Договір про створення за замовленням і використання об'єктів авторського права та суміжних прав 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 1

про створення за замовленням і використання

 • об’єктів авторського права та суміжних прав

  Бажанов В.О. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права авторського права в цивільному праві України (посилання)

 

місто Київ, сьоме травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку – Фізична особа Григоров Валерій Петрович, ідентифікаційний номер 34563728, паспорт МК 32345, виданий Миколаївським РВ Печерського району Миколаївської області, 21.12.2000 року, місце проживання: місто Київ, проспект Перемоги, 12, кв. 1 (далі за текстом “Автор”),

з іншого боку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ІНТЕЛЕКТ», код ЄДРПОУ 18583858, місце знаходження: 11045, м. Київ, вул. Отакара Ляроша, буд. 8, офіс. 4 (далі за текстом “Замовник”), в особі керівника Гавриленко Галини Вікторівни, діє на підставі статуту, разом в подальшому іменуються “Сторони”,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, повністю розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  З метою врегулювання можливих суперечностей, рекомендуємо вказувати в договорі обсяг, форму, структуру, цільове призначення, сферу застосування робочу назву майбутнього твору та інші ознаки, які є визначальними для замовника.

 

1.1. На умовах цього договору Автор за завданнями Замовника зобов’язується створювати об'єкти авторського права та/або суміжних прав (в подальшому «Твір»), передавати Замовникові примірники Твору та/або носій, на якому цей Твір зафіксований, та передати Замовникові майнові авторські права на Твір, виникнення яких обумовлене фактом його (Твору) створення, а Замовник зобов’язується прийняти примірник Твору та/або носій, на якому зафіксований Твір, та виплатити Автору обумовлену цим договором винагороду.

1.2. Під об'єктами авторського права та/або суміжних прав в цьому договорі Сторони розуміють:

- літературні письмові твори навчального характеру (книги, брошури, статті тощо);

- музичні твори з текстом і без тексту;

- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

- аудіовізуальні твори;

- виступи, лекції, промови та інші усні твори;

- фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

- ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи;

- похідні твори;

- збірники творів;

- виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

- фонограми, відеограми.

1.3. Конкретні характеристики/вимоги до Твору, який має бути створений Автором під час дії цього договору, визначаються в завданнях Замовника, що є невід’ємною частиною даної угоди.

Автор визнає та погоджується, що у разі створення ним під час виконання цього договору, навчально-методичних матеріалів, які не об’єктами авторського права та/або суміжних прав в розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права», вказані матеріали без будь-яких формальностей визнаються власністю Замовника і можуть використовуватися останнім на власний розсуд без виплати Автору будь-яких сум, понад винагороду, що прямо передбачена в п.п. 4.1. ,4.2. даного договору.

1.4. Автор зобов'язується створити Твір особисто і не має права залучати до виконання договору третіх осіб. Автор зобов'язується створити Твір, зміст якого не є наклепницьким, не є таким, що ганьбить честь і гідність, ділову репутацію третіх осіб, не розголошує комерційну, службову, державну таємницю.

1.4.1. Автор погоджується, що Замовник може видавати на виконання одне завдання декільком Авторам, з якими Замовник уклав договори про створення за замовленням і використання об’єктів авторського права та суміжних прав, про що прямо зазначається в Завданні. В цьому випадку, Автор зобов'язується виконати завдання спільно з іншими Авторами (співавторами).

1.5. Автор є незалежним суб'єктом, він не є ані працівником, ані представником, ані агентом Замовника і не володіє іншими правами або повноваженнями, крім прямо зазначених в цьому договорі. Жоден з пунктів цього договору не може бути витлумачений як створення сторонами простого товариства або спільного підприємства.

1.6. За цим договором Автор передає Замовнику повністю наступні виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір:

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати Твір (або його частину), зокрема:

- шляхом відтворення Твору (або його частини) у будь-якій формі та будь-яким способом;

- шляхом перекладу Твору (або його частини) на іншу технічну (електрону) мову;

- шляхом включення Твору (або його частини) як складових частин до збірників програм, баз даних тощо;

- шляхом переробки та інших подібних змін Твору (або його частини);

- шляхом переробки, модифікації, зміни або іншої переробки Твору (або його частини) без наступного схвалення Автора;

- шляхом продажу, передання в найм (оренду) тощо;

- шляхом імпорту примірників Твору, примірників перекладів Твору (або його частини), його переробок тощо на територію будь-якої країни Світу;

- шляхом розповсюдження (продажу) Твору (або його частини) і його примірників на територію будь-якої країни Світу;

- шляхом розповсюдження створених на основі Твору (або його частини) інших об’єктів авторського права;

- опублікування (випуск у світ);

Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати Твір іншими особами;

в) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.7. Передача примірника Твору та/або носія, на якому зафіксований Твір, свідчить про передачу майнових авторських прав на зазначений Твір.

1.8. Вказані у п. 1.6. цього договору майнові авторські права передаються Замовникові на строк охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України та розповсюджуються на територію країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

 

 

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ І ПРИЙОМУ ЗАВДАННЯ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

2.1. Замовник видає Автору завдання на створення Твору, яке має містити:

- вимоги до Твору (обсяг Твору, наявність або відсутність малюнків, мова, призначення тощо);

- строк створення Твору за даним завданням;

- строк передання Автором Замовнику відповідного носія Твору (рукопису);

- відомості про залучення інших Авторів до виконання Завдання (за потреби).

Замовник має право вказати Автору на дотримання ним під час створення Твору встановленим Міністерством науки та освіти учбовим програмам, планам тощо, або державним стандартам.

2.2. Якщо в завданні на створення Твору вказаний строк для відповіді Автора, завдання вважається прийнятим Автором, якщо Замовник отримає відповідь про прийняття завдання протягом вказаного строку.

2.3. Автор зобов'язується створити Твір відповідно до завдання, без порушення авторських прав третіх осіб.

2.4. Автор має право ініціювати перед Замовником видачу інших завдань, які можуть покращити Твори, які були раніше передані Замовнику, та/або спрямовані на усунення помилок чи інших недоліків Творів, які були раніше передані Замовнику.

2.5. У строк, передбачений у завданні, Автор зобов’язується передати Замовнику Твір, що оформляється відповідним актом приймання-передачі носія, на якому зафіксований Твір або рукопису. Якщо інше не передбачено завданням, Твір передається Замовнику в електронній ( формат doc) та роздрукований в паперовій формі.

2.6. Акт приймання-передачі носія, на якому зафіксований Твір, складається у письмовій формі у двох екземплярах, по одному для кожної Сторони.

2.7. Сторони домовилися, що передача Автором Замовнику носія, на якому зафіксований Твір, є передачею і майнових прав на Твір, визначених в п. 1.6. цього договору.

2.8. Автор має право передати носій, на якому зафіксований Твір, раніше строку вказаного у завданні.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей договір діє з моменту його підписання і діє до 30.12.2018 року, а в частині невиконаних зобов'язань — до їх повного виконання.

 

 

4. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

 

4.1. Сторони домовилися, що за створення Твору за одним завданням Замовника виплачується винагорода у розмірі 3000 (три тисячі) грн.

4.2. За передачу майнових прав інтелектуальної власності на Твір за одним завданням Замовника, Замовник сплачує Автору одноразову (паушальну) авторську винагороду у розмірі 500 (п’ятсот) грн.

4.3. Замовник зобов’язується сплатити Автору винагороду, встановлену п.п. 4.1, 4.2 цього договору, протягом 5 (п’яти) днів із дня підписання акту приймання-передачі носія.

4.4. Автор погоджується з тим, що він не буде претендувати на отримання будь-якої іншої винагороди або сум від доходу, отриманого Замовником від самостійного використання Твору.

4.5. Винагорода, встановлена п.п. 4.1, 4.2 цього договору, розуміється як платіж брутто. У випадках встановлених законом, Замовник виступає податковим агентом Автора та утримує з сум, що виплачуються Автору, всі необхідні податки та платежі.

4.6. Розрахунок між Сторонами здійснюється шляхом перерахування коштів на картковий рахунок Автора, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

 

 

 • 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  Вищий господарський суд України дотримується позиції, що виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності створений на замовлення належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором, тому рекомендуємо детально визначати належність сторонам майнових прав інтелектуальної власності.

  Особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями - фізичними особами.

  Постанова Вищого господарського суду України № 04/92-68(06-5-400/401) від 13.04.2010 р. (посилання)

 

5.1. Автор має право:

5.1.1. Використовувати для створення твору будь-які способи та засоби.

5.1.2. Пропонувати Замовнику кілька варіантів Твору, надавши можливість останньому обрати той, що найбільш відповідає його потребам та вподобанням.

 

5.2. Автор зобов’язується:

5.2.1. Виконувати завдання особисто;

5.2.2. Створити Твір у строк та за характеристиками, вказаними у завданні;

5.2.3. Не використовувати Твори та/або частини Творів, створені ним за завданням Замовника, у будь-якому вигляді та будь-яким способом, окрім як для виконання інших завдань Замовника.

5.2.4. Під час дії цього договору повідомляти Замовника про створення для іншого замовника (замовників) творів, за подібними завданнями;

5.2.5. У разі неможливості виконання завдання у строк, не пізніше як п’ять днів з моменту, коли стане відомо про таку неможливість, повідомити про це Замовника у письмовій формі способом, який засвідчить факт отримання ЗАМОВНИКОМ такої відмови.

 

5.3. Замовник має право:

5.3.1. Приймати участь у розробці Твору, вносити свої зауваження та пропозиції щодо зовнішнього вигляду, структури, змісту Твору.

5.3.2. Використовувати Твір у відповідності до майнових авторських прав, що передаються Автором відповідно до п. 1.6 цього договору.

5.3.3. Визначити свого уповноваженого представника в особі головного редактора для координації процесу виконання роботи Автором та контролю відповідності роботи виданому завданню.

 

5.4. ЗАМОВНИК зобов’язується:

5.4.1. У встановлений цим договором строк прийняти носій, на якому зафіксований Твір та розглянути його на предмет відповідності завданню.

5.4.2. У разі неприйняття Твору з будь-яких причин, скласти протокол пропозицій та зауважень і направити його Авторові.

5.4.3. У строк та спосіб, зазначені у цьому договору, сплатити Авторові винагороду.

5.4.4. Дотримуватися особистих немайнових прав Автора: права авторства шляхом зазначення належним чином за вимогою Автора його справжнього імені, зазначення псевдоніма замість справжнього імені на Творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання Твору, за умови якщо це практично можливо або забороняти під час публічного використання Твору згадування імені Автора, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом.

 

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

6.1. Автор гарантує збереження конфіденційності завдання, документації, знань і досвіду, одержаних від Замовника.

6.2. Автор вживатиме всіх заходів для того, щоб попередити повне або часткове розповсюдження документації та інформації щодо завдання (результатів його виконання) або ознайомлення з ними третіх осіб без попередньої письмової згоди на це Замовника.

6.3. У випадку розповсюдження Автором відомостей, які містяться у вказаній документації та інформації, Автор відшкодовує Замовнику завдані в зв'язку з цим збитки.

6.4. Зобов'язання по збереженню конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього договору або його дострокового розірвання протягом наступних 5 років.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Якщо реалізація прав, визначених в п. 1.6. цього договору, призведе до того, що до Замовника будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на Твір), Автор зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у Замовника.

7.2. Замовник інформує Автора про будь-яку претензію (позов), пред’явлену Замовнику в зв’язку з реалізацією прав, визначених в п. 1.6. цього договору.

7.3. Автор несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на Твір.

7.4. Автор зобов’язується відшкодувати Замовнику збитки (в тому числі неотриманні доходи) та немайнову шкоду, завдані внаслідок задоволення позовів (вимог) третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

7.5. У випадку виникнення спорів між Автором і Замовником з питань, передбачених цим договором, або в зв’язку з ним, Сторони приймають всі заходи до їх вирішення шляхом переговорів.

7.6. У випадку неможливості вирішення спорів між Автором і Замовником шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Сторони домовились, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту його підписання.

8.2. У випадках, непередбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

8.4. У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

8.5. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам не допускається.

8.6. Цей договір укладено в двох екземплярах — по одному для кожної зі Сторін. Кожна сторінка даного договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей Договір.

 

 

РЕКВІЗИТИ ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ «БУДИНОК «ІНТЕЛЕКТ»

код ЄДРПОУ 18583858

місце знаходження: 11045 м. Київ, вул. Отакара Ляроша, буд 8, офіс. 2

р/р 26005611279901 в ПАТ “УкрСиббанк”, МФО 351005

А/с 1050 м. Київ, 11095

( (044) 711-87-10

 

 

Керівник    ____________   Гавриленко Г.В.              

                    (підпис)

Автор:

Григоров Валерій Петрович

паспорт МК 32345,

ідентифікаційний номер 34563728

місце проживання: місто Київ, проспект Перемоги, 12, кв. 1

 

+38050-159-00-00

 

 

_________________    Григоров В. П.

(підпис)                  

 

 

 • Бажанов В.О. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права авторського права в цивільному праві України (посилання)

 • З метою врегулювання можливих суперечностей, рекомендуємо вказувати в договорі обсяг, форму, структуру, цільове призначення, сферу застосування робочу назву майбутнього твору та інші ознаки, які є визначальними для замовника.

 • Вищий господарський суд України дотримується позиції, що виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності створений на замовлення належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором, тому рекомендуємо детально визначати належність сторонам майнових прав інтелектуальної власності.

  Особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями - фізичними особами.

  Постанова Вищого господарського суду України № 04/92-68(06-5-400/401) від 13.04.2010 р. (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"