Договір про проектування (розробка креслень) та виготовлення меблів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 18/06-18

  • про проектування (розробка креслень) та виготовлення меблів

    Зазначений договір доцільно виконувати для разових («експериментальних») відносин з виготовлення меблі окремими мастерами – фізичними особами. Метою вказаного договору є отримання замовником, окрім самого виробу, креслень, які будуть в подальшому використані для промислового або серійного виробництва меблів.

 

місто Київ, вісімнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року 

 

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони - Фізична особа Гунтарев Віталій Петрович, код платника податків 33245927, паспорт серії МН № 689911, з місцепроживанням за адресою: 61053, м. Харків, провулок Гоголя, 1 (в подальшому «Підрядник»), та

 

з другої сторони - Фізична особа Волик Андрій Вікторович, код платника податків 5949310753, паспорт серії МК № 509112, з місцепроживанням за адресою: місто Харків, вул. Першого травня, 4, кв. 56 (далі за текстом «Замовник»), разом за текстом договору «Сторони», а окремо «Сторона»

 

діючи добровільно, розуміючи значення  своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. За цим договором Підрядник за ескізом Замовника зобов’язується спроектувати (розробити креслення) та виготовити меблі для ванної кімнати, а саме тумбу під мийку (далі за текстом «Виріб»), а Замовник зобов’язується прийняти роботи та оплатити їх.

 

2. Проектування (розробка креслень) Виробу здійснюється Підрядником згідно ескізу наданого Замовником, а також з урахуванням наступних технічних вимог Замовника:

основний матеріал: МДФ

колір виробу: білий

фурнітура: Blum

_______________________________________________________________________________________________

 

3. Виготовлення Виробу здійснюється з матеріалів Підрядника, його силами і засобами.

 

4. Строк виконання робіт з виготовлення Виробу складає 24 (двадцять чотири) робочі дні із дати підписання цього договору.

 

5. Вартість (ціна) робіт Підрядника за проектування (розробку креслень) і виготовлення Виробу складає 6000 (шість тисяч) грн. Ціна робіт включає в себе вартість всіх необхідних матеріалів та вартість роботи Підрядника. У разі зміни Замовником технічних вимог до Виробу, визначених в п. 2 цього договору, вартість робіт Підрядника підлягає корегуванню.

Порядок оплати:

передплата від загальної вартості робіт складає: 2000 (дві тисячі) грн, які сплачуються Замовником в день підписання цього договору;

кінцевий платіж складає: 4000 (чотири тисячі) грн, які сплачуються Замовником в день підписання Акту приймання-передачі Виробу.

 

6. Замовник має право в будь-який час перевірити хід виконання робіт за цим договором.

 

7. У строк, передбачений в п. 4 цього договору, Підрядник зобов’язується передати Замовнику Виріб разом з кресленнями на нього, що оформляється відповідним Актом приймання-передачі. Про час і дату здачі робіт Підрядник має попередити Замовника за 2 (два) дні до фактичної дати приймання-передачі.

У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (передачі Виробу) недоліків, допущених з вини Підрядника, включаючи невідповідність (помилки) в кресленнях, Підрядник у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (передачі Виробу). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник має право усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, зменшують пропорційно розмір винагороди Підрядника.

Роботи вважаються повністю виконаними Підрядником з моменту підписання Акту приймання-передачі Замовником.

Виріб передається Замовнику за адресою: м. Харків, вул. Пощинська, 6.

 

8. Право власності на Виріб та відповідні креслення Виробу переходять до Замовника в момент підписання Акту приймання-передачі.

 

9. Підрядник зобов’язується не використовувати креслення Виробу, які розроблені на виконання цього договору, крім нових замовлень Замовника.

У разі порушення Підрядником умов цього пункту, а саме використання креслень Виробу (їх фрагментів) для будь-яких третіх осіб або будь-якій власної діяльності, він сплачує Замовнику штраф в розмірі 24000 (двадцять чотири тисячі) грн. за кожне таке порушення.

 

  • 10. Підрядник гарантує якість Виробу протягом гарантійного строку.

    {$TEXT}

Гарантійний строк на виконані роботи, а рівно на відсутність будь-яких помилок в кресленнях, встановлюється тривалістю 1 (один) рік з дня підписання Акту приймання-передачі.

Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. Підрядник зобов’язується в строк до 7 (семи) днів з дати відповідного повідомлення Замовником усунути виявлені недоліки.

Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних роботах протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок: природного зносу Виробу; неправильної експлуатації Виробу, інших незалежних від Підрядника обставин.

 

11. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту повного його виконання Сторонами.

 

12. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

У випадку несвоєчасної або не в повному обсязі оплати Замовником робіт за цим договором, він сплачує Підряднику неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми заборгованості.

У разі невиконання Підрядником робіт в строк, визначений в п. 4 цього договору, включаючи розробку креслень, він сплачує Замовнику штраф в розмірі 12 (дванадцяти тисяч) грн. Окрім цього, у разі невиконання Підрядником робіт в строк, визначений в п. 4 цього договору, включаючи розробку креслень, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього договору і вимагати від Підрядника повернення отриманої ним передплати.

 

13. Сторони домовилися, що вони приймуть відповідних заходів щодо врегулювання можливих спорів шляхом переговорів та консультацій. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

14. Після підписання цього договору всі попередні переговори або домовленості з питань, що так чи інакше стосуються предмету цієї угоди, втрачають юридичну силу.

 

15. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні цивільного законодавства.

 

16. Підписання цього договору Підрядником, свідчить про отримання ним ескізу від Замовника і повне усвідомлення змісту технічних характеристик і вимог до Виробу (п. 2 договору).

 

17. Цей договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПІДРЯДНИК ЗАМОВНИК

Гунтарев Віталій Петрович

код платника податків 33245927,

паспорт серії МН № 689911, 

адреса: 61053, м. Харків, провулок Гоголя, 1 

 

_______________/Гунтарев В.П./  

Волик Андрій Вікторонич

код платника податків 5949310753, 

паспорт серії МК № 509112,

адреса: місто Харків, вул. Першого травня, 4, кв. 56

 

__________________/Волик А.В./

 

 

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

договору № 18/06-18 про проектування (розробка креслень) та виготовлення меблів від 18.06.2018 року

 

місто Київ, вісімнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року 

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони - Фізична особа Гунтарев Віталій Петрович, код платника податків 33245927, паспорт серії МН № 689911, з місцепроживанням за адресою: 61053, м. Харків, провулок Гоголя, 1 (в подальшому «Підрядник»), та

 

з другої сторони - Фізична особа Волик Андрій Вікторович, код платника податків 5949310753, паспорт серії МК № 509112, з місцепроживанням за адресою: місто Харків, вул. Першого травня, 4, кв. 56 (далі за текстом «Замовник»), разом за текстом договору «Сторони», а окремо «Сторона»

 

підписанням цього акту підтверджують, що

 

на виконання договору № 18/06-18 про проектування (розробка креслень) та виготовлення меблів від 18.06.2018 року Підрядник передав, а Замовник прийняв меблі для ванної кімнати, а саме тумба під мийку разом з кресленнями вказаного виробу на 3 (трьох) арк.

 

Замовник претензій до якості виконаних робіт (виготовлених меблів та креслень) немає.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПІДРЯДНИК ЗАМОВНИК

Гунтарев Віталій Петрович

код платника податків 33245927,

паспорт серії МН № 689911, 

адреса: 61053, м. Харків, провулок Гоголя, 1 

 

_______________/Гунтарев В.П./  

Волик Андрій Вікторонич

код платника податків 5949310753, 

паспорт серії МК № 509112,

адреса: місто Харків, вул. Першого травня, 4, кв. 56

 

__________________/Волик А.В./

 

  • Зазначений договір доцільно виконувати для разових («експериментальних») відносин з виготовлення меблі окремими мастерами – фізичними особами. Метою вказаного договору є отримання замовником, окрім самого виробу, креслень, які будуть в подальшому використані для промислового або серійного виробництва меблів.

  • {$TEXT}

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"