Договір про передачу авторського права та суміжних прав (на навчальний твір) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР №24/18

 

про передачу авторського права та суміжних прав

 

 • місто Київ, 24.05.2018 року

  Про правові нюанси укладання та порядок оформлення авторських договорів більш детально читати статтю Аврамова О. „Авторський договір: поняття, класифікація і особливості оформлення“ за (посиланням).

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Фізична особа Себало Ірина Василівна, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (РНОКПП) 2365417896, паспорт серії ХХ № 154236, виданий Дарницьким РВ ГУМВС України у м. Києві 12 липня 2001 року, проживає за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 76, кв. 18, що далі іменується “АВТОР”, та

 

з другої сторони - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ КОМ», код за ЄДРПОУ 6556466523, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Народна, буд. 21, далі за текстом “ПРАВОНАБУВАЧ”, в особі керівника Гордієвої Анастасії Ігорівни,  діє на підставі статуту,

 

разом в подальшому іменуються “Сторони”,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається,

 

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього договору АВТОР передає ПРАВОНАБУВАЧУ об'єкт авторського права та/або суміжних прав (в подальшому «Твір»), примірник Твору та/або носій, на якому цей Твір зафіксований, та передає ПРАВОНАБУВАЧЕВІ майнові авторські права на Твір, виникнення яких обумовлене фактом його (Твору) створення, а ПРАВОНАБУВАЧ зобов’язується прийняти примірник Твору та/або носій, на якому зафіксований Твір, та виплатити АВТОРУ обумовлену цим договором винагороду.

 

1.2. Твір, визначений у цьому Договорі, має наступні характеристики:

 

- назва: “ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС”;

 

- рік створення: 2017;

 

- обсяг: 160 сторінок.

 

 • 1.3. За цим договором АВТОР передає ПРАВОНАБУВАЧУ повністю наступні виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір:

  Рекомендуємо детально прописувати цей пункт, перелічуючи усі права, які сторони планують передати/отримати за цим договором, адже майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

 

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати Твір (або його частину), зокрема:

 

- шляхом відтворення Твору (або його частини) у будь-якій формі та будь-яким способом;

 

- шляхом перекладу Твору (або його частини) на іншу технічну (електрону) мову;

 

- шляхом включення Твору (або його частини) як складових частин до збірників програм, баз даних тощо;

 

- шляхом переробки та інших подібних змін Твору (або його частини);

 

- шляхом переробки, модифікації, зміни або іншої переробки Твору (або його частини) без наступного схвалення Автора;

 

- шляхом продажу, передання в найм (оренду) тощо;

 

- шляхом імпорту примірників Твору, примірників перекладів Твору (або його частини), його переробок тощо на територію будь-якої країни Світу;

 

- шляхом розповсюдження (продажу) Твору (або його частини) і його примірників на територію будь-якої країни Світу;

 

- шляхом розповсюдження створених на основі Твору (або його частини) інших об’єктів авторського права;

 

- опублікування (випуск у світ);

 

Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

 

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати Твір іншими особами;

 

 • в) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

  При вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, якщо мало місце неодноразове передання майнових прав на твір, в першу чергу, необхідно з'ясувати усі обставини, пов'язані із встановленням суб'єктів майнового права на твір, зокрема, повністю дослідити ланцюг договорів, що укладались, з'ясувати, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 05.09.2017р., справа №910/14603/16 за (посиланням).

   

 

1.4. Передача примірника Твору та/або носія, на якому зафіксований Твір, свідчить про передачу майнових авторських прав на зазначений Твір.

 

1.5. Вказані у п. 1.3. цього договору майнові авторські права передаються ПРАВОНАБУВАЧЕВІ на строк охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України та розповсюджуються на територію країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

 

 

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ І ПРИЙОМУ НОСІЯ

 

2.1. В момент підписання цього договору АВТОР передав ПРАВОНАБУВАЧУ Твір, що оформлено Сторонами актом передачі-прийому носія, на якому зафіксований Твір в електронній та роздрукований на папері формі.

 

2.2. Сторони домовилися, що передача АВТОРОМ ПРАВОНАБУВАЧУ носія, на якому зафіксований Твір, є передачею і майнових прав на Твір, визначених в п. 1.3. цього договору.

 

 

 

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

 

3.1. За передачу майнових прав інтелектуальної власності на Твір ПРАВОНАБУВАЧ сплачує АВТОРУ одноразову авторську винагороду у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

 

3.2. ПРАВОНАБУВАЧ зобов’язується сплатити АВТОРУ винагороду, встановлену в п.п. 3.1 цього договору, протягом 10 днів з дня укладення цього договору.

 

3.3. Винагорода, встановлена п.п. 3.1 цього договору, розуміється як платіж брутто. У випадках встановлених законом, ПРАВОНАБУВАЧ виступає податковим агентом АВТОРА та утримує з сум, що виплачуються АВТОРУ, всі необхідні податки та платежі.

 

3.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється у готівковій формі, якщо інше не встановлено їх домовленістю.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

 • 4.1. Якщо реалізація прав, визначених в п. 1.3. цього договору, призведе до того, що до ПРАВОНАБУВАЧА будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на Твір), АВТОР зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у ПРАВОНАБУВАЧА.

  Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 за (посиланням).

   

 

4.2. ПРАВОНАБУВАЧ інформує АВТОРА про будь-яку претензію (позов), пред’явлену ПРАВОНАБУВАЧУ в зв’язку з реалізацією прав, визначених в п. 1.3. цього договору.

 

4.3. АВТОР несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на Твір.

 

4.4. АВТОР зобов’язується відшкодувати ПРАВОНАБУВАЧУ збитки (в тому числі неотриманні доходи) та немайнову шкоду, завдані внаслідок задоволення позовів(вимог) третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Сторони домовились, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

 

5.2. У випадках, непередбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

5.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

 

Цей договір, всі додатки, додаткові угоди, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

 

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

 

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

 

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

 

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

 

На адресу АВТОРА:

 

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 76, кв. 18;

 

для передачі електронною поштою — siv@gmail.com;

 

для передачі факсом - +38 (044) 152-32-50.

 

На адресу ПРАВОНАБУВАЧА:

 

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 03110, м. Київ, вул. Народна, буд. 21;

 

для передачі електронною поштою — it@intelect.com;

 

для передачі факсом - +38 (044) 122-42-57.

 

5.4. У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

 

 • 5.5. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам не допускається.

  У випадку відсутності письмового договору, при вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, в суддів може виникнути сумніви щодо факту існування договірних відносин.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р., у справі 6-5193св15 за (посиланням);

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 р., у справі 6-18118ск15 за (посиланням).

   

 

 • 5.6 Цей договір укладено в двох екземплярах — по одному для кожної зі Сторін. Кожна сторінка даного договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

  Сторони договору можуть скористатися наданою законодавцем можливістю та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

   

  Вимоги до реєстрації цього договору містяться у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» за (посиланням).

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

АВТОР

ПРАВОНАБУВАЧ

СЕБАЛО ІРИНА ВАСИЛІВНА

РНОКПП: 2365417896

Паспорт серії ХХ № 154236, виданий Дарницьким РВ ГУМВС України у м. Києві

Адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганськог, буд. 76, кв. 18,

Контактний телефон/факс: +38 (044) 152-32-50

Адреса електронної пошти: siv@gmail.com;

Банк : ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

ТОВ “ІНТЕЛЕКТ КОМ”

Код за ЄДРПОУ: 6556466523

Адреса: 03110, м. Київ, вул. Народна, буд. 21;

Контактний телефон/факс: +38 (044) 122-42-57

Адреса електронної пошти: it@intelect.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

___________________/І.В. Себало/

Керівник

________________________/А.І. Гордієва/

 

Акт

 

прийому-передачі примірника Твору

 

до договору № 24/18 від 24.05.2018 р. про передачу авторського права та суміжних прав

 

місто Київ, 25.05.2018  року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Фізична особа Себало Ірина Василівна, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (РНОКПП) 2365417896, паспорт серії ХХ № 154236, виданий Дарницьким РВ ГУМВС України у м. Києві 12 липня 2001 року, проживає за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 76, кв. 18, що далі іменується “АВТОР”, та

 

з другої сторони - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ КОМ», код за ЄДРПОУ ?6556466523, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Народна, буд. 21, далі за текстом “ПРАВОНАБУВАЧ”, в особі керівника Гордієвої Анастасії Ігорівни,  діє на підставі статуту,

 

склали даний акт про наступне:

 

1. АВТОР передав ПРАВОНАБУВАЧУ наступний Твір:

 

- назва: “ГЕОМЕТРІЯ 10 КЛАС”;

 

- рік створення: 2017;

 

- обсяг: 160 сторінок;

 

на flash-носію.

 

2. Зазначеним Актом Сторони підтверджують передачу примірників Творів, зазначених в п. 1 цього Акту, на відповідних носіях. Передача примірників Твору та їх носіїв засвідчує передачу АВТОРОМ ЗАМОВНИКУ майнових авторських прав на вказані в п. 1 цього Акту Твори.

 

3. Розмір винагороди за передачу майнових прав інтелектуальної власності на Твір, зазначених в п. 1 цього Акту, становить 100 000 (сто тисяч) грн.

 

4. Загальна сума 100 000 (сто тисяч) грн.

 

5. Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

 

6. Даний акт є підставою для проведення розрахунків за договором № 24/18 від 24.05.2018 року.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

АВТОР

ПРАВОНАБУВАЧ

СЕБАЛО ІРИНА ВАСИЛІВНА

РНОКПП: 2365417896

Паспорт серії ХХ № 154236, виданий Дарницьким РВ ГУМВС України у м. Києві

Адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганськог, буд. 76, кв. 18,

Контактний телефон/факс: +38 (044) 152-32-50

Адреса електронної пошти: siv@gmail.com;

Банк : ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

ТОВ “ІНТЕЛЕКТ КОМ”

Код за ЄДРПОУ: 6556466523

Адреса: 03110, м. Київ, вул. Народна, буд. 21;

Контактний телефон/факс: +38 (044) 122-42-57

Адреса електронної пошти: it@intelect.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

___________________/І.В. Себало/

Директор

________________________/А.І. Гордієва/

 • Про правові нюанси укладання та порядок оформлення авторських договорів більш детально читати статтю Аврамова О. „Авторський договір: поняття, класифікація і особливості оформлення“ за (посиланням).

 • Рекомендуємо детально прописувати цей пункт, перелічуючи усі права, які сторони планують передати/отримати за цим договором, адже майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

 • При вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, якщо мало місце неодноразове передання майнових прав на твір, в першу чергу, необхідно з'ясувати усі обставини, пов'язані із встановленням суб'єктів майнового права на твір, зокрема, повністю дослідити ланцюг договорів, що укладались, з'ясувати, який саме обсяг майнових прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи тощо.

   

  Дивитись Постанову Вищого господарського суду України від 05.09.2017р., справа №910/14603/16 за (посиланням).

   

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 за (посиланням).

   

 • У випадку відсутності письмового договору, при вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів та/або об'єктів суміжних прав, в суддів може виникнути сумніви щодо факту існування договірних відносин.

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р., у справі 6-5193св15 за (посиланням);

   

  Дивитись Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 р., у справі 6-18118ск15 за (посиланням).

   

 • Сторони договору можуть скористатися наданою законодавцем можливістю та зареєструвати його у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.

   

  Вимоги до реєстрації цього договору містяться у постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"