Договір про надання послуг з бухгалтерського обліку 4.25

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 ДОГОВІР № 1

При податкових перевірках, уповноважені органи часто звертають увагу на отримані підприємством послуги, які не мають матеріального вираження, тому договори про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) мають бути розроблені максимально ретельно та детально.

 • про надання послуг з бухгалтерського обліку

  При укладенні договорів про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) обов’язково повинні бути прописані наступні умови:

  1. Ціна договору (вартість послуг).

  2. Конкретний вид послуг, який надається.

  3. Кількість наданих послуг, вимоги до їх якості (результату виконаних послуг).

  4. Порядок і терміни оплати послуг.

  5. Місце укладення договору, місце надання послуг.

 

місто Київ, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, паспорт: ЕН 678768, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”, діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньвід 15 травня 2011 року, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  {$TEXT}

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за завданням ЗАМОВНИКА надавати консультації з бухгалтерського обліку, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати такі послуги.

1.2. Під консультаціями з бухгалтерського обліку Сторони домовились вважати надання усних та письмових порад, висновків, пропозицій, рекомендацій та підготовку документів, які включають, але не обмежується, наступними діями ВИКОНАВЦЯ:

- ведення бухгалтерського обліку, зокрема ведення бухгалтерського обліку відповідно до українських стандартів, підготовка фінансової звітності по закриттю фінансового року, підготовка обов’язкових статистичних звітів, розробка плану рахунків, налаштування системи бухгалтерського обліку);

- підготовка декларацій з податку на прибуток, зокрема підготовка розрахунків з податку на прибуток за визначений податковий період та складання проектів звітів з податку на прибуток;

- підготовка декларацій з податку на додану вартість, зокрема створення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, підготовку щомісячних декларацій по ПДВ, періодичні перевірки розрахунків з податку на додану вартість;

- розрахунок заробітної плати, зокрема розрахунок заробітної плати, підготовку відомостей на виплату заробітної плати, а також розрахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного соціального внеску (ЄСВ), з урахуванням бонусів, додатково відпрацьованого часу, відпускних та лікарняних виплат.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надавати послуги особисто та не має права покладати виконання цього договору на іншу особу.

1.4. Сторони усвідомлюють, що належне виконання ВИКОНАВЦЕМ обов'язків за цим договором неможливо без систематичного надання ЗАМОВНИКОМ (за його дорученням третіми особами: засновниками, постачальниками тощо) інформації, яка має комерційну цінність для ТОВ “МАРЕЛЬ”. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується використовувати отриману ним від ЗАМОВНИКА (за його дорученням від третіх осіб: засновників, постачальників тощо) інформацію, що складає комерційну таємницю ЗАМОВНИКА, виключно з метою належного виконання обов'язків за цим договором.

Обсяг інформації, що надається, визначається ЗАМОВНИКОМ з урахуванням рекомендацій ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ має право звертатися до ЗАМОВНИКА з проханням надати додаткову інформацію необхідну для належного виконання обов'язків за цим договором. ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги відповідно інформації, яка фактично надана ЗАМОВНИКОМ.

1.5. Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує свою обізнаність про віднесення ЗАМОВНИКОМ до інформації, що складає комерційну таємницю, відомостей про:

- фактичну організацію бізнес-процесів ЗАМОВНИКА;

- плани з реорганізації бізнес-процесів ЗАМОВНИКА;

- результати впроваджуваних змін;

- розміри планових та/або фактичних фінансових показників діяльності ЗАМОВНИКА;

- кадровий склад ЗАМОВНИКА;

- зобов'язання ЗАМОВНИКА перед третіми особами, зокрема про зобов'язання з організації купівлі, імпорту, продажу товарів;

- укладені або заплановані до укладення договори;

- обсяги реалізації ЗАМОВНИКОМ продукції третім особам;

- принципи формування цін на продукцію ЗАМОВНИКА;

- клієнтів (постачальників, покупців, тощо);

- програмне забезпечення, що використовується ЗАМОВНИКОМ у господарській діяльності (паролі доступу до них тощо);

- огляди ринку, маркетингові дослідження;

- конфіденційні переговори посадових осіб ЗАМОВНИКА з третіми особами, предметом яких є відомості, що охоплюються предметом цього договору;

- структури собівартості, рівня прибутку ЗАМОВНИКА;

- плани розвитку ЗАМОВНИКА та/або розмір залучених/використаних інвестицій;

- фінансовий стан ЗАМОВНИКА;

- розміри планових та / або фактичних фінансових показників діяльності ЗАМОВНИКА;

- умови зберігання інформації ЗАМОВНИКОМ та доступу до неї;

- будь-яку іншу інформацію, яка має позначення (гриф) “КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ”.

1.5.1. При виконанні своїх обов’язків ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виявляти в матеріалах відомості, які можуть бути оцінені як комерційна таємниця та вносити пропозиції ЗАМОВНИКУ щодо їх віднесення до комерційної таємниці.

1.5.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується на вимогу ЗАМОВНИКА засвідчити факт ознайомлення з комерційною таємницею своїм підписом в Акті ознайомлення з комерційною таємницею (доступу до комерційної таємниці). У випадку відмови ВИКОНАВЦЯ від підписання Акту ознайомлення з комерційною таємницею, ЗАМОВНИК має право засвідчити факт відмови ВИКОНАВЦЯ підписами двох фізичних осіб та протягом двох днів з моменту складання даного акту направити його копію ВИКОНАВЦЮ.

Сторони домовилися, що Акт ознайомлення з комерційною таємницею, складений у спосіб визначений у цьому пункті, є достатнім підтвердженням ознайомлення ВИКОНАВЦЯ з комерційною таємницею ЗАМОВНИКА.

1.6. Сторони погодились, що за цим договором не може вважатися комерційною таємницею інформація, яка відповідає хоча б одній з наведених нижче вимог:

- інформація є чи стає публічно відомою в результаті незабезпечення ЗАМОВНИКОМ умов для збереження її секретності;

- інформація законно отримана від третьої особи без обмеження на її розголошення (за винятком отримання її від осіб, уповноважених ЗАМОВНИКОМ);

- інформація дозволена до поширення письмовою згодою ЗАМОВНИКА;

- інформація, що законодавством включена до переліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці.

1.7. Сторони домовились, що в даному договорі під розголошенням комерційної таємниці розуміється ознайомлення, створення умов для ознайомлення третіх осіб з комерційною таємницею ЗАМОВНИКА без попередньої письмової згоди останнього, а також інші дії ВИКОНАВЦЯ, які тягнуть втрату секретності інформації ЗАМОВНИКА.

Під неправомірним використанням комерційної таємниці розуміється використання ВИКОНАВЦЕМ інформації, отриманої від ЗАМОВНИКА, при наданні послуг третім особам; впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької та/або трудової діяльності відомостей, що становлять комерційну таємницю; інші дії, спрямовані на отримання власної вигоди ВИКОНАВЦЕМ та/або вигоди третіх осіб.

1.8. Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує його обізнаність з кримінальною відповідальністю за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або розголошення комерційної таємниці, та/або незаконне використання інсайдерської інформації, відповідно до Кримінального кодексу України.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до “30” грудня 2018 року.

2.2. Сторони домовились, що зобов'язання ВИКОНАВЦЯ зі збереження комерційної таємниці припиняються через три роки після припинення дії цього договору.

2.3. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

 

 • 3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  Важливо при проведенні перевірок мати документи, які підтверджують оплату послуг (банківські квитанції, платіжні доручення банків, банківські виписки).

 

3.1. Розмір плати за надання послуг визначається домовленістю Сторін та становить 3 000 (три тисячі) гривень за місяць. Плата за надання послуг включає в себе всі витрати ВИКОНАВЦЯ.

3.2. Плата нараховується ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ВИКОНАВЦЕМ Акту прийому-передачі наданих послуг. Акт складається Сторонами в останній день звітного місяця.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити плату за надання послуг, визначену п. 3.1 цього договору, протягом 3 (трьох) днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором ЗАМОВНИК зобов’язується:

4.1.1. Здійснювати оплату в строки, зазначені в даному договорі;

4.1.2. У разі необхідності та за вимогою ВИКОНАВЦЯ надати йому допомогу у збереженні інформації в секреті;

4.1.3. Повідомити ВИКОНАВЦЯ про дострокове розірвання цього договору не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до його припинення та відшкодувати ВИКОНАВЦЮ фактично понесені ним і документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням цього договору.

 

4.2. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

4.2.1. Не розголошувати інформацію, яка була отримана від ЗАМОВНИКА та є його комерційною таємницею, третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і використовувати інформацію виключно з метою, визначеною в п.1.2. цього договору;

4.2.2. Вживати всіх необхідних заходів для збереження в секреті інформації, яка була отримана від ЗАМОВНИКА та є його комерційною таємницею, що включає в себе, але не обмежуються наступними діями ВИКОНАВЦЯ: замикання носіїв, що містять комерційну таємницю в призначених для цього пристроях, під час виходу з приміщення; усунення можливості ознайомлення з комерційною таємницею третіх осіб; систематична зміна паролів доступу до власних баз даних та/або баз даних ЗАМОВНИКА; використання для обміну інформацією погодженої з ЗАМОВНИКОМ електронної пошти;

4.2.3. Протягом 2-днів після припинення дії цього договору передати ЗАМОВНИКУ всі носії, що містять комерційну таємницю (чернетки, диски, роздруківки, матеріали тощо), які знаходилися у розпорядженні ВИКОНАВЦЯ та видалити з власних поштових скриньок всі електронні листи, які містять комерційну таємницю ЗАМОВНИКА;

4.2.4. Розмножувати носії, що містять комерційну таємницю лише з дозволу ЗАМОВНИКА;

4.2.5. Письмово інформувати ЗАМОВНИКА про кожний факт звернення до нього (тиску, підкупу, тощо) з боку третіх осіб з метою змусити розкрити комерційну таємницю. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати зазначений у цьому пункті обов'язок негайно з моменту настання відповідної події;

4.2.6. Не розголошувати факт існування цього договору без попередньої письмової згоди ЗАМОВНИКА;

 • 4.2.7. Своєчасно складати та надавати на затвердження ЗАМОВНИКУ Акти прийому-передачі наданих послуг;

4.2.8. Зберігати комерційну таємницю тих підприємств та/або фізичних осіб, з якими існують ділові відносини ЗАМОВНИКА;

4.2.9. Не використовувати інформацію, отриману під час дії цього договору для заняття будь-якою діяльністю, яка, в якості конкуруючої, може завдати шкоду ЗАМОВНИКУ.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2. В разі порушення строків оплати цього договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

5.3. У випадку розголошення чи/або неправомірного використання ВИКОНАВЦЕМ комерційної таємниці ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується сплатити за кожний факт розголошення та/або використання такої інформації штраф в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень.

5.4. У випадку невиконання або неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ, передбачених п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 цього договору обов'язків, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

5.6. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

5.7. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

5.8. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

6.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

6.4. Цей договір складено українською мовою на чотирьох аркушах у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

6.5. Своїм підписом під цим договором Сторони засвідчують, що цей договір є цивільно-правовим договором, його положення не регулюються нормами трудового законодавства, а жодна з умов цього договору не може тлумачитися як частина трудового договору.

6.6. Сторони домовились що зобов'язання ВИКОНАВЦЯ зі збереження комерційної таємниці продовжують свою дію і у випадку припинення ВИКОНАВЦЕМ підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович

РНОКПП 1723303467,

паспорт: ЕН 678768

місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків,

вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

Виписка з ЄДР від 15.05.2011 р.


ЗАМОВНИК:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

Код ЄДРПОУ 29844445,

місце знаходження: 61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

 

 

Фізична особа-підприємець

_________________ А.М. Волошин

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 • При податкових перевірках, уповноважені органи часто звертають увагу на отримані підприємством послуги, які не мають матеріального вираження, тому договори про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) мають бути розроблені максимально ретельно та детально.

 • При укладенні договорів про надання послуг консультаційного характеру (інформаційно-консультаційних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, послуг із бізнес-консультування) обов’язково повинні бути прописані наступні умови:

  1. Ціна договору (вартість послуг).

  2. Конкретний вид послуг, який надається.

  3. Кількість наданих послуг, вимоги до їх якості (результату виконаних послуг).

  4. Порядок і терміни оплати послуг.

  5. Місце укладення договору, місце надання послуг.

 • {$TEXT}
 • Важливо при проведенні перевірок мати документи, які підтверджують оплату послуг (банківські квитанції, платіжні доручення банків, банківські виписки).

 • Основним первинним документом, що підтверджує факт надання послуги, є акт прийому-передачі послуг.

 • Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  - назву документа (форми);

  - дату і місце складання;

  - назву підприємства, від імені якого складено документ;

  - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

  господарської операції;

  - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

  операції і правильність її оформлення;

  - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

  особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"