Договір перевезення (перевізник платник ПДВ) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ № 02/05-18

 

місто Київ, друге травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «Замовник», в особі керівникаЯковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "Наш час", код ЄДРПОУ 85858585, яке знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «Перевізник», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За даним договором Перевізник зобов'язується доставити довірений йому Замовником вантаж (товар) до пункту призначення та видати його особі, яка має право на його одержання (Одержувачеві), а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу (товару) встановлену плату в строки та на умовах, визначених угодою Сторін.

1.2. До перевезень за цим договором застосовуються:

1.2.1. до міжнародних автомобільних перевезень - Конвенція про міжнародне дорожнє перевезення вантажів (СМ), Митна Конвенція про міжнародне дорожнє перевезення вантажів (МДП), Європейська угода про перевезення небезпечних вантажів (АDR), Європейська угода про перевезення швидкопсувних вантажів, Європейська угода про режим праці та відпочинку водіїв (ESTR), а також вимогами міжурядових угод про міжнародне автомобільне сполучення;

1.2.2. до внутрішніх автомобільних перевезень (по Україні) - Цивільний кодекс України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом.

 

 

 • 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом України затвердженими наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.97 р. передбачені правила для перевезення вантажів різного характеру, що враховують особливості кожного виду вантажу (посилання)

 

2.1. Найменування і обсяг вантажу, маршрути, види транспорту, вартість послуг з перевезення та строки доставки вантажу (товару) в пункт призначення узгоджуються Сторонами на кожне перевезення в додатках до цього договору, які є невід'ємними його частинами.

2.2. Перевізник має право залучати третіх осіб для здійснення перевезень за цим договором. Відповідальність за дії таких осіб перед Замовником несе Перевізник в повному обсязі.

2.3. Для здійснення перевезення вантажу Замовник направляє Перевізникові заявку у вигляді транспортного замовлення, що містить наступну інформацію:

• точні адреси місць навантаження і розвантаження вантажу;

• дата і час подачі автомобіля під завантаження;

• вага і вид вантажу;

• адреси відправника і одержувача вантажу із зазначенням контактних телефонів (якщо є);

• адреси проведення митних формальностей при навантаженні і розвантаження вантажу;

• строк доставки вантажу одержувачу;

• інші особливості перевезення конкретного вантажу.

2.4. Заявка направляється Перевізникові не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до бажаної дати здійснення завантаження товару.

2.5. Перевізник на підставі заявки Замовника готує, підписує і направляє на узгодження останньому відповідний додаток до цього договору, де вказує найменування і обсяг вантажу, вид транспорту, строк доставки вантажу, пункт призначення, дату та місце навантаження вантажу, дату та місце відвантаження товару в пункті призначення, найменування Одержувача, ціна послуг з перевезення (ціна замовлених робіт і (або) послуг).

2.6. Перевізник має право запитати у Замовника іншу інформацію про товар, необхідну для належного виконання цього договору.

2.7. Перевезення з навантаженням, розвантаженням більш ніж в двох місцях одночасно узгоджуються сторонами по кожній заявці окремо.

2.8. Навантаження вантажу (товару) на автомобіль (розміщення вантажу на платформі автомобіля), закріплення, укриття і (або) його ув'язування, здійснюється Замовником в місці навантаження.

Перевізник зобов'язується контролювати силами водія транспортного засобу процес навантаження (розвантаження), включаючи поштучний перерахунок вантажних місць, перевірку зовнішнього стану упаковки, порядок навантаження (розвантаження). Пломбування вантажного відсіку автомобіля не звільняє Перевізника від відповідальності за відповідність фактичної кількості вантажних місць з кількістю, вказаною в накладній. При відсутності можливості перерахунку, в разі розбіжності даних в накладній з фактичними або при наявності інших недоліків, виявлених під час навантаження (порушена упаковка, ненадійне кріплення вантажу у вантажному відсіку і ін.), які можуть спричинити пошкодження вантажу в процесі транспортування, Перевізник зобов'язується не залишаючи місця навантаження сповістити про це Замовника і зробити необхідні обґрунтовані відмітки у всіх примірниках товарно-транспортної або CMR накладної. В інших випадках, Замовник звільняється від відшкодування витрат по перевантаженню та можливі претензії по пошкодженню або втраті вантажу відносяться на рахунок Перевізника.

У разі вилучення митними службами будь-якої кількості вантажу Перевізник зобов'язується отримати документальне підтвердження факту вилучення у вигляді запису в накладній, завіреної печаткою митниці, або у вигляді акта на вилучення, і негайно інформувати про це Замовника.

2.9. У разі виникнення несправності в транспортному засобі під час перевезення вантажу Перевізник негайно повідомляє про це Замовника, і самостійно вживає необхідних заходів для заміни несправного транспортного засобу на рівноцінний справний транспортний засіб.

2.10. Перевалка (розвантаження і навантаження) вантажу в цьому випадку здійснюється силами, засобами і за рахунок Перевізника без відшкодування таких робіт Замовником.

2.11. Ризик випадкової гибелі, втрати чи пошкодження вантажу (товару) несе Перевізник з моменту початку навантаження вантажу (товару) на транспортний засіб.

 

 

 • 3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  Замовник повинен виписувати товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом). Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її екземпляри.

 

3.1. Перевізник зобов’язується:

 • 3.1.1. належним чином, відповідно до встановлених чинним законодавством правил, здійснювати оформлення транспортних документів на вантаж;

  Роз'яснення Міністерства інфраструктури України щодо заповнення товарно-транспортної накладної під час здійснення перевезень вантажів автомобільними транспортними засобами від 14.05.2014 р. (посилання)

3.1.2. власними силами забезпечувати збереження ввіреного йому вантажу (товару) з моменту його прийняття до перевезення та до моменту видачі вказаному Замовником Одержувачеві;

3.1.3. доставити вантаж до пункту призначення у строк, погоджений Сторонами в додатку на кожну партію вантажу;

3.1.4. видати вантаж Одержувачу, вказаному Замовником в транспортних документах;

3.1.5. за свій рахунок здійснити страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу і відповідальності перевізника;

3.1.6. інформувати Замовника про будь-яких вимушених затримок транспортних засобів в дорозі і інших непередбачених обставин, які перешкоджають своєчасній доставці вантажу;

3.1.7. інформувати Замовника і погоджувати з Замовником всі додаткові платежі, які не входять в ціну послуг з перевезення (ціну замовлених робіт і (або) послуг), зазначену в заявці;

3.1.8. надати Замовнику рахунок-фактуру, товарно-транспортну накладну або накладну СМR з відміткою вантажоодержувача про отримання вантажу, акт виконаних робіт, податкову накладну, оформлені у відповідності до вимог законодавства України;

3.1.9. відправити Замовнику податкову накладну в електронній формі за допомогою програмного забезпечення «M.E.Doc IS» та з дотриманням всіх правил складання і реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

3.1.10. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даним договором.

 

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. надати Перевізникові наявну у нього інформацію про властивості вантажу, що підлягає транспортуванню;

3.2.2. до прибуття автомобіля під навантаження підготувати вантаж для перевезення (затарувати, замаркувати, заповнити в документах на перевезення вантажів відомості щодо Одержувача, виписати, у разі потреби, перепустку на право проїзду автомобіля до місця навантаження і на право вивезення вантажу, тощо);

3.2.3. утримувати під'їзні шляхи до пунктів навантаження в належному стані, мати пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час, і необхідні для навантаження приладдя та допоміжні матеріали;

3.2.4. оплатити надані послуги з перевезення вантажу у розмірі, узгодженому в додатку на кожне перевезення;

3.2.5. забезпечити завантаження / розвантаження транспортного засобу протягом 48/48 годин (якщо прибуття під завантаження/розвантаження збігається з днем напередодні вихідного або святкового дня, то ці дні не вважаються простоюванням транспортного засобу);

3.2.6. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даним договором.

 

 

 • 4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати.

 

4.1. Ціна послуг з перевезення вантажу визначається Сторонами в додатку на кожне окреме перевезення.

4.2. Оплата послуг з перевезення вантажу проводиться на підставі рахунків Перевізника протягом 7 (семи) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту виконаних робіт (наданих послуг), реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних з накладенням електронного підпису уповноваженої Перевізником особи, з дотриманням умов та порядку реєстрації податкових накладних, визначених чинним законодавством, зокрема Законом України № 1621-VII від 31.07.2014 г.

 • 4.3. Підставою для виставлення рахунку за надані послуги є належно виконане вантажоперевезення (передача вантажу його Одержувачу), підтверджене копіями відповідних документів, наданими одночасно з рахунком та Актом виконаних робіт (наданих послуг).

  Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених товарно-транспортних накладних.

4.4. Валютою платежу є гривня.

4.5. Оплата перевезення (окремого замовлення) здійснюється у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Перевізника, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 року, а в частині невиконаних зобов'язань, прийнятих на себе Сторонами за цим договором, до їх повного належного виконання.

5.2. У разі, якщо не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати закінчення строку дії договору жодна із Сторін не заявить про своє бажання розірвати договір, то він вважається пролонгованим на наступний календарний рік. Договір може пролонгуватись в зазначеному порядку необмежену кількість разів на кожний наступний календарний рік.

 

 

 • 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  Замовник з метою відшкодування заподіяних йому збитків у разі повної або часткової втрати, ушкодження чи псування вантажу при перевезенні, внаслідок стихійного лиха тощо може застрахувати своє майно відповідно до Закону України "Про страхування".

 

6.1. Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором несуть взаємну матеріальну відповідальність у межах, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Перевізник і Замовник звільняються від відповідальності, якщо ненадання транспортного засобу або невикористання наданого транспортного засобу сталося не з їхньої вини, зокрема у разі припинення (обмеження) перевезення вантажу у певних напрямках, встановленого у випадках і порядку, передбачених транспортними кодексами (статутами).

 • 6.3. Перевізник несе відповідальність перед Замовником за втрату (нестачу) чи пошкодження вантажу:

  У разі псування або пошкодження вантажу, а також у разі розбіжностей між Перевізником і вантажовідправником (вантажоодержувачем) обставини, які можуть служити підставою для матеріальної відповідальності, оформляються актом за формою, визначеною в додатку 4 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (посилання)

за втрату (нестачу) вантажу - у розмірі його вартості;

 • за пошкодження вантажу - у розмірі суми, на яку знизилась його вартість. Сума визначається за домовленістю Сторін або в судовому порядку.

  При відмові будь-якої сторони від складання акта або від внесення записів у товарно-транспортну накладну у випадках недостачі, псування або ушкодження вантажу акт складається за участю представника незацікавленої сторони.

6.4. Якщо внаслідок пошкодження вантажу його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за первісним призначенням, Замовник має право відмовитися від нього і вимагати від Перевізника відшкодування вартості цього товару.

6.5. Перевізник за ненадання транспортного засобу для перевезення вантажу, а Замовник за ненадання вантажу або невикористання наданого транспортного засобу з інших причин зобов'язані сплатити штраф іншій Стороні у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп.

6.6. Перевізник за прострочення доставки вантажу, а Замовник за наднормативне простоювання транспортного засобу (в очікуванні завантаження/розвантаження, через неналежне оформлення товарно-транспортних документів) зобов'язані сплатити іншій Стороні штраф:

при виконанні перевезень по території України у розмірі 200 грн. за кожну добу прострочення доставки чи простоювання;

при виконання міжнародних перевезень у розмірі 1500 грн. за кожну добу прострочення доставки чи простоювання.

Датою початку простоювання обчислюється з моменту письмового повідомлення Перевізника Замовника по факсу або електронною поштою про факт простоювання транспортного засобу.

6.7. Замовник за несвоєчасну оплату послуг з перевезення вантажу зобов'язаний сплатити Перевізникові пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення.

6.8. У випадках неналежного виконання Перевізником обов'язку з реєстрації податкових накладних, що призвело до втрати Замовником податкового кредиту за господарськими операціями в рамках цього договору з вини Перевізника, Перевізник виплачує Замовнику штраф в розмірі сум ПДВ, втрачених внаслідок порушення Перевізником встановленого законодавством України порядку оформлення податкових накладних, в тому числі внаслідок зазначення в податкових накладних недостовірних відомостей. Перевізник зобов'язується виплатити Замовнику штраф протягом 30 календарних днів з моменту надання Перевізнику письмової заяви Замовника. До заяви Замовник прикріплює завірені директором копії документів, які підтверджують факт застосування до Замовника з боку контролюючих органів фінансових санкцій та / або донарахуванням податкових зобов'язань. За письмовим погодженням з Перевізником, суми штрафу може бути утримана Замовником із сум оплат, належні Перевізнику за надані послуги за даним договором.

6.8. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку, якщо це сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

6.9. Якщо обставини непереборної сили тривають більше двох місяців, сторони вправі відмовитись від виконання договору.

6.10. Якщо обставини непереборної сили при перевезення небезпечних вантажів, бо вантажів, що мають короткий строк зберігання, тривають більше п'ятнадцяти днів, сторони мають право відмовитись від виконання заявки. При цьому Перевізник звільняється від відповідальності за схоронність вантажу.

6.11. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажання Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органам

6.12. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за даним договором зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

6.13. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 2 (двох) місяців, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

 

 • 7. РОЗГЛЯД СПОРІВ

  Право на пред'явлення претензій вантажовідправником або вантажоодержувачем може бути передане юридичній або фізичній особі за довіреністю. Передача права на пред'явлення претензії засвідчується написом на товарно-транспортній накладній про його переуступку. Напис про переуступку права на пред'явлення претензії має бути засвідчений підписами керівника, головного(старшого) бухгалтера і печаткою підприємства, яке робить цей напис.

 

7.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з ним, за можливості, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Сторони встановили обов'язковий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

7.3. Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обґрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня передбачуваного порушення. Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 днів з дня отримання.

7.4. У разі, якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів, всі спори і розбіжності підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємними частинами даного договору.

8.2. Сторони домовились, що всі попередні переговори, заяви, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

8.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

8.4. В разі зміни свого місце знаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язуються повідомити про це один одного протягом 3 (трьох) календарних днів.

8.5. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із Сторін. Кожний примірник цього договору має однакову юридичну силу.

8.6. До отримання сторонами екземплярів договору поштою, його факсимільна копія має таку ж юридичну силу, як і договір.

8.7. Виконання цього договору здійснюється за допомогою сучасних засобів зв'язку (поштою, електронною поштою, факсимільний зв'язок), що мають рівну юридичну силу для сторін.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПЕРЕВІЗНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром —03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186 ;

для передачі електронною поштою — ourhour@email.com;

для передачі телефоном —+38(099)-88-976-12.

На адресу ЗАМОВНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel@email.com;

для передачі телефоном - +38(066)-12-354-88.

8.8. Сторони можуть розірвати договір без зазначення на те причин, у випадку якщо повідомлення про його розірвання було направлено в письмовій формі другій стороні не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати його розірвання.

8.9. На момент укладання цього договору Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та платником ПДВ; Перевізник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та платником ПДВ.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

в м. Харкові МФО 302150

 

ПЕРЕВІЗНИК:

ТОВ "Наш час"

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,

св. № 29698585

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

Керівник

_______________________А.М. Волошин

 • Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом України затвердженими наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.97 р. передбачені правила для перевезення вантажів різного характеру, що враховують особливості кожного виду вантажу (посилання)

 • Замовник повинен виписувати товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом). Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її екземпляри.

 • Роз'яснення Міністерства інфраструктури України щодо заповнення товарно-транспортної накладної під час здійснення перевезень вантажів автомобільними транспортними засобами від 14.05.2014 р. (посилання)

 • Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати.

 • Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених товарно-транспортних накладних.

 • Замовник з метою відшкодування заподіяних йому збитків у разі повної або часткової втрати, ушкодження чи псування вантажу при перевезенні, внаслідок стихійного лиха тощо може застрахувати своє майно відповідно до Закону України "Про страхування".

 • У разі псування або пошкодження вантажу, а також у разі розбіжностей між Перевізником і вантажовідправником (вантажоодержувачем) обставини, які можуть служити підставою для матеріальної відповідальності, оформляються актом за формою, визначеною в додатку 4 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (посилання)

 • При відмові будь-якої сторони від складання акта або від внесення записів у товарно-транспортну накладну у випадках недостачі, псування або ушкодження вантажу акт складається за участю представника незацікавленої сторони.

 • Право на пред'явлення претензій вантажовідправником або вантажоодержувачем може бути передане юридичній або фізичній особі за довіреністю. Передача права на пред'явлення претензії засвідчується написом на товарно-транспортній накладній про його переуступку. Напис про переуступку права на пред'явлення претензії має бути засвідчений підписами керівника, головного(старшого) бухгалтера і печаткою підприємства, яке робить цей напис.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"