Договір про виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 05/6

про виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 

місто Київ, п'яте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

 

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, податковий номер 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за завданням ЗАМОВНИКА розробляти хімічний склад, форму, розміри вогнетривких виробів та/або технологію їх виготовлення, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

 

1.2. Результатом роботи ВИКОНАВЦЯ є технічна документація з виготовлення вогнетривких виробів та/або з технології їх виготовлення.

Права інтелектуальної власності на результати робіт або їх частину належать ВИКОНАВЦЮ. ЗАМОВНИК набуває право використовувати передані йому результати робіт у своїй господарській діяльності без будь-яких обмежень та не має права передавати результати робіт третім особам.

 

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати роботи особисто та не має права покладати виконання цього договору на іншу особу.

 

1.4. Сторони усвідомлюють, що належне виконання ВИКОНАВЦЕМ обов'язків за цим договором неможливо без систематичного надання ЗАМОВНИКОМ (за його дорученням третіми особами: засновниками, постачальниками тощо) інформації, яка має комерційну цінність для ЗАМОВНИКА. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується використовувати отриману ним від ЗАМОВНИКА (за його дорученням від третіх осіб: засновників, постачальників тощо) інформацію, що складає комерційну таємницю ЗАМОВНИКА, виключно з метою належного виконання обов'язків за цим договором.

Обсяг інформації, що надається, визначається ЗАМОВНИКОМ з урахуванням рекомендацій ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ має право звертатися до ЗАМОВНИКА з проханням надати додаткову інформацію, необхідну для належного виконання обов'язків за цим договором. ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботи відповідно інформації, яка фактично надана ЗАМОВНИКОМ.

 

1.5. Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує свою обізнаність про віднесення ЗАМОВНИКОМ до інформації, що складає комерційну таємницю, відомостей про:

- основні властивості та якість вогнетривів, викладені у технічних завданнях, зокрема вимоги до вогнетривкості, механічної міцності при нормальних і високих температурах, термічної стійкості, точності розмірів і форми, постійності об'єму, газопроникності, хімічної стійкості при дії шлаків і агресивних газів, теплопровідності, теплоємності та термічному розширенню і ін.;

- хімічний склад, структуру, пористість, об'ємну масу, щільність та ін., форму вогнетривких виробів та/або технологію їх виготовлення;

- зобов'язання ЗАМОВНИКА перед третіми особами, зокрема про зобов'язання з купівлі-продажу вогнетривких виробів та матеріалів для їх виготовлення, зобов'язання з виконання підрядних робіт;

- укладені або заплановані до укладення договори з купівлі-продажу вогнетривких виробів та матеріалів для їх виготовлення та з виконання підрядних робіт;

- огляди ринку, маркетингові дослідження;

- конфіденційні переговори посадових осіб ЗАМОВНИКА з третіми особами, предметом яких є відомості, що охоплюються предметом цього договору;

- плани розвитку ЗАМОВНИКА та/або розмір залучених/використаних інвестицій;

- умови зберігання інформації ЗАМОВНИКОМ та доступу до неї;

- будь-яку іншу інформацію, яка має позначення (гриф) “КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ”.

 

1.5.1. При виконанні своїх обов’язків ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виявляти в матеріалах відомості, які можуть бути оцінені як комерційна таємниця та вносити пропозиції ЗАМОВНИКУ щодо їх віднесення до комерційної таємниці.

 

1.6. Сторони погодились, що за цим договором не може вважатися комерційною таємницею інформація, яка відповідає хоча б одній з наведених нижче вимог:

- інформація є чи стає публічно відомою в результаті незабезпечення ЗАМОВНИКОМ умов для збереження її секретності;

- інформація законно отримана від третьої особи без обмеження на її розголошення (за винятком отримання її від осіб, уповноважених ЗАМОВНИКОМ);

- інформація дозволена до поширення письмовою згодою ЗАМОВНИКА;

- інформація, що законодавством включена до переліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці.

 

1.7. Своїм підписом ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує його обізнаність з кримінальною відповідальністю за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або розголошення комерційної таємниці, та/або незаконне використання інсайдерської інформації, відповідно до Кримінального кодексу України.

 

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2018 року.

 

2.2. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

 

 

3. ОПЛАТА РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. Розмір плати за виконані роботи визначається домовленістю Сторін та закріплюється у завданнях на виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт та в Акті прийому-передачі виконаних робіт.

 

3.2. Плата нараховується ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ВИКОНАВЦЕМ Акту прийому-передачі виконаних робіт.

 

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити плату за виконані роботи протягом 3 (трьох) днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі виконаних робіт.

 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором ЗАМОВНИК зобов’язується:

4.1.1. видати ВИКОНАВЦЕВІ технічне завдання;

4.1.2. передати ВИКОНАВЦЕВІ необхідну для виконання робіт інформацію;

4.1.3. Здійснювати оплату в строки, зазначені в даному договорі;

4.1.4. Повідомити ВИКОНАВЦЯ про дострокове розірвання цього договору не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до його припинення та відшкодувати ВИКОНАВЦЮ фактично понесені ним і документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням цього договору;

4.1.5. На вимогу ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ рекомендацію (висновок) з суб'єктивною оцінкою виконання (враженнями від виконання) ВИКОНАВЦЕМ цього договору.

 

4.2. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

4.2.1. виконати роботи відповідно до технічного завдання і передати ЗАМОВНИКОВІ результат виконаних робіт;

4.2.2. додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

4.2.3. утримуватися від публікації без згоди ЗАМОВНИКА науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

4.2.4. своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від технічних показників, передбачених у технічному завданні ЗАМОВНИКА;

4.2.5. негайно інформувати ЗАМОВНИКА про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу;

4.2.6. Не розголошувати інформацію, яка була отримана від ЗАМОВНИКА та є його комерційною таємницею, третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і використовувати інформацію виключно з метою, визначеною в п.1.2. цього договору;

4.2.7. Вживати всіх необхідних заходів для збереження в секреті інформації, яка була отримана від ЗАМОВНИКА та є його комерційною таємницею, що включає в себе, але не обмежуються наступними діями ВИКОНАВЦЯ: замикання носіїв, що містять комерційну таємницю в призначених для цього пристроях, під час виходу з приміщення; усунення можливості ознайомлення з комерційною таємницею третіх осіб; систематична зміна паролів доступу до власних баз даних та/або баз даних ЗАМОВНИКА; використання для обміну інформацією погодженої з ЗАМОВНИКОМ електронної пошти;

4.2.8. Протягом 2-х днів після припинення дії цього договору передати ЗАМОВНИКУ всі носії, що містять комерційну таємницю (чернетки, диски, роздруківки, матеріали тощо), які знаходилися у розпорядженні ВИКОНАВЦЯ та видалити з власних поштових скриньок всі електронні листи, які містять комерційну таємницю ЗАМОВНИКА;

4.2.9. Розмножувати носії, що містять комерційну таємницю лише з дозволу ЗАМОВНИКА;

4.2.10. Письмово інформувати ЗАМОВНИКА про кожний факт звернення до нього (тиску, підкупу, тощо) з боку третіх осіб з метою змусити розкрити комерційну таємницю. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати зазначений у цьому пункті обов'язок негайно з моменту настання відповідної події;

4.2.11. Не розголошувати факт існування цього договору без попередньої письмової згоди ЗАМОВНИКА;

4.2.12. Своєчасно складати та надавати на затвердження ЗАМОВНИКУ Акти прийому-передачі виконаних робіт;

4.2.13. Зберігати комерційну таємницю тих підприємств та/або фізичних осіб, з якими існують ділові відносини ЗАМОВНИКА;

4.2.14. Не використовувати інформацію, отриману під час дії цього договору для заняття будь-якою діяльністю, яка, в якості конкуруючої, може завдати шкоду ЗАМОВНИКУ.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

 

5.2. В разі порушення строків оплати цього договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 

5.3. У випадку розголошення чи/або неправомірного використання ВИКОНАВЦЕМ комерційної таємниці ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується сплатити за кожний факт розголошення та/або використання такої інформації штраф в розмірі 100000 (сто тисяч) гривень.

 

5.4. У випадку невиконання або неналежного виконання ВИКОНАВЦЕМ, передбачених п.п. 4.2.8, 4.2.10 цього договору обов'язків, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

 

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

 

5.6. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

 

5.7. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 

5.8. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

6.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

 

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

6.4. Цей договір складено українською мовою на чотирьох аркушах у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

6.5. Своїм підписом під цим договором Сторони засвідчують, що цей договір є цивільно-правовим договором, його положення не регулюються нормами трудового законодавства, а жодна з умов цього договору не може тлумачитися як частина трудового договору.

 

6.6. Сторони домовились що зобов'язання ВИКОНАВЦЯ зі збереження комерційної таємниці продовжують свою дію і у випадку припинення ВИКОНАВЦЕМ підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович,

податковий номер 1723303467,

адреса: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

 

 

ЗАМОВНИК:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

 

Фізична особа-підприємець

_________________ А.М. Волошин

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

 

Додаток № 1

до договору № 05/6 про виконання дослідно-конструкторських
 та технологічних робіт від 05.06.2018 р.

 

ЗАВДАННЯ № 1

про виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт

 

місто Київ, п'яте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

 

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, податковий номер 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

на виконання договору № 05/6 від 05.06.2018 року про виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ЗАМОВНИК доручає ВИКОНАВЦЮ розробити технічну документацію на виготовлення вогнетривкого виробу з наступними характеристиками:

-

-

2. Форма технічної документації — письмова.

3. Строк виконання — 15 діб з моменту отримання цього завдання.

4. Розмір плати за виконання робіт по цьому завданню визначається домовленістю Сторін та складає 5 000 (п'ять тисяч) грн.

5. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору, набирає чинності з дати її підписання Сторонами.

6. В питаннях, що неврегульовані даною додатковою угодою, Сторони керуються умовами договору.

7. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович,

податковий номер 1723303467,

адреса: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

 

 

ЗАМОВНИК:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445

 

Фізична особа-підприємець

_________________ А.М. Волошин

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

 

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"