його комерційною таємницею, третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і використовувати інформацію виключно з метою, визначеною в п.1.2. цього договору;

4.2.2. Вживати всіх необхідних заходів для збереження в секреті інформації, яка була отримана від ЗАМОВНИКА та є його комерційною таємницею, що включає в себе, але не обмежуються наступними діями ВИКОНАВЦЯ: замикання носіїв, що містять комерційну таємницю в призначених для цього пристроях, під час виходу з приміщення; усунення можливості ознайомлення з комерційною таємницею третіх осіб; систематична зміна паролів доступу до власних баз даних та/або баз даних ЗАМОВНИКА; використання для обміну інформацією погодженої з ЗАМОВНИКОМ електронної пошти;

4.2.3. Протягом 2-днів після припинення дії цього договору передати ЗАМОВНИКУ всі носії, що містять комерційну таємницю (чернетки, диски, роздруківки, матеріали тощо), які знаходилися у розпорядженні ВИКОНАВЦЯ та видалити з власних поштових скриньок всі електронні листи, які містять комерційну таємницю ЗАМОВНИКА;

4.2.4. Розмножувати носії, що містять комерційну таємницю лише з дозволу ЗАМОВНИКА;

4.2.5. Письмово інформувати ЗАМОВНИКА про кожний факт звернення до нього (тиску, підкупу, тощо) з боку третіх осіб з метою змусити розкрити комерційну таємницю. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати зазначений у цьому пункті обов'язок негайно з моменту настання відповідної події;

4.2.6. Не розголошувати факт існування цього договору без попередньої письмової згоди ЗАМОВНИКА;

4.2.7. Своєчасно складати та надавати на затвердження ЗАМОВНИКУ Акти прийому-передачі наданих послуг;

4.2.8. Зберігати комерційну таємницю тих підприємств та/або фізичних осіб, з якими існують ділові відносини ЗАМОВНИКА;

4.2.9. Не використовувати інформацію, отриману під час дії цього договору для заняття будь-якою діяльністю, яка, в якості конкуруючої, може завдати шкоду ЗАМОВНИКУ.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2. В разі порушення строків оплати цього договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.3. У випадку розголошення чи/або неправомірного використання ВИКОНАВЦЕМ комерційної таємниці ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується сплатити за кожний факт розголошення та/або використання такої інформації штраф в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень.

5.4. У випадку невиконання або неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ, передбачених п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 цього договору обов'язків, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

5.6. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

5.7. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

5.8. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

6.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

6.4. Цей договір складено українською мовою на чотирьох аркушах у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ВИКОНАВЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel@email.com;

для передачі телефоном/факсом — +38050-77-89-123.

На адресу ЗАМОВНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — our.hour@email.com;

для передачі телефоном/факсом - +38067-11-34-567.

6.5. Своїм підписом під цим договором Сторони засвідчують, що цей договір є цивільно-правовим договором, його положення не регулюються нормами трудового законодавства, а жодна з умов цього договору не може тлумачитися як частина трудового договору.

6.6. Сторони домовились що зобов'язання ВИКОНАВЦЯ зі збереження комерційної таємниці продовжують свою дію і у випадку припинення ВИКОНАВЦЕМ підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

 

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,

св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

Керівник

_______________________А.М. Волошин

Замовник: ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

Виконавець: ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

ЗАВДАННЯ № 1

на надання інформаційно-консультаційних послуг

На виконання договору № 27/04 від 27.04.2018 року про надання інформаційно-консультаційних послуг, доручаємо провести дослідження та надати звіт з наступних питань:

1. Види бетонів (бетонних сумішей) для використання у фундаментах багатоповерхових будинків. Їх порівняльні характеристики.

Форма звіту — письмова.

Строк виконання — 10 діб з моменту отримання цього завдання.

27 квітня 2018 р.                        Керівник ТОВ «Наш час»                                                   А.М. Волошин

Завдання отримав

27 квітня 2018 р.                        Керівник ТОВ "МАРЕЛЬ"                                                     О.Г. Яковлєв

 

Замовник ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

Виконавець: ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

ЗВІТ

з проведеного дослідження

Згідно з завданням № 1 від 27 квітня 2018 року за договором №  № 27/04 від 27.04.2018 року про надання інформаційно-консультаційних послуг, було було проведено дослідження з питання:

1. Види бетонів (бетонних сумішей) для використання у фундаментах багатоповерхових будинків. Їх порівняльні характеристики.

В результаті дослідження було отримано наступні результати:

Бетон - це штучний камінь, що складається з чотирьох основних компонентів: води, цементу, дрібних і крупних наповнювачів. Бетон - композиційний матеріал, що отримується в результаті формування і твердіння раціонально підібраної бетонної суміші.

Властивості бетону

Однорідність

Бетон повинен бути однорідним — це найважливіша технічна та економічна вимога Для оцінки однорідності бетону даної марки використовують результати контрольних випробувань бетонних зразків за певний період часу; мається на увазі, що стандартні зразки бетону тверднуть в однакових умовах один і той же час. Міцність бетону буде коливатися, відхиляючись від середнього значення у більшу і меншу сторони. На міцності бетону позначаються коливання в якості цементу і заповнювачів, точність дозування складових, ретельність приготування бетонної суміші та інші фактори.

Міцність

Міцність бетону є найважливішою властивістю бетону. Як і природний камінь, бетон краще опирається стиску, чим розтяганню, тому за критерій міцності прийнята межа міцності бетону при стиску.

Міцність бетону зростає в результаті фізико-хімічних процесів взаємодії цементу з водою, які нормально проходять у теплих і вологих умовах. Взаємодія цементу з водою припиняється, якщо бетон висихає або замерзає. Раннє висихання і замерзання бетону непоправно погіршує його будову і властивості.

Щільність

Щільність бетону — відношення маси бетону до його об'єму (кг/м3). Щільність сильно впливає на якість бетону, в тому числі і на його міцність: чим вище щільність бетону, тим він міцніший. Пори в бетоні, як правило, з'являються при його виготовленні: в результаті випаровування зайвої води, що не вступила в реакцію з цементом при його твердінні, при поганому перемішуванні бетонної суміші, і, нарешті, при нестачі цементу.

Будівельні бетони застосовується при зведенні дуже міцних і зносостійких споруд. А також, вони використовується для реставрації бетонних поверхонь, затирки швів, влаштування стяжок, проведення монтажних робіт. При проведенні тих чи інших будівельних робіт необхідно знати норми витрати бетону. Це, по-перше, допоможе правильно витрачати матеріал, що веде до економії. По-друге, точна концентрація є запорукою збереження фізико-технічних властивостей бетону.

Якщо говорити про бетоні як про будівельний матеріал, то необхідно відзначити, що виготовлення його засновано на кількох компонентах, таких як: в'яжучі речовини; пісок; щебінь або гравій; вода.

Звіт підготовлено відповідно до пунктів 1.1, 1.2 договору №  27/04 від 27.04.2018 року на прохання Замовника (завдання № 1 від  27.04.2018 року)

 07.05.2018 р. Керівник ТОВ "МАРЕЛЬ"                                      О.Г. Яковлєв

 

 • При податкових перевірках, уповноважені органи часто звертають увагу на отримані підприємством послуги, які не мають матеріального вираження, тому договори про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) мають бути розроблені максимально ретельно та детально.

 • При укладенні договорів про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) обов’язково повинні бути прописані наступні умови:

  1. Ціна договору (вартість послуг).

  2. Конкретний вид послуг, який надається.

  3. Кількість наданих послуг, вимоги до їх якості (результату виконаних послуг).

  4. Порядок і терміни оплати послуг.

  5. Місце укладення договору, місце надання послуг.

 • {$TEXT}
 • Вищий адміністративний суд України зазначив, що належним документальним підтвердженням поставки інформаційно-консультаційних послуг є представлені платником акти приймання-передачі виконаних робіт, акти звірки розрахунків, платіжні доручення, звіти виконаних робіт, графіки їх виконання. (посилання)

 • Важливо при проведенні перевірок мати документи, які підтверджують оплату послуг (банківські квитанції, платіжні доручення банків, банківські виписки).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"