Посадова інструкція коректора (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) видавничої діяльності 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК “ПОЛІГРАФ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ТОВ ВБ “ПОЛІГРАФ”

___________________ І.В. Пустовойт

“____” __________ 2017 року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП 7341)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

1.1. Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) належить до професійної групи "Кваліфіковані робітники з інструментом", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 7341.

1.2. Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом Директора, за поданням Головного редактора.

1.3. Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) підпорядковується Головному редактору. За відсутності коректора (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) його обов'язки виконує особа, призначена наказом Директора ТОВ ВБ “ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ”.

1.4. У своїй діяльності коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) керується чинним законодавством України, установчими документами ТОВ ВБ “ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ” (надалі - Товариство), локальними нормативними актами Товариства, у т. ч. Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями Директора.

1.5. Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) отримує матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться із відповідними документами.

1.6. Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією та працівниками.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва):

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. здійснює вичитування відредагованого навчального матеріалу з метою забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, додержання технічних правил набору, а також виправлення недоліків змістового і стилістичного характеру;

2.2. під час читання рукопису перевіряє його комплектність (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідок тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання і уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однакової форми позначень в ілюстраціях і тексті;

2.3. усуває неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку тексту на абзаци, узгоджує з редакторами помічені стилістичні похибки;

2.4. перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті;

2.5. виправляє орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущені під час набирання або передрукування рукописів;

2.6. перевіряє правильність набирання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва і вказівок редактора;

2.7. виконує іншу роботу, передбачену завданнями роботодавця (надає роз’яснення та відповіді на запити зацікавленим особам щодо розв'язання завдань);

2.8. зобов?язаний знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. ПРАВА

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) має право:

3.1. ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності;

3.2. вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією;

3.3. в межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення;

3.4. вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків;

3.5. отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків;

3.6. самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції;

3.7. брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції;

3.8. підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) несе відповідальність:

4.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України;

4.2. за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.3. за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. КОРЕКТОР (ПЕРЕДДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА) ПОВИНЕН ЗНАТИ:

5.1. чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;

5.2. нормативно-правові акти та документи в галузі культури, культурно-просвітницької роботи та редакційно-видавничої діяльності;

5.3. організацію та економіко-фінансові основи функціонування редакційно-видавничої діяльності;

5.4. порядок підготовки рукописів до здавання у виробництво;

5.5. граматику і стилістику літературної мови;

5.6. техніку вичитування рукописів;

5.7. технічні правила набору;

5.8. державні стандарти на термінологію, позначення і одиниці вимірювання;

5.9. діючі умовні скорочення, які застосовуються у бібліографії на іноземних мовах;

5.10. чинні нормативи на коректорську роботу;

5.11. основи технології поліграфічного виробництва;

5.12. основи економіки і організації праці;

5.13. способи контролю й аналізу роботи тих працівників, що навчаються;

5.14. порядок обліку виконання програм навчання, результатів праці тих працівників, що навчаються, їхньої успішності;

5.15. основи трудового законодавства;

5.16. правила внутрішнього трудового розпорядку;

5.17. правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Базова вища освіта. Стаж роботи за професією не менше 2 роки.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

7.1. За відсутності коректора (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

7.2. Для виконання обов'язків та реалізації прав редактор взаємодіє з керівником структурного підрозділу.

Директор ТОВ ВБ “ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ”:

_________________________/І.В. Гавриш

“__” ________ 2017 року

З інструкцією ознайомлений:

№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"